1. * 5651 Sayılı Kanun'a göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.
  * Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan şekilde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahiplerinin İLETİŞİM bölümünden bize ulaşmaları durumunda ilgili şikayet incelenip 1 (bir) hafta içinde gereği yapılacaktır.
  E-posta adresimiz

Osmanlı Devletinin Dağılmasında Başlıca Sebebler

Konusu 'Osmanlı Tarihi' forumundadır ve wien06 tarafından 15 Şubat 2008 başlatılmıştır.

 1. wien06

  wien06 V.I.P V.I.P

  Katılım:
  30 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  6.043
  Beğenileri:
  154
  Ödül Puanları:
  4.480
  Meslek:
  Serbest
  Yer:
  Viyana
  Banka:
  3.568 ÇTL
  Osmanlı İmparatorluğunun dağılma devrini XIX. asır iptidasından başlatmak doğru olur. Bu dağılmanın birçok sebebleri vardır; bu sebeblerin bizce en mühimleri şunlardır:


  1.Garp müverrihlerinin Reformation ve Renaissance dedikleri fikri hareketin, XV. ve XVI. asırlarda, Garpta zuhur edip yayıldığı zaman, medeniyetçe Hıristiyan Garba mütefevvik bulunan İslam Şarkın ve onun aksamından bulunan Osmanlı Müslüman camiasının başka dillerle konuşup başka mezheplere tabi bulunmasından dolayı, bu harekete iştirak etmemiş olması;

  2. Garp kavimlerinin geniş denizlere seferler tertip edip, müstemlekeler elde ederek servet ve marifetlerini arttırdıkları XVI. asırda, Osmanlıların bu Avrupa hareketine tamamen iştirak edememeleri;

  3. Rönesans'ın, Reformasiyon'un, denizaşırı kıt'alara yayılmanın, elhasıl yeni kurunu orta kurundan ayıran belli başlı hareketlerin Avrupa Hıristiyan halkında husule getirdiği fikri ve ilmi intibah ile servet artmasından neş'et eden maddi ve manevi tefevvuka umumiyetle İslam Şarkın, husus ile Osmanlı aleminin muvaffakıyetle karşı koyacak vasıtalardan mahrum kalması;

  4. Büyük devletlerin cümlesi gibi muhtelif dinlere mezheplere inanan, muhtelif dillerle konuşan birçok kavimlere hakim Osmanlı İmparatorluğunun tebaasını, maddi, manevi tesirlerle uzlaştırarak birleştirmeğe muvaffak olamaması

  5. İmparatorluğun çok geniş sahaya yayılmış bulunması, merkezi kuvvetin bütün memleketlere kat'i bir kontrol yapmasını, o zamanki muhabere ve muvasala vasıtalarına nazaran imkan haricine çıkardığından, iyi ve muntazam bir idarenin kabil olamaması;

  6. Türklerde tabii bir haslet olan istila ve tevessü arzusunu, ihtişam ve azamet emelini tatmin ve gittikçe genişliyen memleketin mu'dil idaresini temin için, o zamanki usullerle dahilden toplanan varidatın kifayet etmemesinden naşi, harp ve istilaların bir varidat membaı sayılarak. Sonu gelmiyen harplere girişilmesi;

  7. Bu mütemadi harplerin devlet bünyesini zaafa uğrattıktan başka, sulh devirlerinde idare ve intizamın bozulmasına bir sebep teşkil etmesi;

  8. XVII. asır ortalarından sonra, harplerin varidat membaı olmaktan ziyade büyük masrafları mucip olması;

  9. XVII. asır sonlarındaki Viyana ricatinden itibaren harp ve sulh inisiyatifi artık Osmanlı Devletinin elinden çıkmış olduğundan komşu devletin ardı arası kesilmiyen taarruzlarına mukabele etmek için hazırlanmak zarureti hasıl olan orduların, edilmek lazım gelen harplerin hemen hiçbir varidat temin etmeksizin ancak devletin askeri ve iktisadi membalarını çok daraltmağa sebep olması;

  10. XVII. ve XVIII. asırların muvaffakıyetsiz harpler ile, Devletin mühim varidat temin eden ve ahalisinin ekserisi Hıristiyan olan eyaletlerinden bir kısmı elden çıkmakla beraber, devletin kudret, nüfuz, şeref ve sultasının da çok rahnedar olması;

  11.Kanuni Süleyman zamanında temeli atılıp, Mahmut I. devrinde vazih ve kat'i bir şekil alan Kapitülasyonlar, Osmanlı Devletinin harici ticaretinde Osmanlı tebaasının çok zarar görmelerini bahis olduğu gibi, Şark sularında Fransız sancağına daha sonraları Felemenklilere, Venediklilere ve İngilizlere verilen imtiyazların da Osmanlı tüccar gemilerinin inkişafına engel teşkil etmesi;

