Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,134
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ TEST-1

01. Ön öğrenmelerin yeterli olmadığı ve konunun yeni öğrenilmeye başlanıldığı bir durumda aşağıdaki modellerden hangisi seçilmelidir?
A) İş birliğine dayalı öğrenme
B) Tam öğrenme modeli
C) Buluş yoluyla öğretim
D) Sunuş yoluyla öğretim
E) Problem çözmeye dayalı öğretim

2. Öncüleri Max Wertheimer, W. Köhler, K.Kofka, ve Ausebel olan kuram hangi kuramdır?
A) Bioteknik kuram,
B) Bilişsel alan Geştaltçı kuram,
C) Bağlaşıma kuram,
D) Güdüleme kişilik, toplumsal ağırlıklı kuram,
E) Bilgi işlem kuramı.

3. Öğretim stratejileri...........doğrultusunda gelişir ve yön bulur?
A) Öğretim yöntemleri
B) Öğrenme kuramları
C) Öğretim teknikleri
D) Eğitim durumları
E) Modeller

4. Teknik, strateji ve yöntem kavramlarının hiyerarşik sıralaması en üstten alta doğru nasıl olur?
A) Teknik, yöntem, strateji,
B) Teknik, strateji, yöntem
C) Teknik strateji, yöntem,
D) Strateji, yöntem, teknik
E) Yöntem, teknik, strateji,

5. "Öğretimde anlamlılık ilkeleri" olarak bilinen ilkeler kime aittir?
A) Skinner B) Pavlov C) Piaget D) Köhler E) Koffka

6. Bir üst yetkiliye kısa ve öz bilgileri grafiksel veriler ve araç gereçler kullanarak verilen teknik hangisidir?
A) Konferans B) Brifing C) Nutuk D) Demeç E) Diyalog

7. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında öğretmenin öğrencilere coşkulu bir konuşma yapar. Bayram törenine katılan tüm konuklar bu konuşmadan çok etkilenir. Okul müdürünün kullandığı duyuşsal ağırlıklı teknik hangisidir?
A) Demeç B) Brifing C) Nutuk (söylev) D) Konferans E) Diyalog

8. Bir öğretmen Yurdumuz ünitesiyle ilgili depremler konusunu işlemektedir. Bu öğretmen sunuş yoluyla öğretim stratejisini kullanarak önce deprem konusuna ilişkin ön organize edici bilgileri vermiş, daha sonra kavramın tanımını vermiştir. Bu öğretmenin takip etmesi gereken etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olumlu örnekler verme
B) Olumsuz örnekler verme
C) Öğrenciden olumlu örnekler isteme
D) Deprem kavramının özelliklerini belirleme
E) Öğrenciden olumsuz örnek isteme

9. Bir dersin öğretim yönteminin seçilmesine yön veren en temel öğe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taktik B) Yöntem C) Strateji D) Model E) Araç gereçler

10. Bilginin aktarılması, kavram ilke ve genellemelerin açıklamasında kullanılan strateji ve yöntem hangisidir?
A) Buluş yoluyla öğretim stratejisi, Tartışma yöntemleri
B) Araştırma, soruşturma yoluyla öğretim stratejisi, Grupla çalışma yöntemleri,
C) Sunuş yoluyla öğretim strateji, Anlatım yöntemleri
D) Tam öğrenme yoluyla öğretim stratejisi, Bireysel öğretim yöntemleri
E) Programlı öğretim, işbirliğine dayalı öğretim

11. Aşağıdakilerden hangisi araştırma soruşturma yoluyla öğretmede en çok kullanılan yöntemdir?
A) Düz anlatım
B) Tartışma
C) Örnek olay
D) Soru cevap
E) Proje çalışması

12................ dersin amaçlarına ulaşmasını sağlayan yöntem, teknik ve araç gereçlerin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşımdır?
A) Yöntem B) Teknik C) Strateji D) Model E) Kuram

13. Temel amacı kısa sürede çok sayıda fikir üretirken sorunların benzerinden yararlanma, düşünce ilişkisi kurma ve zarardan yarar üretme gibi çözüm yollarını kullanmayı gerektiren ayrıca yaratıcılığı geliştirmek gibi amacı olan yöntem (teknik) hangisidir?
A) Rol Oynama
B) Ekiple Öğretim
C) İşbirliğine Dayalı Öğretim
D) Panel
E) Beyin Fırtınası

14. Thorndike'nin öğrenme ilkeleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pekiştirme, güdüleme, tekrar
B) Açıklama, uygulama, değerlendirme
C) Etki, alıştırma, anlama
D) Rehberlik, dikkat çekme, anlama
E) Tekrar, uygulama, değerlendirme.

