Içişleri bakanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,134
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26546

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden müdür ve daha alt görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.
(2) (Değişik:16/12/2010-27787) Bu Yönetmelik, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı, il özel idareleri, belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, bağlı ve ilgili kuruluşlar personeli ile mahalli idareler kontrolörleri ve stajyer kontrolörleri, avrupa birliği uzman ve yardımcıları, mali hizmetler uzman ve yardımcıları, il planlama uzman yardımcıları ve dernekler denetçi ve yardımcılarını kapsamaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun ilgili maddeleri, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Alt Görev:
27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı Düzeyde Görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta yada aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan kadro unvanlarını,
c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
ç) Bakan: İçişleri Bakanını,
d) Birim Başkanı: Bu fıkranın (e) bendinde bahsedilen birimlerin başkanlarını,
e) Birim: Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimleri,
f) Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak Bakanlık veya valiliklerce görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,
g) Görevde Yükselme Sınavı: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,
ğ) Görev Grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,
h) İçişleri Personeli: İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli,
ı) Unvan Değişikliği Sınavı: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları için eğitime tabi tutulmaksızın alınacakları yazılı sınavı,
i) Kurum içi personel: Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen İçişleri personelini,
j) Kurum: İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını,
k) Kurum dışı personel: Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde kapsam dışı tutulan personel ile diğer Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları personelini,
l) ÖDYM: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezini,
m) Memuriyet Hizmet süresi:
217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresi ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri (İşçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetleri hariç),
n) ÖSYM: Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
o) Sınav Kurulu: Bakanlık merkez ve illerde yapılacak sınavlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere bir başkan ve dört üyeden teşekkül eden kurulu,

ö) Üst Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,
p) (Ek:16/12/2010-27787) İş Günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
ifade eder.
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,134
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#2
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Genel Esaslar
Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları

MADDE 5 –
(1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık personeli görev gruplarına ayrılarak, görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
a) (Değişik:16/12/2010-27787) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü,
2) İl dernekler müdürü,
3) İl planlama ve koordinasyon müdürü,
4) Şube müdürü,
5) İl yazı işleri müdürü, il basın ve halkla ilişkiler müdürü, basın ve halkla ilişkiler müdürü, il mahalli idareler müdürü, il idare kurulu müdürü,
6) İlçe nüfus müdürü,
7) İlçe yazı işleri müdürü,
8) Şef, koruma ve güvenlik şefi.
b) Hukuk Hizmetleri Grubu;
1) Hukuk müşaviri.
c) Araştırma, Planlama ve Savunma Hizmetleri Grubu;
1)Uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı.
ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;
1) Çözümleyici.
d) (Değişik:16/12/2010-27787) İdari Hizmetler Grubu;
1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni,
2) Koruma ve güvenlik görevlisi,
3) Şoför.

e) (Değişik:16/12/2010-27787) Yardımcı Hizmetleri Grubu;
1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan, aşçı, kaloriferci.
(2) (Değişik:16/12/2010-27787) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:
Teknisyen, programcı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, hemşire, laborant, grafiker, mimar, diyetisyen, istatistikçi, restoratör.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 6 – (Değişik:16/12/2010-27787)
(1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,
b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
gerekir.
Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (Değişik:16/12/2010-27787)
(1) Bu maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.
a) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bu dallarda eğitim yapan, yükseköğretim kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya en az dört yıl süreli yüksekokullardan mezun olmak,
2) Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda en az beş yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam on yıl memuriyet hizmeti bulunmak,
3) Ülkenin her yerinde görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı olmak,
b) İl dernekler müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda en az beş yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam on yıl memuriyet hizmeti bulunmak,
3) Ülkenin her yerinde görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı olmak,
c) İl planlama ve koordinasyon müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Ekonomi, maliye, hukuk, idari bilimler, işletme ve istatistik konularında en az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda en az beş yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam on yıl memuriyet hizmeti bulunmak,
3) Ülkenin her yerinde görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı olmak,
ç) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda en az beş yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam on yıl memuriyet hizmeti bulunmak,
d) İl yazı işleri müdürü, il mahalli idareler müdürü, il idare kurulu müdürü, il basın ve halkla ilişkiler müdürü ve basın ve halkla ilişkiler müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda en az dört yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam on yıl memuriyet hizmeti bulunmak,
e) İlçe yazı işleri ve ilçe nüfus müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam sekiz yıl memuriyet hizmeti bulunmak,
f) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı, şoför, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, mimar, diyetisyen, istatistikçi, restoratör, hemşire, laborant, grafiker veya çözümleyici kadrosunda olmak üzere fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunları için dört yıl, diğer yüksekokul mezunları için en az altı, lise mezunları için ise en az yedi yıl toplam memuriyet hizmeti bulunmak,
g) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında koruma ve güvenlik görevlisi olarak en az üç yıl süre ile çalışmış olmak,
ğ) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibariyle en az iki yıl Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışmış olmak,
h) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı, şoför, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, diyetisyen, istatistikçi, mimar, restoratör, hemşire, laborant, grafiker veya çözümleyici olarak en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam altı yıl memuriyet hizmeti bulunmak,
3) Her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı olmak,
ı) Uzman kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, hemşire, laborant, grafiker, çözümleyici, diyetisyen, istatistikçi, restoratör veya mimar olarak en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam altı yıl memuriyet hizmeti bulunmak,
i) Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Üniversitelerin eğitim fakültelerinden Türkçe öğretmenliği veya fen-edebiyat fakültelerinin, Türk dili edebiyatı, tarih, sosyoloji, psikoloji ve felsefe bölümlerinden mezun olmak,
2) Fen-edebiyat fakültelerinin bölümlerinden mezun ise pedagojik formasyon belgesine sahip olmak,
3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (e) fıkrasında belirtilen yardımcı hizmetleri grubu hariç olmak üzere diğer unvanlar da en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam altı yıl memuriyet hizmeti bulunmak,
j) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yüksek öğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,
2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,
3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
k) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,
3) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak,
l) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) (E) tipi sürücü belgesine sahip olmak,
3) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,
gerekir.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 8 – (Değişik:16/12/2010-27787)
(1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,
b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
şartları aranır.
