Lozan Barış Konferansı

e-PaCk

Forum Gururu
Katılım
12 Ekm 2008
Mesajlar
2,953
Beğeniler
46
#1
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana] Mudanya Mütarekesi sonucu, kesin barış antlaşması görüşmelerine gidilmiş ve tarafsız bir ülkenin şehri olarak Lozan (İsviçre) görüşmelerin yapılacağı yer olarak seçilmiştir. [/FONT] [FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Lozan Barış Konferansı'nda, yalnız Yunanistan'la bir hesaplaşma ve savaşa son veren bir barış antlaşması yapma söz konusu değildi. Aynı zamanda, I. Dünya Savaşı'nın galipleri ile hesaplaşma, hukuki ve siyasi yönden uyuşmazlıkları çözümleme, yüzyıllardan beri süre gelen sorunlara çözüm aranmaktaydı. Açıkça, "Doğu Meselesi" bütün konferansın ağırlık merkezini oluşturuyordu. [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Barış Konferansı, 20 Kasım 1922 Salı günü saat 16'da Lozan şehrinin Mont Benon Gazinosu'nda toplandı. Tarafsız İsviçre Konfederasyonunun Başkanı Habab'ın konuşması ile açıldı. Lord Curzon'dan sonra söz alan İsmet Paşa (İnönü), daha ilk andan itibaren istiklal ve hakimiyet davasını önemle belirtmiş, "Bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz" diyerek sesini duyurmuştur. [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Konferans, 4 Şubat'da Antlaşmazlık yüzünden kesilmiş, 23 Nisan 1923'te ikinci defa toplanarak, 24 Temmuz 1923'te Barış Antlaşması imza edilmiştir. Lozan Barışı sekiz aylık çetin ve uzun bir müzakere devresinden sonra, Lozan Üniversitesi'nin tören salonunda imzalanmıştır. Lozan'da imzalanan belgeler, esas Barış Antlaşması, 16 adet sözleşme, protokol, beyanname ile bir de nihai senetten ibarettir. Lozan'da imzalanan bu belgelerle, sadece bir barış Antlaşması yapılmamış, aynı zamanda Türkiye ile Batı devletlerinin siyasi, hukuki, iktisadi ve sosyal ilişkileri yeni baştan düzenlenmiştir. [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Lozan Barış Antlaşması önsözünde, devletlerin istiklal ve hakimiyetine saygı gösterilmesi ilkesine yer vermiştir. Bu ilke, yeni Türkiye'nin 1. Dünya Savaşı'nın galipleri ile eşit şartlar altında, Lozan'da siyasi bir mücadeleye giriştiğini gösteren bir hükümdür. Türk istiklal ve hakimiyetinin tanınması bakımından da önem arz eder. [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Esas Barış Antlaşması, bir önsöz ve 5 bölümden oluşan 143 maddedir. [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Lozan Barış Antlaşması'nda düzenlenen önemli konular aşağıda özetle belirtilmiştir bulunmaktadır: [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Sınırlar [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Güney Sınırı [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması gereğince, Fransa ile anlaşılarak güney sınırı kararlaştırılmış, Lozan'da bu sınır sadece teyit edilmiştir. [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Irak sınırı [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Irak sınırı uyuşmazlığı çözülememiştir. Antlaşmada, Türk topraklarının tahliyesinden itibaren, bu uyuşmazlığın dokuz ay zarfında dostane bir şekilde halledileceği belirtiliyordu. [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Batı Sınırlarımız [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Yunanlılarla batı sınırı, Misak-ı Milli'ye uygun, Mudanya Mütarekesi'nde ön görüldüğü gibi, Meriç nehri sınır olmak üzere düzenlenmiştir. Karaağaç ve çevresi Yunanlılardan alınarak savaş tamiratı karşılığı Türkiye'ye bırakılmıştır. Ege Denizi'nde Bozcaada ve İmroz Türkiye'ye verilmiştir. Ayrıca, Yunanlıların elinde bırakılan Anadolu kıyısına yakın adalar da, askersiz hale getirilmiştir. [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Azınlıklar [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Birinci Dünya Savaşı'na son veren barış antlaşmalarında azınlıkların himayesine ait hükümler mevcuttur. Lozan Barış Antlaşması'nın bu hususla ilgili hükümleri incelendiğinde, azınlıklar bir ayrıcalığa sahip olmamışlardır. Türk tebaasından sayılan gayri Müslimlerin kanun ve hukuk düzeni önünde eşitliği söz konusu olmuştur. Antlaşmanın 42. maddesi ile gayrimüslim azınlıklar yararına olarak kabul edilen şahsi haklar ile aile hakları, Medeni Kanunumuzun yürürlüğe girmesi ile önem ve anlamını yitirmiştir. Böylece Patrikhanelerin dünya