15. Sağlığımız konusuyla ilgili açıklamalarda bulunması için bir öğretmen sınıfa bir hemşire davet etmiş ve sağlık kuralları ile ilgili bilgi vermesini istemiştir. Bu davranışı gösteren öğretmen anlatım yöntemleri içinde bulunan hangi tekniği benimsemiştir?
A) Demeç B) Brifing C) Konferans D) Nutuk (Söylev) E) Diyalog

16. Öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi ya da sınıf içinde yapılan işlerin bütününe ne denir?
A) Teknik B) Yöntem C) Kuram D) Taktik E) Strateji

17. Türkçe dersinde cümlenin öğeleri kavramını sunuş yoluyla öğretim stratejisini kullanarak veren bir öğretmenin, bu stratejide gerçekleştirmesi gereken en son aşama hangisidir?
A) Öğeler kavramına ilişkin bilgilerin verilmesi
B) Öğeler kavramına ilişkin özelliklerin belirlenmesi
C) Öğrencilerden örnek istemesi,
D) Öğeler kavramına ilişkin olumlu örnekler vermesi,
E) Öğeler kavramına ilişkin olumsuz örnekler vermesi

18. Buluş yoluyla öğretim stratejisini kullanan bir öğretmenin öğrencilerinin, en az bilişsel alanın hangi aşamasına sahip olması gerekir?
A) Bilgi B) Kavrama C) Uygulama D) Analiz E) Sentez

19. Aşağıdakilerin hangisi buluş yoluyla öğretim stratejisini uygulayan bir öğretmen davranışı değildir?
A) İpucu verme
B) Rehberlik etme
C) Konuya ilişkin kavramın özelliklerini açıklama
D) Örnek verme
E) Öğrenciden örnek isteme

20. Aşağıdaki öğretim yöntem veya tekniklerinden hangisi öğrenci merkezlidir?
A) Sunu(Brifing)
B) Demeç
C) Nutuk
D) Problem çözme
E) Konferans
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,134
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#2


ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ TEST-2


1. Aşağıdakilerden hangisi programlı öğretimin temel ilkelerinden değildir.
A) Küçük adımlar ilkesi
B) Öğrenmeye etkin katılım ilkesi
C) Doğru cevaplar ilkesi
D) Anında düzeltme ilkesi
E) Rehberlik ilkesi

2. Bir öğretmenin anlatım yönteminde başarılı olabilmesi için yapması gereken en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kavramın özelliklerini belirtme
B) Sözel ve görsel destek kullanma
C) Kavrama ilişkin örnekler sunma
D) Öğrenciden kavrama ilişkin örnekler isteme
E) Rehberlik isteme

3. Bir öğretmen Çevre sağlık trafik dersinde dersinde, trafik kuralları konusuyla ilgili hedef davranışları kazandırırken bir grup öğrenciye bu konuyla ilgili ödev vermiş ve bu ödevlerini yaptıktan sonra sınıfta belirtilen zamanda toplanıp başkanlarını seçmelerini ve arkadaşlarına çevreyi korumayla ilgili her birinin hazırladığı ödevi sunmalarını istemiştir. Sunu bittikten sonra ise arkadaşlarının soru sormalarını ve grubun bu sorulara yanıt vermesini istemiştir. Öğretmen bu yolla hangi tekniği benimsemiştir?
A) Münazara B) Konferans C) Panel D) Forum E) Diyalog

4. Aşağıdakilerden hangisi soru-cevap yönteminin amaçlan arasında yer almaz?
A) Güdüleme
B) Karar verme
C) Yargılama
D) Hatırlama
E) Yaratıcı düşünme

5. Gösteri yöntemi özellikle hangi alanlarda kullanılmaktadır?
A) Fen B) Spor C) Müzik D) Sanat E) Hepsi
6. Öğretmenin sınıfı 7 gruba ayırıp Kurtuluş savaşı ünitesini grup çalışması ile işlemesi davranışı hangi tekniği kullandığını gösterir?
A) Tartışma
B) Soru cevap
C) Örnek olay
D) Ekiple öğretim
E) İşbirliğine dayalı öğretim

7. Öğretmenin başarılı olan grup üyelerine teşekkür ederek kitap dağıtması hangi amaca hizmet eder?
A) Pekiştireç
B) Hedeften haberdar etme
C) Dönüt verme
D) Öğrenmeleri kontrol etme
E) Sınıfta disiplin sağlama

……..Bir öğretmen ilkokul 3. sınıfta sağlığımız ünitesini işlerken yakınındaki en yakın dispanserden aldığı bazı afişleri, resimleri sınıfa getirir. Öğrencilere bu resimleri göstererek, neler gördüklerine ilişkin konuşma yapmalarını ister. Daha sonra bugün diş fırçalama ile ilgili öğrenecekleriniz size hayat boyunca yardımcı olacak ve diş fırçalamayı hatasız olarak bilen kişiler olacaksınız diyerek konuya giriş yapar.
8. Bu öğretmenin sınıfa dispanserden elde ettiği afişlerle gelip görüş alması davranışı aşağıdakilerden hangisine hizmet eder?
A) Dönüt verme
B) Dikkat çekme
C) Gözden geçirme
D) Pekiştirme
E) Ödül verme

9. Öğretmenin öğrencilere dersin sonunda diş fırçalamayı hatasız olarak yapabilen bireyler olacaksınız demesi hangi davranışa hizmet eder?
A) Öğrenmeyi kontrol etme
B) Pekiştirme
C) Güdüleme
D) Gözden geçirme
E) Dönüt – Düzeltme