Unvan değişikliği sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 9 – (1) (Değişik:16/12/2010-27787) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.
a) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
1) Endüstri meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik lise mezunları ile meslek yüksekokullarının teknik programlarından mezun olmak,
b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,
c) Öğretmen kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,
2) Pedagojik formasyon eğitimi aldığını belgelemek.
ç) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların kütüphanecilik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,
d) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılarak en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemiş olmak,
e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokullardan mezun olmak,
f) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların, ilgili bölümlerinden mezun olmak,
g) Psikolog kadrosuna atanabilmek için;
1) Üniversitelerin Psikoloji bölümü mezunu olmak,
ğ) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;
1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,
h) Laborant kadrosuna atanabilmek için;
1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,
ı) Grafiker kadrosuna atanabilmek için;
1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,
i) Diyetisyen kadrosuna atanabilmek için;
1) Dört yıllık Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,
j) İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için;
1) Dört yıllık Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,
k) Restoratör kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,
l) Mimar kadrosuna atanabilmek için;
1) Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak,
gerekir.
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,134
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#4
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Eğitimi Esasları
Görevde yükselme eğitimine alınacakların seçimi
MADDE 10 –
(1) Merkez ve/veya taşra teşkilatında başvurular tamamlandıktan sonra sınav kurulları; müracaat eden her adayın, Yönetmeliğin 7 nci ve 15 inci maddelerinde belirtilen hükümleri taşıyıp taşımadıklarını tespit eder. Her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı bulunan adaylar, bu beyanın doğruluğunu, istenildiğinde sınav kuruluna sağlık kurul raporu ile belgelemek zorundadır. İstenilen şartlardan bir veya birkaçını taşımadığı tespit edilen adaylar değerlendirmeye alınmaz.
(2) Değerlendirmeye alınan adayların sayısı ilan edilen boş kadro sayısının en fazla üç katı ise nitelikleri uygun olan bütün adaylar görevde yükselme eğitimine çağırılır.
(3) Değerlendirmeye alınan adayların sayısı unvanlı boş kadroların üç katından fazla olması halinde sınav kurulları; (Değişik ibare:16/12/2010-27787) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formundaki kıstaslara göre adayları puanlamaya tabi tutar.
(4) Yapılan puanlama sonucunda toplam puanı en fazla olan adaydan başlamak üzere ilan edilen boş kadro sayısının üç katı aday görevde yükselme eğitimine çağırılır.
(5) (Değişik:16/12/2010-27787) Puanların eşitliği halinde ise sırasıyla hizmet süresi fazla olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilir.
Daha önce aynı veya benzer görevde yükselme eğitimi almış olanlar
MADDE 11 – (1) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış, ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar ataması yapılmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmek için görevde yükselme eğitimine alınılmasına ilişkin bütün usul ve esaslara tabi tutulur. Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara tabi tutularak görevde yükselme eğitimine katılmayı hak eden ve daha önce bu eğitimi almış olan adaylar, o unvanın görevde yükselme eğitimine yeniden katılmak zorundadır.
Görevde yükselme eğitimi
MADDE 12 – (1) (Değişik:16/12/2010-27787) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme sınavına girebilmeleri için; Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ortak konulardan en az 30 ve (g) bendindeki konulardan en az 45 saat olmak üzere toplam 75 saat düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır. Bu sürelerden fazla süreyi kapsayan eğitim programı da düzenlenebilir.
(2) (Değişik:16/12/2010-27787) Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca, doğum, evlenme, ölüm ve hastalık sebebiyle verilmesi zorunlu olan izinlerde bu süre şartı aranmaz. Bu izinler dışında zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde de 10 saate kadar ayrıca izin verilebilir. Aylıksız izinde bulunanlar eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitimin sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına katılabilirler.
(3) (Değişik:16/12/2010-27787) Görevde yükselme eğitimi; Personel Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, Eğitim Dairesi Başkanlığı, taşra teşkilatında ilgili valilikler, sivil savunma uzmanı kadrosu için ise; Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Merkezi tarafından yapılır.
(4) Eğitim Dairesi Başkanlığı, eğitim konularını içeren ders notlarını, taşra teşkilatına ve Devlet Personel Başkanlığına eğitim sürecinden en az bir ay önce gönderir ve koordinasyonu sağlar.
(5) (Değişik:16/12/2010-27787) Eğitim Dairesi Başkanlığı; Görevde yükselme sınavına tabi her unvanla ilgili mesleki konuları kapsayan notların temin edilmesinden, güncelleştirilmesinden ve eğitim sürecinin başlangıcında adaylara verilmesinden, eğitim programının uygulanmasından, eğiticilerin seçiminden ve eğitim tamamlandıktan sonra her unvan için eğitime katılan adaylara ait listelerin ve tutanakların Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesinden ve unvan değişikliği sınav konularına ilişkin notların hazırlanmasından, güncelleştirilmesinden ve sınav tarihinden en az bir ay önce adaylara verilmesi hususunda sınav kurullarına yardımcı olur.
(6) (Ek:16/12/2010-27787) Ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.
Görevde yükselme eğitiminin konuları
MADDE 13 – (Değişik:16/12/2010-27787)
(1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;
a) T.C. Anayasası,
1) Genel esaslar,
2) Temel hak ve ödevler,
3) Devletin temel organları,
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,
c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
d) Türkçe dilbilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,
e) Halkla ilişkiler,
f) Etik davranış ilkeleri,
g) Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.
(2) Düzenlenecek eğitim programlarında bu maddenin (g) bendinde belirtilen konuların ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.
(3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Esaslar
Sınavların duyurusu ve başvuru
MADDE 14 –
(1) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavı valilikler ve/veya birimlerin talepleri, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakan Onayı ile yapılır. Ayrıca Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda valilikler ve/veya birimlerden herhangi bir talep olmaksızın da Bakanlık, görevde yükselme eğitimi ve sınavını veya unvan değişikliği sınavının yapılmasına karar verebilir.
