Çarşafı yasaklayan padişah emri: 2.Nisan.1892

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
(İrade Dâhiliye, Nu. 99887)
Yıldız Saray-ı Hümâyûnu Başkitâbet Dâ'iresi
5894
Bugün Cum'a selamlık resm-i âlîsini müteâkib Teşvikiye'de
kâ'in Silahhâne-i Hümâyûnu teşrîf-i meâlî-redîf-i hazret-i
pâdişâhî vukûuyla oradan Saray-ı Hümâyûna avdet
buyurulur iken reh-güzâr-ı şâhânede bir tarz-ı acîbde
bellerinden bağlı siyah çârşeblere bürünmüş ve yüzlerini
dahi siyah renkde ve gayet ince peçeler ile örtmüş bazı
kadınlar müsâdif-i nazar-gâh-ı âlî olarak bunların gayr-i
mestûre denilecek halde açık saçık bulunmalarına ve âdeta
mâtem elbisesi iksâ etmiş Hıristiyan kadınlarına müşâbih
olmalarına nazaran vehleten İslam olduklarında tereddüd
buyurulmuşdur. Muhtâc-ı îrâd ve îzâh olmadığı vechile
devlet-i muazzama-i İslâmiye edâmahallâhu teâlâ ilâ-
yevmi'l-kıyâmenin kıyâm ve bekâsı ve tezayüd-i şevket ve
i'tilâsı heyet-i devletin efradından bulunan bi'1-cümle
müslimîn ve müslimâtın kâffe-i ahvâl ve evdâ ve
harekâtda şerî'at-i garrâ-yı Ahmediyenin ahkâm-ı münîfe
ve münciyesine kemâl-i ihtimâm ile tevessül ve ittibâ'
etmelerine menût ve merbût olup aks-i hâl ma'âzallâhu
te'âlâ gerek efrâd-ı ümmet ve gerek esâs-ı devlet içün
maddî ve ma'nevî mûcib-i mazarrât-ı bî-nihâyet
olacağından İslâm kadınlarının cümle-i evâmir-i
ilâhiyeden bulunan usûl ve âdâb-ı mergûbe-i tesettür ve
ihticâba fevka'1-âde dikkat ve i'tinâ etmeleri lüzûmu
vâreste-i beyân ve ityân olarak işbu çârşebler ise İslâm
kadınlarınca emr-i tesettüre asla muvâfık ve müsâ'id
olmadığı gibi li-maksadin şuraya buraya girmek içün bazı
münâsebetsiz erkekler tarafından dahi bir perde-i fesâd ve
mel'anet olarak isti'mâl edilmekde olup hatta geçenlerde
bir erkek bu sûretle çârşebe bürünerek kadın kıyâfetinde
müsellehan bir hâneye dühûl ile evdeki kadının üzerine
bi'1-hücûm sirkat eylediği eşyâyı pencereden arkadaşına
atarak savuşmuş olduğundan diyâneten ve maslahaten
derkâr olan mazarrât ve mehâzîr-i adîdesine mebnî bu
bâbda îcâb edenlere sûret-i leyyine ve münâsibede tefhîmât
ve vasâyâ-yı lâzıme îfâ edilmek sûretiyle kadınlarca çârşeb
iktisâsının men'i esbâbının istihsâli şeref-sâdır olan emr u
fermân-ı hümâyûn-ı cenâb-ı pâdişâhî iktizâ-yı âlîsinden
bulunmuş olmağla ol bâbda emr u fermân hazret-i
veliyyü'1-emrindir.
Fî 4 Ramazân sene 1309 ve Serkâtib-i hazret-i
şehriyârî
Fî 20 Mart sene 1308 bende
[2 Nisan 1892] Süreyya


(SADELEŞTİRİLMİŞ METİN)

Bugün cuma selâmlığı töreninden sonra Teşvikiye'deki
silâhhâneyi Padişah Hazretleri teşrifle oradan saraylarına
dönerler iken yolda, tuhaf bir şekilde bellerinden bağlı
siyah çarşaflara bürünmüş ve yüzlerini de siyah renkte ve
gayet ince peçelerle örtmüş bazı kadınlar gözüne ilişmiş,
bunların örtünmemiş denilecek halde açık saçık
bulunmalarına ve âdeta matem elbisesi giymiş Hıristiyan
kadınlarına benzemelerine bakılarak birden bire İslâm
olduklarında tereddüt buyrulmuştur.
İzaha muhtaç olmadığı gibi büyük İslâm devletinin
ayakta durması, devamı ve yükselmesi kadın ve erkek
bütün Müslümanların her türlü hal ve hareketlerinde
şeriatın yüksek hükümlerine son derece dikkatle
uymalarına bağlı olup aksi hal Allah esirgesin gerek fertler
gerek devlet için maddî ve mânevî sonsuz zararlara sebeb
olacağından İslâm kadınlarının Allah'ın emirlerinden
bulunan örtünme usul ve kaidelerine fevkalâde dikkat ve
itina etmeleri lüzumunu beyana hacet olmadığı, bu
çarşaflar ise İslâm kadınlarınca örtünmeye aslâ uygun ve
müsait olmadığı gibi bir maksatla şuraya buraya girmek
için bazı münasebetsiz erkekler tarafından da bir fesat ve
melânet perdesi olarak kullanılmakta olup hatta
geçenlerde bir erkek bu suretle çarşafa bürünerek kadın
kıyafetinde silâhlı olarak bir eve girip içerdeki kadının
üzerine hücumla çaldığı eşyayı pencereden arkadaşına
ataraksavuşmuş olduğundan dindarlık ve maslahat
bakımından meydanda olan zararlarından ötürü icap
edenlere münasip bir şekilde anlatılıp tenbihlerde
bulunmak suretiyle kadınların çarşaf giymelerinin
yasaklanması Padişah emri iktizasındandır.Bu
hususta emir sahibinindir.
2 Nisan 1892
Hükümdarın Başkâtibi
Süreyya
 
Ekleyen Benzer konular Kategori Cevaplar Tarih
Papatya Güncel Haberler 0

Benzer konular

Top