10. Bir sınıfta öğretmen çalışan annelerin çocuğu mu mutlu; yoksa çalışmayan annelerin çocuğu mu mutludur, tartışmasını ortaya atar. Öğretmen bu durumda jüri olur ve sınıf iki karşıt görüşe ayrılır. İki grup görüşlerini nedenleri ile savunur. Öğretmenin izlediği bu yöntemin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Forum
B) Zıt Panel
C) Açıkoturum
D) Konferans
E) Münazara

11. Ders anlatırken bir öğretmenin kazandırılacak hedef davranışların yaşamda ne işe yarayacağını ve hangi sorunların çözümünde nasıl kullanılacağını vurgulaması aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisiyle ilgidir?
A) Gözden geçirme
B) Güdüleme
C) Dikkat çekme
D) Dönüt verme
E) Düzeltme yapma

12. Aşağıdakilerden hangisi örnek olay yönteminin özelliklerinden değildir?
A) Gerçek hayat meseleleriyle öğrencileri yüz yüze getirir.
B) Kuram ve uygulama arasındaki boşluğun doldurulmasına yardımcı olur.
C) Bir sorunu çözebilmek için öğretimde kullanılır.
D) Öğrenciyi edilgin halden kurtarıp etken hale getirir.
E) Öğrencilere kavram ve ilkelerin doğrudan öğretimini sağlayan bir yöntemdir.

13. Türkiye'deki turistik yerler konusunda öğretmen öğrencilerine videoda film izlettirmektedir. Filmin en ilginç yerinde televizyonu kapatıp bundan sonra neler olabilir? Niçin? sorularını sorarak tartışma açmıştır. Daha sonra tartışma sonuçlarını da kullanarak filmin sonuçlarını göstermiştir. Bu öğretmenin uygulamaya çalıştığı yöntem (teknik) hangisidir?
A) Proje yöntemi
B) Münazara
C) Beyin Fırtınası
D) Örnek Olay
E)Problem Çözme

14. Karar verme süreci özellikle hangi yöntemin en önemli aşamalarından biridir?
A) Problem Çözme
B) Proje Yöntemi .
C) Örnek Olay
D) Soru-Cevap
E) Rol Oynama

15. Öğrencilerin taklit etmelerini, jest mimik el kol ve vücut hareketleri yaparak ses tonunu ayarlamasını gerektiren, hem öğrenme, hem de eğlenmenin olduğu yöntem hangisidir?
A) Gösteri B) Dramatizasyon C) Örnek Olay D) Gözlem E)Workshop

16. Aşağıdakilerden hangisi yöntem seçimini etkileyen faktörlerden değildir?
A) Konunun özelliği
B) Öğrenci grubunun büyüklüğü
C) Öğretmenin konuya yatkınlığı
D) Zaman ve fiziksel imkanlar
E) Yönetim

17. Aşağıdakilerden hangisi Bloom'un tam öğrenme modelinde yer alan öğretim hizmetinin niteliği başlığı altında yer alan unsurlardan değildir?
A) Sınıf Disiplini
B) İpucu
C) Pekiştireç
D) Öğrencinin etkin katılımı
E) Dönüt - Düzeltme

18. Öğretimin bireyselleşmesi esasına dayalı olarak Skinner tarafından ortaya atılan Programlı Öğretimde yer alan "öğrenme işi bizzat öğrencinin kendi tarafından yapılmalıdır" tanımı programlı öğretimin hangi ilkesi ile ilgilidir?
A) Küçük adımlar ilkesi
B) Etkin katılım ilkesi
C) Başarı ilkesi
D) Anında düzeltme ilkesi
E) Bireysel hıza göre ilerleme ilkesi

19. Kısa zamanda çok miktarda bilgiyi kalabalık bir öğrenci grubuna aktarmayı sağlayan en uygun yöntem hangisidir?
A) Soru-Cevap B) Örnek olay C) Anlatım D) Proje E)Konferans

20. Aşağıdakilerden hangisi yöntem seçimini etkileyen faktörlerden değildir?
A) Maliyet
B) Zaman ve fiziksel imkanlar
C) Yönetim
D) Konunun özelliği
E) Öğrenci grubunun büyüklüğü
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,134
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#3


ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ TEST-3


1. Bilgi ve beceri kullanmayı gerektirir. Bu teknikte gösteri ve tartışma vardır. Yukarıda belirtilen teknik hangisidir?
A) Münazara
B) Panel
C) Demonstrasyon
D) Simülasyon
E) Rol oynama

2. Aşağıdakilerden hangisi grupla çalışmayı gerektiren öğretim tekniği değildir?
A) Konferans
B) Work-shop
C) Problem çözme
D) Rol oynama
E) İşbirliğine dayalı öğretim

3. Bir öğretmenin soru cevap yöntemini etkili bir şekilde uygulayabilmesi için nelere dikkat etmesi gerekir?
A) Soru sorma düzeylerini bilmesi gerekir.
B) Soru sorma tekniklerini bilmesi gerekir.
C) İpuçlarını yerinde kullanmalı.
D) Sorunun cevabı için bekleme süresi verilmeli.
E) Hepsi