  12. Kapitülasyonlarla gayri Müslim Osmanlı tebaasının bir nevi himayesine hak kazandıklarını iddia eden ecnebi devletlerin tesirler ile, muhtelif mezheplere mensup Hıristiyan tebaasının hükümet tarafından idaresinde birtakım müşkülatın yüz göstermesi;

  13. Osmanlı Devletinin zayıflamasından fırsat bulan ecnebi devletlerinin Kapitülasyonlarda münderiç bazı maddeleri fazla serbest tefsire başlıyarak, {Osmanlı tebaası Hıristiyanları himayeye kalkışıp onları metbu devletlerine karşı itaatsizliğe teşvik etmeleri;

  14.Fatih zamanında İstanbul Rum Patrikliğine bahş ve ihsan olunan imtiyazları, Rum Patrikhanesinin mütemadiyen tevsie çalışması ve Hıristiyan tebaanın, herhangi cins ve mezhepten olursa olsun, cümlesi üzerine pek geniş olan sultasile de iktifa etmiyerek, adli, idari ve hatta siyasi hususlarda daha geniş iddialara kalkışması;

  15.Rum Patrikhanesinin gölgesi altında üreyip artan Fenerli Rum Beylerinin, çok defa Osmanlı Devletinin harici siyasetinde ve mali işlerinde mühim mevkiler tutaral{bu kudret ve nüfuzlarını bazan Osmanlı menafiine münafi bir surette kullanmaları;

  16. -Harplerin mağlubiyetle kapanmasından dolayı, iktisaden alettevali zararlara uğrıyan Osmanlı içtimai heyetinde husLıle gelen hoşnutsuzluk ve tezebzübün ve idarei hükümette iktisadi sıkıntılardan naşi, gittikçe artan suiistimallerin neticesi olarak, hükümetle ahali arasında imtizaç ve ahengin eksilmesi; alelhusus hıristiyan tebaanın gerek dahili sıkıntılar, gerekse harici propagandalar tesirile Osmanlı camiasından ayrılmak emel ve arzularının kuvvetlenmesi, nihayet bunların fiili hareketlere bile kalkışmaları;

  17. -Osmanlı devletinin siyasi, adli ve idari teşkilatının esaslarından biri olan İslam şeriatinin zaman ve mekana göre terakki ve tekamül ettirilememesinden naşi, devleti ve içinde bulunan kavimleri idareden aciz kalması;

  18. -Gerek merkezde, gerekse vilayetlerde adaleti tevzi ve saltanatı temsil eden makamların şeriata ve kanuna muğayir keyfi hareketlerinin artması ve binnetice zulmün, irtikap ve irtişanın meydan alması;

  19. -Şeriat esaslarına göre tanzim olunan mektep ve medreselerin, XVII. asırdan itibaren garpta inkişaf eden serbest ulumu benimsiyemediğinden dolayı, Müslüman Osmanlıların medeni tekamüllerine kafi derecede hizmet edememesi, hatta bu mektep ve medreselerin XV. ve XVI. asırlarda bulunduğu seviyeden aşağı düşerek ilim ve marifetçe Osmanlıların Garbe nazaran geri kalmalarına sebep olması;

  20. Garpte Rönesanstan sonra, üniversiteler, yani medreseler mütemadi terakki ve inkişaf ettikten ve dini alakalardan yavaş yavaş sıyrılmağa yüz tuttuktan başka, ayrıca ihtisas mektepleri, mesela harbin usul ve kaidelerini, gemilerin inşasını, top ve tüfek imal ve istimalini, istihkam hafir ve tanzimini öğreten mektepler açılmış iken Osmanlı memleketlerinde ve umumiyetle şarkta, XVIII. asır sonlarına kadar böyle teşebbüslerin hemen hiç vaki olmaması;

  21.Harplerde muvaffakıyetsizliklerin, idarede tezebzüplerin, maliyede sıkıntıların, adliyede adaletsizliklerin, hükümdarlarda zaf ve aczin, ulum ve maarifte inhitatın tabii bir neticesi olmak üzere cehil ve taassubun hakim mevkie geçmesi ve her nevi teceddüt ve terakkiye mümanaat edebilecek bir kuvvete malik olması;

  22. XVIII. asırda buhar kuvvetinin ve buharlı makine ler, imalinin garpte keşfolunarak xıx. asır başlarından itibaren Garpte servetin tezayüt ve temerküze başlaması ve bu suretle Garbin Şarka karşı korkunç bir iktisadi tefevvuk kazanması; nihayet Garpte büyük sanayi sermayesinin ve buharlı büyük sanayiin mütemadiyen inkişafı esnasında, şarkın küçük sermaye ve sanayi seviyesinden yükselemiyerek, sermaye ve sanayi sahasında, yani siyasi ve içtimai hayatın ruhu demek olan bir sahada, şarkın garpten çok geriye kalması.

