ARASINAV > 3. SINIF » MALİYET MUHASEBESİ deneme sınavı

Mc_ÖRGE

HalaMadrid
Katılım
15 Eyl 2009
Mesajlar
1,654
Beğeniler
84
Şehir
İzmir
#1
1) Yardımcı maliyet yerleri arasındaki hizmet alışverişlerinin dikkate alın*madığı ve birinci dağıtım sonu*cunda yardımcı maliyet yerlerinde toplanan maliyetlerin yardımcı maliyet yerleri dikkate alınmaksızın doğrudan esas maliyet yerlerine dağıtıldığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ortalama Maliyet Yöntemi
b) İstatiksel Yöntem
c) Matematiksel Dağıtım Yöntemi
d) Direkt Dağıtım Yöntemi
e) Kademeli Dağıtım Yöntemi

2) Hak ettikleri akort ücreti 94,8 olan işçilere ait bilgiler şöyledir: İşçi adı çalış, süresi saat ücreti Normal ücret
A 8 2 16
B 7 3 21
C 8 4 32
69

Grup akorduna göre A'nin ücretini bulunuz.


a) 21,5
b) 18,5
c) 20,4
d) 21,9
e) 15,4

3) Bir üretim işletmesinde üretim faktörlerinin sürdürüldüğü binalara ilişkin olarak hesaplanan amortis*man payları için en uygun dağıtım anahtarı aşağıdakilerden hangi*sidir?
a) İşçi sayısı
b) Kapladığı alan
c) Kullanılan enerji miktarı
d) Kullanılan malzeme maliyeti tutarı
e) Katlanılan işçilik maliyeti tutarı

4)

----------------------------------/------------------------------
İMALAT HS XX
GENEL İMALAT
MALİYETLER HS XX
MALZEMELER XX
---------------------------------/--------------------------------
Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
a) Malzeme satın alınması
b) Satın alınan malzemenin satıcıya iade edilmesi
c) İmalâta verilen malzemenin am*bara iade edilmesi
d) Malzemenin imalâtta kullanılması
e) Malzeme maliyetinin imalâta götürül%olarak yüklenmesi

5) (D) Yardımcı Üretim Maliyeti yerinde üretilen mamuller için gerekli olan 300 milyon liralık endirekt malzeme ambardan çekilmiştir.
Bu işlemle ilgili olarak yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan han*gisinin borç tarafına kaydı yapılır?
a) Yarı Mamuller-Üretim Hesabı
b) Mamuller Hesabı
c) İlk Madde ve Malzeme Hesabı
d) Direkt ilk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı
e) Genel Üretim Giderleri Hesabı

6) Bir üretim işletmesinde üretim faaliyetleri kesme, kaynak ve montaj olarak üç farklı departmanda gerçekleştirmektedir. Her biri departmanda bir ustabaşı çalışmaktadır.
Ustabaşılara ödenen ücret "ma*liyetlerin mamullere yüklenmesi açısından" aşağıdakilerden han*gisidir?
a) Değişken Maliyet
b) Endirekt Maliyet
c) Fırsat Maliyeti
d) Direkt Maliyet
e) Sabit maliyet

7) Bir imalât işletmesinde A–100 si*parişi ile ilgili olarak toplam 40 saat çalışılmıştır. Bu sürenin 15 saati fazla mesai çalışmasıdır. Fazla mesai ça*lışması, A–100 siparişinin ivedilikle tamamlanması için yapılmıştır. işlet*mede saat ücretli 2 milyon TL ve fazla mesai zammı ise % 50' dir
Bu bilgilere göre siparişin maliye*tine yüklenecek İşçilik maliyeti tutarı kaç TL" dir?
a) 25.000.000
b) 40.000.000
c) 55.000.000
d) 60.000.000
e) 95.000.000

8) Birim maliyetlerin hesaplanma*sında üretimin teknik özelliğine ve akışına göre yapılacak bir sınıflama aşağıdaki yöntemlerden hangisinin içinde yer alır?
a) Paçal maliyet yöntemi
b) Safha maliyet yöntemi
c) Değişken maliyet yöntemi
d) Standart maliyet yöntemi
e) Tam maliyet yöntemi

9) Aşağıdakilerden hangisi bir üretim işletmesinde kullanılan işletme malzemelerinden biridir?
a) Konfeksiyon işletmesindeki maki*nelerin temizlik malzemeleri
b) Makine üreten bir işletmedeki vida ve somunlar
c) Bir mobilya fabrikasında kullanılan tutkal
d) Bir iplik fabrikasında kullanılan pamuk
e) Bir otomobil üretiminde kullanılan lâstikler

