11.Sınıflar Güzel Sanatlar Denme Testi

Mc_ÖRGE

HalaMadrid
Katılım
15 Eyl 2009
Mesajlar
1,654
Beğeniler
84
Şehir
İzmir
#1

1. Aşağıdakilerden hangisi tarihin tarafsızlığı ilkesine aykırı bir uygulamadır?

A) Alanı ile ilgili bütün kaynakları taraması
B) Arkeolojik buluntulardan yararlanması
C) Karşı düşüncede olan eserleri de incelemesi
D) İdeolojik, ön yargılardan arınması
E) Olayları belirli bir düşünceye göre yorumlaması


2. Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya Türklerinin göçebe hayat tarzını benimsemelerinin doğal sonuçlarından biri değildir?

A) Uzun süreli hapis cezalarının olmaması
B) Hayvancılığın gelişmesi
C) El sanatları ve çadır sanatının gelişmesi
D) İslamiyeti daha erken benimsemeleri
E) Ekonomik hayatta ticaretin de yer alması


3. Hicret, Müslümanlar açısından İslam Tarihinde bir dönüm noktası olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Hicret'in sonuçlarından değildir?

A) Mekke'de üstünlük Müslümanlara geçti
B) Hicri takvimin başlangıcı oldu
C) Yeni bir devletin temelleri atıldı
D) Hz. Muhammed devlet başkanı oldu
E) Medine'de İslamın yayılışı hızlandı


4. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşının sonuçlarından birisi olamaz?
A) Türkiye tarihinin başlangıcı oldu
B) Anadolu tamamen Türk hakimiyetine girdi
C) Ortodokslar Türklere karşı katoliklerden yardım istedi
D) Anadolu'da ilk Türk beylikleri kuruldu
E) Bizans'ın Anadolu'daki üstünlüğü sarsıldı


5. Karahanlılardan sonra kurulan Türk devletleri resmi dil olarak Arapça ve Farsça'yı kullandılar. Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine yol açtığını söyleyemeyiz?

A) Türkçenin gelişiminin yavaşlamasına
B) Kültür ikiliğinin doğmasına
C) Yönetim ve halkın arasının açılmasına
D) Türk devletlerinin daha başarılı olmasına
E) İslam uygarlığına katkıda bulunmasına


6. Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılmasında aşağıdakilerden hanisi en etkilidir?

A) Yassıçemen Savaşı
B) Babailer İsyanı
C) Kösedağ Savaşı
D) Bizans'la mücadele
E) Beylikler arasındaki çekişmeler







7.XIII. Yüzyıl sonlarına doğru Anadolu'da Moğol baskısının artması üzerine, sınır boylarına yerleştirilmiş Türkmen beyleri ve halk üzerindeki Selçuklu otoritesi de zayıflamıştır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisine hız kazandırmıştır?

A) Anadolu'da ticaretin gelişmesine,
B) Bizans'ta entrikaların başlamasına,
C) Anadolu'da nüfusun artmasına,
D) Anadolu'daki karışıklıkların ortadan kalkmasına,
E) Beyliklerin ortaya çıkmasına


8. Fatih Sultan Mehmet'in Anadolu'daki fetihlerinin temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu beylikleriyle ilişkiler kurmak
B) Dünya fatihi olabileceğini göstermek
C) Devletin ekonomisine gelir kazandırmak
D) Batıdaki fetihlere zemin hazırlamak
E) Anadolu'da Türk birliğini sağlamak


9. Yavuz Sultan Selim doğu ağırlıklı bir politika izlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi Yavuz'u böyle bir politika takip etmeye iten sebeplerden değildir?

A) Cem olayı ile İslam aleminde azalan Osmanlı itibarını kurtarmak istemesi
B) Safevilerin Osmanlı için doğudan bir tehdit oluşturmaları
C) Memlüklerin oluşturmuş olduğu tehlikeyi ortadan kaldırmak istemesi
D) İslam birliğine büyük önem vermesi
E) Batıda o an için hiçbir tehlikenin oluşmaması


10. Osmanlı tarihinde şartlı olarak sadrazamlık makamına oturan ilk sadrazam, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
B) Köprülü Mehmet Paşa
C) Kuyucu Murat Paşa
D) Tarhuncu Ahmet Paşa
E) Tiryaki Hasan Paşa


11. I. İlk kez toprak yitirilmiştir.
II. Osmanlı’nın Avrupa’daki ilerleyişi durmuş, saldırı sırası Avrupa devletlerine geçmiştir.
Yukarıda verilenler hangi antlaşmanın önemini vurgulamaktadır?
A) Zitvatoruk B) Karlofça C) İstanbul
D) Vasvar E) Pasarofça







12. 1876’da ilan edilen Kanun-i Esasi’de padişaha meclis kapatma yetkisinin verilmesi öncelikle aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açmıştır?

