Kur'an-ı Kerim Okumanın Faydaları

Katılım
16 Tem 2011
Mesajlar
778
Beğeniler
3
Şehir
ERZURUM
#1
Böyle bir meşgûliyetin pek çok faydaları olacaktır Bizim görebildiklerimiz şunlardır:

1- Allah rızâsını kazandırır Zâten yaratılış gâyemiz de Cenâb-ı Hakk'ı tanımak ve rızâsına erme gayretine girmek değil midir?

2- Sürekli bir şekilde şuûrumuza uyanıklık, vicdânımıza canlılık kazandırır Neticede imânımız taklidden tahkîka yükselir, ahlâkımız güzelleşir

3- Hayâtımızı ehem-mühim sıralamasına göre yaşamamıza vesîle olur

4- Boş zaman bunalımından, meşgûliyetin yüksek hazlarına, kahvelerin zehirli havâsından sıcak âile yuvalarına çeker

5- Doğruluğundan şüphe edilmeyen bir kitapla iştiğâlin verdiği gönül huzûruna vesîledir "Ömür sermâyesini yanlış yerlere mi sarfediyoruz?" tedirginliği olmayacaktır yüreğimizde

6- Kâlbî sükûnetlere vesîledir Cenâb-ı Hak, Kelâm-ı kadîm'iyle ilgilenenlere, derin mânevî hazlar lutfedecektir

7- Düşünce ve hayâl genişliği kazandırır Zaman olur, düşünce ve hayâl olarak Sidretü-l müntehâ'dan ötelere yürürüz Zaman olur, cinlerle berâber Kur'ân-ı Kerim dinleriz Zaman olur, galaksiden galaksiye uçup gideriz Zaman olur yaratma olayanın sırlarında mest-ü hayrân oluruz

8- Yüce Yaratanımızla başbaşa kalmamızdır Kafa ve gönlümüzü O'na açmamızdır Nûr ve huzurla dolmamızdır Sevgi dolu dünyâlarda kelebekler gibi hafiflememizdir

9- Ve sonsuzluklar Sonsuzluklarda, ne yana baksan yığın yığın nimet ve muhteşem bir saltanat görürsün(16 / İnsan, a 20)
Kur'ân varolduğu ve müslümanın Kur'an'la irtibâtı sürdüğü müddetçe, yeni bir insan tipinin yeniden ortaya çıkma ihtimâli vardır "Hz Ebubekir gibi idâreciler, İmam-ı Âzam gibi ilim adamları, maddeden ötede bir düşünce ile ticâret yapan tüccarlar oldukça İslâm medeniyeti etkili bir şekilde hayâta dönebilir, Allah'ın nûru parlayabilir

İnsanların hakîkatı yaşayıp, hakîkatı müdâfâ ettikleri kanâatine sâhip olmaları son derece önemlidir Bu, psikolojik bir gâlibiyettir, direnme gücüdür, Allah'a ve âhirete tutunmaktır Kur'an'la irtibat varolduğu sürece bu kanâat olacak, bu kanâat oldukça da müslümanca bir dünya varolacaktır

Son olarak bir husûsû daha belirtmeliyim:
Bütün doğrular Kur'ân'ın malıdır Öyleyse ölçülerini eline almış bir müslüman, bütün kitaplara ve bütün kültürlere açık olacaktır Kur'an ve sünnetin dışındaki bütün kitaplara seçmeci bir kafayla yaklaşacak, arılar gibi her çiçekten bal toplayacaktır Nerde güzel bir tesbit, nerde sıcak bir cümle, yüreklere işleyen bir şiir parçası bulursa sâhip çıkacaktır, kültürünü renklendirecektir Kur'an'la meşgûl olmak demek, dünyânın bütün doğrularına açık, bütün yanlışlarına kapalı olmak demektir "Odamızda dünyânın bütün kültür rüzgârları esmeli ama, hiçbiri bizi Kur'an dünyâsından başka atmosferlere savurmamalıdır
 
Katılım
16 Tem 2011
Mesajlar
778
Beğeniler
3
Şehir
ERZURUM
#2
Hamd ve sena, alemlerin Rabbi Allah’adır; selat ve selam, yüce peygamberimiz ve efendimiz Muhammed Mustafa’ya (s.a.a) ve masum Ehlibeytinedir.

1-Kur’an-ı Kerim, insanı üstün melekler seviyesine yüceltir ve insan ile cehennem arasında engel olur...

2-Kur’an-ı Kerim, gerçek anlamıyla kendisini okuyan kimseye alçak gönüllülük, bağlılık, yücelik, izzet ve ziynet kazandırır ve Kur’an’ı hatmeden kimseye de teyidî peygamberlik nimeti verilir...

3-Kur’an okumak hafızayı güçlendirir...

4-Kur’an okumak, vatanında bulunanların mertlik/cömertliğidir...