işlerinde ve azınlıkların şahsi muamelelerinde hiç bir yetkileri kalmamıştır. [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Kapitülasyonlar [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Kapitülasyonlar, adli, mali ve idari sahada yabancılara tanınan imtiyaz ve muafiyetlerdir. Antlaşmanın 28.maddesiyle, kapitülasyonlar bütün sonuçları ile birlikte kaldırılmış ve yeni Türkiye, yüzyıllardan beri çekilen bir beladan sonsuza dek kurtulmuştur. [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Savaş Tazminatları [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]1.Dünya Savaşı'nın galipleri, bizden 1.Dünya Savaşı sebebi ile tazminat talep ettiler. Ayrıca buna ek olarak, işgal masraflarını, kendi tebaalarının zarar ve ziyanlarını da eklemişlerdir. Savaş içinde Almanya'dan borç karşılığı rehini bulunan beş milyon altın ve savaş yıllarında İngiltere'ye sipariş edilen donanma bedeli de kendi ellerinde bulunduğundan, bizlere verilmemiş ve tamirat karşılığı tutulmuştur. [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]1. Dünya Savaşı'na giren mağlup devletlere ciddi bir mali yük olan bu beladan, geleceğe bir borç bırakılmadan, sadece fiilen elimizde bulunmayan meblağ karşılık gösterilerek, büyük bir başarı ile sıyrılınmıştır. [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Türkiye, Yunanistan'ın harbin devamından ve bunun neticelerinden doğan mali vaziyetini dikkate alarak, tamirat hususunda her türlü taleplerinden Karaağaç ve çevresinin Türkiye'ye bırakılması şartı ile vazgeçmiştir. [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]BORÇ SORUNU [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]1854'ten itibaren Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar devam eden Osmanlı amme borçları, Birinci Dünya Savaşı'nda yapılan istikrazlar da dahil, büyük bir yekün teşkil ediyordu. [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Sene tertipleri üzerinde borcun taksimi yerine, sermaye üzerinden borcun taksimi ile esas borç toplamı bir hayli azaltılmıştır. Diğer taraftan bu borçlar, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılan devletlere de gelirle orantılı olarak bölünmüştür. Ayrıca, Osmanlı İmparatorluğunun Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan'a olan borçları bu devletlerle de yapılan antlaşmalarla 1.Dünya Savaşı'nın galiplerine devredilmiştir. [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Osmanlı amme borçlarının diğer çetin bir safhası da tediye edeceğimiz borçların hangi para ile ödenmesi hususunda kendini göstermiştir. Karşı taraf bunu altın veya sterlin olarak talep etmiştir. Biz, Türk parası ve Fransız frangı olarak ödemeyi teklif ettik. Aradaki fark muazzam meblağlara varmasına rağmen, burada da görüşümüz kabul edilmiştir. [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]BOĞAZLAR [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Lozan'da imza olunan en önemli belgelerden biri de, Türk Boğazlarının statüsü ile ilgili sözleşmedir. Boğazlar sorunu, madde 23'de genel olarak yer almış, Barış Antlaşması'na ek Lozan Boğazlar Sözleşmesi ile ayrıca ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Boğazlardan serbest geçişi, Boğazlar Komisyonunun kurulmasını, boğazların ve civarının askersiz hale getirilmesini hedef tutan ve Milletler Cemiyeti'nin de garantisini sağlayan hükümleri ihtiva eden bu Sözleşme, 1936'da Montrö (Montreux) Boğazlar Sözleşmesi ile değiştirilmiştir. Milli hakimiyeti sınırlayıcı hükümler kaldırılmış, milli çıkarlarımıza uygun hale getirilmiştir. [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]G- Nüfus Değişimi [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Lozan'da çözümlenen bir diğer önemli sorun da, İstanbul'da yaşayan Rumlarla Batı Trakya'da yaşayan Türkler hariç, Türkiye'deki bütün Rumlarla Yunanistan'daki Türklerin değiştirileceğini öngören sözleşmenin, Barış Antlaşması'na ek olarak konmasıdır. [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Lozan Barış Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı'nın sağladığı, Türk milletinin hayati haklarını ve emellerini gerçekleştirdiği bir eserdir. Lozan aynı zamanda, Orta Doğunun en önemli bölgesinde, barış ve güvenliği kurmak ve devam ettirmekle dünya barışına da hizmet etmiştir. Türkiye Lozan'da genel olarak, Misak-ı