ilke

  1. ZeyNoO

    Hac Ve Umrenin, Ilke Ve Amaçları

    Hac ve Umrenin, İlke ve Amaçları İbadetler öz ve amacı itibariyle kulun yaratanı ve O'nun üstün kudreti karşısında aczini itiraf etmesi, kendini kuşatan sonsuz zaman dilimi, uçsuz bucaksız varlıklar âlemi içinde konumunu bilip ona göre tavır alması ve bu ruh hali içinde O'nunla iletişim kurması...
  2. ZeyNoO

    Zekat, Zekatın Ilke Ve Amaçları

    Zekat, Zekatın İlke ve Amaçları İnsanın var olup yaşayabilmesi için toplumsal hayatın gerekliliği öteden beri "İnsan, tabiatı itibariyle medenîdir" sözüyle ifade edilir. Bu bakımdan tek tek kişiler, bireysel varlıklarını devam ettirebilmek için bir topluma, toplumsal organizasyona katılmak...
Top