Satım sözleşmesi

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
SATIM SÖZLEŞMESİ

Alıcının borçlandığı bir satış parası karşılığında satıcıya satılan nesneyi ona teslim ve mülkiyetini geçirim borcu yükleyen sözleşmelerdir. Mülkiyetin geçişi için taşınırlarda teslim taşınmazlarda tescil işleminin ayrıca yapılması gereklidir. Satım sözleşmesi karşılıklı(ivazlı) yani tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.

I-UNSURLARI:
Mebi(Satış Konusu Mal): İktisadi değeri olup değiştirilme özelliği olan her türlü şey satımın konusunu oluşturabilir. Gayrimenkul veya menkul mallar alacak hakları malvarlığı olan diğer haklar bir malvarlığının bütünü tereke miras hissesi pul veya kitap koleksiyonu elektrik gaz su gibi devir edilebilen doğal güçler satım sözleşmesine konu olabilir. Ancak kamulaştırmadaki malın mülkiyetinin devlete geçmesi satım sözleşmesi değil idari bir işlemdir.
Semen(Satış Parası): Satıcının teslim edeceği mal karşılığında alıcının ödemeyi üstlendiği paradır.
Anlaşma: Tarafların rızası sonucunda hakla paranın değiştirilmesi konusunda mutabakata varılmasıdır. Tüketiciyi Koruma Hakkındaki Kanuna göre satıcıya satma zorunluluğu ve sözleşmenin koşulları ile ilgili sınırlamalar getirilmiştir. Yani Satım sözleşmesinde alıcı korunmuştur.

II-SATIM SÖZLEŞMESİNDE NEF’İ VE HASAR
Sözleşmenin doğumundan sonra ve fakat ifasından önce sözleşmenin konusu olan malda kendiliğinden meydana gelen fazlalığa nef’i(yarar) azalmaya da hasar(zarar) denir. Satılan şeyin nef’i ve hasarı aksi kararlaştırılmadıkça sözleşmenin yapılmasından itibaren alıcıya geçer. Ancak bu kuralın istisnaları vardır. Emredici bir kural yoksa taraflar nef’i ve hasarın kime geçeceğini kararlaştırabilirler. Şarta bağlı borçlarda nef’i ve hasar şart gerçekleştikten sonra alıcıya geçer. Cins (Nev’i ile muayyen) mal satımlarında nef’i ve hasar satıcının mallar üzerindeki tasarruf yetkisi kalkıncaya(yedini ref’edinceye) kadar satıcıdadır daha sonra alıcıya geçer.

III-SATIM SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ
Taşınır Satımı:
Menkul satımı araziler veya gayrimenkul olarak tapu siciline kaydedilen haklar dışındaki her türlü şeyin satımıdır. Kural olarak şekle tabi değildir.
Taşınmaz Satımı: Arazi tapu siciline gayrimenkul olarak kaydedilen “müstakil ve daimi haklar” kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümler madenler ve gemi siciline kayıtlı gemiler taşınmaz satımının konusunu oluşturur.Taşınmaz satım sözleşmesi “resmi şekilde yani tapu sicil memurları önünde yapılmalıdır.
Numune Üzerine Satım: Sözleşmenin in’ikadı anında satılan bir örneği alıcıya verilmekte ve satılanların bu örneğe uygun olacağı kabul ve taahhüt edilir.
Tecrübe ve Muayene Şartıyla Satım: Bu satımda alıcı satılanı kabul veya reddetmekte serbesttir.
Artırma Yoluyla Satım: Birden çok alıcı nezdinde tek bir satıcının en yüksek fiyat önerene malını satmasıdır. Artırma ile satışlarda “Gabin” söz konusu değildir.
Taksitle Satım: Mal tümüyle veya bir bölümüyle alıcıya temin edildiği halde alıcı satış parasını birkaç edim halinde satıcıya ifa etmektedir.
Ayrıca kapıdan satışlar kampanyalı satışlar art arda teslimli satışlar ve mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışlar da sözleşme çeşitlerindendir.