(2) Görevde yükselme eğitimi ve sınavının veya unvan değişikliği sınavının yapılabilmesi amacıyla Personel Genel Müdürlüğünce boş bulunan unvanlı kadrolar tespit edilerek ilan hazırlanır.
(3) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavı için hazırlanan ilanda; bu sınavlara ilişkin boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, boş kadro sayısı, eğitime katılacak personel sayısı, başvuru yeri ve tarihleri yer alır.
(4) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı için hazırlanan ilan; Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline eğitim tarihinden en az (Değişik ibare:16/12/2010-27787) kırkbeş gün önce, eğitimin yeri ve zamanı ise, eğitime katılacaklara en az 15 gün önce bildirilir.
(5) Personel Genel Müdürlüğünce; görevde yükselme eğitimi ve sınavının veya unvan değişikliği sınavının açılmasına dair hazırlanan ilan, merkez ve taşra teşkilatına duyurulur. İlanda belirtilen yer ve tarihler arasında unvanlı boş kadrolar için aranılan niteliklere sahip adayların başvuruları kabul edilir. Adaylar ancak bir unvanın unvan değişikliği sınavına veya görevde yükselme eğitimi ve sınavına başvurabilirler. Bu başvuru sadece bir İl’e veya Bakanlığa yapılır. Birden fazla unvana veya birden fazla İl’e ya da il ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular geçersiz sayılır. Boş bulunan kadrolar için başvurular, ataması Bakanlığa ait olan unvanlar için Personel Genel Müdürlüğüne, taşra teşkilatında ilgili valiliklere yapılır.
(6) (Ek:16/12/2010-27787) Aylıksız izinde bulunan personel de dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu izinleri kullanmakta olan personelin görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.
Görevde yükselme eğitimine ve unvan değişikliği sınavına katılamayacak personel
MADDE 15 – (Değişik:16/12/2010-27787)
(1) Aşağıdaki bentlerde belirtilen durumda olanlar, o dönemki görevde yükselme eğitimi ve sınavına veya unvan değişikliği sınavına katılamazlar.
a) Aday memur olanlar,
b) Görevden uzaklaştırılanlar,
c) Bakanlık personeli olmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanlar,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde olmayanlar,
d) Kadroları başka kurumlarda olup Bakanlıkta geçici görevde bulunanlar,
e) Bu Yönetmelikte aranan şartları taşımadığı tespit edilen adaylar,
f) Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında kapsam dışında sayılanlar.
Görevde yükselme sınavı
MADDE 16 – (1) Görevde yükselme sınavının yapılması amacıyla, görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasından sonra en geç bir ay içinde Personel Genel Müdürlüğünce Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezine (Ek ibare:16/12/2010-27787) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya Yükseköğretim kurumlarından birine başvurulur. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlık ile sınavı gerçekleştirecek kurum arasında yapılacak protokol çerçevesinde görevde yükselme sınavına tabi tutulur.
(2) (Mülga:16/12/2010-27787)
Unvan değişikliği sınavı
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personel, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarı sırasına göre atanır.
(2) Unvan değişikliği sınavı; Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen kurumlarca yazılı olarak tek aşamada yapılır. Müracaatlar tamamlandıktan sonra sınav kurulları müracaat eden her adayın 15 inci maddede yer alan şartları taşıyıp taşımadıklarını tespit eder. Durumu uygun olmayan adaylar, unvan değişikliği sınavına alınmaz.
(3) Bu sınavlara katılacaklarda, Bakanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.
Sınav kurulları ve görevleri
MADDE 18 – (1) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; Bakanlık ve illerde sınav kurulları teşekkül ettirilir. Sınav kurulları başkan dahil beş üyeden oluşur.
a) Bakanlık Merkez Sınav Kurulu; Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakan onayı ile Personel Genel Müdürü veya genel müdür yardımcısının başkanlığında, (Değişik ibare:16/12/2010-27787) Dernekler Dairesi Başkanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri, Mahalli İdareler ve Personel Genel Müdürlüklerinden seçilecek birer üyeden,
b) İl Sınav Kurulu; valinin onayı ile vali yardımcısının başkanlığında valinin uygun göreceği üyelerden,
oluşur.
(2) Sınav kurulu üyeleri görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile, unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, öğrenim veya ihraz ettikleri unvanlar itibari ile daha düşük seviyede olamazlar.
(3) Sınav kurullarının başkan ve üyelerinin bu Yönetmelikte öngörülen sınavlara eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.
(4) Bakanlık merkez sınav kurulu; Bakanlıkça yapılacak sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması veya hazırlatılması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılmasına dair görevler ile bu Yönetmelik kapsamında verilen diğer işleri yürütür.
(5) İl sınav kurulları; illerinde görevde yükselme eğitimi ve/veya unvan değişikliği sınavına alınacakları bu Yönetmelik kapsamında tespit etmek ve ilgili itirazları karara bağlamak, illerine ait başarı listelerini düzenleyerek ilan etmek ve ilgililere tebliğini sağlamak ile bu Yönetmelik kapsamında verilen diğer işleri yürütmekle görevlidir.
(6) Bakanlık merkez sınav kurulunun sekreterya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğü; il sınav kurullarının sekreterya hizmetleri ise, il yazı işleri müdürlükleri tarafından yerine getirilir.
(7) (Ek:16/12/2010-27787) İlgili sınav kurulları sınav konularına ilişkin notların; görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce ilgili personel için notların hazırlatılması, güncelleştirilmesi, temin edilerek dağıtılmasını Eğitim Dairesi Başkanlığı aracılığı ile sağlamakla yükümlüdür.
Başarı notu ve başarı listesi
MADDE 19 – (1) Görevde yükselme sınavında ve/veya unvan değişikliği sınavında başarılı olabilmek için yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak şarttır.
(2) Görevde yükselme sınavı ve unvan değişikliği sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak alınan puana göre her unvan için ayrı ayrı başarı listesi düzenlenir.
(3) İl sınav kurulları; Personel Genel Müdürlüğünce gönderilen görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınav sonuçlarına göre, kendilerine müracaat ederek sınava girenlerin başarı listesini en yüksek puandan başlamak üzere her unvan için ayrı ayrı düzenler. Valilikler, il sınav kurullarınca düzenlenen bu başarı listelerini atama yapılmadan önce görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınav sonuçlarının kendilerine intikal ettiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde Bakanlığa gönderir.
