1. ÇeReZFoRuM - yeni katılımcılar ve yöneticiler...
  Kendisi dışında 5 katılımcı ve kurallara uyan üye (sürekli devam eden) kazandıranlar ADMİN veya ADMİNE yetkisiyle forum yönetim kadrosunda yer alabilir. Amaç forumda hareketlilik sağlamaktır...Duyuru 31 Mart'a kadar geçerlidir.

Maliye politikası

Konusu 'Açıköğretim' forumundadır ve Mc_ÖRGE tarafından 12 Ekim 2009 başlatılmıştır.

 1. Mc_ÖRGE

  Mc_ÖRGE HalaMadrid

  Katılım:
  15 Eylül 2009
  Mesajlar:
  1.607
  Beğenileri:
  84
  Ödül Puanları:
  1.330
  Cinsiyet:
  Erkek
  Meslek:
  Kaptan
  Yer:
  İzmir
  Banka:
  3.990 ÇTL
  MALİYE POLİTİKASI

  Maliye politikasında klasik görüşten sapmalar
  özellikle 1930 yılından sonra önem kazanmaya
  başlamıştır.
   Para arzı, IS-LM eğrileri analizinde LM eğrisini
  hareket ettiren bir değişkendir.
   Gelir düzeyini artırmak için para arzının artırılması
  gerektiğini savunan yaklaşım Monetarist
  yaklaşımdır.
   Otomatik istikrar sağlayıcımaliye politikasına
  yöneltilen en önemli eleştiri Ekonomik büyümenin
  otomatik frenlenmesini ortaya çıkarmasıdır.
   Enerji, hammadde veya nitelikli eleman kıtlığıgibi
  nedenlerle üretim artmadan fiyatların yükselmesine
  Yapısal enflasyon denir.
   Artan kamu harcamalarıhipotezini savunan iktisatçı
  Wagner'dir.
   Gelişmekte olan ülkelerde genişletici maliye
  politikasının etkin olamamasının nedeni Yapısal
  darboğaz ve kapasite eksikliğidir.
   Stagflasyon tanımıiçinde yer alanlar: Kullanılmayan
  üretim kapasiteleri, Yüksek bir fiyat artışı, Yetersiz
  iktisadi büyüme, İşsizlik
   Bir ekonomide bütçe açığıve vergilemenin ekonomi
  üzerindeki etkisinin aynıolduğu görüşünü savunan
  yaklaşım Ricardian yaklaşımıdır.
   Keynesyen maliye politikasının gelişmekte olan
  ülkelerde uygulanabilirliğini yitirebilmesinin nedeni
  Gözlemlenen ekonomik dalgalanmaların yapısının ve
  kaynağının farklıolmasıdır.
   Genel bir harcama vergisi öneren ve gelir vergisinin
  böyle bir vergi ile ikame edilmesi halinde iktisadi
  büyümenin hızlandırılacağınıileri süren iktisatçı
  Kaldor'dur.
   Ani amortisman, otofinansman olanağınıen fazla
  artırır.
   Gelişmekte olan bir ekonomide geleneksel
  yöntemlerin hakim olduğu tarım kesiminde
  gözlemlenen durumlar: Paralıdeğişimin azlığı,
  Düşük verimlilik, Hızlınüfus artışı, Düşük gelir
  düzeyi
   Ekonomide net bir yararın oluşmadığı, fakat
  bölgelerarasıve kişilerarasırant aktarımının ortaya
  çıktığıyarar tipi Parasal yarardır.
   Ortalama oranın yüksek, marjinal oranın düşük
  uygulandığıdolaysız vergilerde Gelir etkisi, ikame
  etkisine ağır basarak faktör arzıartar.
   Borç faiz ödemeleri, Türkiye'de 1990'lıyıllarda
  kamu transfer harcamalarının önemli bir miktarını
  oluşturmuştur.
   Fonksiyonel gelir dağılımı, çeşitli üretim
  faktörlerinin üretime katılmalarıkarşılığında milli
  gelirden aldıklarıpaylarıgösterir.
