Sanat Kuramları

KıRMıZı

TeK BaşıNa CUMHURİYET
V.I.P
Katılım
22 Şbt 2008
Mesajlar
35,227
Beğeniler
7,077
Şehir
TÜRKİYE
#1
Sanat Kuramları

Bir sanat kuramı, nesnelerin ya da olayların neden sanat olarak düşünüldüğünü açıklama gayretleri ve çabalarından ortaya çıkar. Sanat kuramları, sadece sanat eserlerince paylaşılan özellikleri ortaya koyan önerilerden oluşur.
Bir sanat eseri incelenirken, bu ister resim, heykel ve mimari gibi plastik sanat dallarında olsun, isterse roman, şiir ve deneme gibi edebi sanatlarda, hatta tiyatro, sinema, moda tasarım, vs. gibi herhangi bir sanat dalında olsun sanat eseri analizi veya eleştirisi yapılırken genel olarak iki maddede incelenir. Birisi konu, içerik, üslup gibi sanatın manevi yönü. Diğeri kompozisyon, armoni, uyum vs. gibi biçim yönüdür.
Yani biz Michelangelo’nun, 'Ademin Yaratılışı' resmini incelediğimizde öncelikle onu yaşadığı Rönesans dönemi içinde ele alır ve üslubunu eşsiz ustalığı ile birlikte değerlendiririz. Onu döneminin bütün özelliklerini taşıyan kuvvetli deseni ile hemen tanıyabiliriz.
Konu bütün kutsal kitaplarda geçen ilk insanın yaratılışı olmakla birlikte eski Yunan mitolojilerinin Michelangelo üstündeki etkisi hemen gözümüze çarpar. Vatikan’daki Sistina Şapeli'nin tavanına altı yıl gibi uzun ve zahmetli bir süre çalışarak yapılan ve kutsal kitaplarda geçen peygamber kıssalarını resimleyen Michelangelo bu resimde biçimsel, plastik ve görsel değerler açısından da sanatında zirvede olduğunu göstermiştir. Rönesans sanatında görülen altın oran, mükemmel denge, ölçü, oran-orantı, dengeli açık-koyu ve ışık gölge, hareket, ritm, renk armonileri ve kontrastlar vs. gibi bütün resim elemanlarını en uyumlu hali ile Michelangelo’da görebiliriz. Kısaca hem içerik, hem de biçim açısından sanat eseri analizine giriş yaptıktan sonra bir sanat eseri incelenirken bize kılavuzluk eden sanat kuramlarına gelelim.
Estetik ve sanat felsefesi kitaplarının hemen hepsinde genellikle dört sanat kuramından bahsedilir: Bunlar:
1- Yansıtma kuramı (Mimesis)
2- Anlatımcılık kuramı (Sanatçı merkezli kuram)
3- Duygusal etkileşim kuramı (İzleyici, okur veya sanat tüketicisi merkezli kuram)
4- Biçimcilik kuramı (Eser merkezli kuram)
Yani bir sanat eserini inceler ve eleştirirken o sanat eserinin hangi konuyu ne şekilde yansıttığını yansıtma kuramı ile incelerken anlatımcılık kuramı ile sanatçının dünyasına dalıp onun duygu ve düşüncelerini nasıl ifade ettiğine bakarız. Duygusal etkileşim kuramı ile sanat eserine muhatap olan izleyici veya okurun bu eserden ne anladığını ve nasıl bir duygusal etki altında kaldığını inceleriz. Biçimcilik kuramı ile sanat eserinin biçimsel ve teknik özelliklerini inceler ve yorumlarız.
Rasim Soylu

 

KıRMıZı

TeK BaşıNa CUMHURİYET
V.I.P
Katılım
22 Şbt 2008
Mesajlar
35,227
Beğeniler
7,077
Şehir
TÜRKİYE
#2
Sanat Kuramlarıyla ilgili farklı bir derleme de aşağıdaki gibidir:

