Kün Feyekün Duası

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
Euzubillahimimesseytanirraciym bismillahirrahmanirrahiym.
ve salallahu ala nebiyyil keriym.Allahumme ya rabbi,Allahumme ya rabbi,Allahumme ya rahiym,el melikül
güddü süsselamul mü`minul müheyminul aziyizül cebbarul mütekebbiru sübhanellahi amma yüsrikün**efegayre
diynillahi yebgune velehu esleme men fissemavati vel ardi tav`an ve ker`han ve ileyhi yurceun**innema emruhu
iza erade sey`en en yegule lehü kün feyekün fe sübhanellezi biyedihi mele kütü külli sey`in ve ileyhi turceun*
gul hüvallahü ehad allahussamed lem yelid ve lem yuled velem yekün lehu küfüfen ehad**innema emruhu iza
erade sey`en en yegulü lehu kün feyekün*fe sübhanellezi biyedihi melekütü külli sey`in ve ileyhi turceun**
izacae nasrullahi vel fethu*vera eytennase yedhulüne fi dinillahi efvacen**fesebbih bi hamdi rabbike ,
vestagfirhu innehu kane tevvaba* innema emruhu iza erade sey`en en yegulü lehu kün feyekün*fe sübhanellezi
bi yedihi melekütü külli sey`in ve ileyhi turceun**inna fetahna leke fethan mubina*liyegfire lekellahu ma ,
tegaddeme min zenbike ve ma te ahhere ve yutimme nigmetehu aleyke ve yehdiyeke siraten mustegiyma***
ve yen surekallahu nasran azizaa**inna fetahna leke fethan mubina*liyegfire lekellahu ma tegaddeme min,
zenbike ve ma te ahhere ve yutimme nigmetehu aleyke ve yehdiyeke siraten müstegiyma ve yen surekallahu,
nasran azizaa**inna fetahna leke fethan mubina*liyegfire lekellahu ma tegaddeme min zenbikeve ma te ahhere
ve yutimme nigmetehu aleyke ve yehdiyeke siraten müstegiyma ve yen surekellahu nasran azizaa**innema ,
emruhu iza erade sey`en en yegule lehu kün feyekün*fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli sey`in ve ileyhi
turceun*nasrun minellahi ve fethun gariybun ve bessiril mü`minin**innema emruhu iza erade sey`en en yegule
lehu kün feyekün*fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli sey`in ve ileyhi turceun**efe gayre diynillahi ,
yebgune velehu esleme men fissemavati vel ardi,tav`an ve ker`han ve ileyhi yurceun** innema emruhu iza
erade sey`en en yegule lehu kün feyekün**fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli sey`in ve ileyhi turceun**
galü inna lillahi ve inna ileyhi raciun**innema emruhu iza erade sey`en en yegule lehu kün feyekün**fe
sübhanellezi bi yedihi melekütü külli sey`in ve ileyhi turceun**vessemai veddarik* vema edrake meddarik*
en necmüssakib*in küllü nefsin lemma aleyha hafiz*felyenzuril insanu mimma hulik*hulika mim main dafik,
yahrucu mim beynissulbi vetteraib innehu ala rec`ihi lekadir*yevme tublesserair*fema lehu min kuvvetinvela
nasir**vessemai zatirrec`ivel ardi zatis sad`i*innehu le gavlun faslün*vema hüve bil hezli*innehum yekiydüne
keyda*ve ekiydü keyda*femehhilil kafirine emhilhum ruveyda**innema emruhu iza erade sey`en en yegule lehu
kün feyekün**fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli sey`inve ileyhi turceun**te`tiha rizguha regaden min ,
külli mekanin*vallahu hayrur razigiyn*innema emruhu iza erade sey`en en yegule lehu kün feyekün **fe,
sübhanellezi bi yedihi melekütü külli sey`in ve ileyhi turceun**ma indekum yenfedu vema indellahi ba`gk
vallahu hayrurrazigiyn**innema emruhu erade sey`en en yegule lehu kün feyekün **fe sübhanellezi bi yedihi
melekütü külli sey`in ve ileyhi turceun**efemen yemsi mükibben ala vechihi ehda emmen yemsi seviyyen ala
siratim müstakiym**innema emruhu iza erade sey`en en yegule lehu kün feyekün ** fe sübhanellezi bi yedihi
melekütü külli sey`in ve ileyhi turceun **li iylafi gureysin iylafihim rihletessitai vessayf*felya`büdü rabbe
hazel beyt**ellezi et`amehümmin cu`in, ve amenehum min havf**innema emruhu iza erada sey`en en yegule
lehu kün feyekün**fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli sey`in ve ileyhi turceun**YA RABBI,YA RABBI,
YA RABBI, YA ALLAH,YA ALLAH,YA ALLAH, gulillahumme melikel mülki tu`til mülke men tesaü ve tenziül
mülke mimmen tesaü ve tuizzü men tesaü ve tuzillü men tesaü bi yedikel hayru inneke ala kulli sey`in gadiyr*
tulicülleyle finnehari ve tulicünnehare filleyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi
ve terzuku men tesaü bi gayri hisab***innema emruhu iza erade sey`en en yegule lehu kün feyekün**fe
sübhanellezibi yedihi melekütü külli sey`in ve ileyhi turceun**eshedü en la ilahe ilallahü vahdehüla serikelehü
ve eshedü enne muhammeden abdühü ve rasülühü**ALLAHUMME salli ala muhammedin ve ala alimuhammedin
ve sellim***eciybu eyyühel melaiketü verruhaniyyunel müvekkelüne bi hazihil ayatil keriymeti li dagveti
fi kadai haceti... (burda ne sikintintin varsa dünyevi veya uhrevi kalbinden ne geçiyorsa onu burda 3,5,7
defa söyle ama çok içten söyleki tesiri tez olsun )

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIYMM

Bediüssemavati vel ardi ve iza kada emren fe innema yegulü lehü kün fe yekün **galet enne yekünü li
gülamun ve lem yemsesni beserün**gale kezalikillahü yahlügü ma yesaü iza gada emren fe innema yegulü
lehu kün fe yekün**inne iyse indellahi kemeseli ademe halagahu min turabin sümme gale lehu kün fe yekün***
ve hüvellezi halekas semavati vel arda bil hakki ve yevme yegulü kün fe yekün **innema gavlüna li sey`in iza
erednahu en negule lehu kün fe yekün**ma kane lillahi en yettehize min veledin sübhanehü iza gada emren
fe innema yegulü lehü kün fe yekün**hüvellezi yuhyi ve yumiytu fe iza gada emren fe innema yegulü lehü kün
fe yekün***Allahumme bi hakki hazihil ayati ve ma fiha minel esrari ikdiy haceti fiddareyni inneke ala külli
sey`in gadiyr**amin..... not (bu duayi inanci zayif olana verilmez. bu dua çok tesirli olup kalbten yapilmasi
icabet eder bu duayi ihlas ile okuyan larin kisa zamanda hayirli muratlari hasil olur.)
 

Benzer konular

Top