Aile-Sağlık İlişkisi

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,530
Beğeniler
6,246
Takım
GALATASARAY
#1
Aile-Sağlık İlişkisi

Ailenin, sağlığı ilgilendiren en önemli özelliği, bireylerden biri olumlu ya da olum*suz etki altında kaldığında, ailenin tüm bireylerinin bundan etkilenmesidir. Kişinin bedensel ve ruhsal sağlığının sürekliliğinde, olumlu bir aile çevresinin önemi çe*şitli çalışmalarla ortaya konulmuştur.

Aile birliğinde, aileyi oluşturan bireyler birbirinden etkilenir. Bu durum, aynı vücutta bulunan organlara benzer. Aileyi, her yönden etkileşim içerisinde, bir bü*tün olarak, yaşayan bir organizma saymak yanlış olmaz. Organların birindeki arı*za, diğer organların ritmini, işleyişini ve işlevselliğini etkiler.

En önemli toplumsal kuruluş olan aile, kişinin sağlığını bozan değişik etmenle*rin hazırlayıcısı ya da ortadan kaldırıcısı olarak rol oynar.

Zaman süreci içinde ve aynı zaman diliminde, toplumlar arasındaki değişimler, toplumların / ailelerin sağlıklarını olumlu ya da olumsuz etkilemiştir. Örneğin, ge*niş aileden çekirdek aile yapısına geçiş, doğurganlığın azalmasını sağlamış, ailede*ki birey sayısını azaltmış sonuçta ailedeki kadın ve çocukların haklarının genişle*mesine yol açmıştır.

Aile kavramındaki zayıflamanın, toplumların sağlık düzenini olumsuz etkileme*lerinin görülmesiyle birlikte aile kurumunun güçlendirilmesine başlanmıştır.

Bütün bunlar, aileyi, aileyi oluşturan bireyler arasındaki ilişkileri, sağlık kavra*mı ile birlikte düşünülmesini zorunlu kılar.

Bu ilişkileri şöyle özetlenebilir:

- Aile bireyleri arasında ortak genetik yapı vardır (anne-çocuk, baba-çocuk, amca-yeğen, dede-torun).
- Aile bireylerinin paylaştıkları çevre (fizik, biyolojik ve toplumsal çevre) ortaktır.
- Aile bireyleri arasında çok yakın bedensel, ruhsal ve toplumsal ilişkiler vardır.

Bu ilişkiler şöyle açılabilir:

- Aile bireyleri arasında ortak genetik yapı vardır: İnsan hücrelerindeki 46 kromozom üzerinde bulunan genler, bireyin sahip olduğu çeşitli özellikleri belirler ve bu genler aracılığıyla anne, babaya ilişkin özellikler çocuklara ak*tarılır. Aynı biçimde, kimi hastalıklar da yeni kuşaklara aktarılır. Anne/baba*nın göz rengi, saç rengi gibi kimi özelliklerini nasıl bir sonraki kuşağa aktarılıyorsa, kimi hastalıklar da bir sonraki kuşağa aktarabilir. Bu hastalıklara kalıtsal hastalıklar denilir. Kalıtsal hastalıklar kimi ailelerde yoğunlaşma eğilimi gösterir.

Kalıtsal Hastalıklar: Anne ve babadan genler aracılığıyla aktarılan hastalıklar.

Prognoz: Bir hastalığın geleceğine ilişkin verilen karar.

Streptokok: Tüm vücut floryasında bulunan, birçok enfeksiyon hastalığın nedeni olan bakteriler.
Kalıtsal hastalıklar riski için, ailelerde genetik prognozun belirlenmesi ge*reklidir. Çocuklarından birisinde kalıtsal bir hastalık tanısı alan bir aile, daha sonraki çocuklarının durumunu bilemez, korku ve endişe içinde kalır. Kalıtsal hastalığı olan kişi, geleceğin getirecekleri hakkında bilgi sahibi de*ğildir ve bu nedenle birçok konuda (evlenme, evlenirse çocuk sahibi olup olmama, ikinci çocuğu dünyaya getirme gibi) karar veremez. Böyle bir du*rumda en uygun davranış tıbbi yardım almaktır.

- Aile bireylerinin paylaştıkları çevre (fiziksel, biyolojik ve toplumsal çevre) or*taktır. Ortak çevre paylaşımı, olumsuz çevre koşullarından kaynaklanan ki*mi hastalıkların ailede yoğunlaşmasına neden olur. Aslında bu tip hastalık*lar, aile olmanın değil, aynı olumsuz çevreyi paylaşmanın sonucunda açığa çıkar. Kanalizasyonun sağlıklı olmaması; çöplük ve gübrelikler nedeniyle si*neklerin artması, bağırsak enfeksiyonları ve bulaşıcı sarılık salgınlarının gö*rülmesine; yakındaki fabrikadan çıkan atıklar, radyasyon ve hava kirliliği birçok hastalığa neden olabilir.

- Aile bireyleri arasında çok yakın bedensel, ruhsal ve toplumsal ilişkiler var*dır. Aile bireylerinin aynı ortamı paylaşmaları nedeniyle, ailedeki kişilerden birisinin hastalanması diğerlerinin etkilenmesine yol açar. Bu etkileşim, özellikle, bulaşıcı hastalıklarda çok belirgindir. Kimi bulaşıcı enfeksiyon hastalıkları aile enfeksiyonu adı altında anılır. Aile enfeksiyonları uzun süre aile içinde kalır, bireylerden birisinde kaybolurken, diğerinde yeniden orta*ya çıkar. Tüm ailenin aynı anda tedavisi gerektiğinden ortadan kaldırılmala*rı son derece zordur. Tüberküloz (verem), streptokok denen mikropların neden olduğu enfeksiyon hastalıkları, kıl kurdu denilen parazit enfeksiyon*ları ile ailedeki hijyenin bozukluğu sonucu ortaya çıkan bit, uyuz gibi has*talıklar aile enfeksiyonlarına birer örnek.

- Bir aile içerisinde, bireylerin hastalıklardan etkilenme biçimini hastalığın bulaşma yolu da belirler. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar eşlerden birbirine geçebilir. Çocukluk çağı hastalıkları denilen kızamık, kabakulak, suçiçeği gibi hastalıklar evin çocukları arasında hızla yayılır.

- Ailedeki toplumsal ilişkiler de önemlidir. Aile ait olma, yeri olma, yararlı ol*ma duygularının kazanıldığı ve geliştiği ortamdır. Çocukların ve yetişkinle*rin birbirlerine ve kendilerine gereksinim duyulduğunu bilmeleri yararlı bir duygudur. Bu duygunun kökü ana-baba arasındaki sevecenlik (şefkat) ve anlayıştır. Bu duygunun gelişmediği aile bireyleri arasında, ruhsal bozukluk gösterenlerin sayısı oldukça fazladır.
 

Benzer konular

Top