5-Kur’an okumak, dostun kitabını okumak ve onu anmak olduğu için insana zindelik, mutluluk, neşe ve gençlik verir.

6-Kur’an okumak, insanın gönlüne parlaklık kazandırır.

7-Kur’an okumak, bir yandan ruh ve bedeni etkilerken, diğer yandan da kalplerin Allah’a yakınlaşmasını ve bedenin huşu edinmesini sağlar.

8-Kur’an okumak, hastalıklara şifadır.

9-Kur’an okumak ruhun güçlenmesine neden olur. Çünkü soyut ruh, ilahi nurla beslenir ve güç alır.

10-Kur’an insanı korur. Çünkü bireylerin ve halkların hem olgunluk ve hem de helaket etkenlerinin tümü Kur’an-ı Kerim’de açıklanmıştır. Bu nedenlerden ibret dersi çıkaran birey ve halklar, elbette ki kendilerini helak olmaktan koruyacaklardır.

11-Kur’an-ı Kerim, insan için hidayet ve saadet kitabıdır. İnsan, dünya ve ahiret hayatlı bir varlık olduğundan dolayı Kur’an-ı Kerim, insan hayatının her iki boyutunu güvenceye alır ve iyileştirir.

12-Katılaşma, kalbin hastalıklarından biridir ve kalbin yumuşaması, bazı etkenlere bağlıdır ve bu etkenlerden biri de öğüttür.

Bu haftaki hutbenin konusundan ibaret olan on üçüncü ders ise, şundan ibarettir:

13-Kur’an-ı Kerim okumak ve onunla menus olmak, insan için ve insan yaşamına bereket getirir.

Konuya girmeden önce “bereket-mübarek” kelimelerini kısaca açıklamak ve lügat bilginlerinin bu kelimeler hakkındaki görüşlerini sizlere aktarmak istiyorum.

Ragıb-ı İsfahanî bu kelimeleri şöyle açıklamaktadır: Bereket ve mübarek kelimeleri, devenin göğsü manasına gelen “berk” maddesinden türemiştir. Bu bağlamda “bereke’l beîr” cümlesi, devenin yere diz vurması/yatması anlamına gelmektedir. Suyun biriktiği yere ve gölete Arapçada “birke” denmesi de suyun belli bir yerde durmasıyla ilintilendirilmiştir.

İlahi hayır da, bir tür yerleşme ve birikme olduğu için “bereket” kelimesiyle ifade edilmiştir.

İlahi hayırın olduğu şey de “mübarek” kelimesiyle tanımlanmıştır...

Ragıb-ı İsfahanî, konuyla ilintili olarak şöyle devam etmektedir: İlahi hayır, kimsenin hissedemeyeceği ve sayamayacağı şekilde bir yerden kaynaklanır. İşte bundan dolayı hissedilmeyen bolluk “mübarek” diye nitelenmektedir.

Kur’an-ı Kerim mübarek bir kaynaktan inmiştir ve mübarek bir yerden inen şeyin kendisi de mübarektir. Kur’an-ı Kerim bu hususta şöyle buyurmaktadır:

“Ne yücedir şânı, Furkân'ı âlemleri korkutmak üzere kuluna indirenin.”

Ayrıca Kur’an-ı Kerim mübarek bir gecede inmiştir. Yani hem Kur’an’ın indiği kaynak ve hem de indiği zaman mübarektir. Kur’an-ı Kerim bu hususta da şöyle buyurmaktadır:

“Hâ mîm. Andolsun her şeyi açıklayan Kur'ân'a. Şüphe yok ki biz onu, kutlu bir gecede indirdik, şüphe yok ki biz, insanları korkuturuz.”

Ayetin vurguladığı kutlu/mübarek gece, bir yılın yazgısının belirlendiği ve kararlaştırıldığı kadir gecesinden ibarettir.

Kur’an-ı Kerim’in indiği kaynak ve zamanın mübarek olduğuna dikkat edilecek olsa, Kur’an-ı Kerim’in özünün de mübarek ve bol hayır kaynağı olduğu anlaşılacaktır. Kur’an-ı Kerim bu gerçeğe, aşağıdaki ayetlerde şöyle temas etmektedir:

“Bir kitaptır bu ki onu, kutlu olarak sana indirdik, âyetlerini iyice bir düşünsünler aklı başında olanlar ve ondan öğüt alsınlar diye.”

“Bu kitabıysa kutlu olarak indirdik, artık ona uyun ve çekinin de rahmete kavuşanlara katılın.”

“Sana, şehirlerin anası olan Mekke halkını ve çevresindeki bütün insanları korkutmak, Tanrı azâbını onlara haber vermek için bu kutlu ve onlarda bulunan kitapları gerçekleyici kitabı indirdik ve âhirete inananlar, namazlarını dâimâ kılarak bu kitaba da inanırlar.”

Kur’an-ı Kerim’i mübarek kılan etkenlerden bir diğeri de, Kur’an’ın hikmetli bir kitab oluşudur; Kur’an-ı Kerim gerçek öğretiler, şeriat, ibret ve öğütler kitabıdır.