Sanat ve estetik kuramları, insani değerlerin anlamlarını, biçimleri aracılığıyla ifade eden kültür ve sanat yapıtlarında yansıtılmakta olan kültürel, sosyal ve politik dünya görüşlerini araştırıp tanımlar. Günümüze kadar felsefi estetik daha çok Batı'nın bir niteliği olarak görüldü. Ama son yıllarda Doğu'da ve Batı-dışı diğer ülkelerde düzenlenen uluslararası sempozyumlar ve yapılan yayınlar, sanat ve estetik kuramlarının tarihsel ve kavramsal zenginliğini gösterdi. Bu doğrultuda, Batı kökenli çağdaş sanatın, olgusal temellerinin sorgulandığı ve yaratma süreçleri bağlamında estetik değerlerin Asya ve Anadolu köklerinin de tartışıldığı görülmektedir.

Estetik kuramlar şu başlıklar altında toplanır:

Yansıtmacı kuram
•Dışavurumcu kuram
•Biçimci kuram
•İşlevsel kuram
•Kurumsalcı kuram

Yansıtmacı Kuram

Yansıtmacı kuram, sanatçının bir nesne ya da manzaraya sadık kalarak resmetmesini vurgulayan kuramdır. Kimi zaman resmedilen acı çeken gibi gitmeyen bir konum olabildiği gibi ideal ve güzelliği işleyen konular da olabilir. Sanat yapıtları daha çok natürmortlar, peyzajlar, portreler, heykeller ve görünümler gibi konulardan oluşur. Sanat eğitiminde çok az yararlanılan bir metottur.

Metafizikçi yaklaşım: Dış dünyada gördüğümüz her şey yansıtmadır. Reel onlardan aldığımız duyum ve izlenimlerdir.

Dışavurumcu Kuram

İç dünyanın yansımasıdır. Bir sanat yapıtının duygusal ya da simgesel özelliğini vurgulayan kuramdır. İzleyiciler gördükleri renk ve çizginin kullanımını onlarda uyandırdığı duygularla sanat yapıtına yaklaşırlar. Kimi sanat yapıtları izleyicide duygu uyandırmak amacıyla nostaljik ve abartılı formlara yönelebilirler. İnsanın içindeki değişimi yansıtmaktadır. Düşünce ve akıl konusunu farklı yönden ele alırlar, anlamsızlık üzerinde dururlar.
Amaç, öznel ya da içsel gerçeği yansıtmaktır. Olaylara nesnel değil de tinsel açıdan bakarlar. Renkler ve çizgiler doğal yapısı içinde değil, duygusal tepkileri yansıtarak kullanır.

Biçimci Kuram

Yeryüzünde gördüğümüz her şey yeryüzüne aittir. Sembollere önem vermeyen ve sanatsızlığa doğru yönelen bu hareket nötr bir zevk geliştirmeye yönelmiştir. Geometrik formların önemine paralel olarak olağan biçimi basite indirgemede madde ve renk olgusuna önem vermektedir. Bu kuramın kapsadığı konular; bina içleri ve açık havada sergilenebilen büyük heybetli yapımlardan, bunlardan oldukça farklı boşluğa karşı biçim oyunlarıyla ya da basit biçimlerin önceden düşünülmüş bir kural ya da sisteme göre değiştirilmesiyle oluşturulmuş biçimsel düzenlemelere kadar yayılır.

İşlevsel Kuram

İşlevsel kuram sanatı yaşama sokar. Bütün kullanım eşyalarını sanata yansıtır. İşlevsel sanatın diğer boyutu edebiyat, din ve sosyopolitik konularda düşünceleri geliştirme işlevi yükler. İşlevsel görüş sanat yapıtının ahlaki bir görüşü ya da mesajı iletmedeki başarısıyla değerlendirilir. Başka bir deyişle insan gerekli olan tüm ürünlerin tasarımı ile ilgilidir.

Kurumsalcı Kuram

Bir yapıtı sanat olarak değerlendiren ya da karşılaştıran kuruma dikkati çeken bir tanımdır. Bir müze, şirket, devlet, dairesi gibi kurumlar hangi sanatın kurum için iyi olduğuna karar verir.
 

Benzer konular

Top