Müşavirlik Sözleşmesi Örnekleri

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
Müşavirlik Sözleşmesi Örnekleri

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ


1-İhracatçının malını yurt dışına göndermek için resmi dairelerde gerekli işlemleri yapmak, malın nakliyesini sağlamak, ithalatçının ithal edeceği mal için resmi dairelerdeki gerekli muameleleri tamamlayıp yurt içine girişini sağlamak, gümrük müşavirliği yapmak, her türlü gümrük işlemlerini yapmak,

2-Yurt içinde ve yurt dışında her nevi nakliyecilik yapmak, motorlu ve motorsuz vasıtalar satın almak, kiraya vermek, kiralamak, işletmek,

3-Konusu ile ilgili yabancı ve yerli firmalardan mümessillik, bayilik alıp gerektiğinde acentelik ve bayilik vermek,

4-4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılacak ilgili mevzuat hükümleri gereğince resmi ve özel gerçek ve tüzel şahıslara gümrük konularında müşavirlik ve danışmanlık hizmeti vermek amacıyla ilgili her nevi transit ticaret, reeksport ve aktarma işlemleri yapmak,


5-Her türlü antrepoculuk ve her türlü gümrük özel antrekpoculuğu yapmak,

6-Kara, hava ve deniz yolu ile yurt içi ve uluslar arası taşımacılık, insan ve eşya yük nakliye işleri ve acentelik yapmak, nakliye komisyonculuğu yapmak, başka nakliyat işi yapan firmaların Türkiye deki geçişleri esnasındaki muamele ve hizmetlerini yapmak, yiyecek ve konaklama ihtiyaçlarını temin etmek,

7-Yürürlükteki mevzuatın izin verdiği konularda ithalat ve ihracat işleri yapmak,

8-Yurt içinde ve yurt dışında konusuyla ilgili çeşitli organizasyonlar kurmak kurulmuş olan organizasyonlara iştirak etmek reklam ve tanıtım hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak,

9-Yurt içinden ve yurt dışından her türlü finansman kredi olanakları temin etmek ve bu olanakları şirket mevzularında kullanmak veya kullandırmak,

10-Maksat ve mevzuuna uygun işlerde, yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel şahıslarla şirketler kurmak, kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek, kendisine iştirak ettirmek veya devralmak,

11-Şirket amacı ile ilgili olarak kamu kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının, yukarıda belirtilen konularla ilgili açmış oldukları ihalelere girmek, taahhütte bulunmak, ihale neticesinde gerekli ithalat ve ihracatı yapmak. Konusuyla ilgili her çeşit makine, malzeme ve teçhizatı satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek.

12-Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret unvanlarının, brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi,

13-Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak.

MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK

1-Yurt içi ve dışında, resmi ve özel kuruluşlar ile şahıslara karşı her nevi mühendislik hizmetlerinde bulunmak, proje ihalelerine katılmak ve taahhütlerde bulunmak, resmi ve özel kurumlarla ortaklık kurmak,
2-Bu konu ile ilgili temiz ve pis su tesisatları, armatürleri, toz emme ve toz tutma tesisatları, yüzme havuzları, ısıtma iklimlendirme, hava temizleme dağıtma merkezleri, kanalları ve tesisatları, konut ve ticari yapılarda doğalgaz tesisatları, yangın tesisatları, atık su kazanım sistemleri, güneş enerjisine dayalı ısıtma ve enerji üretme sistemleri, bina ve fabrika otomasyon sistemleri, jeotermal ısıtma sistemleri, buhar üretme tesisleri, ısı geri kazanım sistemleri, merkezi şehir ve bölge ısıtma iklimlendirme sistemleri, enerji geri kazandırma tesisleri, hastanelerde iklimlendirme sistemleri, evsel sanayi arıtma sistemleri her türlü kalorifer kazan ve tesisatları, her çeşit soğutma tesis ve sistemleri, nakil üretim bantları tesisleri, imalatları ve makine mühendisliğinin ilgili alanına giren tüm alt yapı yatırımlarında etüd proje, inşaat, bakım ve onarım işlerini, hali hazır işlerini yapmak ve yaptırmak,
3-Bu konularla müşavirlik ve eğitim hizmetleri vermek, özel ve resmi kurumların ihalelerine katılmak,
4-İnşaat işleri ile ilgili fabrika ve diğer tesisler kurmak, işletmek ve gerektiğinde kiralamak veya kiraya vermek,
5-İnşaat makine ve yedeklerinin yurt içi ve yurt dışı ticareti ile iştigal etmek,
6- mühendislik ile ilgili etüd, araştırma, müşavirlik, sorumlu mühendislik ve kontrol mühendisliği ile bu hizmetlerin organizasyonunu yapmak,
7-Yurt içi ve yurt dışında müşavirlik, kontrollük, mühendislik, plan ve proje, etüd ve fizibilite hizmetlerini yürütmek, bu konular ile ilgili yarışma, ihale ve taahhütlere katılmak,
8-Toplu yerleşim projeleri, fabrika, hastane, konut gibi yapı projelerinin makine mühendislik işleri, bu projelerin gerektirdiği mühendislik ve kontrollük işlemleri, yatırımlar ve bunların yapılabilirliği konusunda mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermek
9-Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak.
10-Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden , yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması , aracılık yapmak kaydı ile kullanılması;
11-Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması;
12-Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi;
13-Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi,
14-Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi,