Milli'yi gerçekleştirmiştir. [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]I. VE II. DÖNEM LOZAN KONFERANSI'NA KATILAN TÜRK DELEGASYONU[/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Başdelege[/FONT] [FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]:[/FONT] [FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]İsmet İnönü (Dışişleri Bakanı)[/FONT] [FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Delegeler[/FONT] [FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]:[/FONT] [FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Dr. Rıza Nur (Sağlık Bakanı), Hasan Saka (Maliye Bakanı)[/FONT] [FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Danışmanlar[/FONT] [FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]:[/FONT] [FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Münir Ertegün, A. Muhtar Çilli, Veli Saltı, Zülfü Tigrel, Zekai Apaydın, Mahmut Celal Bayar, Şefik Başman, Seniyettin Başak, Şevket Doğruker, Mehmet Tevfik Bıyıklıoğlu, Tahir Taner, Nusret Metya, Yusuf Hikmet Bayur, Zühtü İnhan, Fuat Ağralı, Mustafa Şeref Özkan, Şükrü Kaya, Hamit Hasancan, Cavit Bey, Hayım Naum, Baha Bey[/FONT] [FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Basın Danışmanları[/FONT] [FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]:[/FONT] [FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Ruşen Eşref Ünaydın, Yahya Kemal Beyatlı[/FONT] [FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Genel Sekreter ve Danışman[/FONT] [FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]:[/FONT] [FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Reşit Saffet Atabinen[/FONT] [FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Yazmanlar[/FONT] [FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]:[/FONT] [FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Ali Türkgeldi, Mehmet Ali Balin, Cevat Açıkalın, Celal Hazım Arar, Saffet Şav, Süleyman Saip Kıran, Rıfat Bey, Dr. Nihat Reşat Belger, Atıf Esenbel, Sabri Artuç [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Not : Yukarıdaki delegasyon 1.Dönem Lozan Konferansı'na (20 Kasım 1922-4 Şubat 1923) katılmıştır. Bu gruptan A.Muhtar Cilli, Veli Saltık, Zülfü Tiğrel, M.Celal Bayar, Seniyettin Başak, Şevket Doğruker, Zühtü İnhan, Şükrü Kaya, Hamit Hasancan, Cavit Bey, Hayım Naum, Baha Bey, Ruşen Eşref Ünaydın, Yahya Kemal Beyatlı, Reşit Saffet Atabinen, Mehmet Ali Balim, Cevat Açıkalın, Celal Hazım Arar, Saffet Şav., Süleyman Saip Kıran, II.Dönem Lozan Konferansı'na (23 Nisan-17 Temmuz 1923) katılmamıştır. [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]II. DÖNEM LOZAN KONFERANSI'NA YENİDEN KATILANLAR [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Genel Sekreter ve Danışman[/FONT] [FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]:[/FONT] [FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Tevfik Kamil Koperler[/FONT] [FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Yazmanlar[/FONT] [FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]:[/FONT] [FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Naci Kenter, Hamit Eseniş, Ali Muhtar Bey, Aziz Topkaç, Hüsnü Özer.[/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Not : Fransa, İsviçre ve Almanya'da görevli hariciyecilerden Ferit Tek, Cemal Hüsnü Taray, Cevat Üstün ve TBMM Almanya-Avusturya basın temsilcisi ve Servet-i Fünun dergisi sahibi Ahmet İhsan Tokgöz bir süre konferans çalışmalarına katılmışlardır. [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]GAZETECİLER [/FONT]
[FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]I.Dönemde[/FONT] [FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]:[/FONT] [FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Ahmet Cevdet (İkdam), Ahmet Şükrü Esmer (Vakit), Hüseyin Cahit Yalçın (Tanin).[/FONT] [FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]II.Dönemde[/FONT] [FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]:[/FONT] [FONT=Arial Tur, Helvetica, Verdana]Velid Ebuzziya (Tevhid-i Efkar), Ahmet Şükrü Esmer (Vatan), Suphi Nuri İleri (İleri), Ali Naci Karacan (Akşam), Kerami Kurtbay (Hakimiyeti Milliye), Mecdi Sadrettin Sayman (İkdam), Kemal Salih Sel (Yeni Gün), Asım Us (Vakit), Hüseyin CahitYalçın (Tanin), Ahmet Hidayet Reel (Öğüt).[/FONT]
 
Top