  Yukarda sayılan sebebler, bir devletin inhitat ve inkırazına kafi gelebilecek illetlerdir. Osmanlı Devleti, bütün bu illetlerle malul olmasına rağmen. XVIII. asırdan sonra dahi, mütemadi küçülmek ve zayıflamakla beraber, bir buçuk asır kadar daha yaşıyabilmiş ve inkıraz sıralarında bu devletin esas unsuru olan Türklüğün harikulade hayatiyeti, parçalanarak dağılmış imparatorluğun içinden taze ve kavi bir devletin doğmasına kifayet etmiştir.  Kaynak: Osmanlı Devleti�nin Dağılma Devri (XVII. VE IX asırlarda) TTK Yayınları

   
 2. kobay

  kobay Üye

  Katılım:
  26 Ağustos 2010
  Mesajlar:
  16
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  20
  Banka:
  0 ÇTL
  günaydın!
  güzel bir teşhis,ancak 4.maddeye katılmıyorum.
   
 3. Xkank00X

  Xkank00X Üye

  Katılım:
  28 Ekim 2010
  Mesajlar:
  24
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  20
  Banka:
  135 ÇTL
  bilgi için teşekkürler.
   
 4. haritacı123

  haritacı123 Üye

  Katılım:
  10 Aralık 2010
  Mesajlar:
  20
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  20
  Banka:
  0 ÇTL
  teşekkürler güzel paylaşım
   
 5. Erva06

  Erva06 Üye

  Katılım:
  29 Ocak 2011
  Mesajlar:
  10
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  20
  Banka:
  0 ÇTL
  paylsim icin Tesekkürler
   
 6. kocausta

  kocausta Üye

  Katılım:
  2 Ocak 2012
  Mesajlar:
  73
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  170
  Meslek:
  makinacı, tüccar, çiftçi, tercüman... şimdi de eme
  Yer:
  İzmir
  Banka:
  5 ÇTL
  Neredeyse tüm faktörler açıkça belirtilmiş.

  Ancak müellif, Osmanlı'nın yapılanmasının ilk zamanlar artısı, son zamanlarda eksisi olan ATÜT (Asya tipi üretim tarzı) biçimini gözardı etmiş.
  Yani, batı uygarlığının geçmiş olduğu klasik değişim/başkalaşım aşamalarının dışındaki daha değişik bir formasyona sahip olduğunu.
  Bu yapılanmanın da daha içe kapanık, daha merkeziyetçi, ve değişime kapalı yapısı dolayısıyla; yapı kendisini yenileyemiyor, ve sonunda içten çöküyor.
  Çöküşün nedenleri genellikle sistemin mantığının/ahlakının teba gözünde değersizleşmesi, ve bunun sonucunda tebanın çoğunun "eşkiya" olmak zorunda kalmasını getiriyor. Ki bu durum o devletin bitişidir.
  Bu türün benzerlerini o çağların bellibaşlı diğer Asya devletlerinde de görüyoruz.
  O devirlerde Asya'yı kolonize etmek için gelmiş olan batılı güçler bu yapı yüzünden kolayca işlerini başardılar.

  Osmanlı'nın özellikle 1700'lerden itibaren yıkılmadan 2 asıra yakın daha yaşamasının nedeni ise, kendi yapısının direnci değil, dış desteklerdir.
  O devirlerin hakim gücü olan İngiltere'nin, bazen Fransa ile beraber; Osmanlı'nın orada durmasının gerekli olduğunu hesaplayarak destek olması sayesinde 20. asrı görebildi.
  Çünkü zaten Osmanlı, İngiltere'nin istediği ticaret imtiyazlarını zaten 1500'lerde tanımıştı; üstelik bu bölgenin güvenliği-korunmasını da yapıyordu; İngiltere için "ideal partner"di.
  Aksi durumda bu bölge, yukarıdan gelecek Rus yayılmasına açılacak; bunun korunmasının da maliyeti yüksek olacaktı.

  Bu aradaki Osmanlı tarihi, bu "yıkılışa direniş"in tarihidir, ve her büyük sorunu İngiltere'nin desteği ile atlatabilmiştir.

  1914'te bu durumu okuyamayan birkaç yeteneksiz/cahil subay, yanlış hesaplarla yanlış yere konumlandırarak devletin yıkılmasına sebep oldular.
   
 7. mallda

  mallda Üye

  Katılım:
  29 Temmuz 2011
  Mesajlar:
  10
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  20
  Banka:
  0 ÇTL
  paylasım için teşekkürler
   

Sayfayı Paylaş