a-Her türlü bilgisayar programlarının , bilgisayar program yazılımlarının , paket programların, hazırlanması , alım satım, ithal ve ihracı,her türlü bilgisayar programlarının servis ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması , her türlü bilgisayarın bakım, onarım, tamir ve servis hizmetlerinin sunulması, her türlü bilgisayar kağıtlarının , bilgisayar şeritlerinin alım satımı, ithal ve ihracı, toptan ve perakende pazarlanması, ticareti,
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#2
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK SÖZLEŞMESİ

I - AMAÇ


Yeminli mali müşavirlerin düzenlemiş oldukları tasdik sözleşmelerine ilişkin bildirimlerinin ve sürekli bilgi verme yükümlülüklerinin elektronik ortamda yerine getirilmesi yönündeki bu düzenlemenin amacı; yeminli mali müşavirlerin 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu (1) ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde sürekli bilgi verme ödevlerini yerine getirmede gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanmak, bildirimlerin kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikalini sağlamaktır.

II - YETKİ

213 sayılı Vergi Usul Kanununun (2) 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, bağlı oldukları meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı yeminli mali müşavirler için sürekli bilgi verme yükümlülüğünün elektronik ortamda yerine getirilmesine ilişkin olarak bu Tebliğle bazı düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.

III - KAPSAM

Bağlı oldukları meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı ve sürekli bilgi verme yükümlülüğü bulunan yeminli mali müşavirler, bu Tebliğ gereğince elektronik ortamda internet vergi dairesine 1 Şubat 2008 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen hususlarda bildirimde bulunacaklardır.

a) Mükellefler ile düzenlemiş oldukları "Tam Tasdik (Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyanname ve eklerinin tasdiki) Sözleşmeleri" ne ilişkin bilgiler.

b) Mükellefler ile düzenlemiş oldukları diğer sözleşme bilgileri. (Katma Değer Vergisi İadesi, Özel Tüketim Vergisi, Ar-Ge İndirimi Tasdik Raporu v.s.)

c) Yeminli mali müşavirin kimlik bilgileri, şirket veya ortaklık halinde faaliyette bulunuluyorsa şirketin veya ortaklığın bilgileri ile ortakların bilgileri.

d) Yeminli mali müşavirin bürosunda veya yeminli mali müşavirlik şirketinin bürosunda çalışanlara ait bilgiler.

IV - BİLDİRİMLERİN GÖNDERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR

Yeminli mali müşavirlerin, örneği bu Tebliğin ekinde yer alan "Sözleşme ve Bilgi Formlarının Elektronik Ortamda Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesini" doldurarak bizzat, yeminli mali müşavirlik şirketlerinde ise şirketin ortağı ve kanuni temsilcisi olan yeminli mali müşavirin bağlı bulundukları vergi dairelerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bu şekilde talepte bulunan yeminli mali müşavirlere bağlı bulundukları vergi dairesince, müracaat anında sistemden üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir. Şifre zarfının yeminli mali müşavire tesliminde, ". Vergi Dairesinin vergi kimlik numaralı mükellefi yeminli mali müşavir ya/..yeminli mali müşavirlik şirketine bildirimlerini elektronik ortamda gönderebilmesi için kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden zarf, kapalı olarak teslim edilmiştir." şeklinde bir "Teslim Tutanağı" tanzim edilecek ve söz konusu tutanak yeminli mali müşavir ile vergi dairesi müdürü veya müdür yardımcısı tarafından tarih konulmak suretiyle imzalanacaktır. Tanzim edilen Teslim Tutanağı ile Talep Formunun birer örneği yeminli mali müşavirin tarh dosyasında muhafaza edilecektir.