   Bölgesel dengesizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik
  mali araçların etkisiz kalmasına yol açan en önemli
  faktör Olumsuz iktisadi ve sosyal koşullardır.
   Bölgesel dengesizliği gidermeye yönelik olarak
  altyapıyatırımlarının getirdiği en önemli yarar
  Maliyet tasarrufu sağlamasıdır.
   Bir ekonomide, üretim ve istihdam hacminin, toplam
  talebe bağlıolduğunu savunan iktisatçıKeynes'tir.
   Bütçe açığıveya fazlasıölçüsünün maliye politikası
  işlemlerinin ekonomik etkilerini ölçmede sakıncalı
  olmasının nedeni Ekonomik faaliyet düzeyindeki
  değişiklikler tarafından etkilenmesidir.
   Keynes'e göre, bir ekonomide üretim ve istihdam
  düzeyi Toplam talep düzeyine bağlıdır.
   Gelir düzeyini artırmak için para arzının artırılması
  gerektiğini savunan yaklaşım Arz ekonomisi
  yaklaşımıdır.
   Gider vergisi türlerinden Kişisel bir harcama
  vergisinin konjonktürel esnekliği en fazladır.
   IMF kökenli istikrar programlarına yöneltilen
  eleştiriler:
  Yapısal sorunlara gereken önemi göstermemesi
  Gerçek gelirleri azaltması
  Ekonomik büyümeye önem vermemesi
  Gelir dağılımında eşitsizliklere neden olması
   1980 öncesi dönemdeki ekonomik istikrarsızlığın
  nedenleri:
  Tarımsal üretimin doğa koşullarına bağlıolması
  Şehirleşmenin hızlıolması
  Değişen talebe karşıüretim yapısının değişmemesi
  Sanayi sektörünün dışpiyasalarla rekabet
  edebilmeolanağının olmaması
   Tüketim mallarıüzerine salınan dolaylıvergilerin
  tasarrufu artırmasının nedeni Tüketimi kısmasıdır.
   Türkiye'de 5 yıllık kalkınma planlarının ilk üçünde
  özellikle, sanayi sektöründeki üretimin niteliğive
  üretim teknolojisi gibi konularda herhangi bir
  düzenleme bulunmamasının sonuçları:
  İthal girdilere bağlıkalması, Teknolojik etkinliğin
  sağlanamaması, Üretimin yüksek maliyetle
  gerçekleşmesi, Sanayi sektörünün kendi kaynaklarını
  yaratamaması
   Bir ekonomide vergilerin kişisel gelir dağılımı
  üzerindeki etkilerini gösteren yöntem Lorenz eğrisi
  yöntemidir.
   Kışaylarında hava kirliliğini azaltmak için tek
  plakalıaraçlarla, çift plakalıaraçların trafiğe
  çıkışlarına farklıgünlerde izin vermek İdari önleme
  bir örnektir.
   Bölgesel dengesizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik
  mali araçların etkisiz kalmasına yol açan en önemli
  faktör Olumsuz iktisadi ve sosyal koşullardır.
   Bölgesel dengesizliği gidermeye yönelik olarak
  altyapıyatırımlarının getirdiği en önemli yarar
  Maliyet tasarrufu sağlamasıdır.
   Y.Müh. Naim Uygun tarafından hazırlanmıştır.
   Tarafsız maliye, klasik yaklaşımın savunduğu bir
  görüştür.
   Bir ekonomide devletin önemli bir vergi azaltması
  programıyürütmesinin arzulanan mal ve hizmetleri
  üretmek açısından gerekli teşviki sağlayabileceğini ve
  böylece gerçek gelirde hızlıbir gelişme yaratacağını
  savunan yaklaşım Arz ekonomisi yaklaşımı'dır.
   IS-LM analizine göre Vergilerde yapılan bir azalışIS
  eğrisini sağa doğru kaydırır.