10) (D) üretim işletmesinin maliyet yerleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:

I. Dağ. Toplamı DİS ALAN

EÜMY (A) 350.000.000 200 100
EÜMY (B) 450.000.000 300 200
YÜMY (I) 300.000.000 ---- 50
YÜMY (II) 200.000.000 ---- 100
YÜMY (I) maliyetlerini dağıtırken DİS, YÜMY (II) maliyetlerini dağı*tırken alan ölçü birimini kullan*dığına göre, YÜMY (I) den EÜMY (A) ya dağıtılması gereken maliyet payını direkt dağıtım yöntemine göre hesaplayınız.
a) 300.000.000
b) 180.000.000
c) 120.000.000
d) 110.000.000
e) 90.000.000

11) Aşağıdakilerden hangisi Tek Dü*zen Hesap Plânı'nın 7/A seçene*ğine göre fonksiyonel bir maliyet değildir?
a) Genel imalât Maliyetleri
b) Amortisman Gideri
c) Direkt işçilik Gideri
d) Hizmet Üretim Maliyetleri
e) Direkt ilk Madde ve Malzeme Gi*deri

12) Üretilen mamullere hem direkt malzeme ve direkt işçilik gibi direkt maliyetlerin hem de sabit maliyetlerin yüklenmesi temeline dayanan maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Doğrusal maliyet sistemi
b) Değişken maliyet sistemi
c) Safha maliyet sistemi
d) Sipariş maliyet sistemi
e) Tam maliyet sistemi

13) Aşağıdakilerden hangisi işletme malzemesine örnek verilebilir?
a) Dokuma fabrikasında makineler için kullanılan yağlar
b) Mobilya üretiminde kullanılan b ve tutkal
c) Otomobil üretiminde kullanılan men tor ve lastik
d) Konfeksiyon işletmede iplik
e) Makine üreten bir işletmede kullanılan vida ve somun


14) Bir işletmenin kullanmış olduğu hammadde ile ilgili Şubat ayı bil*giler, aşağıdaki gibi olduğuna göre FİFO yöntemine göre dönem so*nunda bulunan toplam stok mali*yetini hesaplayınız.

Tarih Açıklama Miktar Bir. Fiyat Top Tut.
1/2 D.B Stok 30 200.000 6.000.000
9/2 İmalata verilen 10 ---------- -------------
13/2 Satın alınan 80 300.000 24.000.000
20/2 İmalata verilen 50 ---------- --------------
28/2 Satın alınan 20 350.000 7.000.000

a) 37.000.000
b) 32.000.000
c) 25.000.000
d) 22.000.000
e) 15.000.000


15) Bir üretim işletmesinde üretim makineleri için hesaplanan amortisman tutarı ne tür bir maliyettir?
a) Endirekt maliyet
b) Değişken maliyet
c) Fırsat maliyeti
d) Direkt maliyet
e) Dönem maliyeti

16) Dönem içinde sipariler ile ilgili katlanılan genel imalât maliyetleri 800.000.000 TL, aynı dönemde si*parişe yüklenen genel imalât mali*yetleri 730.000. 000 TL olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğ*ru olur?
a) 70.000.000 eksik yükleme
b) 70.000.000 siparişin gerçek maliyeti
c) 70.000.000 fazla yükleme
d) 70000.000 kâr var
e) 70.000.000 zarar var

17) Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangisi planlama ve kontrol aracı olarak kullanılır?
a) Tahmin maliyet sistemi
b) Değişken maliyet sistemi
c) Standart maliyet sistemi
d) Sipariş maliyet sistemi
e) Safha maliyet sistemi

18) Aşağıdakilerden hangisi Son Girenİlk Çıkar yönteminin yararlarından biri değildir?
a) Hammadde fiyatlarının sürekli yük*selmesi durumunda aşırı kâr ve kâr dağılımları önlenmiş olur.
b) Çabuk bozulan malzemenin önce i imalâta gönderilerek, sağlıklı bir stok kontrolüne olanak verir.
c) Hammadde fiyatlarının düştüğü dönemlerde kâr artar.
d) Enflâsyonist dönemlerde işletmeyi aşırı vergi yükünden kurtarır.
e) Hammadde fiyatlarının istikrarsız olduğu dönemlerde işletmenin faa*liyet kârları istikrar sağlar.