(4) Görevde yükselme sınavında başarılı olanlardan puanları eşit adayların atanmalarına esas sıralamaları, ilgili sınav kurullarınca; eşit puan alan her aday için (Değişik ibare:16/12/2010-27787) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda yer alan kıstaslara göre puanlama yapılarak aldıkları toplam puana göre tespit edilir.
(5) (Değişik:16/12/2010-27787) Unvan değişikliği sınavında başarılı olanlardan puanları eşit adayların atanmalarına esas sıralamaları, ilgili sınav kurullarınca; eşit puan alan her aday için Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formundaki kıstaslara göre puanlama yapılarak aldıkları toplam puana göre tespit edilir.
(6) (Değişik:16/12/2010-27787) Personel Değerlendirme formundaki kıstaslara göre yapılan puanlama sonucunda puanların eşitliği halinde ise; hizmet süresi fazla olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilir.
Sınav sonuçlarının duyurulması ve sınavların geçerlilik süresi
MADDE 20 – (1) (Değişik:16/12/2010-27787) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınavı; sonuçların ÖSYM, ÖDYM, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumları tarafından Personel Genel Müdürlüğüne bildirilmesinden itibaren beş iş günü içinde ilan edilerek başarılı olanlara tebliğ edilmek üzere görev yaptıkları birimlere yazılı olarak da bildirilir.
(2) İl sınav kurullarınca hazırlanan başarı listelerinde yer alan adaylara sınav sonuçları ilgili valiliklerce duyurulur.
(3) Bakanlık merkez ve il sınav kurullarınca, adayların adı, soyadı ve aldıkları puanlar yer alacak şekilde her unvan için ayrı ayrı hazırlanan başarı listeleri, usulleri ilgili sınav kurulları tarafından belirlenecek şekilde ilan edilir.
(4) İlan edilen sınav sonuçları aynı unvanlı görevler için açılacak müteakip sınav ilanına kadar geçerlidir.
İtiraz
MADDE 21 – (1) Sınav kurullarının kararları kesindir.
(2) Ancak sınav kurullarına; görevde yükselme eğitimi ile unvan değişikliği sınavına ilişkin iş ve işlemler ve/veya sınav sonuçları ile ilgili olarak yazılı itiraz edilebilir.
(3) Görevde yükselme eğitimi ile unvan değişikliği sınavına katılacakların tespitine ilişkin itirazlar listelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde ilgili sınav kurullarına, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonuçlarına yapılacak itirazlar ise (Değişik ibare:16/12/2010-27787) kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile bizzat Bakanlık merkez sınav kuruluna yapılır. İtirazların evrak kaydına girmesinden itibaren; sınav kurulları, görevde yükselme eğitimine ilişkin itirazları, en geç üç iş günü içinde, Bakanlık merkez sınav kurulu ise görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucuna ilişkin itirazları sınavı yapan kurumla görüşerek en geç 20 gün içinde sonuçlandırır ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İtiraz üzerine sınav kurullarınca verilecek kararlar kesindir.
(4) (Ek:16/12/2010-27787) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun itiraz üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 22 – (1) Sınavlarda başarı gösteren adayların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise sınavı yapan birimlerce bir sonraki sınava kadar saklanır.
Atanmaya ilişkin esaslar
MADDE 23 – (1) Görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanlar, sınav sonuçlarına göre Bakanlık merkez veya il sınav kurullarınca hazırlanan başarı listelerindeki sıralamaya göre en geç üç ay içinde atanırlar.
(2) (Değişik:16/12/2010-27787) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya başka bir kuruma naklen atanma sebepleri ile boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolara yapılacak müteakip sınava kadar sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.
(3) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavı neticesinde sınavı kazananlar, atama onay tarihinden itibaren en geç iki ay içinde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.
(4) Görevde yükselme sınavını veya unvan değişikliği sınavını kazandığı halde atamaya yetkili makama başvurarak her ne sebeple olursa olsun atanmak istemediğini yazılı olarak bildiren personel atanma hakkından vazgeçmiş sayılır.
(5) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen personel aynı unvan için tekrar açılacak görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavını kazanmadıkça atanma hak ve talebinde bulunamaz. Bu kadrolara, müteakip sınav tarihine kadar, o unvanda yapılan sınavı kazanan adaylar arasından bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki esaslara göre atama yapılır.
(6) Sınavda başarılı olanlardan; atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.
(7) Görevde yükselme sınavında başarılı olan adaylar sınavına girdikleri unvana atanarak göreve başlamadıkça unvanına denkliği sayılan diğer unvanlı görevlere atanamazlar.
(8) Bir göreve vekaleten atanan personel, gerekli nitelikleri taşımış olsa da, ilgili unvanın sınavına tabi tutulmadan vekalet edilen unvana asaleten atanamaz.
Üst unvanlı görevlere yapılacak naklen atamalar
MADDE 24 – (1) Yönetim hizmetleri grubundaki görevlerden daha önce çalışılan görev grubundaki görevlere sınavsız atama yapılabilir.
(2) (Değişik:16/12/2010-27787) Kurum içinden veya dışından çeşitli sebeplerle alt unvanlı kadrolara atananlar; görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavı için ilan edilen kadrolar hariç olmak üzere boş bulunan veya çeşitli sebeplerle sonradan boşalan kadrolara, bu Yönetmelikte belirtilen o unvanın niteliklerini taşıması, Bakanlığın uygun görmesi kaydıyla, daha önce ihraz ettikleri unvanlara görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan naklen atanabilirler.
Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 25 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme uygulamaları Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22’nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Görev Grupları Arasında veya Aynı Grup İçerisindeki Geçişler
MADDE 26 – (Değişik:16/12/2010-27787)
(1) Bu Yönetmelikte görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavına tabi görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.
a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.
b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.
c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.
(2) Atama yetkisi Bakanlığa ait olan il nüfus ve vatandaşlık, il dernekler ve il planlama ve koordinasyon müdürleri kendi aralarında; atama yetkisi il valisinde olan ilçe nüfus ve ilçe yazı işleri müdürleri de kendi aralarında karşılıklı yer değiştiremez.