Allame Muhammed Hüseyin Tabatabaî şöyle buyurmaktadır: Hikmet, insanın saadetini içermesi bakımından, yaratılış başlangıcı ve mead gibi hak ilahi öğretiler gerçeğiyle ve de insan saadetiyle ilişkili olup dinî öğretilerin alt yapısını oluşturan tabiat aleminin gerçek öğretileriyle uyuşan ve örtüşen olgudur.

Bu bağlamda aşağıdaki ayetler konuya ışık tutmaktadır:

“Yâ Sîn. Andolsun, beyanında hikmet, hükmünde metanet olan Kur'ân'a. Şüphe yok ki sen, gönderilenlerdensin.”

Kur’an-ı Kerim’in hikmet kaynağından indirildiğini de şu ayetler buyurmaktadır:

“Elif lâm râ; bir kitaptır bu ki âyetleri, delillerle sağlamlaştırılmış, sonra apaçık bildirilmiştir, hüküm ve hikmet sâhibi olan ve her şeyden haberdâr bulunan Tanrı katından inmedir.”

“Ve şüphe yok ki sen, Kur'ân'ı, hüküm ve hikmet sâhibinin, her şeyi bilenin katından almadasın.”

“Bunlardır beyanında hikmet, hükümlerinde metânet bulunan kitabın âyetleri.”

“Ne önceden onun hükümlerini iptâl eden bir kitap gelmiştir, ne de ondan sonra gelir ve bâtıl, ona zarar veremez; hüküm ve hikmet sâhibinden, hamde lâyık mâbut tarafından indirilmiştir.”

Hikmet kitabı olan Kur’an’a ulaşan kimse, büyük bir hayıra ulaşmıştır. Bu bağlamda Kur’an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır:

“Dilediğine hikmet ihsân eder ve kime hikmet ihsân ederse şüphe yok ki o, çok hayra nail olmuş demektir, fakat bunu, aklı başında olanlardan başkaları düşünmez bile.”

Bu hususta masum önderlerden rivayet edilen bir hadis şöyledir:

“Kur’an okunan eve Allah’ın bereketleri iner ve o tertemiz Kur’anî ev, gökyüzü sakinleri için ışık saçar. Günah ise bereketlerin kesilmesine, nimetlerin değişmesine ve de belanın inmesine neden olur.”

Konuyla ilintili olarak Kur’an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır:

“Bozgun belirdi karada ve denizde, insanların elleriyle kazandıkları suçlar yüzünden; bu da, belki dönerler, vazgeçerler diye yaptıklarına karşılık çekecekleri cezânın az bir kısmını onlara tattırmak için.”

“Ve size gelip çatan her felâket, ellerinizle kazandığınız bir şeydir ancak ve çoğunu da bağışlar.”

Kur’an-ı Kerim, Allah’tan sakınmakla ve temiz bir yaşam tarzı içinde olmakla ilahi bereketlerin nazil olacağına şöyle vurgu yapmaktadır:

“Sizi korkutmak için içinizden birisine Rabbinizden vahiy gelmesine şaşıyor musunuz? Hatırlayın ki sizi Nûh kavminden sonra hükümdâr etti, boy-pos, kuvvet-kudret bakımından da onlardan üstün etti sizi. Siz de Allah'ın nîmetlerini anın da murâdınıza erin, kurtulun.”

O fakirlik yaratandan korksaydın eğer

Yeryüzünde keşfederdin ne hazineler

İnsan, Kur’an okumak ve ona uymakla takva edinir; takva edinen insana da maddî ve manevî rızıklar nazil olur.

Yüce Peygamberimiz (s.a.a) şöyle buyurmaktadır:

“Kur’an okuyarak evlerinizi nurlandırın; Yahudiler ve Nasraniler gibi evlerinizi mezarlar edinmeyin. Onlar manastır ve havralarda ibadete durdu ve evlerinde ibadet etmediler. Oysa ki evde ne kadar çok Kur’an okunacak olsa, o kadar hayrı artar ve ehli çoğalır. Gökyüzündeki yıldızların dünya sakinlerine ışık tuttuğu gibi o ev de gökyüzü sakinlerine ışık tutar.”

İmam Cafer-i Sadık (a.s) da bu bağlamda şöyle buyurmaktadır:

“Kur’an’ın okunduğu ve Allah’ın anıldığı evin bereketi artar; o eve melekler iner ve şeytanlar da o evden uzak dururlar. Gökyüzündeki yıldızların yeryüzü sakinlerini aydınlattığı gibi o ev de gökyüzü sakinlerine ışık tutar. Kur’an’ın okunmadığı ve Allah’ın anılmadığı evin bereketi ise azalır; melekler o evden uzaklaşır ve o ev şeytanların uğrak yeri olur.”
 

Benzer konular

Top