19) Bir siparişin yetişmesi için yapı*lan fazla çalışmalardan ortaya çı*kan fazla mesai farkları hangi hesa*bın borcuna işlenir?
a) Genel Üretim Giderleri
b) Direkt İşçilik
c) Maliyet Gider Karşılığı
d) Direkt Mesai farkları
e) Üretim Maliyetleri

20) Aşağıdakilerden hangisi işçilerin çalıştıkları zamanı nerede veya hangi işlerde geçirdiğini saptamak için düzenlenen raporlardan biri değildir?
a) İş Emri
b) Günlük İşçilik Raporu
c) Zaman Kontrol Kartları
d) İşçilik Takip Fişi
e) Bordro

21) Bir sanayi işletmesinde üretilen (X) mamulüne ilişkin bilgiler şöyledir:
Direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri = 300.000.000 TL
Direkt işçilik maliyetleri = 200.000.000 TL
Genel imalat maliyetleri = 400.000.000 TL
Üretim miktarı = 100.000 birim
Buna göre birim başına yüklene*cek maliyet yükleme haddi kaç TL' dir?
a) 9 000
b) 6 000
c) 4 000
d) 3 000
e) 2 000


22) Üretim ve hizmetlerin yapıldığı ve maliyetlerin oluştuğu, örgütün bir birimi ya da birim içindeki yeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Maliyet Dağıtımı
b) Maliyet Dağıtımı Anahtarı
c) Maliyet Yeri
d) Maliyet Çeşidi
e) Maliyet Taşıyıcısı


23) B) İşletmesi, yardımcı maliyet yer*leri maliyetinin esas maliyet yerle*rine dağıtımında matematik dağıtım yöntemini kullanmaktadır. Yemekha*ne (Y) ve Sosyal Hizmetler (S) olmak üzere iki yardımcı üretim maliyet yeri bulunmaktadır. Yardımcı üretim mali*yet yerinin dağıtımına ilişkin formüller şöyledir:
Y= 10 . 100 + 0,20 S
S = 8.300 + 0,10 Y
Buna göre, yemekhanede sosyal hizmetlere dağıtılacak olan tutar kaç TL dir?

a) 19.000
b) 9.500
c) 2.020
d) 1.900
e) 1.200

24) Bir üretim işletmesinde birinci dağıtım sonucunda maliyet yerlerinde toplanan maliyetler ilke makine saatleri ve işçi sayıları şöyledir;


Maliyetler (TL)
Makine saatleri
İşçi sayıları
Esas maliyet yeri (A)
600.000.000
420
15
Esas maliyet yeri (B)
800.000.000
360
25
Yardımcı maliyet yeri 1
160.000.000
240
2
Yardımcı maliyet yeri 2
210.000.000
180
8
Yardımcı maliyet yeri 1’ deki maliyetler makine saatleri; yardımcı maliyet yeri 2’deki maliyetler de işçi sayıları dikkate alınarak dağıtılacaktır. İşletme dağıtımında “kademeli dağıtım yöntemini” kullanmaktadır.
Bu bilgilere göre yardımcı maliyet yeri 1’den esas maliyetleri A’ya dağıtılacak tutar kaç TL’dir?
a) 30.000.000
b) 50.000.000
c) 60.000.000
d) 70.000.000
e) 200.000.000

25)
Ürünler miktar satış tutarı
A 1.000 500.000.000
B 3.500 2.250.000.000
Yukarıdaki bilgilere ve satış değeri yöntemine göre (B) mamulüne birleşik maliyetten düşen pay ne kadardır?
a) 1.518.600.000
b) 1.431.675.000
c) 1.881.230.000
d) 2.700.000.000
e) 850.000.000

26) Bir imalât işletmesinin üretmiş olduğu mamulün maliyetini üretim tekniği ve politikasına göre hesap*lamak istemesi durumunda aşağı*daki maliyet sistemlerinden hangi*sini kullanmak gerekir?
a) Fiili Maliyet Sistemi
b) Standart Maliyet Sistemi
c) Tam Maliyet Sistemi
d) Değişken Maliyet Sistemi
e) Sipariş Maliyet Sistemi1. D - 2. D - 3. B - 4. D - 5. E - 6. B - 7. E - 8. B - 9. A - 10. C - 11. B - 12. E - 13. A - 14. D - 15. A - 16. C - 17. C - 18. B - 19. B - 20. E - 21. A - 22. C - 23. E - 24. D - 25. B - 26. B -
 
Top