Ancak, yeminli mali müşavirler/yeminli mali müşavirlik şirketleri kendilerine daha önceden elektronik beyanname gönderme amaçlı verilen kullanıcı kodu, parola ve şifresinin olması halinde yeni bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alınmayacak, mevcut bulunan şifre bu Tebliğde öngörülen hususların yerine getirilmesinde de kullanılacaktır.

V - SÖZLEŞMELERİN VE BİLGİ FORMLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

A - Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

1 - Tam Tasdik Sözleşmelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi

Gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerinin tasdikine ilişkin olarak hesap döneminin ilk ayı içinde düzenlenmiş olan tam tasdik sözleşmelerine ilişkin bilgiler, takip eden ayın son gününe kadar, süresinden sonra düzenlenen sözleşmelere ilişkin bilgiler ise, sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde internet vergi dairesine, yeminli mali müşavirler tarafından elektronik ortamda girilecektir.

Ayrıca, yeminli mali müşavirler tarafından vergi idaresine verilecek tasdik raporlarına söz konusu sözleşmelerin birer örneğinin ekleneceği tabiidir.

2 - Diğer Tasdik Sözleşmelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi

Yeminli mali müşavirlerle mükellefler arasında düzenlenen ve tam tasdik sözleşmesi dışındaki diğer tasdik sözleşmelerine ilişkin bilgiler, sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içinde internet vergi dairesine yeminli mali müşavirler tarafından elektronik ortamda girilecektir.

Ayrıca, yeminli mali müşavirler tarafından vergi idaresine verilecek tasdik raporlarına söz konusu sözleşmelerin birer örneğinin ekleneceği tabiidir.

3 - Tasdik İşlemlerinde İptal/Fesih Edilen Sözleşmelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi

Gerek tam tasdik konusunda ve gerekse tam tasdik dışındaki diğer konulardaki sözleşmelerin iptal ya da feshedilmesi durumunda, iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde gerekçesi ile birlikte yeminli mali müşavirler tarafından internet vergi dairesine elektronik ortamda bildirimde bulunulacaktır.

4 - Sözleşmelerin Vergi Dairelerine Gönderilmemesi

Tam tasdik ve diğer tasdik sözleşme bilgileri bu Tebliğde yer alan esaslar çerçevesinde elektronik ortamda gönderileceğinden ayrıca sözleşme örneklerinin bildirim amacıyla vergi dairesine ibrazına gerek bulunmamaktadır. Ancak, tam tasdik ve diğer tasdik sözleşme örneklerinin ilgili meslek odasına ibraz edileceği tabiidir.

B - Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler

Yeminli mali müşavirlerce düzenlenen tasdik raporu ilgili vergi dairesine ibraz edildiğinde, tasdike konu rapora ilişkin sözleşme bilgilerinin (www.alomaliye.com ::: ::: Ücretsiz Güncel Mevzuat, Ekonomi, Muhasebe, Vergi, SGK,) evvelce yeminli mali müşavirce elektronik ortamda sisteme girilip girilmediğine bakılacak,sözleşme bilgileri evvelce yeminli mali müşavirce sisteme girilmişse söz konusu tasdik raporu vergi dairesince kabul edilecektir.

Öte yandan, gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerinin tasdikine ilişkin olarak hesap döneminin ilk ayı içinde düzenlenmiş olan tam tasdik sözleşmelerine ilişkin bilgiler süresinden sonra elektronik ortamda gönderilir ise bu sözleşmeler süresinden sonra düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi olarak kabul edilecektir.

C- Yeminli Mali Müşavirin Kimlik Bilgileri, Şirket veya Ortaklık Halinde Faaliyette Bulunuluyorsa Şirketin veya Ortaklığın Bilgileri ile Ortaklarının Bilgileri ve Büro Çalışanlarına İlişkin Bilgilerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Söz konusu bilgiler; yeminli mali müşavirlerin işe başladıkları ayı takip eden ayın son gününe kadar elektronik ortamda internet vergi dairesine bildirilecektir. Ancak, bu bilgilerde değişiklik olduğu takdirde; bu değişiklik, değişiklik tarihinden itibaren 15 gün içinde yeminli mali müşavirler tarafından internet vergi dairesine elektronik ortamda bildirilecektir.