4. Soru cevap yöntemini uygulayan bir öğretmenin Bloom'un soru sorma basamaklarını bilmesi gerekir. Bu durumda soruların hiyerarşik sıralaması nasıl olmalıdır?
A) Bilgi - uygulama - analiz - kavrama - değerlendirme - sentez
B) Bilgi - sentez - analiz - kavrama -değerlendirme - uygulama
C) Kavrama - uygulama - bilgi - analiz - sentez - değerlendirme
D) Bilgi - kavrama - uygulama - analiz - sentez - değerlendirme
E) Sentez - analiz - kavrama - bilgi -değerlendirme - uygulama

5. Bir öğrencinin Türkiye'nin yüzölçümünü bilmesi hangi davranışla ilgilidir?
A) Duyuşsal B) Bilişsel C) Sosyal D) Psikolojik E) Psikomotor

6. Bir öğrencinin sınıfın temizliğine dikkat etmesi ve yerdeki çöplerden rahatsız olması hangi davranışla ilgidir?
A) Duyuşsal B) Bilişsel C) Sosyal D) Psikolog E) Psikomotor

7. Aşağıda belirtilen duyu organımızdan hangisi öğrenme üzerinde en etkili olanıdır?
A) İşitme B) Dokunma C) Görme D) işitme-dokunma E) Hepsi

8. İşin başından beri olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise bilgileri hemen hemen herkes öğrenebilir, sayıltısına dayalı olarak geliştirilmiş öğrenme modeli hangisidir?
A) Proje yöntemi
B) Programlı öğretim
C) Tam öğrenme
D) işbirliğine dayalı öğretim
E) Problem çözme

9. Ünlü psikolog Skinner'in pekiştirme ilkeleri esas alınarak ortaya atılmış ve temelde öğretimin bireyselleştirilmesi ve hatanın en aza indirilmesi gibi iki önemli yenilik getiren teknik hangisidir?
A) Çoklu zeka kuramı
B) Tam öğrenme
C) Proje yöntemi
D) Programlı öğretim
E) Hiçbiri

10. Öğrencilerin derse katılımlarını ve güdülenmelerini arttıran, öğrenmeyi soyutluktan kurtaran, somut ve yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlayan teknik hangisidir?
A) Benzetişim (simülasyon)
B) Örnek olay
C) Tam öğrenme
D) Problem çözme
E) Proje yöntemi

11. Aşağıdakilerden hangisi anlatma yönteminin özelliklerinden değildir?
A) Kişinin kendine olan güvenini arttırır.
B) Etkili ve dikkatli dinleme yeteneğini geliştirir.
C) Akıcı konuşmayı geliştirir.
D) Yaratıcılığı arttırır.
E) Öğrencilerin bilişsel becerilerinin kazandırılmasında etkilidir.

12. Özellikle derse giriş yaparken, konuyu özetlerken ya da bir konuyla ilgili bilgiyi aktarırken kullanılan strateji ve yöntem hangisidir?
A) Buluş yoluyla öğretim stratejisi - örnek olay yöntemi
B) Sunuş - anlatım
C) Sunuş - proje
D) Buluş - problem çözme
E) Araştırma geliştirme - problem çözme


13. Aşağıdakilerden hangisi soru cevap yönteminin etkin bir şekilde kullanılması için bir öğretmenin sahip olması gereken davranışlardandır?
A) Sorunun cevabı için bekleme süresi verilmesi
B) Öğrencilerin isimleriyle çağrılması
C) Pekiştirmenin verilmesi
D) İpucunun verilmesi
E) Hepsi

14. Duyuşsal alan davranışları ile devin-sel (psikomotor) davranışlar arasındaki en büyük fark sizce nedir?
A) Aralarında hiçbir fark yoktur.
B) Birisi duyguları, öteki hareketleri içerir.
C) Birisi gözlenebilir, diğeri gözlenemez.
D) Birisi bilgiyi, diğeri duyguları içerir.
E) ikisi de duygularla ilgidir.

15. Dramatizasyon (rol oynama) tekniğinde aşağıdakilerden hangisi daha çok rol oynar?
A) Akıl yürütme B) Duygular C) Beceriler D) Bilgiler E) Hiçbiri

16. Münazara yapmada bir takımın diğer bir takıma üstün gelmesindeki en önemli ölçüt hangisidir?
A) Etkili konuşma ve ikna etme gücü
B) Etkili kanıtlar ortaya koyabilme
C) Tarafların etkisi
D) Grubun bilgi seviyesi
E) Hepsi

Karadeniz bölgesinde balıkçılık ve turizm konusunu işleyen bir öğretmen, dersinin başında bu bölgede balıkçılık ve turizmi geliştirmek için neler yapabiliriz sorusunu sınıfa sorar ve birkaç saniye bekledikten sonra istekli öğrencilere cevap hakkı verir. Verilen cevaplara doğru ya da yanlış demeyerek öğrencilere, konu işlendikten sonra Karadeniz bölgesiyle ilgili soruları doğru bir şekilde cevaplayabileceksiniz der. Ayrıca bu dersin sonunda Karadeniz bölgesinin temel sorunlarına yeni çözümler önerebileceksiniz der.
17. Bu öğretmenin dersine konuyla ilgili bir soruyla başlaması hangi davranışla ilgilidir?
A) Derse geçiş
B) Gözden geçirme
C) İpucu
D) Güdüleme
E) Dikkat çekme

