Menkul - Gayrimenkul kira Sözleşmesi

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1

Menkul taşınır (menkul) veya taşınmaz

(gayrimenkul) bir malın, bir bedel karşılığında , geçici bir süre için kullanılmasını bir başkasına terketmeye Kira (icar) bu konudaki anlaşmaya da Gayrimenkul Kira Sözleşmesi denir .MENKUL KİRA SÖZLEŞMESİ


MADDE-1) TARAFLAR:

Bu sözleşme ................................................................................adresindeki ...................................................(KİRALAYAN) ile ................................................................ .......................... ......................... .................................................. adresinde faaliyet gösteren ......................... ..................... ....................... .......................... (KİRACI olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

MADDE-2) KONU :

Kiracının talep ettiği ve Kiralayanın kendi depolarında kiracı veya yetkili temsilcisine teslim edeceği ................. seri numaralı ...... ................... kaynak makinesinin ücret karşılığı kiralanmasıdır.

MADDE-3) ÜCRET :
İşbu sözleşmenin bedeli kira konusu kaynak makinesinin kiracıya teslim edildiği günden itibaren her gün için ................. Y TL. (USD) ve + % 15 KDV. dır.

MADDE-4) MALIN TESLİMİ VE ÖDEME ŞEKLİ :

4.1)Makine işbu sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra kiralayanın deposunda kiracı veya yetkili temsilcisine teslim edilecektir.

4.2) Ödeme makinenin kiracıya tesliminde peşin olarak yapılacaktır. Ancak peşin yapılmayan kiralamalarda ödemenin ne zaman yapılacağı belirlenmelidir. Buna göre vadesinde ödenmeyen kira alacaklarına hiçbir ihtara gerek olmadan aylık % 10 gecikme bedeli ilave edilerek tahsil edileceği hususunu kiracı taraf peşinen kabul ve taahhüt eder.

MADDE-5) SÖZLEŞMENİN ORTADAN KALKMASI VE FESHİ:

Sözleşme aşağıdaki şartların oluşması hallerinde sona erer.

5.1.) Kiracının bu sözleşmeye uygun olarak tüm kira bedellerini ödeyerek makineyi kiralayana teslim aldığı gibi kiralayanın deposunda teslimi ile sona erer.
5.2.) Kiracının makinenin satış ücretini peşin olarak ödemesi.

MADDE -6) KİRA MÜDDETİ :

6.1) Kira müddeti ........... ay (veya gün) dır. Ancak kiracı makineyi süre bitiminde aldığı gibi teslim etmez ise, geciken her gün için ............. YTL (USD) kira bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı makineyi bu süre zarfında kullanmadığından bahisle, kira bedeli ödemekten kaçınamaz.

MADDE -7) ÖZEL HÜKÜMLER :

7.1) Makine kiracıya teslim edildikten sonra meydana gelecek her türlü bakım onarım ve hasardan sorumludur. Makinenin ziyası halinde kiracı hiçbir ihtara gerek kalmadan makinenin bedelini kiralayana 10 gün içinde def’aten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracının bu parayı geç ödemesi halinde de aylık % 10 gecikme bedeli ödeyeceğini de kiracı peşinen kabul ve taahhüt eder.

İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda ..........................................İcra daireleri ile mahkemeleri yetkilidir.


KİRACI​
KİRALAYAN​
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#2


‘Gayrimenkul Sözleşmesi Taşınmaz Kira Sözleşmesi’


Kira Sözleşmesinin Şekli

Menkul taşınır (menkul) veya (taşınmaz (gayrimenkul) bir malın, bir bedel karşılığında , geçici bir süre için kullanılmasını bir başkasına terketmeye Kira (icar) bu konudaki anlaşmaya da Kira Sözleşmesi denir .

Kiraya verilen bir maldan , bir bedel karşılığı yararlanan kimseye kiracı (mustecir); bu yararlanmaya razı olan kimseye kiralayan, kira sözleşmesine konu olan mala da kiralanan (mecur) denir.

Gelir getirmeyen taşınır veya taşınmazların kiralanmasına Adi Kira; gelir getiren malların veya gelir sağlayan hakların kiralanmasına Hasılat Kirası denir.

Kira Sözleşmesi, “Yazılı” veya “Sözlü” olarak yapılır. Ancak, Sözleşmenin mevcudiyetini ispat etme kolaylığından ötürü yazılı yapılması daha iyidir.

* Kiralayanın mal sahibi olması şart mıdır?

- Degildir. Kiralananın sahibi olmayan kişi – ergin ve mümeyyiz olmak (iyiyi kötüden ayırt etmek) şartıyla – malik olmadığı taşınmazı kiralayabilir.

* Kimler kira sözleşmesinde taraf olamaz ?


- 18 yaşını doldurmayanlar, (ergin kılınma veya evlenme ile ergin olanlar hariç),

- İyi ile kötüyü birbirinden ayırt edemeyenler,

- Kısıtlılar (mahcurlar).


Şekle Bağlı Kira Sözleşmeleri

Artırma , Eksiltme ve İhale Kanunu’na göre yapılan sözleşmeler ile Vakıf malları için yapılan sözleşmelerin yazılı ve Noter’den tasdikli olması şarttır.

Yazılı Kira Sözleşmesi Nasıl Düzenlenir ?

- Çoğunlukla Maliye Bakanlığı’nın bastırdığı ” Kira Kontratosu” nun boş bırakılan yerleri doldurulmak suretiyle düzenlenir.

Basılı Kira Kontratosu’nun 1′inci sayfasındaki boşlukları doldururken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

* Kira bedeli hem rakamla, hem de yazıyla yazılır.

* Kira bedelinin her ayın kaçında ve nasıl ödeneceği yazılır.

* Kiralananın durumu yazılır.

* Kiralananın hangi maksatla kullanılacağı yazılır.

* Kiralananla birlikte teslim edilen demirbaş eşyalar yazılır.

Bir örnek vermek gerekirse , “Hususi Şartlar” bölümü de şöyle yazılır :


1- Kira bedeli her ayın en geç 3′üncü günü akşamına kadar kiralayana ödenecektir.

2- Elektrik, su, kapıcı, yakıt parası ve apartmanın sair ortak giderleri kiracı tarafından ayrıca ödenecektir.

3- Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadan, mecurun bir bölümünü veya tamamını başkasına kiralayamaz, devir yahut ciro edemez.

4- Kiracı, aile fertlerinden başkalarını, misafirlik hariç, yanına alamaz, sürekli olarak barındıramaz.

5- Kiracı, mecurda hayvan besleyemez. Komşularını rahatsız edebilecek davranışlarda bulunamaz.

6- Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, mecurun yapısında, iç bölmelerinde değişiklik yapamaz.

7- Kiracı, mecurda sebep olduğu her türlü zararı ihbara hacet kalmaksızın giderir.

8- Kiracı, mecuru sanki kendi mülküymüş gibi kullanmak ve gerektiğinde küçük tamiratları yapmak zorundadır.

9- Kiracı, Apartman Kat Malikleri Kurulu’nun kararlarına uymak zorundadır.

10- Kiracı, kira bedelini, her yıl Mahkemelerin benimsediği oranda artırmayı peşinen kabul etmiştir.

Mezkur daire iki tarafın rızasıyle ve yukarıda yazılı şartlarla kiralanmış olduğuna dair bu kontrat iki nüsha olarak tanzim ve teati edilmiştir.

Kefil Kiracı​
Kiraya Veren​

Ad-Soyad İmza​
Ad-Soyad İmza​
Ad-Soyad İmza
* Kiralayan ve kiracı için, bütün kira bedeli üzerinden ve varsa kefil için gerekli olan Damga Pulu yapıştırılır. Pullar, üzerine tarih yazılıp, imza edilmek suretiyle iptal olunur.

Kira Sözleşmesi Tapu’ya şerh edilebilir mi ?


- Edilebilir: Bunun için , taraflardan herhangi birinin, imzaları Noterlikçe tasdik edilmiş Kira Sözleşmesinin bir örneğini Tapu İdaresi’ne verip, tescil ettirmesi gerekir.

Tapu’ya şerhin faydası var mıdır ?

- Vardır : Kiralanan gayrimenkul, kira süresi içinde üçüncü kişiye satılacak olursa; yeni malik 6570 sayılı Kanun’un 7′inci maddesinin (d) bendindeki haklardan faydalanamaz.

Yani, yeni malik, iktisap tarihinden itibaren 1 ay içinde ihtar tebliğ ettirerek, 6 ayın bitiminde “Tahliye Davası” açamaz. Bu davayı açabilmesi için , eski malikle kiracının yaptığı sözleşmenin sona ermesini beklemesi gerekir.

Kira Sözleşmesi süresiz olabilir mi ?

- Olabilir.

Paydaşlar, kendi paylarını kiralayabilirler mi ?

- Kendi paylarını kiralayamadıkları gibi , taşınmazın tamamını da tek başlarına kiralayamazlar.

Elbirliği mülkiyeti halinde malik oldukları taşınmazı, ya oybirliği ile veya tayin ettikleri temsilci paydaş vasıtası ile kiralayabilirler.

Paylı mülkiyet halinde ise , pay ve şahıs çoğunluğunun alacağı karara kiralayabilirler.

Kira Sözleşmesinde Kefil’in sorumluluğu nedir ?

- Adi kefil ise ; kiralayan, kira parasını önce kiracıdan ister , kiracıdan tahsil edemez ise kefile başvurma hakkı vardır .

Müteselsil kefil ise ; kiralayan , kira parası için kiracıya başvurmak zorunda değildir. Direk olarak kefilden de talep edebilir.

Kefilin sorumluluğu kira sözleşmesinin süresi ile sınırlıdır.

Kira sözleşmesi 6570 sayılı Kanun’un 11′inci maddesi uyarınca yenilenmiş ise kefil bu sözleşmenin uzaması ile sorumlu olmaz.

6570 sayılı Kanun kapsamında kiralama işleminde “Cezai Şart” uygulanır mı ?

- Bu kapsamda kiralama söz konusu olur ise , kiracı aleyhinde Cezai Şart uygulanmaz veya aleyhine Cezai Şart hükmü konulamaz. Sadece , kiralayan aleyhinde Cezai Şart uygulanabilir.

Kira Parasının ödeme yeri neresidir ?

- Kira Sözleşmesinde aksine bir hüküm yok ise , kira parası alacaklıya götürülüp ödenecek borçlardandır . Fakat , ödeme için kiralayanın adresine gitmek şart değildir , posta havalesi yolu ile ikametgahta ödemeli veya banka hesap numarasına ödemeli olarak yapılabilir.

Kira Parasının ödendiğini ispat yolu nedir ?

- Kira parasının ödendiği belge ile makbuz yahut senet ile ispat edilebilir.

Kiralayan , kira parasını almak istemez ise yapılacak işlem nedir ?

- Kiralayan , elden verilmek istenen veya posta havalesi ile gönderilen ödemeyi almak istemez ise kiralayanın adresine ikametgahında ödemeli şekilde gönderilir . Bu sefer de almaz ise, gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurularak durum izah edilip , kira parasının ödeneceği yer konusunda karar talep edilir. Mahkemenin verdiği karar uyarınca işlem yapılır.
 
Top