Öte yandan, söz konusu bilgilerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulamasının yeni olması nedeniyle, öteden beri işe devam eden yeminli mali müşavirler, istenilen bilgileri 2008 yılının Şubat ayı içerisinde internet vergi dairesine elektronik ortamda bildireceklerdir.

D - Sözleşmelerin ve Bilgi Formlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Diğer Usul ve Esaslar

1 - Ücretlerin Bildirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Yeminli mali müşavirlerin gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerinin tasdikine ilişkin olarak mükellefler ile düzenlemiş oldukları tam tasdik sözleşmelerine ilişkin ücretin tam tutarı yeminli mali müşavirler tarafından sisteme girilecektir.

Bu Tebliğin III/b bölümünde belirtilen ve tam tasdik sözleşmesi dışındaki diğer sözleşme bilgilerinin elektronik ortamda gönderilmesi aşamasında ücret sütunu boş bırakılarak bildirimde bulunulacaktır. Daha sonra düzenlenen tasdik raporunun vergi dairesince işleme konulması ve alınması gereken ücretin miktarının belirlenmesinin mümkün hale gelmesinden itibaren 15 gün içinde tasdik ücreti ve mükellefçe alınacak iade tutarı, internet vergi dairesine elektronik ortamda sözleşme bilgileri içine dahil edilmek suretiyle evvelce boş bırakılan bölüme ilişkin bilgiler tamamlanmış olacaktır.

2 - Oda ve Adres Değişikliğinin Bildirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Yeminli mali müşavirlerin işyeri ve ikamet adreslerinin ve bağlı bulunduğu odalarının değişmesi halinde bu değişiklik, değişiklik tarihinden itibaren 15 gün içinde yeminli mali müşavirler tarafından internet vergi dairesine elektronik ortamda bildirilecektir.

E - Bildirimlerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Diğer Hususlar

1 - Sözleşmeleri ve bilgi formlarını elektronik ortamda gönderecek yeminli mali müşavirler vergi dairesince verilen kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanarak GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIadresi Internet Vergi Dairesi/Gelir�Kurumlar Vergi Dairesi�ne girerek "YMM Söz. Bilgileri"başlığını seçecektir.

2 - Öncelikle"YMM Büro Çalışanları Giriş Ekranı" aracılığıyla bilgi formlarının doldurulması gerekmektedir.

3 - Sözleşme bilgilerinin girişi için"Sözleşme Bilgileri Giriş/Listele Ekranı" / "Yeni Sözleşme Bilgisi Ekle" başlığı seçilecektir. Gelen ekranda sözleşmeye ilişkin bilgiler doldurulduktan sonra "Kaydet"tuşuna basılacaktır. Sözleşme girişleri yapılırken tasdik konusuna göre kontroller program tarafından yapılacak kullanıcı bu konuda uyarılacaktır. Hatalı giriş yapılan sözleşme bilgilerini güncelleme yanlış girilen sözleşmeyi iptal imkanı da bulunmaktadır.

4 - Sözleşme bilgileri girişi Başkanlığımız bilgisi dahilinde olan herhangi bir teknik arıza nedeniyle bu Tebliğ ile öngörülen sürenin son gününe kadar yerine getirilememiş ise, Başkanlığımızca verilecek ek sürede bilgi girişi yapılabilecektir.

5 - Bu Tebliğle; 6/12/2000 tarihli ve 24252 sayılı Resmî Gazete�de yayımlanan 28 sıra Nolu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği hükümleri ile getirilen yeminli mali müşavirlerin sürekli bilgi verme yükümlülüklerine ilişkin 1 ve 2 numaralı formların gönderilmesine ilişkin uygulama ile yine bu konudaki düzenlemeye yer veren 20/7/2001 tarihli ve 24468 sayılı Resmî Gazete�de yayımlanan 31 sıra Nolu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin "Bilgi Formları"na ilişkin 3 üncü bölümü yürürlükten kaldırılmıştır. Bundan böyle söz konusu formlar düzenlenmeyecektir.

6- Bu Tebliğ ile getirilen bilgi verme yükümlülüğüne uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bilgi verenler hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmüne göre işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.
 
Top