18. Öğretmenin soruyu sorduktan sonra birkaç saniye beklemesi hangi tekniğin uygulaması ile ilgidir?
A) Anlatım B) Örnek olay C) Soru cevap D) Münazara E) Hiçbiri

19. Verilen cevaplara doğru ya da yanlış dememesi öğretmenin hangi davranışıyla ilgidir?
A) İpucu
B) Gözden geçirme
C) Pekiştirme
D) Hatırlatma
E) Güdüleme

20. Bu dersin sonunda Karadeniz bölgesi ile ilgili sorulan soruları doğru bir şekilde cevaplayabileceksiniz demesi öğretmenin hangi davranışıyla ilgidir?
A) Pekiştirme
B) Güdüleme
C) Derse geçiş
D) Değerlendirme
E) Gözden geçirme
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,134
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#4


ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ TEST-4

1.Sonuca ulaşma
2- Veri toplama
3- Problemi tanıma
4- Sonuçları test etme
5- Geçici hipotezleri formüle etme
Yukarıdaki problem çözme aşamasının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2-4-5-1-3
B) 3-5-2-4-1
C) 3-5-1-2-4
D) 1-2-3-4-5
E) 1-4-3-2-5

2. Öğretmenin öğrencilerin önünde bir şeyin nasıl yapılacağını göstermek ya da bir prensibi açıklamak için yaptığı işlemleri kapsayan teknik, yöntem hangisidir?
A) Benzetişim B) Proje C) Ekiple çalışma D) Gösteri E) Anlatım

3. Eğitime yapılan en eski eleştirilerden biri; kapalı kapılar arkasında olması ve gerçek öğrenmeye yer vermemesidir. Bu eleştiriler karşısında uygulaması önerilen yöntem hangisidir?
A) Gözlem gezisi
B) Gösteri
C) Örnek olay
D) Rol oynama
E) Benzetişim

4. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alan ve her öğrenciye kendi öğrenme hızına göre ilerleme imkanı veren, ayrıca öğrencinin öğrenme süresince dikkatli ve etkin olmasını sağlayan yöntem hangisidir?
A) Gösteri
B) İşbirliğine dayalı öğretim
C) Programlı öğretim
D) Proje yöntemi
E) Problem çözme yöntemi

5. Özellikle öğretmen adaylarının mesleğinin gerektirdiği rol ve davranışlarını kazanmalarında uygulanan ve davranışların analiz edilmesi, geri besleme ve bireye yönelik olma gibi özellikler taşıyan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Programlı öğretim
B) Proje yöntemi
C) Örnek olay
D) Mikro öğretim
E) Ekiple öğretim

6. Aşağıdakilerden hangisinde iletişim sürecinin öğeleri doğru sıralanmıştır?
A) Kaynak - mesaj - alıcı - kanal
B) Kanal - kaynak - mesaj – alıcı
C) Kaynak - mesaj - kanal - alıcı
D) Kanal - kaynak - alıcı - mesaj
E) Mesaj - kaynak - alıcı – kanal

7. Aşağıdakilerden hangisi mikro öğretim yönteminin faydalarından değildir?
A) Gerçek yaşantılar kazandırır.
B) Anında değerlendirme ve geri besleme sağlar.
C) Bütün öğretim becerilerinin kazandırılmasında uygun düşer.
D) Öğretimde laboratuar ortamı sağlar.
E) Belli hedeflerin gerçekleşmesini ön plana çıkarır.

8. İki ya da daha fazla sayıda öğretmen ve diğer ilgilinin, öğretim etkinliklerini planlama, sunma ve değerlendirmede anlamlı ve metodolojik işbirliği gerektiren yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekiple öğretim
B) İşbirliğine dayalı öğretim
C) Problem çözme
D) Proje
E) Mikro öğretim

9. Aşağıdakilerden hangisi ekiple öğretim yönteminde uygulanabilecek organizasyon yapılarından değildir?
A) Konu yaklaşımı
B) Ortak merkezli yaklaşım
C) Birlikte sunulan konular yaklaşımı
D) Artarda gelme yaklaşımı
E) Doğrusal program yaklaşımı

10. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi öğrencinin bilgisayar kullanım becerisini gerektirir?
A) Gösteri
B) Proje yöntemi
C) Mikro öğretim
D) Problem çözme
E) Programlı öğretim

11. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yönteminin yararların değildir?
A) Öğrencide sorumluluklar gelişir.
B) Hem bilişsel, hem duyuşsal öğrenme oluşur.
C) Öğrencinin aktif katılımı sağlanır.
D) Uygulaması kolay ve ekonomiktir.
E) Öğretmen planlaması çok fazladır.

12. Eleştirilerin yasaklanması, düşüncelerin teşvik edilmesi, çok sayıda düşünce üretiminin amaçlanması ve hayal etmenin sağlanmasına ağırlık veren teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açıkoturum
B) Panel
C) Beyin fırtınası
D) Münazara
E) Soru - cevap

Bir öğretmen sınıftaki öğrencileri 5 gruba ayırır. Daha sonra bitki örtüsü konusu ile ilgili incelenebilecek konuları belirlemek için öncelikle sınıfta konu hakkında görüş alış verişinde bulunur. Grupları şöyle görevlendirir.
1 Grup, bitki örtüsü nasıl oluşur,
2 Grup, yakın çevrede bulunan bitki örtüsü üzerinde araştırma yapınız
3 Grup. Türkiye'nin bitki örtüsünü bütün olarak inceleyiniz.

