1. ÇeReZFoRuM - yeni katılımcılar ve yöneticiler...
  Kendisi dışında 5 katılımcı ve kurallara uyan üye (sürekli devam eden) kazandıranlar ADMİN veya ADMİNE yetkisiyle forum yönetim kadrosunda yer alabilir. Amaç forumda hareketlilik sağlamaktır...Duyuru 31 Mart'a kadar geçerlidir.

Kanuni Mersiyesi, Özellikleri ve Baki

Konusu 'Edebiyat / Kitap' forumundadır ve Suskun tarafından 29 Ekim 2010 başlatılmıştır.

 1. Suskun

  Suskun V.I.P V.I.P

  Katılım:
  16 Mart 2009
  Mesajlar:
  22.929
  Beğenileri:
  311
  Ödül Puanları:
  6.230
  Yer:
  Türkiye
  Banka:
  26.933 ÇTL
  “ TERKÎB-İ BEND’DEN

  Mersiye-i Hazret-i Süleymân Hân aleyhi’r-rahmetü ve’l-gufrân
  (Birinci bend)
  Ey pây-bend-i dâm-geh-i kayd-ı nâm ü neng
  Tâ key hevâ/yi meşgale-i dehr-i bî-direng

  An ol günü ki âhir olub nev-bahâr-ı ömr
  Berg-i hazana dönse gerek ruy-ı lale-reng

  Âhir mekânının olsa gerek cür’a gibi hâk
  Devrân elinde irse gerek câm-ı ayşa seng

  İnsân odur ki âyine veş kalbi sâf ola
  Sînende n’eyler âdem isen kîne-i peleng

  İbret gözünde niceye dek gaflet uyhusu
  Yetmez mi sana vâkıa-i şâh-ı şîr-çeng

  Ol şeh-süvâr-ı mülk-i saâdet ki rahşına
  Cevlân deminde arsa-i âlem gelürdi teng

  Baş eğdi âb-ı tîğına küffâr-ı Engerüs
  Şemşîri gevherini pesend eyledi Freng

  Yüz yire kodu lûtf ile gül-berg-i ter gibi
  Sanduka saldı hâzin-i devrân güher gibi

  (İkinci bend)
  Hakka ki zîb ü ziynet-i ikbâl ü câh idi
  Şâh-ı Skender-efser ü Dârâ-sipâh idi

  Gerdûn ayağı tozuna eylerdi ser-fürû
  Dünyâya hâk-ı bâr-gehi secde-gâh idi

  Kem-ter gedâyı az atâsı kılurdu bây
  Bir lûtfu çok mürevveti çok pâd-şâh idi

  Hâk-ı cenâb-ı Hazreti der-gâh-ı devleti
  Fuzl u belâgat ehline ümmîd-gâh idi

  Hükm-i kazâya virdi rızâyı egerçi kim
  Şâh-ı kazâ-tüvân ü kader-dest-gâh idi

  Gerdûn-ı dûna zâr ü zebûn oldu sanmanuz
  Maksûdu terk-i câh ile kurb-ı İlâh idi

  Cân ü cihânı gözlerimiz görmese n’ola
  Rûşen cemâli âleme hurşîd ü mâh idi

  Hurşîde baksa gözleri halkın dolagelür
  Zîrâ görünce hâtıra ol meh-likaa gelür

  (Beşinci bend)
  Gün doğdu şâh-ı âlem uyanmaz mı hâbdan
  Kılmaz mı cilve hayme-i gerdûn-cenâbdan

  Yollarda kaldı gözlerimüz gelmedi haber
  Hâk-i cenâb-ı südde-i devlet-meâbdan

  Reng-i izârı gitdi yatur kendü huşk-leb
  Şol gül gibi ki ayru düşübdür gül-âbdan

  Gâhî hicâb-ı ebre girer Husrevâ felek
  Yâd eyledikçe lütfunu terler hicâbdan

  Tıfl-ı şirişki yerlere girsün duâm odur
  Her kim gamından ağlamaya şeyh u şâbdan

  Yansun yakılsun âteş-i hecrinle âftâb
  Derdinle kara çullara girsün sehâbdan

  Yâd eylesün hünerlerüni kanlar ağlasun
  Tîğın boyunca kara batsun kırâbdan

  Derd ü gamınla çâk-i girîban idüb kalem
  Pirâhenini pâralesün gussadan âlem

  (Altıncı bend)
  Tîgın içürdü düşmene zahm-ı zebânları
  Bahsetmez oldu kimse kesildi lisânları

  Gördü nihâl-i serv-i ser-efrâz-ı nizeni
  Ser-keşlik adın anmadı bir daha bânları

  Her kande bassa pây-semendin nisâr içün
  Hânlar yolunda cümle revân etdi kanları

  Deşt-i fenâda murg-ı hevâ durmayub döner
  Tîgın Hudâ yolunda sebîl itdi cânları

  Şemşîr gibi rûy-ı zemine taraf taraf
  Saldın demür kuşaklı cihân pehlevânları

  Aldun hezâr büt-kedeyi mescid eyledin
  Nâkuus yerlerinde okutdun ezânları

  Âhir çalındı kûs-ı rahîl itdin irtihâl
  Evvel konağın oldu cinân bûstânları

  Minnet Hudâya iki cihânda kılub saîd
  Nâm-ı şerîfin eyledi hem gaazi hem şehîd

  Şair Baki
  [​IMG]
  7 Nisan 1600 yılında, İstanbul'da vefat etti. 16. yüzyılda şairler sultanı olarak anılan şairimizdir.
  1526 yılında İstanbul'da doğduğu tahmin edilmektedir kesin bir tarihi yoktur. Bâki'nin asıl ismi Mahmud Abdülbâki'dir. Aslında fakir bir ailenin çocuğu idi, babası müezzin Çocukluğunda sarraç çıraklığı yapmıştır.