   Ekonomi eksik istihdamda dengede iken Merkez
  Bankasının Pm (para arzı) artırmasıkarşısında Gelir
  artar , Yatırımlar artar , Tahvil fiyatlarıyükselir ,
  LM eğrisi sağa kayar .
   Enflasyonun sonuçları: Faiz oranlarıyükselir
  yatırımlar düşer Gelir dağılımısabit gelirlerin lehine
  bozulur Kısa vadeli ve spekülatif yatırımlarıartırır
  Göstermelik tüketim artar ve tasarruflar azalır.
   Transfer harcamalarıTransfer geliri elde edenlerin
  marjinal tüketim eğilimi 1 olduğunda , cari ve
  yatırım harcamalarıkadar gelir artırıcıetkiye sahip
  olur.
   Stagflasyonla mücadelede alınacak önlemlerden biri
  Genişletici maliye politikasıile daraltıcıpara
  politikasının optimal bileşimi oluşturulmalıve
  uygulanmalıdır.
   Büyük bütçe açıklarısonucunda ortaya çıkan
  olgular: Yüksek fiyat düzeyi Yüksek faiz Yüksek
  borç servisi Yüksek dışticaret
   Genel olarak gelişmekte olan bir ekonomiye özgü
  istikrarsızlık kaynakları: İhracat miktarında
  değişmeler Bütçe açıklarındaki değişmeler
  UluslararasıTicaret hacmindeki değişiklikler
  Tarımsal üretimdeki değişmeler
   Türkiye'de ocak 1980'de uygulanmaya başlanan
  ekonomik istikrar politikasıönlemleri: İhracatın
  artması, Yüksek faiz oranları, Ücretlerin
  sınırlandırılması, Kamu harcamalarının azaltılması
   Türkiye'de 5 Nisan 1994 kararlarının alınmasını
  gerektiren nedenler: Dövize olan talebin artması, İç
  borç faizlerinin artması, Dışticaret açığının
  artması, Kamu açıklarının artması
   Tasarruf eğilimi, ekonomik büyümenin temel
  öğelerinden biridir.
   Gelişmekte olan bir ekonomide vergi kapasitesini
  belirleyen etkenler: Nüfus artışhızı, Bozuk gelir
  dağılımı, Fert başına düşen gelir düzeyi , vergi
  denetiminin etkinliği
   Gelişmekte olan ülkelerde vergi yönetiminin zayıf
  olmasıGümrük vergisini ön plana çıkarmaktadır.
   Yüksek faiz oranıile yatırımların getiri süresi
  arasındaki ilişki: Kısa sürede getiri sağlayan
  yatırımlar tercih edilir.
   Gelişmekte olan ülkelerde özellikle artan oranlı
  vergilerin kullanıldığıdurumda kamu ve özel
  yatırımların birbirine rakip olduğu iddia edilebilir.
  Bu mantık Kamu yatırımları, teşvik edici olduğunda
  genel verimlilik artışısağlayacağıgerekçesi ile
  reddedilebir.
   Kamu kesimi projeler değerlendirilirken dikkate
  alınanlar: Dışsal maliyetler , Doğrudan faydalar ,
  DolaylıFayda , Doğrudan maliyetler
   Gerçek gelir üzerinden alınan dolaysız vergilerin yol
  açabileceği en önemli sakınca Toplam birikim
  düzeyinin azalmasıdır.
   Bir ekonomide gelişmenin ilk aşamalarında Gider
  vergisi ağırlıklıolarak uygulanır.
   Ortalama vergi oranıyüksek , marjinal vergi oranı
  düşük olan bir vergi sisteminde Gelir etkisi en
  fazladır.
   Dolaylıvergilerin özellikleri: Tüketim üzerine
  salınır , Malların fiyatınıyükseltir , Uyarılmış
  yatırımlarıartırır , Tüketim harcamalarının
  azalmasına neden olur .
   Türkiye'de 1980'li yıllarda uygulanan ekonomi
  politikasıİhracatın artırılmasına bağlıbir kalkınma
  anlayışına dayanır.