(3) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavını kazanarak atanmak için sırada bekleyen personel bulunmaması şartıyla;
a) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde en az beş yıl şube müdürü olarak görev yapanlar en fazla ikinci hizmet bölgesindeki illerden başlamak üzere il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne,
b) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü dışındaki birimlerde en az beş yıl şube müdürü olarak görev yapanlar il yazı işleri, il mahalli idareler, il idare kurulu, il basın ve halkla ilişkiler, basın ve halkla ilişkiler ile il planlama ve koordinasyon müdürlüğüne,
c) Dernekler Dairesi Başkanlığında en az beş yıl şube müdürü olarak görev yapanlar en fazla ikinci hizmet bölgesindeki illerden başlamak üzere il dernekler müdürlüğüne,
ç) İl nüfus ve vatandaşlık müdürleri bu kadrolarda en az beş yıl çalışmak şartıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde bulunan şube müdürlüğüne,
d) İl dernekler müdürleri bu kadrolarda en az beş yıl çalışmak şartıyla Dernekler Dairesi Başkanlığında bulunan şube müdürlüğüne,
e) İl yazı işleri, il mahalli idareler, il idare kurulu, il basın ve halkla ilişkiler, basın ve halkla ilişkiler müdürleri ile taşrada bulunan şube müdürleri ve il planlama ve koordinasyon müdürleri bu kadrolarda en az beş yıl çalışmak şartıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü dışındaki birimlerde bulunan şube müdürlüklerine,
f) İlçe müdürleri merkez teşkilatındaki şef ve uzmanlıklara,
g) İl yazı işleri, il mahalli idareler, il idare kurulu, il basın ve halkla ilişkiler ve basın ve halkla ilişkiler müdürleri ile taşra kadrolarında bulunan şube müdürleri kendi aralarında,
ğ) Merkez kadrolarında bulunan şube müdürleri ile işletme müdürleri kendi aralarında,
h) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyor olmak kaydıyla; uzman ve eğitim uzmanları kendi aralarında,
ı) Hizmetli, teknisyen yardımcısı ve dağıtıcılar kendi aralarında,
i) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur ve daktilograf kadrolarında görev yapanlar kendi aralarında,
j) Şef olarak görev yapanlar istekleri halinde çözümleyici kadrosuna,
k) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olup, teknisyen kadrosunda görev yapanlar istekleri halinde veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadrosuna,
l) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılmaksızın; atanılmak istenilen unvanın bu Yönetmelikte belirtilen şartlarını taşımaları kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi olan uzman, eğitim uzmanı veya daha alt kadrolara, unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolardan ise; öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler. 

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,134
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#5
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Eğitimi Esasları
Görevde yükselme eğitimine alınacakların seçimi
MADDE 10 –
(1) Merkez ve/veya taşra teşkilatında başvurular tamamlandıktan sonra sınav kurulları; müracaat eden her adayın, Yönetmeliğin 7 nci ve 15 inci maddelerinde belirtilen hükümleri taşıyıp taşımadıklarını tespit eder. Her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı bulunan adaylar, bu beyanın doğruluğunu, istenildiğinde sınav kuruluna sağlık kurul raporu ile belgelemek zorundadır. İstenilen şartlardan bir veya birkaçını taşımadığı tespit edilen adaylar değerlendirmeye alınmaz.
(2) Değerlendirmeye alınan adayların sayısı ilan edilen boş kadro sayısının en fazla üç katı ise nitelikleri uygun olan bütün adaylar görevde yükselme eğitimine çağırılır.
(3) Değerlendirmeye alınan adayların sayısı unvanlı boş kadroların üç katından fazla olması halinde sınav kurulları; (Değişik ibare:16/12/2010-27787) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formundaki kıstaslara göre adayları puanlamaya tabi tutar.
(4) Yapılan puanlama sonucunda toplam puanı en fazla olan adaydan başlamak üzere ilan edilen boş kadro sayısının üç katı aday görevde yükselme eğitimine çağırılır.
(5) (Değişik:16/12/2010-27787) Puanların eşitliği halinde ise sırasıyla hizmet süresi fazla olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilir.
Daha önce aynı veya benzer görevde yükselme eğitimi almış olanlar
MADDE 11 – (1) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış, ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar ataması yapılmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmek için görevde yükselme eğitimine alınılmasına ilişkin bütün usul ve esaslara tabi tutulur. Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara tabi tutularak görevde yükselme eğitimine katılmayı hak eden ve daha önce bu eğitimi almış olan adaylar, o unvanın görevde yükselme eğitimine yeniden katılmak zorundadır.
Görevde yükselme eğitimi
MADDE 12 – (1) (Değişik:16/12/2010-27787) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme sınavına girebilmeleri için; Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ortak konulardan en az 30 ve (g) bendindeki konulardan en az 45 saat olmak üzere toplam 75 saat düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır. Bu sürelerden fazla süreyi kapsayan eğitim programı da düzenlenebilir.
(2) (Değişik:16/12/2010-27787) Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca, doğum, evlenme, ölüm ve hastalık sebebiyle verilmesi zorunlu olan izinlerde bu süre şartı aranmaz. Bu izinler dışında zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde de 10 saate kadar ayrıca izin verilebilir. Aylıksız izinde bulunanlar eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitimin sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına katılabilirler.
(3) (Değişik:16/12/2010-27787) Görevde yükselme eğitimi; Personel Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, Eğitim Dairesi Başkanlığı, taşra teşkilatında ilgili valilikler, sivil savunma uzmanı kadrosu için ise; Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Merkezi tarafından yapılır.
(4) Eğitim Dairesi Başkanlığı, eğitim konularını içeren ders notlarını, taşra teşkilatına ve Devlet Personel Başkanlığına eğitim sürecinden en az bir ay önce gönderir ve koordinasyonu sağlar.