IV-SATICININ BORÇLARI

Malın teslimi ve mülkiyetin devri borcu: Akdin konusu olan edimin yerine getirilmesi mülkiyeti devir borcunun yerine getirilmesidir.
Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül(Ayıbı üstlenme) Borcu: Satıcının ayıba karşı tekeffül borcunun doğabilmesi için Satıcının mal hakkında önceden bir söz veride bulunmuş olması gerekir. Ayrıca satılan malda lüzumlu vasıfların olmamasından doğan ayıpta da satıcı sorumludur. Gereken maddi şartlar şunlardır:
-Satılan malda elverişliliği kaldıran yada önemli şekilde azaltan bir eksiklik olmalı
-Ayıp gizli olmalıdır
-Ayıp yarar ve zararın geçişinden önce varolmalıdır
-Sorumluluk sorumsuzluk anlaşması ile ortadan kaldırılmamış olmalı
Satıcının ayıp dolayısıyla bir sorumluluğu doğmuş ise alıcı sözleşmeyi feshedebilme semenin indirilmesini isteyebilme satılanın ayıpsız benzeriyle değiştirilmesini isteme ve ücretsiz onarım haklarına sahip olur. Bu davaların zamanaşımı süresi kural olarak 1 yıldır.
Satıcının Zapta Karşı Tekeffül(Sorumluluk) Borcu: Satılan malda 3. bir kişinin mülkiyet gibi ayni bir hak ileri sürerek malı tamamen alıcının elinden almasına “tam zapt” kuvvetlendirilmiş şahsi hakkını kullanan 3. kişinin malın bir bölümünü alıcının elinden almasına veya alıcının kullanmasına engel olmasına da “kısmi zapt” denir. Tamamen zapt halinde artık sözleşme geçerli değildir. Alıcı satıcının ödediği semenin faiziyle birlikte geri verilmesini satıcı kusursuz olsa da doğrudan doğruya satılanın zaptından doğan diğer zararları da tazmin etmesini isteyebilir. Kısmen zapt halinde ise sözleşme feshedilemez. Alıcı yalnızca zapt dolayısıyla uğradığı zararın giderilmesini isteyebilir.
Satıcının Fer’i Borçları: Bunlar satılanı saklama ve koruma borcu teslim yerine malı gönderme borcu tartma ölçme giderlerini ödeme borcu ödeme yerine kadarki taşıma giderlerini ödeme borcudur.

V-ALICININ BORÇLARI
Satılan malı kabzetme (teslim alma) borcu: Teslim alma akitte veya örf ve adette belirtilen süre ve yerde yapılmalıdır.
Satış parasını(semen) ödeme borcu: Bu borç bir para borcu olduğundan aksi kararlaştırılmadıkça ödeme satıcının ikametgahında yapılır.
Alıcının diğer borçları: Bunlar veresiye satışlarda faiz ödeme borcu başka yerden gönderilen malı saklama borcu ambalajı senet ve tescil giderlerini ödeme borcu teslimden önce mala yaptığı zorunlu ve yararlı giderleri ödeme gibi fer’i borçlarıdır.

VI-ALICININ TEMERRÜDÜ
Peşin satımlarda alıcının temerrüdü halinde satıcı alıcıyı derhal haberdar ederek sözleşmeyi feshedebilir. Veresiye satımlarda sözleşmenin feshi önceden böyle bir hakkın sözleşmede sarih bir biçimde saklı tutulmuş olmasıyla mümkündür.

VII-SATICININ TEMERRÜDÜ

Satıcının temerrüdü halinde alıcı satıcının borcunu ifa etmesi için uygun bir süre tayin eder veya bu sürenin tayini hakimden isteyebilir. Bu süre zarfında borç ifa edilmemiş ise alacaklı her zaman borcun ifasını talep ve gecikmeden dolayı zarar ve ziyan davası açma hakkını haizdir.
 
Top