   Türkiyede 1970'lilerden sonra Türkiye'yi
  istikrarsızlığa iten ve 28 Ocak 1980 kararlarına
  sürükleyen unsurlar: Üretim niteliği ve üretim
  teknolojisinin geri kalması, Fiyatların hızla
  yükselmesi , İthal girdilere aşırıbağlıkalınması,
  Spekülatif faaliyetlere ağırlık verilmesi
   1980'li yıllarda izlenen ekonomi politikasının
  uygulama sonuçlarıincelendiğinde İhracatın
  artırılmasıamacının öne çıktığıgörülmektedir.
   Devlet depresyonla mücadele etmek için bütçe açığı
  verir bunu borçlanmayla finanse etmek isterse
  konjonktür politikasına ters düşmemek için
  borçlanmanın Merkez Bankasından yapılması
  gerekir.
   Vergilerin kişisel gelir dağılımıüzerindeki etkilerini
  gösteren yönteme Lorenz eğrisi yöntemi denir.
   Gerçek gelir üzerine salınan dolaysız vergilerden
  vergi kaçırma kanallarının fazla olmasının sonuçları:
  Kamu kesimine aktarılan fonların az olması,
  Tasarruf kanallarının özel birimlerce verilmesi ,
  Sermaye birikiminin özel sektörde oluşması,
  Vergilemede adalet ilkesinin sarsılması
   Yeniden gelir dağılımıdeğiştirilmesi maliye
  politikasının temel amaçlarından biri değildir.
   Yerel yönetimlerin kendi gelir kaynakları: Emlak
  vergisi , Bazımeslek vergileri , İşyeri kurma izin
  rüsumları, Hemşehrilik mükellefiyetleri
   Ani amortismanın getirisi ilk yıllarda elde edilen
  yatırımlarıdaha avantajlıhale getiren bir teşvik
  aracıdır.
   Klasik yaklaşımın temel varsayımları: Her arzın
  kendi talebini yaratması, Bütün piyasalarda tam
  rekabetin geçerli olması, Ekonominin tam
  istihdamda olduğu , Miktar kuramının geçerli olması
   Keynesyen Yaklaşıma göre Kamu harcamalarının
  arttırılmasıtoplam talebi doğrudan doğruya ve
  kesinlikle artırır.
   Post Keynesyen beklentilerin ekonomik davranışa
  hakim olduğunu ve bir ekonomide yatırımların temel
  belirleyicisi olduğunu savunur.
   Philips Eğrisi analizi Tam istihdam - Fiyat istikrarı
  arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla
  kullanılmaktadır.
   Tam istihdam bütçe fazlasında bir değişikliğe yol
  açabilen öğeler: Vergi oranları, Kamu harcamaları,
  Fiyat düzeyi , Potansiyel gayrisafi milli hasıla
  Maliye politikasının araçları: Kamu cari
  harcamaları, Kamu yatırım harcamaları, Katma
  Değer Vergisi hasılatı, Gelir vergisi oranı
   Transfer harcamalarındaki değişikliklerin, milli gelir
  üzerinde aynımiktardaki reel harcamalara oranla
  daha az bir etkiye sahip olmasının temel nedeni
  Transfer harcamalarından yararlananların
  gelirlerinin bir kısmınıtasarruf etmeleridir.
   Kamu harcamalarında gerçekleştirilecek bir artış
  eşit düzeyde vergi artışıile finanse edildiğinde milli
  gelir denge düzeyindeki değişme Kamu
  harcamasındaki artışkadar artar .
   Keynesyen yaklaşıma göre yatırım talebi faiz
  esnekliği Sıfırdır.
   Esnek döviz kurunun benimsendiği bir ekonomide
  fiyatlar genel seviyesinde meydana gelecek bir
  artıştan dolayıÜlke parasının değeri düşer, İhracat
  azalır, İthalat artar, Yurt dışına döviz çıkışıartar.
