İkinci derece usulsüzlük fiilleri

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,909
Beğeniler
6,256
Takım
GALATASARAY
#1
İkinci derece usulsüzlük fiilleri

İkinci derece usulsüzlük fiilleri de VUK’nun 352’nci maddesinde aşağıdaki gibi sayılmıştır;

1.Veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin birinci ek süre içinde verilmesi,

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin birinci ek süre içinde verilmesi halinde ikinci derece usulsüzlük fiili söz konusu olmaktadır. Beyannamenin ikinci ek süre içinde verilmesi ise, daha önce değinildiği gibi birinci derece usulsüzlük fiilini teşkil etmektedir.

2.Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda belirtilen bilgileri ihtiva edecek doğru bir şekilde yapılmaması,

Çiftçilerin ekim ve sayım beyanlarını Kasım ayı geçtikten sonra, fakat muhtar veya ihtiyar heyetinin davetinden önce yapmaları veya süresinde beyanda bulunmakla birlikte doğru bilgileri ihtiva etmeyen beyanda bulunmaları ikinci derece usulsüzlük fiilini oluşturmaktadır.

3.İşe başlama bildirimi hariç diğer bildirimlerin zamanında yapılmamış olması,

İşe başlama bildiriminin zamanında yapılmaması birinci derece usulsüzlük fiilini oluştururken, iş değişikliği ve işi bırakma bildirimi gibi diğer bildirimlerin zamanında bildirilmemesi, ikinci derece usulsüzlük fiilini teşkil etmektedir.
İşe başlama bildiriminin süresi içinde vergi dairesine bildirilmemesi birinci derece usulsüzlük fiili sayılırken diğer bildirimlerin süresinde bildirilmemesinin ikinci derecede usulsüzlük fiilini oluşturmasının nedeni, işe başlama fiilinin, vergilendirme ile ilgili ödevlerin başlama tarihini ve vergi ödeme döneminin başlangıcını göstermesidir. İşe başlama tarihinin doğru olarak tespit edilememesinin vergi kaybına yol açabilecek sonuçlar doğurabilmesi bakımından esasa yönelik bir fonksiyonu bulunmaktadır. Bu nedenle işe başlama bildiriminin süresi içinde vergi dairesine bildirilmemesi birinci derecede usulsüzlük fiili sayılmış, daha ziyade şekle yönelik ve vergi kaybına yol açma riski olmayan diğer bildirimlerin süresi içinde bildirilmemesi ise ikinci derece usulsüzlük fiili olarak kabul edilmiştir.

4.Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmaması,

VUK 247’nci maddesi gereğince vergi karnesi almak zorunda olan kişiler, 248’nci madde gereği işe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde vergi dairesine müracaat etmek suretiyle vergi karnesi almaya veya durumlarında bir değişiklik meydana gelmesi halinde meydana gelen bu değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 1 ay içinde karneye işletmeye zorunludurlar. Bu sürenin sonundan itibaren 15 gün geçtiği halde vergi dairesine müracaat edilmemesi durumunda ikinci derece usulsüzlük fiili işlenmiş sayılır.

5.Tasdiki mecburi defterlerden herhangi birinin tasdik işleminin süresinin sonundan itibaren 1 ay içinde yaptırılmış olması,

Tasdik işleminin yaptırılmaması veya kanuni sürenin bitiminden itibaren 1 ay geçtikten sonra yaptırılması birinci derece usulsüzlük fiili oluştururken, Kanuni süreyi takip eden 1 aylık süre içinde yaptırılması ikinci derece usulsüzlük fiilini teşkil etmektedir.

6.Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması,

VUK’nun mükerrer 257’inci maddesi ile Maliye Bakanlığına vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların muhteviyatı ve ekleri ile diğer bir takım hususlarda belirleme ve düzenleme yapma yetkisi verilmiş ve kanun maddesinde, verilen yetki ile ilgili esaslar belirlenmiştir. Bu esas ve usullere uyulmaması ikinci derece usulsüzlük fiilini oluşturmaktadır.

7.Hesap ve muamelelerin doğruluk ve açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi,

Defter kayıtlarının doğruluk derecesine etki yapmayan yada söz konusu kayıtlar hakkında şüphe uyandırmayan bazı evrak ve vesikaların bulunmaması veya yetkili kişilere ibraz edilmemesi durumunda ikinci derece usulsüzlük fiilini oluşturmaktadır.

Yukarıda maddeler şeklinde belirtilen fiillerden bazıları sebep veya sonuç olarak bir diğer fiilin doğmasına da zorunlu olarak neden olabilir. Bu durumda tek bir usulsüzlük fiilinden bahsetmek ve tek ceza uygulamak gerekmektedir. Örneğin defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olması fiili aynı zamanda kayıt nizamı hükümlerine uyulmaması fiilinin meydana gelmesine de neden teşkil etmiş olabilir. Bu durumda bir fiil diğerinin sebebi yada sonucu olarak zorunlu bir biçimde ortaya çıktığından iki ayrı usulsüzlük fiilinden değil, tek fiilden bahsetmek ve tek ceza uygulamak gerekir.
 
Top