  Eğitime, ilme olan büyük tutkusu fark edilmeye başlanınca ailesi medreseye devam etmesine izin vermiştir; zira başlarda medreseye kaçak, ailesinden gizli gitmekteydi. Gayretleri ile iyi bir eğitim görmüş, dönemin ünlü müderrislerinden ders almıştır. Eğitimi boyunca şiire olan ilgisi giderek artmış ve güçlü kaleminin ünü de yavaşça yayılmaya başlamıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır.Kanuni Sultan Süleyman zamanında zekâsıyla fark edilmiş ve saraya girmiştir.Kazaskerlik gibi devlet hizmetlerinde bulunmuş,Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümünden sonra da, İkinci Selim ve Sultan Üçüncü Murat zamanlarında, Mekke ve İstanbul kadılığı görevlerini yürütmüştür.

  Sultan Üçüncü Murad zamanında sürgüne gönderildiyse de bir süre sonra affedilerek yine İstanbul'da önemli makamlara getirilmiştir.Yaşlılığında Şeyhülislam olmak istese de bu göreve getirilmemiştir. 1600 yılında, İstanbul'da vefat etti.

  Baki, şeyhülislâm olamadığı için, değerinin bilinmediğine inanıyordu. Bir şiirinde:

  "Kadrini seng-i musallada bilüp ey Baki

  Durup el bağlayalar karşına yaran, saf saf."

  beyti ile bu duygusunu açığa vurur .Tabutu musalla taşına konduğu zaman, namazını kılmak için önünde duran, zamanın şeyhülislâmı Sunullah Efendi, bu beyti yüksek sesle okur ve gözyaşlarına hakim olamaz.

  Ebedi Şahşiyeti:

  Bâki Osmanlı'nın en güçlü devirlerinden birinde yaşamıştır, bu da pekâla onun şiirlerine ve şiirlerinde kullandığı temalara yansımıştır. Aşk, yaşamanın zevki ve doğa şiirlerinin başlıca konularıdır. Her ne kadar şiirlerinde tasavvuf etkisi veya tema olarak tasavvuf bulunmasa da, tasavvufta da özel bir mahiyeti olan aşk mefhumunu sık sık konu alması itibariyle, dîvânı mutasavvıflar tarafından çok sevilir.

  Tekniği güçlüdür, şiirlerinde yakaladığı ahenk ve akıcılık fark yaratır. Dil kullanımında çok yeteneklidir. Şiirlerinde İstanbul Türkçesini başarıyla kullanmıştır. Ahenk ve musikiye önem vermiş;söz seçiminde titiz davranmıştır. Genellikle din dışı konuları işlemiştir. Şiirlerinin oluşturduğu tını, musiki de şiirlerinin farklı bir özelliğidir. Türk, Divan şiirinin dönemin ünlü akımları ve eserleri seviyesine ulaşmasında çok büyük katkısı olmuştur. 16. yüzyılda şairler sultanı olarak anılan şairimizdir.

  Eserlerinden biri de Kanunî Sultan Süleyman'ın vefatı üzerine yazdığı "Mersiye-i Hazret-i Süleyman Han" isimli mersiyedir. Bu mersiye hem teknk olarak güçlü yapısı hem de ahengi ve dönemin ruhunu, özellikle edebiyat tarzını, güzel bir şekilde ifade ettiği için en ünlü mersiyelerden birisi olmuştur

  Başlıca eserleri :

  Dîvân-(4508 beyitlik, en önemli eseri)
  Fazâ'ilü'l-Cihad
  Fazâil'i-Mekke
  Hadîs-i Erbain Tercümesi
  Kanuni Mersiyesi

  Baki'nin gazellerinden, "Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş." sözü dilimize yerleşmiştir.


  Eserlerinden Örnek :

  "Yârdan cevr ü cefâ lûtf u kerem gibi gelür
  Gayrdan mihr ü vefâ derd ü elem gibi gelür


  Firkat-ı yâr katı zâr u zebun itdi beni
  Döymeyem mihnet-i hicrâna ölem gibi gelür


  Uydurup leşker-i uşşâkını ol şâh-ı cihân
  Nâz ile salını salını alem gibi gelür


  Dil-i pür-hûn elem-i aşkun ile cûş ideli
  Çeşme-i çeşmün akan suları dem gibi gelür  Mersiye-i Hazret-i Süleyman Han Bakî'nin I. Süleyman'ın ölümü üzerine yazmış olduğu mersiye formundaki yapıtıdır. Şekil, dil ve arûzu kulanma bakımından ulaştığı başarı nedeniyle divan şiirinin en önemli yapıtları arasında sayılmaktadır. Yedi bentlik Kanunî Mersiyesi’nde Bakî büyük hükümdarın ölümünden duyduğu üzüntünün yanında o devrin ihtişamını da anlatır.Aşağıdaki beyit devrin ihtişamını yansıtmaktadır
   
Benzer Konular
 1. KıRMıZı
  Mesaj:
  4
  Görüntüleme:
  2.154
 2. RUZG4R
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  1.126
 3. Suskun
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  1.008
 4. ZeyNoO
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  568
 5. MustafaCİLASUN
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  278
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş