Mülkiyet hukuku-Ayırma (tapu)-Birleştirme-Gayrimenkul-Trust (hukuk)-Zilyetlik-İntifa

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
Mülkiyet hukuku
* Ayırma (tapu)
* Birleştirme
* Gayrimenkul
* Trust (hukuk)
* Zilyetlik
* İntifa hakkı* Ayırma (tapu)
Ayırma (ya da İfraz) talep üzerine yapılan bir tapu işlemidir.

Tapu kütüğünde tek tapu altında bulunan büyük boyutlardaki parsellerin bölünmesi işlemidir. Bu işlem ile büyük bir alanı kapsayan parseller bölünerek küçük parseller haline getirilmekte, dolayısıyla satışı veya paylaşımı kolaylaşmaktadır. Bu işlemin yapılabilmesi için öncelikle Tapu kadastro müdürlüğüne başvurulur, buradan alınan yazı ile eğer taşınmaz belediye sınırları içerisinde ise ilgili belediye encümenine, değil ise il idare kuruluna başvurulur. Eğer belediye encümeni veya il idare kurulu onay verirse daha sonra tapu sicil müdürlüğüne başvurularak tapuların ayırma işlemi gerçekleştirilir.

Tapu ayırma işlemlerinde belli şartlar vardır, eğer parsel ifrazdan sonra söz konusu şartları taşımayacak ise bölünme işlemi onaylanmaz. Mesela tarımsal alanlarda her bir parselin en az 5000 metrekare olması gerekmektedir. Dolayısıyla 10.000 metrekareden daha küçük bir parselin bölünmesi müracaatı onaylanmayacaktır.

* Birleştirme

Birleştirme (ya da Tevhit) talep üzerine yapılan bir tapu işlemidir. Zıttı ifraz işlemidir.

Tapuları ayrı olan, birbirine sınırı bulunan arsa veya arazi parsellerinin tek tapu altında toplanması işlemidir. Büyük bir alanda kurulacak olan bir tesis veya uygulanacak bir projeye her zaman büyük boyutta arazi veya arsa bulunamayabilir, böyle bir durumda bölünmüş durumdaki araziler birleştirme işlemine tabi tutularak büyük bir parsel elde edilebilir. Bu işlem için öncelikle tapu kadastro müdürlüğüne başvurulur, buradan ilgili belediyeye veya il idare kuruluna görüş sorulur, eğer belediye veya il idare kurulundan onay verilirse son aşama olarak tapu sicil müdürlüğüne müracaat edilir ve birleştirme işlemi sonuçlandırılır.

* Gayrimenkul

Gayrimenkul (ya da Taşınmaz) Türkçeye Arapçadan geçmiş olan bir kelimedir. Arapça'daki nakil (taşımak) sözcüğünden türemiştir. Olumsuzluk önekiyle, taşınması mümkün olmayan anlamına gelir. Eşanlamlısı taşınmaz'dır.

Bir eşya hukuku terimi olan gayrimenkul, genellikle ekonomik bir terim olarak kullanılmaktadır. Arsa, arazi, bina, apartman, işyeri, konut, villa, fabrika ve benzeri değerlerin genel adı olarak kullanılışı oldukça yaygındır.

* Trust (hukuk)
Trust (okunuşu: "çırast", Türkçe: "güven"), equity hukukunda bir kişi tarafından başka bir kişinin yararına mülkiyet tutulmasını sağlayan bir müessesedir.

Her trust, "trustee" olarak adlandırılan kişi ya da kişilerin üzerine, belirli bir mülkiyet üzerindeki haklarını "beneficiary" olarak adlandırılan başka kişi ya da kişilerin yararına veya özel ya da yardım nitelikli amaçları ilerletmek için kullanması ve bu görevi adil bir şekilde yerine getirmesi için kişisel sorumluluklar yüklemektedir.

Oluşumunda, aşağıdaki üç özellik kesin bir biçimde varolmalıdır:

* Nesne kesinliği (certainty of object): "beneficiary" olarak adlandırılan kişiler tespit edilmiş olmalı ya da tespit edilmeleri mümkün olmalıdır.
* Özne kesinliği (certainty of subject): trust'ın konusu olan mülk, trust oluştuğu anda mevcut olan bilgilere dayanarak tespit edilebilmelidir.
* Niyet kesinliği (certainty of intention): trust'ı oluşturan kişinin ("donör") bir trust oluşturmak istediği açıkça anlaşılabilmelidir.

Trust çeşitleri

* Sabit ("fixed") trust
* İhtiyari ("discretionary") trust
* Hayırsever ("charitable") trust
* Açıklanan ("express") trust
* Zımnî ("implied") trust
* Varsayılan ("constructive") trust
* Sonuçlanan ("resulting") trust
Zilyetlik
Zilyetlik, medeni hukukun eşya hukuku dalında incelenen bir hukuki kurumudur. En basit olarak bir kimsenin taşınır (menkul)veya taşınmaz (gayrimenkul) bir mal üzerindeki fiili hakimiyeti olarak tanımlanabilir.
Zilyetliğe sahip olan kişiye zilyet denir.
Mülkiyet bir kimsenin eşya üzerindeki hakkını ifade eder. Halbuki zilyetlik, bu haktan bağımsız olarak sadece eşya üzerinde var olan bir hakimiyet durumunu gösterir. Bu sebeple zilyetlik mülkiyet hakkına bağlı değildir. Zilyet olan kimsenin malik olması şart değildir.
Mesela, bir arabanın sahibi olan kişi o arabanın hem maliki hem zilyedidir. Ama bu arabayı kullanan şoför, arabanın bir tamirhaneye bırakılmış olması halinde tamirci, hatta sadece park etmek üzere arabanın teslim edildiği park çalışanı gibi başka kişiler de, araba kendi hakimiyetleri altında iken, zilyet sayılırlar.

* İntifa hakkı
İntifa hakkı, taşınır ve taşınmaz malların, hakların ve bir mal grubunun kulanımıyla ilgili hukuk terimidir. İntifa hakkı bir mutlak haktır. Kullanıcısına tam yararlanma tanıyan bir hak olup; herkese karşı ileri sürülebilen şahsi irtifak haklarındandır.Bu hakkın kullanımı sözleşmede aksine hüküm yoksa başkasına devredilebilir. Ancak mirasçılara geçemez. Hak sahibinin hayatı ile sınırlıdır. Örnek vermek gerekirse : bir kişinin malın çıplak mülkiyet haklarına sahip olması diğer kişinin ise o malın kullanım ( intifa ) hakkına sahip olması durumudur.

Genelde intifa hakkı; mirasın eş ve çocuklar arasında taksimi sırasında, eşin intifa hakkını seçmesi halinde mirasın yarısına sahip olabilmesinde kendini gösterir.Tüzel kişilerde bu haktan süre belirtilerek yararlanabilirler.İntifa hakkının süresi en fazla yüz yıldır. Üç şekilde kurulabilir. 1-Kanundan doğan intifa hakkı. 2-Sözleşmeyle kurulan intifa hakkı. 3-Mahkeme kararıyla kurulan intifa hakkı.

Taşınmazlar için tapu kütüğüne tescil ile kurulur. Tescilin terkiniyle veya o şeyin yok olmasıyla veya sürenin dolmasıyla sona erer.

 

Benzer konular

Top