(5) (Değişik:16/12/2010-27787) Eğitim Dairesi Başkanlığı; Görevde yükselme sınavına tabi her unvanla ilgili mesleki konuları kapsayan notların temin edilmesinden, güncelleştirilmesinden ve eğitim sürecinin başlangıcında adaylara verilmesinden, eğitim programının uygulanmasından, eğiticilerin seçiminden ve eğitim tamamlandıktan sonra her unvan için eğitime katılan adaylara ait listelerin ve tutanakların Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesinden ve unvan değişikliği sınav konularına ilişkin notların hazırlanmasından, güncelleştirilmesinden ve sınav tarihinden en az bir ay önce adaylara verilmesi hususunda sınav kurullarına yardımcı olur.
(6) (Ek:16/12/2010-27787) Ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.
Görevde yükselme eğitiminin konuları
MADDE 13 – (Değişik:16/12/2010-27787)
(1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;
a) T.C. Anayasası,
1) Genel esaslar,
2) Temel hak ve ödevler,
3) Devletin temel organları,
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,
c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
d) Türkçe dilbilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,
e) Halkla ilişkiler,
f) Etik davranış ilkeleri,
g) Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.
(2) Düzenlenecek eğitim programlarında bu maddenin (g) bendinde belirtilen konuların ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.
(3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Esaslar
Sınavların duyurusu ve başvuru
MADDE 14 –
(1) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavı valilikler ve/veya birimlerin talepleri, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakan Onayı ile yapılır. Ayrıca Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda valilikler ve/veya birimlerden herhangi bir talep olmaksızın da Bakanlık, görevde yükselme eğitimi ve sınavını veya unvan değişikliği sınavının yapılmasına karar verebilir.
(2) Görevde yükselme eğitimi ve sınavının veya unvan değişikliği sınavının yapılabilmesi amacıyla Personel Genel Müdürlüğünce boş bulunan unvanlı kadrolar tespit edilerek ilan hazırlanır.
(3) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavı için hazırlanan ilanda; bu sınavlara ilişkin boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, boş kadro sayısı, eğitime katılacak personel sayısı, başvuru yeri ve tarihleri yer alır.
(4) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı için hazırlanan ilan; Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline eğitim tarihinden en az (Değişik ibare:16/12/2010-27787) kırkbeş gün önce, eğitimin yeri ve zamanı ise, eğitime katılacaklara en az 15 gün önce bildirilir.
(5) Personel Genel Müdürlüğünce; görevde yükselme eğitimi ve sınavının veya unvan değişikliği sınavının açılmasına dair hazırlanan ilan, merkez ve taşra teşkilatına duyurulur. İlanda belirtilen yer ve tarihler arasında unvanlı boş kadrolar için aranılan niteliklere sahip adayların başvuruları kabul edilir. Adaylar ancak bir unvanın unvan değişikliği sınavına veya görevde yükselme eğitimi ve sınavına başvurabilirler. Bu başvuru sadece bir İl’e veya Bakanlığa yapılır. Birden fazla unvana veya birden fazla İl’e ya da il ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular geçersiz sayılır. Boş bulunan kadrolar için başvurular, ataması Bakanlığa ait olan unvanlar için Personel Genel Müdürlüğüne, taşra teşkilatında ilgili valiliklere yapılır.
(6) (Ek:16/12/2010-27787) Aylıksız izinde bulunan personel de dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu izinleri kullanmakta olan personelin görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.
Görevde yükselme eğitimine ve unvan değişikliği sınavına katılamayacak personel
MADDE 15 – (Değişik:16/12/2010-27787)
(1) Aşağıdaki bentlerde belirtilen durumda olanlar, o dönemki görevde yükselme eğitimi ve sınavına veya unvan değişikliği sınavına katılamazlar.
a) Aday memur olanlar,
b) Görevden uzaklaştırılanlar,
c) Bakanlık personeli olmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanlar,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde olmayanlar,
d) Kadroları başka kurumlarda olup Bakanlıkta geçici görevde bulunanlar,
e) Bu Yönetmelikte aranan şartları taşımadığı tespit edilen adaylar,
f) Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında kapsam dışında sayılanlar.
Görevde yükselme sınavı
MADDE 16 – (1) Görevde yükselme sınavının yapılması amacıyla, görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasından sonra en geç bir ay içinde Personel Genel Müdürlüğünce Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezine (Ek ibare:16/12/2010-27787) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya Yükseköğretim kurumlarından birine başvurulur. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlık ile sınavı gerçekleştirecek kurum arasında yapılacak protokol çerçevesinde görevde yükselme sınavına tabi tutulur.
(2) (Mülga:16/12/2010-27787)
Unvan değişikliği sınavı
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personel, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarı sırasına göre atanır.
(2) Unvan değişikliği sınavı; Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen kurumlarca yazılı olarak tek aşamada yapılır. Müracaatlar tamamlandıktan sonra sınav kurulları müracaat eden her adayın 15 inci maddede yer alan şartları taşıyıp taşımadıklarını tespit eder. Durumu uygun olmayan adaylar, unvan değişikliği sınavına alınmaz.
(3) Bu sınavlara katılacaklarda, Bakanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.
Sınav kurulları ve görevleri
MADDE 18 – (1) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; Bakanlık ve illerde sınav kurulları teşekkül ettirilir. Sınav kurulları başkan dahil beş üyeden oluşur.
a) Bakanlık Merkez Sınav Kurulu; Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakan onayı ile Personel Genel Müdürü veya genel müdür yardımcısının başkanlığında, (Değişik ibare:16/12/2010-27787) Dernekler Dairesi Başkanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri, Mahalli İdareler ve Personel Genel Müdürlüklerinden seçilecek birer üyeden,
b) İl Sınav Kurulu; valinin onayı ile vali yardımcısının başkanlığında valinin uygun göreceği üyelerden,
oluşur.
(2) Sınav kurulu üyeleri görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile, unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, öğrenim veya ihraz ettikleri unvanlar itibari ile daha düşük seviyede olamazlar.
(3) Sınav kurullarının başkan ve üyelerinin bu Yönetmelikte öngörülen sınavlara eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.
(4) Bakanlık merkez sınav kurulu; Bakanlıkça yapılacak sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması veya hazırlatılması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılmasına dair görevler ile bu Yönetmelik kapsamında verilen diğer işleri yürütür.