13. Bu öğretmenin uygulamaya çalıştığı öğretim stratejisi hangisidir?
A) Sunuş yoluyla öğretim
B) Buluş yoluyla öğretim
C) Araştırma - geliştirme yoluyla öğretim
D) Tam öğrenme
E) Programlı öğretim

14. Bu öğretmenin uygulamaya çalıştığı yöntem hangisidir?
A) Örnek olay
B) Problem çözme
C) Proje yöntemi
D) Ekiple öğretim
E) Mikro öğretim

15. Öğretmenin konuya ilişkin sınıfta görüş alış-verişinde bulunması hangi teknikle ilgilidir?
A) Münazara
B) Sunu (brifing)
C) Örnek olay
D) Fikir taraması (beyin fırtınası)
E) Panel

16. 3 öğrencinin 3'er dakika konuştuğu grup tartışması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fikir taraması 33 B) Vızıltı 33 C) Vızıltı 36 D) Vızıltı33 E) Beyin fırtınası 33

17. Belli öğretim amaçlarının karşılanabilmesi için belli olay ve durumların gerçek dünyada incelenmesine yönelik olarak yapılan gözlem gezisi yönteminin başarılı olabilmesi başta hangi şarta bağlıdır?
A) Gözlem öncesi planlama
B) Gözlem gezisini gerçekleştirme
C) Gözlem yerini tespit etme
D) Gözlem sonrası değerlendirme
E) Amaçları belirleme"

18. Psikomotor davranışların öğretiminde en etkili yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Örnek olay
B) Gösteri
C) Proje yöntemi
D) Panel
E) Soru cevap yöntemi

19. Proje yönteminde en etkin kullanılabilecek strateji aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sunuş yoluyla öğretim
B) Buluş yoluyla öğretim
C) Araştırma inceleme yoluyla öğretim
D) Tam öğrenme
E) Programlı öğretim

20. Öğretmenin ses tonu, öğrencilere karşı tutumu, dili kullanma becerisi gibi özellikleri aşağıdakilerden en çok hangisini etkiler?
A) Öğrencilerin derse etkin katılımı
B) Sınıftaki fiziki durumu
C) Ölçme değerlendirme etkinliklerini
D) Materyal kullanımı
E) Sınıftaki psikolojik havayı
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,134
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#5


ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ TEST-5


1. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin sınıf içinde soru sorma nedenlerin-dendir?
A) Öğrencilerin konuya dikkatlerini çekme
B) Sınıf disiplini sağlama
C) Öğrenmeyi etkin hale getirme
D) Dönüt sağlama
E) Yukarıdakilerin hepsi

2. Aşağıdakilerden hangisi öğretimin öğelerinden değildir?
A) Öğrenci B) Öğretmen C) Öğretim konusu D) Öğretim amaçları E) Yönetim

3. Tam öğrenme modelinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edvvard De Bono B) Bloom C) Bruner D) Koffka E) Skinner

4. Aşağıdaki stratejilerden hangisinde öğrenci merkezli bir yaklaşım vardır?
A) Sunuş yoluyla öğretim
B) Programlı öğretim
C) Araştırma inceleme yoluyla öğretim
D) İşbirliğine dayalı öğretim
E) Tam öğrenme

5. Aşağıdaki stratejilerden hangisinde öğretmen merkezli bir yaklaşım vardır?
A) Buluş yoluyla öğretim
B) Sunuş yoluyla öğretim
C) Araştırma - inceleme yoluyla öğretim
D) işbirliğine dayalı öğretim
E) Tam öğrenme

6. Tam öğrenme modeline göre öğrenme ürünlerini etkileyen iki tane bağımsız değişken vardır. Bunlar nelerdir?
A) Bilişsel giriş davranışları - duyuşsal giriş davranışları
B) Genel bilişsel özellikler - özel bilişsel özellikler
C) Öğretim hizmetinin niteliği - duyuşsal giriş davranışları
D) Öğretim hizmetinin niteliği - bilişsel giriş davranışları
E) Öğrenci giriş davranışları - öğretim hizmetinin niteliği

7. Tam öğrenme modelinde öğrencilerin düzeylerini değerlendirirken ele alınan tam öğrenme ölçütü en az kaçtır?
A) %50 B) %60 C) %70 D) %80 E) %90

8. Her bilim alanında öğrencilerin öğrenmelerini artıran zekanın yedi yönünün olduğunu savunarak çoklu zeka kuramını ortaya atan bilim a-damı kimdir?
A) Bloom B) Gardner C) Skinner D) Pavlov E) Goleman

9. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı drama etkinliklerinin bir aşamasıdır?
A) Isınma B) Doğaçlama C) Oluşum D) Oyun E) Hepsi

10. Yaratıcı drama yönteminin kullanılmasında en son yer verilen çalışma hangisidir?
A) Oyun B) Doğaçlama C) Isınma D) Oluşum E) Değerlendirme

