2010 Avukatlık Ücretleri

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,134
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
2010 Avukatlık ücretleri
Avukatlık ücretleri 2010


Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 140,00 TL

takip eden her saat için 70,00 TL

2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 275,00 TL

takip eden her saat için 140,00 TL

3. Yazılı danışma için 275,00 TL

4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto

düzenlenmesinde 175.00 TL

5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması

a) Kira sözleşmesi ve benzeri 275,00 TL

b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve

benzeri belgelerin hazırlanması 825,00 TL

c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle

ilgili sözleşmeler 825,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret


1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili

veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için 200,00 TL

2. Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi

veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 350,00 TL

3. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma

konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk

vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için 1.500,00 TL

4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 650,00 TL

5. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde

a) Duruşmasız ise 3.000,00 TL

b) Duruşmalı ise 5.000,00 TL

c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli

Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret


1. Yapı kooperatiflerinde 500,00 TL

2. Anonim şirketlerde 850,00 TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli

Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti 850,00 TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM


Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati

tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri

belirlenmesi işleri için:

a) Duruşmasız ise 175,00 TL

b) Duruşmalı ise 250,00 TL

2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin

takibi için 350,00 TL

3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 750,00 TL

4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için

c) Duruşmasız ise 500,00 TL

d) Duruşmalı ise 750,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1. İcra Dairelerinde yapılan takipler için 160,00 TL

2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 175,00 TL

3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 330,00 TL

4. İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 175,00 TL

5. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 300,00 TL

6. Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar için 500,00 TL

7. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.000,00 TL

8. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 500,00 TL

9. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.500,00 TL

10. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.000,00 TL

11. Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 750,00 TL

12. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.000,00 TL

13. Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için 750,00 TL

14. İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için

a) Duruşmasız ise 500,00 TL

b) Duruşmalı ise 1.000,00 TL

15. Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen

işlerin takipleri için

a) Bir duruşması olan işler için 500,00 TL

b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken

sair işlemleri olan işler için 1.000,00 TL

16. Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için 2.000,00 TL

17. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede

görülen davalar için

a) Duruşmasız ise 1.000,00 TL

b) Duruşmalı ise 2.000,00 TL

18. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile

görülen işlerin duruşması için 750,00 TL

19. Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için 750,00 TL

20. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için

a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar 2.500,00 TL

b) Diğer dava ve işler 2.000,00 TL

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1. İlk 20.000,00 TL için % 12

2. Sonra gelen 30.000,00 TL için % 11

3. Sonra gelen 50.000,00 TL için % 8

4. Sonra gelen 150.000,00 TL için % 6

5. Sonra gelen 400.000,00 TL için % 4

6. Sonra gelen 600.000,00 TL için % 3

7. Sonra gelen 1.000.000,00 TL için % 1,5

8. 2.250.000,00 TL’dan yukarısı için % 0,1
 

Benzer konular

Top