(5) İl sınav kurulları; illerinde görevde yükselme eğitimi ve/veya unvan değişikliği sınavına alınacakları bu Yönetmelik kapsamında tespit etmek ve ilgili itirazları karara bağlamak, illerine ait başarı listelerini düzenleyerek ilan etmek ve ilgililere tebliğini sağlamak ile bu Yönetmelik kapsamında verilen diğer işleri yürütmekle görevlidir.
(6) Bakanlık merkez sınav kurulunun sekreterya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğü; il sınav kurullarının sekreterya hizmetleri ise, il yazı işleri müdürlükleri tarafından yerine getirilir.
(7) (Ek:16/12/2010-27787) İlgili sınav kurulları sınav konularına ilişkin notların; görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce ilgili personel için notların hazırlatılması, güncelleştirilmesi, temin edilerek dağıtılmasını Eğitim Dairesi Başkanlığı aracılığı ile sağlamakla yükümlüdür.
Başarı notu ve başarı listesi
MADDE 19 – (1) Görevde yükselme sınavında ve/veya unvan değişikliği sınavında başarılı olabilmek için yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak şarttır.
(2) Görevde yükselme sınavı ve unvan değişikliği sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak alınan puana göre her unvan için ayrı ayrı başarı listesi düzenlenir.
(3) İl sınav kurulları; Personel Genel Müdürlüğünce gönderilen görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınav sonuçlarına göre, kendilerine müracaat ederek sınava girenlerin başarı listesini en yüksek puandan başlamak üzere her unvan için ayrı ayrı düzenler. Valilikler, il sınav kurullarınca düzenlenen bu başarı listelerini atama yapılmadan önce görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınav sonuçlarının kendilerine intikal ettiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde Bakanlığa gönderir.
(4) Görevde yükselme sınavında başarılı olanlardan puanları eşit adayların atanmalarına esas sıralamaları, ilgili sınav kurullarınca; eşit puan alan her aday için (Değişik ibare:16/12/2010-27787) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda yer alan kıstaslara göre puanlama yapılarak aldıkları toplam puana göre tespit edilir.
(5) (Değişik:16/12/2010-27787) Unvan değişikliği sınavında başarılı olanlardan puanları eşit adayların atanmalarına esas sıralamaları, ilgili sınav kurullarınca; eşit puan alan her aday için Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formundaki kıstaslara göre puanlama yapılarak aldıkları toplam puana göre tespit edilir.
(6) (Değişik:16/12/2010-27787) Personel Değerlendirme formundaki kıstaslara göre yapılan puanlama sonucunda puanların eşitliği halinde ise; hizmet süresi fazla olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilir.
Sınav sonuçlarının duyurulması ve sınavların geçerlilik süresi
MADDE 20 – (1) (Değişik:16/12/2010-27787) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınavı; sonuçların ÖSYM, ÖDYM, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumları tarafından Personel Genel Müdürlüğüne bildirilmesinden itibaren beş iş günü içinde ilan edilerek başarılı olanlara tebliğ edilmek üzere görev yaptıkları birimlere yazılı olarak da bildirilir.
(2) İl sınav kurullarınca hazırlanan başarı listelerinde yer alan adaylara sınav sonuçları ilgili valiliklerce duyurulur.
(3) Bakanlık merkez ve il sınav kurullarınca, adayların adı, soyadı ve aldıkları puanlar yer alacak şekilde her unvan için ayrı ayrı hazırlanan başarı listeleri, usulleri ilgili sınav kurulları tarafından belirlenecek şekilde ilan edilir.
(4) İlan edilen sınav sonuçları aynı unvanlı görevler için açılacak müteakip sınav ilanına kadar geçerlidir.
İtiraz
MADDE 21 – (1) Sınav kurullarının kararları kesindir.
(2) Ancak sınav kurullarına; görevde yükselme eğitimi ile unvan değişikliği sınavına ilişkin iş ve işlemler ve/veya sınav sonuçları ile ilgili olarak yazılı itiraz edilebilir.
(3) Görevde yükselme eğitimi ile unvan değişikliği sınavına katılacakların tespitine ilişkin itirazlar listelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde ilgili sınav kurullarına, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonuçlarına yapılacak itirazlar ise (Değişik ibare:16/12/2010-27787) kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile bizzat Bakanlık merkez sınav kuruluna yapılır. İtirazların evrak kaydına girmesinden itibaren; sınav kurulları, görevde yükselme eğitimine ilişkin itirazları, en geç üç iş günü içinde, Bakanlık merkez sınav kurulu ise görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucuna ilişkin itirazları sınavı yapan kurumla görüşerek en geç 20 gün içinde sonuçlandırır ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İtiraz üzerine sınav kurullarınca verilecek kararlar kesindir.
(4) (Ek:16/12/2010-27787) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun itiraz üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 22 – (1) Sınavlarda başarı gösteren adayların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise sınavı yapan birimlerce bir sonraki sınava kadar saklanır.
Atanmaya ilişkin esaslar
MADDE 23 – (1) Görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanlar, sınav sonuçlarına göre Bakanlık merkez veya il sınav kurullarınca hazırlanan başarı listelerindeki sıralamaya göre en geç üç ay içinde atanırlar.
(2) (Değişik:16/12/2010-27787) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya başka bir kuruma naklen atanma sebepleri ile boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolara yapılacak müteakip sınava kadar sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.
(3) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavı neticesinde sınavı kazananlar, atama onay tarihinden itibaren en geç iki ay içinde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.
(4) Görevde yükselme sınavını veya unvan değişikliği sınavını kazandığı halde atamaya yetkili makama başvurarak her ne sebeple olursa olsun atanmak istemediğini yazılı olarak bildiren personel atanma hakkından vazgeçmiş sayılır.
(5) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen personel aynı unvan için tekrar açılacak görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavını kazanmadıkça atanma hak ve talebinde bulunamaz. Bu kadrolara, müteakip sınav tarihine kadar, o unvanda yapılan sınavı kazanan adaylar arasından bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki esaslara göre atama yapılır.
