İdare Hukuku 8 - 9 Ünitelerin Özetleri AÖF

BeReNN

Özel Üye
Özel üye
Katılım
30 Nsn 2011
Mesajlar
12,995
Beğeniler
505
Yaş
33
Şehir
Istanbul, Turkey
#1
8, ünite
* idarenin özel hukuka tabi faaliyetlerinden doğan mali sorumluluğu özel hukuk hükümlerine ve özellikle haksız fiil sorumluluğuna ilişkin esaslara tabiidir
* idare hukuku esaslarına tabi mali sorumluluğunun 2 kaynağı vardır ; idari işlem ve eylemler
* hizmet kusuru nesnel ve anonim nitelikli bir kusur olarak nitelendirilir
* idare hep tüzel kişilerden oluştuğuna göre ; hizmet kusuru olarak adlandırılan kusur kişiselleştirilebilsin ya da kişiselleştirilemesin kamu görevlilerinin kusurlarıdır
* hizmet kusurunun varlığı 3 halde kabul edilmektedir
- Hizmetin kötü işlemesi
- hizmetin geç işlemesi
- hizmetin hiç işlememesi
* hizmet içindeki kişisel kusur 4 durumda kabul edilir
- kamu personelinin suç niteliğindeki davranışları
- yargı kararlarına uymama
- kamu görevlilerinin kötü niyetli davranması
- ağır kusur
* rücu hakkı : bir kimsenin asıl borcunun yerine alacaklısına ödediği şeyi asıl borçludan istemeye hakkı olmasıdır
* idare hukukunda kusursuzluk sorumluluk 2 ilkeye dayandırılmaktadır ; tehlike ilkesi, fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi bu ilkeler yargı içtihatleri ile belirlenmiştir
* idare hukukunda tehlike ilkesi şu hallerde uygulanmaktadır
- idarenin tehlike faaliyetleri ve araç gereçleri
- mesleki risk
- sosyal risk
* kolluk görevlerinin mesleki risk nedeniyle uğradıkları zararların idarece tazmin edilmesi öngörülmüştür
* terör olayları sırasında zarar görenlerin zararlarının topluma pay edilmesi öngörülmüş
* fedakarlığın denkleştirilme ilkesinin en belirgin uygulama alanı kamulaştırmadır
* idarenin gerek kusurlu gerekse kusursuz sorumluluğunun olabilmesi için ; idari davranış ,zarar ve idari davranış ve zarar arasında nesnellik bağının bulunması gerekir
* idarenin maddi zararı : malvarlığında uğradığı kayıp
Manevi zara : kişinin haysiyetine vücut tamlığına veya yakınlarına yapılan saldırılar nedeniyle duyduğu bedensel ve ruhsal acı , üzüntü
* zarar 3 kişinin kusuru ile meydana gelmişse ; idarenin sorumluluğu söz konusu olamaz
* sorumluluğun koşulları
- idari davranış
- zarar
- nedensellik bağı
* sorumluluğun kalkması veya azalması
- zorlayıcı nedenler ( mücbir sebepler)
- baklenmeyen durumlar (kaza)
- zarar görenin kusuru
- 3. kişinin kusuru

