Öğretmen Nöbet Yönetmeliği

BeReNN

Özel Üye
Özel üye
Katılım
30 Nsn 2011
Mesajlar
12,995
Beğeniler
505
Yaş
33
Şehir
Istanbul, Turkey
#1
Öğretmen Nöbet Yönetmeliği

Madde 23-
Nöbet, okullarda öğretmen sayısı göz önünde bulundurularak okul müdürü tarafından hazırlanan nöbet çizelgesine göre, eğitim günü süresince tutulur. Hizmet süresi bayanlarda 20, erkeklerde 25 yıl ve daha fazla olan öğretmenler ile hamile öğretmenlere, doğum yapmasına 3 ay kala ve doğumdan sonra altı ay nöbet görevi verilmez. Okul müdürü ihtiyaç duyduğunda, 20 ve 25 yılını dolduran öğretmenlere de nöbet görevi verebilir.
Öğretmenler, görevli bulundukları okullarda nöbet tutarlar. Nöbetçi öğretmenin görevleri şunlardır:
a) Eğitim ve yönetim işlerinin düzenli olarak yürütülmesinde okul yöneticilerine yardımcı olur.
b) Günlük eğitim faaliyetlerini takip eder ve bu konuda gerekli tedbirleri alır.
c) Isıtma, elektrik ve sıhhî sistemlerin çalışıp çalışmadığını, temizliğin yapılıp yapılmadığını, her türlü yangın tehlikesini önleyici tedbirin alınıp alınmadığını kontrol eder.
d) Günlük erzakın ambardan çıkarılmasında ve okula gelen erzakın muayenesinde hazır bulunur.
e) Beklenmedik olaylar karşısında gerekli tedbirleri alır ve durumu ilgililere bildirir.
f) Herhangi bir sebeple görevine gelmeyen öğretmenlerin yerine eğitim etkinliklerini yürütür.
g) Nöbetçi öğretmen, okulun çalışma süresinden yarım saat önce okulda bulunur ve çalışma süresinin bitiminden yarım saat sonra gerekli kontrolleri yaparak nöbetini bitirir.
g) Okul Nöbet Defterine önemli olayları ve aldığı tedbirleri yazar ve imzalar.
(Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği m - 23 )
b ) İlköğretim Kurumlarında

Nöbetçi Öğretmenlik

Madde 82- Öğretmenler, okulun bina ve tesisleri ve öğrenci mevcudu, yatılı gündüzlü normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurarak okul müdürü tarafından düzenlenen nöbet çizelgesine göre normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar. Öğretmen birden fazla okulda derse giriyorsa maaşını aldığı okulda, maaş aldığı okulda hiç dersi yoksa en çok dersinin bulunduğu okulda nöbet tutar. Hizmet süreleri bayanlarda 20 erkeklerde 25 hizmet yılını ve daha fazla olan öğretmenler ile hamile öğretmenlere doğumuna üç ay kala ve doğumdan sonra altı ay nöbet görevi verilmez. Ancak 20 veya 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlerin sayıca fazla olduğu okullarda ihtiyaç duyulduğunda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 82 )

Madde 58 -
Öğretmenlerin eğitim işlerinde ödevleri şunlardır:
a) Öğretmenler; haftada bir gün nöbet tutarlar. Öğretmen sayışı elverişli olmayan okullarda okulun nöbetçi öğretmensiz kalmaması için nöbet işleri okul müdürü tarafından gereğince ayarlanır.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 58 )

Madde 59 -
Okullarda nöbet birinci dersten yarım saat önce başlar, aralıksız devam ederek son dersten 15 dakika sonra biter.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 59 )

Madde 60 -
Birkaç okulda görevli olan öğretmen, maaşım aldığı okulda nöbet tutar. Valilik gerekli görürse, öğretmenin nöbet tutacağı okulu değiştirebilir.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 60 )

Madde 61 -
(Değişik: 31/01/1994 - 2400 s.T.D.) Okulun bina ve tesisleri, öğrenci mevcudu yatılı, gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak; öğretmenler, okul müdürü tarafından düzenlenen nöbet çizelgesine göre, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar. Öğretmen birden fazla okulda derse giriyorsa maaşım aldığı okulda, maaş aldığı okulda hiç dersi yoksa en çok dersinin bulunduğu okulda nöbet tutar. Hizmet süreleri bayanlarda 20, erkeklerde 25 yıl ve daha fazla olan öğretmenler ile hamile öğretmenlere doğumuna 3 ay kala ve doğumdan sonra 6 ay nöbet görevi verilmez. Ancak, 20 veya 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlerin sayıca fazla olduğu okullarda ihtiyaç duyulduğunda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 61 )