A) 93 Harbinde Osmanlı Devleti’nin yenilmesine
B) Padişahın meşruti idareyi kaldırmasına
C) Osmanlı Devleti’nde demokrasinin gelişmesine
D) Meclise işlerlik kazandırılmasına
E) Azınlık isyanlarının sona ermesine

13. I. I. Meşrutiyet Dönemi’nde yürürlükte olan Kanunî Esasi’de, hükümet padişaha karşı sorumludur
II. II.Meşrutiyet Dönemi Kanuni Esasi’sinde ise
hükümet, meclise karşı sorumludur.
Yukarıdaki bilgiye göre, II. Meşrutiyet Dönemi için varılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Padişahın yetkileri artırılmıştır.
B) Kanun gücünün üstünlüğü ilk kabul edilmiştir.
C) Meclisin yaptırım gücü artırılmıştır.
D) Meclis, danışma kurulu niteliğinde görülmüştür.
E) Hükümetin yaptırım gücü sona ermiştir.

14. I. 31 Mart Ayaklanması
II. Kabakçı Mustafa İsyanı
III. Şeyh Said İsyanı
Yukarıdaki olayların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rejime karşı bir tepki olmaları
B) Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hızlandırmaları
C) Yenilik karşıtlarınca yapılmaları
D) Anayasal düzeni yıkmaya yönelik olmaları
E) Yönetimdeki şahısları hedef almaları

15. II. Meşrutiyet döneminde, yönetime gelen
İttihat ve Terakki Partisi, aşağıdaki akımlardan hangisini benimsemiştir.

A) İslamcılık B) Osmanlıcılık
C) Türkçülük D) Çağdaşçılık
E) Batıcılık

16. “Bab-ı Ali Baskını” sözü, siyasi tarihte
aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Rus donanmasının İstanbul’a gelmesini
B) İttihatçıların yönetime el koymasını
C Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasını
D) Bulgarların Çatalca’ya kadar ilerlemesini
E) 31 Mart Olayı’nın bastırılmasını

17. I. Dünya Savaşı’nın çıkış sebeplerine genel olarak bakıldığında; siyasi ve ekonomik güç elde etmek için büyük bir rekabetin var olduğu görülür. Buna göre I. Dünya Savaşı’nın başlama evresi öncesi Avrupa’da meydana gelen gelişmelerden hangisi temel unsur olarak savaşın çıkmasına zemin hazırlamıştır?

A) Sömürgecilik B) Pazar arayışı C) Bloklaşma
D) Hammadde arayışı E) Sanayi inkılabı

18. Yunanistan’ın İzmir’i işgal etmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlık çıkmasına
B) İtalyanların işgalleri sona erdirmesine
C) Anadolu’da işgallerden vazgeçilmesine
D)Fransızların, Yunanlılara karşı Türkleri desteklemesine
E) Rusların kurtuluş savaşımızı desteklemesine
19.1919 yılı başlarında Anadolu’nun Akdeniz ve Güney Ege kıyılarına asker çıkaran İtalya, İzmir’in Yunanistan tarafından işgaline tepki göstermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, İtalya’nın bu tepkisine uygun bir tutum değildir?

A) İşgali önceden Osmanlı hükümetine sezdirmesi
B) Türklere karşı cephe açmaktan kaçınması
C)1921’de Anadolu’nun Akdeniz Bölgesi’nden çekilmesi
D) İstanbul ve Boğazlarda asker bulundurması
E) İngiltere ile olan bağlarını zayıflatması

20. Aşağıdaki Osmanlı şehirlerinden hangisini, İtilaf Devletleri birlikte işgal etmişlerdir?
A) Musul B) Urfa C) İstanbul
D) Zonguldak E) İzmir

21. Batı Anadolu’daki Yunan ilerleyişine karşı halkı örgütleyerek, direnişi gerçekleştirmeye çalışan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B) Redd-i İlhak Cemiyeti
C) Kilikyalılar Cemiyeti
D) İslam Teali Cemiyeti
E) Wilson İlkeleri Cemiyeti

22 . Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkesi’ne tepki olarak işgallerin protesto edilmesini sağlayan ilk siyasi belgedir?
A) Havza Genelgesi
B) Amasya Genelgesi
C) Misak-ı Milli
D) Erzurum Kongresi
E) Sivas Kongresi

23 . Erzurum Kongresi kararlarından hangisi ileride geçilmesi düşünülen rejimi tanımlar niteliktedir?
A) Vatan bir bütündür parçalanamaz
B) Hükümet kurmak zorunludur
C) Hiçbir surette bölgeden göç edilmemelidir.
D) Milli gücü etken, milli iradeyi egemen kılmak esastır.
E) Toplumsal dengemizi sarsacak ayrıcalıklar verilemez

24.Sivas Kongresi’nde bütün cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmişlerdir.
Bu cemiyetler adına karar verme yetkisi kime verilmiştir?
A) Mustafa Kemal Paşa’ya
B) TBMM’ye
C) Temsil Kurulu’na
D) Meclis-i Mebusan’a
E) İstanbul Hükümetine

25 . Damat Ferit Paşa’nın, Türk Milleti’nin kurtuluşu için düşündüğü çare olan manda ve himaye, milletin temsilcileri tarafından aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle kesin olarak reddedilmiştir?
A) Erzurum Kongresi’yle
B) Misak-ı Milli’yle
C) Amasya Genelgesi’yle
D) Sivas Kongresi’yle
E) 1921 Anayasası’yla
 

Benzer konular

Top