9. ünite

* bakan, bakanlığın görev alanına giren kanunların uygulanmasını sağlamak amacıyla yönetmelik çıkarabilir
* bakan; bakanlığın en yüksek ita amiridir
* bakanlar kurulu; başbakanın başkanlığı altında tüm hizmet ve devlet bakanlarından oluşur
* başbakan cumhurbaşkanınca tbmm üyeleri arasından seçilir ve atanır
* genel siyaseti yürütmekle görevlidir
* idari görevleri ise :
- tüzük ve yönetmelik çıkarmak
- kanunların yetkili kıldığı konularda idari işlemler tesis etmek ve bazı yüksek memurları atamaktan ibarettr
* cumhurbaşkanı; tbmm'ce 40 yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış türk vatandaşları arasından seçilir. Tbmm üyeleri dışında da aday gösterilebilir
* il idaresi; merkezi idarenin en büyük taşra örgütü
* kanun koyucu coğrafya durumu, ekonomik şartlar ve kamu hizmetlerinin gereklerini göz önünde tutarak il kuracak veya mevcut bir ili kaldıracaktır
* il idaresi 3 bölümden oluşmaktadır : vali , il idare şube başkanları , il idare kuruludur
* vali ; devlet tüzel kişikiğinin temsilcisidir, hükümetin ve bakanlıkların temsilcisi ve hükümetin ve bakanlıkların idari ve siyasal yürütme organıdır
* il idare kurulu ; valinin görevlendireceği vali muavininin başkanlığı altında hukuk işleri müdürü , defterdar, milli eğitim , bayındırlık, sağlık, tarım ve veteriner il müdüründen oluşur. İstişari ve idari nitelikte görevler yapan bir kuruldur
* ilçe idaresi ; kaymakam , ilçe idare şube başkanları ve ilçe idare kurulundan oluşur
* kaymakam; ilçe idaresinin başıdır . ilçenin yönetiminden sorumludur
* İlçe idare kurulu kaymakamın başkanlığında yazı işleri müdürü, sağlık ocağı hekimi , ilçe milli eğitim müdürü ve tarım ve köy işleri müdüründen oluşur
* il özel idarsinin organları ; il genel meclisi , il encümeni , validir
* il genel meclisi ; yasama organı üyelerini seçme hakkına sahip il sakinleri tarafından 5 yıl için seçilen üyelerden oluşur
- her ayın ilk haftası meclis tarafından önceden belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır . kasım ayı toplantı dönem başıdır.
( il genel meclisinin görevleri syf . 202)
* il özel idaresine verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasi konularda karar alırsa , içişleri bakanlığının bildirisi üzerine danıştayın kararı ile feshedilir
* Danıştay ,toplantıların ertelenmesi hususunu en geç 1 ay içinde karara bağlar
* iil encümeni ; valinin başkanlığında il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından 1 yıl için gizli oyla seçeceği 5 üyeden oluşur
* belediye idaresinin 3 organı vardır ; belediye meclisi , belediye encümeni , belediye başkanı
* belediye meclisi ; seçme hakkına sahip belde sakinlerince 5 yıl için seçilen üyelerden oluşur. Meclisin üye sayısı 9 dan aşağı olamaz
* toplantılar ekim ayı dönem başı toplantılarıdır. Bütçe görüşmelerine rastlayan toplantı süresi en çok 20 gün ,diğer toplantıların süresi 15 gündür
* feshedilme işlemi danıştayca olur
( görevleri syf. 204)
* belediye başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını gerekçesi ile yeniden görüşülmek üzere 5 gün içinde meclise iade edebilir
* kararlar kesinleşirse en geç 7 gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirine gönderilir
* belediye başkanı belediye idaresinin başı en büyük amiri yürütme organı ve temsilcisidir
* mahalleler , belediyelerden çok merkezi idarenin görevlerini yerine getiren kuruluşlardır
* belediye meclisi her ayın 2. haftası toplanır toplantı süresi 5 gündür
* köy idaresinin organları , köy derneği, ihtiyar meclisi, muhtar
* kamu kurumlarının ortak özelliği
- kamu tüzel kişiliğine sahip olma
- özerkliğe sahip olma
- vesayet denetimine tabi olma
- ayrı bir mal varlığına ve bütçeye sahip olma
* türleri :
- faaliyet alanları açısından
- yönetim biçimleri açısından
- faaliyet konuları açısından
* kamu kurumları 5 gurup altında toplanabilir
- idari kamu kurumları
- iktisadi kamu kurumları
- sosyal kamu kurumları
- bilimsel, teknik ve kültürel kamu kurumları
- kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
alıntı
 

Benzer konular

Top