Denetim, Reklâm, Malî Hükümler ve Ücretler

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,909
Beğeniler
6,248
Takım
GALATASARAY
#1
Denetim Reklâm Malî Hükümler ve Ücretler
Denetim reklâm ve ilânlar
MADDE 11 - Kurumlar ve bu kurumlarda görevli personel Bakanlığın denetimi ve gözetimi altındadır.
Eğitim-öğretim ve yönetim bakımından yapılan denetimlerde kurumun özel yönetmeliği de dikkate alınır.
Kurumlar ancak amaçlarına uygun tanıtıcı mahiyette reklâm ve ilân verebilirler. Bu kurumlar reklâm ve ilânlarında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamazlar ve televizyonda reklâm ve ilân yapamazlar.

Malî hükümler
MADDE 12 - Kurumlar faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler. Ancak Türk Millî Eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek gelişmelerine fırsat ve imkân verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler.
Okulların su doğal gaz ve elektrik ücretlendirilmesi resmî okullara uygulanan tarife üzerinden uygulanır.


Öğrenim ücreti ve diğer ücretler ücretsiz öğrenim ve yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 13 - Öğrenim ücreti ve diğer ücretler kurumlarca her yıl tespit edilerek ocak ayından itibaren en geç mayıs ayında ilân edilir.
Ücretlerin hangi esaslara göre tespit tayin ilân ve tahsil edileceği yönetmelikle belirlenir.
Kurumlar öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür. Bakanlıkça bu oran yüzde ona kadar artırılabilir.
Ücretsiz okutulacak öğrencilerin yüzdesi seçimi ve kurumlara kabul şartlarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Kurumlar ayrıca öğrenim bursu verebilirler. Öğrenim bursu verilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Bir okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı o okulda okuyan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısının yüzde otuzunu aşamaz.


BEŞİNCİ BÖLÜM : Geçici ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan kanun yönetmelikler ve hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 - 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu Kanunda belirtilmiş olan yönetmelikler Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur.
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda resmî öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 15 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme
MADDE 16 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
13.02.2007

Geçici Maddeler
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce resmî okullarda görevli olup kurumlarda ücretli ders veren öğretmenler çalışma izni sürelerinin bitimi tarihine kadar kurumlardaki görevlerine devam edebilirler.
GEÇİCİ MADDE 3 - Bu Kanunun 12 nci maddesi 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 4 - 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümleri gereği izin almış olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 31/12/2007 tarihine kadar Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak açılış izinlerini yenilerler.
 

Benzer konular

Top