Madde 62 -
Nöbetçi öğretmenin ödevleri şunlardır:
a) Okulun eğitim ve öğretim işlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, öğrencilerin kişisel sorunlarıyla ilgilenerek gerekli yardımlarda bulunmak,
b) Sabahleyin sobaların yakılıp yakılmadığını, akşamları sobaların ateşlerinin alınarak söndürülüp söndürülmediğini ve sabah temizliğinin yapılıp yapılmadığını denetlemek, eksikleri varsa tamamlatmak,
c) Bahçede, koridorda, sınıflarda ve okulun diğer yerlerinde bulunan öğrencilere
gözcülük etmek (Birkaç nöbetçi öğretmen bulunursa müdür tarafından iş bölümü yapılır),
d) Öğretmeni gelmeyen sınıfta bulunmak.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 62 )

Madde 65-

Nöbetçi öğretmenler, öğrencilerin güvenliğini sağlayacak önlemleri almak ve kontrol etmekle görevlidir.
(Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği m - 65 )

Okul Pansiyonlarında :


Madde 10- (Değişik 25.07.2001 tarih ve 24473 sayılı Resmi Gazete )
Belletici öğretmenlerden nöbet tutacaklar okul yönetimince belirlenir. Nöbet 24 saat sürer. Nöbetçi belleticiler gece pansiyonda kalırlar. Diğer belleticiler ise olanaklar ölçüsünde isterlerse pansiyonda kalabilirler. Bayan belletici öğretmenlere, istemeleri halinde hamilelik süresi içinde ve doğum sonrasında bir yıl süreyle nöbet görevi verilmez."
Belleticilerin nöbetçi olduğu günlerdeki başlıca görevleri şunlardır.

1.
Pansiyonlarda kalan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek,
2.
Öğrencilerin çalışma zaman ve yerlerinde, etüdlerde sessizce ders çalışmalarını sağlamak ve gerektiğinde onların çalışma sırasında derslerde karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak,
3.
Öğrencilerin günlük vakit çizelgelerini uygulamak ve gece bekçilerini kontrol ederek gereken direktifleri vermek,
4.
Yemekhane ve yatakhanelerde öğrencilerin başında bulunarak vaktinde yatıp kalkmalarını, düzenli bir şekilde yemek yemelerini sağlamak,
5.
Çamaşır yıkama ve banyo işlerinin zamanında ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak,
6.
Etüd aralannda öğrencileri gözetimi altında bulundurmak,
7.
Etüdlerde yoklama yapmak, yoklama pusulalarını ilgili müdür yardımcısına vermek,
8.
Hastalanan öğrencilerin durumunu nöbetçi öğretmen ve idarecilere bildirmek,
9.
Pansiyonla ilgili hizmetlerin okul idaresince tespit olunan iç yönerge hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,
10.
Pansiyona gelen ve gidenlerin kim olduklannı öğrenip, durumları ile ilgilenmek,
11.
Pansiyon eşyasının meydanda kalmamasına dikkat etmek, ilgililerin haberi olmadan eşyanın okul dışına çıkanlmasını önlemek,
12.
Pansiyon nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususları yazmak,
13.
Gündelik yiyeceklerin tartılarak ambardan tabelâya göre çıkarılmasında, dışarıdan gelen yiyeceklerin muayenesinde hazır bulunmak,
14.
Önemli disiplin olaylarında durumu okul idaresine zamanında duyurmak ve kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(Okul Pansiyon Yönetmeliği m - 10 )
Öğrenci Yurtları :
Nöbet Hizmetleri

Madde 30 -
Hizmete açık bulundukları sürece, kurumlarda günün her saatinde sorumlu bir idareci bulunması mecburidir. Kurumlar için düzenlenecek aylık yönetim nöbet çizelgeleri, her ayın ilk haftası içinde kurumun bulunduğu yerdeki en büyük idare amirliklerine gönderilir. Çizelgenin bir örneği de kurum ilan tahtasına asılır. Kurum görevlilerinden başka bir kimseye nöbet görevi verilemez.
 

Benzer konular

Top