11............ bir metne bağlı olmadan içten geldiği gibi ve aniden gelişen durumdur, yaratıcı dramanın bir aşamasıdır.
A) Isınma B) Oyun C) Doğaçlama D) Değerlendirme E) Oluşum

12. Aşağıdakilerden hangisi programlı öğretimin temel ilkelerinden birisi değildir?
A) Öğrenilecek bilgi üniteleri öğrenciyi, adım adım ilerlemeye yöneltecek biçimde sunulmalıdır.
B) Bireysel başarıdan ziyade grup başarısı önemlidir.
C) Öğrenci programla devamlı iletişim halinde bulunmalıdır.
D) Öğrenciye cevapların doğruluğu hakkında anında dönüt verilmesi gerekir.
E) Soruların güçlük düzeyi öğrencinin cevaplayabileceği düzeyde olmalıdır.

13. Öğretilecek içeriğin olanaklar ölçüsünde her birinde özel bir fikir veya görüş bulunan küçük ünitelere ayrılıp, bu ünitelerin belirli bir mantıki sıraya göre düzene koyulduğu, her ünitede bilginin öğrenilip, öğrenmediğini kontrol etme olanağı bulduğu bireysel, kendi kendine öğrenme yöntemidir.
Yukarıda ifade edilen öğretim yöntemi hangisidir?
A) Anlatım
B) Mikro öğretim
C) Proje yöntemi
D) Örnek olay
E) Programlı öğretim

14. Başarısızlık tehlikesinin düşük, öğretme yeteneği imkanlarının yüksek olduğu yapay ortamlarda, öğretmen adaylarına hizmet öncesi deneyim kazandıran yöntem hangisidir?
A) Proje yöntemi
B) Programlı öğretim
C) Mikro öğretim
D) İşbirliğine dayalı öğretim
E) Ekiple öğretim

15. Aşağıdakilerden hangisi programlı öğretim materyali hazırlama modelleridir.?
A) Yatay, düşey atlamalı dallara ayrılan program modeli
B) Doğrusal, yatay dallara ayrılan program modeli
C) Düşey, dikey, doğrusal program modelleri
D) Doğrusal dallara ayrılan ve atlamalı dallara ayrılan program modeli
E) Atlamalı dallara ayrılan, düşey ve doğrusal programlar

16. Bir davranışın gösterilme sıklığını artırmak için öğretmenin yaptığı davranışa ne denir?
A) İpucu B) Pekiştireç C) Dönüt-düzeltme D) Açıklama E) Güdüleme
17. Öğrenciye neyin öğrenileceğini açıklayan mesajların tümüne ne denir?
A) Dikkat çekme
B) Güdüleme
C) İpucu
D) Dönüt-düzeltme
E) Pekişti ime

18. Aşağıdakilerin hangisi işbirliğine dayalı öğretim tekniklerinden biridir?
A) Öğrenci timleri- başarı grupları tekniği
B) Tartışma grubu tekniği
C) Ayrılıp birleşme tekniği
D) Takım oyun -turnuva tekniği
E) Hepsi

19. Öğrencilerin küçük gruplar kurarak bir problemi çözmek ya da bir görevi yerine getirmek üzere ortak bir amaç uğruna birlikte çalışma yoluyla bir konuyu öğrenme yöntemi hangisidir?
A) Örnek olay
B) Proje yöntemi
C) işbirliğine dayalı öğretim
D) Örnek olay
E) Programlı öğretim

20. Tümevarım, analoji, diyalektik, ve akıl yürütme türlerinin kullanıldığı strateji hangisidir?
A) Buluş yoluyla öğretim
B) Sunuş yoluyla öğretim
C) Araştırma-inceleme yoluyla öğretim
D) Tam öğrenme
E) Programlı öğretim
 
J

jklşi

Ziyaretçi
#6
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ TEST-1

01. Ön öğrenmelerin yeterli olmadığı ve konunun yeni öğrenilmeye başlanıldığı bir durumda aşağıdaki modellerden hangisi seçilmelidir?
A) İş birliğine dayalı öğrenme
B) Tam öğrenme modeli
C) Buluş yoluyla öğretim
D) Sunuş yoluyla öğretim
E) Problem çözmeye dayalı öğretim

2. Öncüleri Max Wertheimer, W. Köhler, K.Kofka, ve Ausebel olan kuram hangi kuramdır?
A) Bioteknik kuram,
B) Bilişsel alan Geştaltçı kuram,
C) Bağlaşıma kuram,
D) Güdüleme kişilik, toplumsal ağırlıklı kuram,
E) Bilgi işlem kuramı.

3. Öğretim stratejileri...........doğrultusunda gelişir ve yön bulur?
A) Öğretim yöntemleri
B) Öğrenme kuramları
C) Öğretim teknikleri
D) Eğitim durumları
E) Modeller

4. Teknik, strateji ve yöntem kavramlarının hiyerarşik sıralaması en üstten alta doğru nasıl olur?
A) Teknik, yöntem, strateji,
B) Teknik, strateji, yöntem
C) Teknik strateji, yöntem,
D) Strateji, yöntem, teknik
E) Yöntem, teknik, strateji,

5. "Öğretimde anlamlılık ilkeleri" olarak bilinen ilkeler kime aittir?
A) Skinner B) Pavlov C) Piaget D) Köhler E) Koffka

6. Bir üst yetkiliye kısa ve öz bilgileri grafiksel veriler ve araç gereçler kullanarak verilen teknik hangisidir?
A) Konferans B) Brifing C) Nutuk D) Demeç E) Diyalog

7. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında öğretmenin öğrencilere coşkulu bir konuşma yapar. Bayram törenine katılan tüm konuklar bu konuşmadan çok etkilenir. Okul müdürünün kullandığı duyuşsal ağırlıklı teknik hangisidir?
A) Demeç B) Brifing C) Nutuk (söylev) D) Konferans E) Diyalog

8. Bir öğretmen Yurdumuz ünitesiyle ilgili depremler konusunu işlemektedir. Bu öğretmen sunuş yoluyla öğretim stratejisini kullanarak önce deprem konusuna ilişkin ön organize edici bilgileri vermiş, daha sonra kavramın tanımını vermiştir. Bu öğretmenin takip etmesi gereken etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olumlu örnekler verme
B) Olumsuz örnekler verme
C) Öğrenciden olumlu örnekler isteme
D) Deprem kavramının özelliklerini belirleme
E) Öğrenciden olumsuz örnek isteme

9. Bir dersin öğretim yönteminin seçilmesine yön veren en temel öğe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taktik B) Yöntem C) Strateji D) Model E) Araç gereçler

10. Bilginin aktarılması, kavram ilke ve genellemelerin açıklamasında kullanılan strateji ve yöntem hangisidir?
A) Buluş yoluyla öğretim stratejisi, Tartışma yöntemleri
B) Araştırma, soruşturma yoluyla öğretim stratejisi, Grupla çalışma yöntemleri,
C) Sunuş yoluyla öğretim strateji, Anlatım yöntemleri
D) Tam öğrenme yoluyla öğretim stratejisi, Bireysel öğretim yöntemleri
E) Programlı öğretim, işbirliğine dayalı öğretim

11. Aşağıdakilerden hangisi araştırma soruşturma yoluyla öğretmede en çok kullanılan yöntemdir?
A) Düz anlatım
B) Tartışma
C) Örnek olay
D) Soru cevap
E) Proje çalışması

12................ dersin amaçlarına ulaşmasını sağlayan yöntem, teknik ve araç gereçlerin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşımdır?
A) Yöntem B) Teknik C) Strateji D) Model E) Kuram

13. Temel amacı kısa sürede çok sayıda fikir üretirken sorunların benzerinden yararlanma, düşünce ilişkisi kurma ve zarardan yarar üretme gibi çözüm yollarını kullanmayı gerektiren ayrıca yaratıcılığı geliştirmek gibi amacı olan yöntem (teknik) hangisidir?
A) Rol Oynama
B) Ekiple Öğretim
C) İşbirliğine Dayalı Öğretim
D) Panel
E) Beyin Fırtınası

14. Thorndike'nin öğrenme ilkeleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pekiştirme, güdüleme, tekrar
B) Açıklama, uygulama, değerlendirme
C) Etki, alıştırma, anlama
D) Rehberlik, dikkat çekme, anlama
E) Tekrar, uygulama, değerlendirme.

15. Sağlığımız konusuyla ilgili açıklamalarda bulunması için bir öğretmen sınıfa bir hemşire davet etmiş ve sağlık kuralları ile ilgili bilgi vermesini istemiştir. Bu davranışı gösteren öğretmen anlatım yöntemleri içinde bulunan hangi tekniği benimsemiştir?
A) Demeç B) Brifing C) Konferans D) Nutuk (Söylev) E) Diyalog

16. Öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi ya da sınıf içinde yapılan işlerin bütününe ne denir?
A) Teknik B) Yöntem C) Kuram D) Taktik E) Strateji

17. Türkçe dersinde cümlenin öğeleri kavramını sunuş yoluyla öğretim stratejisini kullanarak veren bir öğretmenin, bu stratejide gerçekleştirmesi gereken en son aşama hangisidir?
A) Öğeler kavramına ilişkin bilgilerin verilmesi
B) Öğeler kavramına ilişkin özelliklerin belirlenmesi
C) Öğrencilerden örnek istemesi,
D) Öğeler kavramına ilişkin olumlu örnekler vermesi,
E) Öğeler kavramına ilişkin olumsuz örnekler vermesi

18. Buluş yoluyla öğretim stratejisini kullanan bir öğretmenin öğrencilerinin, en az bilişsel alanın hangi aşamasına sahip olması gerekir?
A) Bilgi B) Kavrama C) Uygulama D) Analiz E) Sentez

19. Aşağıdakilerin hangisi buluş yoluyla öğretim stratejisini uygulayan bir öğretmen davranışı değildir?
A) İpucu verme
B) Rehberlik etme
C) Konuya ilişkin kavramın özelliklerini açıklama
D) Örnek verme
E) Öğrenciden örnek isteme

20. Aşağıdaki öğretim yöntem veya tekniklerinden hangisi öğrenci merkezlidir?
A) Sunu(Brifing)
B) Demeç
C) Nutuk
D) Problem çözme
E) Konferans
 

Benzer konular

Top