(6) Sınavda başarılı olanlardan; atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.
(7) Görevde yükselme sınavında başarılı olan adaylar sınavına girdikleri unvana atanarak göreve başlamadıkça unvanına denkliği sayılan diğer unvanlı görevlere atanamazlar.
(8) Bir göreve vekaleten atanan personel, gerekli nitelikleri taşımış olsa da, ilgili unvanın sınavına tabi tutulmadan vekalet edilen unvana asaleten atanamaz.
Üst unvanlı görevlere yapılacak naklen atamalar
MADDE 24 – (1) Yönetim hizmetleri grubundaki görevlerden daha önce çalışılan görev grubundaki görevlere sınavsız atama yapılabilir.
(2) (Değişik:16/12/2010-27787) Kurum içinden veya dışından çeşitli sebeplerle alt unvanlı kadrolara atananlar; görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavı için ilan edilen kadrolar hariç olmak üzere boş bulunan veya çeşitli sebeplerle sonradan boşalan kadrolara, bu Yönetmelikte belirtilen o unvanın niteliklerini taşıması, Bakanlığın uygun görmesi kaydıyla, daha önce ihraz ettikleri unvanlara görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan naklen atanabilirler.
Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 25 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme uygulamaları Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22’nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Görev Grupları Arasında veya Aynı Grup İçerisindeki Geçişler
MADDE 26 – (Değişik:16/12/2010-27787)
(1) Bu Yönetmelikte görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavına tabi görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.
a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.
b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.
c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.
(2) Atama yetkisi Bakanlığa ait olan il nüfus ve vatandaşlık, il dernekler ve il planlama ve koordinasyon müdürleri kendi aralarında; atama yetkisi il valisinde olan ilçe nüfus ve ilçe yazı işleri müdürleri de kendi aralarında karşılıklı yer değiştiremez.
(3) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavını kazanarak atanmak için sırada bekleyen personel bulunmaması şartıyla;
a) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde en az beş yıl şube müdürü olarak görev yapanlar en fazla ikinci hizmet bölgesindeki illerden başlamak üzere il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne,
b) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü dışındaki birimlerde en az beş yıl şube müdürü olarak görev yapanlar il yazı işleri, il mahalli idareler, il idare kurulu, il basın ve halkla ilişkiler, basın ve halkla ilişkiler ile il planlama ve koordinasyon müdürlüğüne,
c) Dernekler Dairesi Başkanlığında en az beş yıl şube müdürü olarak görev yapanlar en fazla ikinci hizmet bölgesindeki illerden başlamak üzere il dernekler müdürlüğüne,
ç) İl nüfus ve vatandaşlık müdürleri bu kadrolarda en az beş yıl çalışmak şartıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde bulunan şube müdürlüğüne,
d) İl dernekler müdürleri bu kadrolarda en az beş yıl çalışmak şartıyla Dernekler Dairesi Başkanlığında bulunan şube müdürlüğüne,
e) İl yazı işleri, il mahalli idareler, il idare kurulu, il basın ve halkla ilişkiler, basın ve halkla ilişkiler müdürleri ile taşrada bulunan şube müdürleri ve il planlama ve koordinasyon müdürleri bu kadrolarda en az beş yıl çalışmak şartıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü dışındaki birimlerde bulunan şube müdürlüklerine,
f) İlçe müdürleri merkez teşkilatındaki şef ve uzmanlıklara,
g) İl yazı işleri, il mahalli idareler, il idare kurulu, il basın ve halkla ilişkiler ve basın ve halkla ilişkiler müdürleri ile taşra kadrolarında bulunan şube müdürleri kendi aralarında,
ğ) Merkez kadrolarında bulunan şube müdürleri ile işletme müdürleri kendi aralarında,
h) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyor olmak kaydıyla; uzman ve eğitim uzmanları kendi aralarında,
ı) Hizmetli, teknisyen yardımcısı ve dağıtıcılar kendi aralarında,
i) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur ve daktilograf kadrolarında görev yapanlar kendi aralarında,
j) Şef olarak görev yapanlar istekleri halinde çözümleyici kadrosuna,
k) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olup, teknisyen kadrosunda görev yapanlar istekleri halinde veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadrosuna,
l) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılmaksızın; atanılmak istenilen unvanın bu Yönetmelikte belirtilen şartlarını taşımaları kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi olan uzman, eğitim uzmanı veya daha alt kadrolara, unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolardan ise; öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.


BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Valiliklerce atama yapılamayacak durumlar

MADDE 27 – (1) Bakanlıkça atama yapılacağı önceden bildirilen il ve ilçe teşkilatı kadrolarına valiliklerce atama yapılamaz.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 29 – (1) 9/10/2003 tarihli ve 25254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri, Atanmaları ve Görevde Yükselme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
İl dernekler müdürü atamaları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde işlemleri devam eden il dernekler müdürü atamaları, bu Yönetmelikten önceki ilgili mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
İl özel idare müdürlerinin atamaları
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 13 Mart 1329 tarihli İl Özel İdaresi Kanunu ile bu kanunun ek ve değişikliklerini yürürlükten kaldıran 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun, yayımlandığı tarihte görevde bulunan il özel idare müdürleri, istekleri halinde, Bakanlığın uygun görmesi ve boş kadronun bulunması şartı ile il planlama ve koordinasyon müdürlükleri ile atama yetkisi valiliklerde olan Bakanlık kadrolarına dahil İl müdürlüklerine naklen atanabilirler.
Öğrenim düzeyi
GEÇİCİ MADDE 3 – (Değişik:16/12/2010-27787)
(1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.
İl ve ilçe sivil savunma müdürlerinin atamaları
GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG.22/11/2009-27414)
(1) 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun yayımlandığı tarihte görevde bulunan il sivil savunma müdürleri; il planlama ve koordinasyon müdürlüğüne ve atama yetkisi valiliklerde olan Bakanlık kadrolarına dahil il müdürlüklerine, ilçe sivil savunma müdürleri; ilçe yazı işleri ve ilçe nüfus müdürlüklerine bu kadrolara atanmak için gerekli olan şartlar aranmaksızın naklen atanabilirler.
Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 
Top