   Yatırım talebi faiz esnekliğinin sonsuz kabul edildiği
  bir ekonomide Para arzıartışıyoluyla milli gelir
  arttırılabilir.
   İhtiyari maliye politikasıyönteminde önlemlerin
  fiilen uygulamaya konmasıile ekonomik
  istikrarsızlığın giderilmesi arasındaki süre
  Etkilemeye ilişkin gecikmeye örnektir.
   Gider vergileri içinde konjonktürel esnekliği en
  düşük olan vergi Özel tüketim vergisidir.
   Kişisel gelir vergisinin konjonktürel esnekliğini
  arttıran etkenler: Artan oranlılık derecesinin
  kuvvetli olması, Verginin kaynaktan kesme usulü ile
  tahsil edilmesi , Vergi matrahnın konjonktürel
  gelişmeye hassas gelir türlerinden oluşması,
  Verginin tahsil süresinin kısa tutulması
   Anti-enflasyonist politikaların gündeme geldiği
  dönemlerde en şiddetli darbeyi Yatırım harcamaları
  almaktadır.
   Kamu cari harcamalarında yapılacak bir kısıntı
  aşağıdaki etkilerden hangisini ortaya çıkan etkiler:
  Önceden yapılmışkamu yatırım harcamalarının
  veriminin düşmesine yol açar. Personel ödemelerinde
  yapılan kısıntısosyal adalet ilkesi ile çatışır. Uzun
  dönemde üretimde kalite kaybına yol açar. Toplam
  kamu harcamalarıüzerindeki baskıazalır.
   Anti-enflasyonist politika aracıolarak servet
  vergilerinin doğurabileceği en önemli sakınca Servet
  dağılımınıbozmasıdır.
   "Artan Kamu HarcamalarıHipotezi" iktisatçı
  Wagner tarafından ortaya atılmıştır.
   Devlet tahvillerinin halka satılmasıdurumunda
  Vadeleri içinde kişi ve kurumların portföyünde
  tutulmasılikiditeyi kısıcıetki en yüksektir.
   Enflasyonda uzun vadeli borçların kısa vadeli
  borçlara tercih edilmesinin temel nedeni Likiditeyi
  daha fazla kısabilmeleridir.
   Devlete borç verenlerin ileride bu borca ait faiz yükü
  geleceğinden dolayıtasarruf oranlarını
  arttıracaklarınısöyleyen görüşBarro Hipotezidir.
   Durgunluk dönemlerinde gelir vergisi otomatik
  istikrar sağlayıcıolarak Artan oranlıtarife yapısıile
  etkili olur.
   1930'lara gelininceye kadar kuram ve uygulamadaki
  hakim görüştam istihdam ve fiyat istikrarının
  Otomatik olarak sağlanacağınısavunmaktaydı.
   B.Kitching'in 1971'de yapısal işsizlik ve enflasyonun
  bir arada görünmesi olayınıaçıkladığıyaklaşım Real
  Crowding Out Hipotezi
   Keynesyen Yaklaşıma göre geçici bir vergi azalması
  toplam talep üzerinde ani ve önemli bir etki
  yaratarak milli gelirin yükselmesine neden olur.
   Neo klasik yaklaşıma göre sermaye hareketlerinin de
  kapsandığıdışa açık küçük bir ekonomide bütçe
  açıklarıNet ihracatın dışlanmasına neden olur.
   İthal girdi fiyatlarının çok artması, gelişmekte olan
  ülkelerde karşılaşılan enflasyonun mali olmayan bir
  nedenidir.
   Gelişmekte olan ülkelerde görülen iç istikrarsızlık
  kaynakları: Tarımsal üretimdeki değişmeler ,
  Devletin mali sorunlarıyönetmedeki hataları, Politik
  karışıklık ve istikrarsızlıklar , İzlenen yanlışpara
  politikaları
   
Benzer Konular
 1. Suskun
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  8.670
 2. Suskun
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  1.126
 3. dderya
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  1.094
 4. dderya
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  644
 5. YoRuMSuZ
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  458
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş