Davanın görülme esas ve usulleri

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,909
Beğeniler
6,256
Takım
GALATASARAY
#1
Davanın görülme esas ve usulleri

Davaya başlamadan önce dava dilekçeleri, görev ve yetki, ehliyet, süre aşımı, dilekçede yer alması gereken hususlar gibi yönlerden ilk incelemeye tabi tutulur. Dilekçelerde eksiklik veya yasaya aykırılık tespit edildiği takdirde kanunun 15’nci maddesi uyarınca gerekli işlemler yapılır. Kanuna aykırılık tespit edilmeyen dilekçelerin bir örneği davalıya tebliğ edilir. Davalının savunması alınır ve savunmanın bir örneği davacıya gönderilir. Davacının ikinci dilekçesi de davalıya tebliğ edilmekle birlikte davalının ikinci dilekçeye cevap vermesi beklenmez. Ancak dava sırasında gerekirse, varsa davacının iddialarını cevaplamak için süre verilebilir.
Tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları toplamı 2006 yılı itibariyle 5.910 YTL’yi aşan vergi davalarında taraflardan birinin isteği üzerine dava duruşmalı olarak yapılır.
Danıştay ve Vergi Mahkemelerinde yapılacak duruşmalarda iddia ve savunmanın gerekli kıldığı durumlarda, mahkeme vergi davasına konu olan tarhiyatın dayanağı incelemeyi yapmış bulunan inceleme elemanları ile mükellefin duruşmada hazır bulundurduğu malî müşaviri veya muhasebecisini de dinler (VUK. Md.mük.378).
Duruşmalar açık olarak yapılır, taraflar dinlenir ve duruşma yapıldıktan sonra en geç on beş gün içinde karar verilir.
Mahkemece dava ile ilgili her türlü inceleme yapılır. Yapılan inceleme sonucunda karar verilir. Verilen karar ile ilgili tutanak düzenlenir ve karar tutanağı görüşmeye katılanlar tarafından imzalanır.
Kararlarda bulunması gereken hususlar İdari Yargılama Usulü Kanununun 24’ncü maddesinde sıralanmış bulunmaktadır. Buna göre;

a)Taraflarının ve varsa vekillerinin adı, soyadı, unvanları ve adresleri,
b)Davacının ileri sürdüğü olayların ve delillerin özeti ile davalının savunmasının özeti,
c)Duruşmalı davalarda duruşmanın yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise hazır bulunanların ad ve soyadları,
d)Kararın dayandığı hukuki nedenler, gerekçesi ve hüküm,
e)Yargılama giderlerinin hangi tarafa yüklendiği,
f)Kararın oy birliği ile veya oy çokluğu ile alınıp alınmadığı, oy çokluğu ile alınmış olması halinde karşı oy gerekçesi,
g)Kararı veren mahkeme başkan ve üyelerinin ad ve soyadları, imzaları, kararı veren daire veya mahkemenin adı ve dosyanın esas karar sayısı, kararlarda yer alır.

Kararın asıllarından bir örneği dosyasında saklanır. Tasdikli bir örneği de taraflara tebliğ edilir.
İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa atıfta bulunulan haller saklı kalmak üzere, vergi uyuşmazlıklarının çözümünde Vergi Usul Kanununda belirtilen hükümlere uyulur.
 
Top