SSK ve BAĞKUR EMEKLİLERİNE 2000 TL MÜJDESİ

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1


SSK ve Bağ-Kur emeklisine farkı kapatmak için 2003 ve 2006'daki zamlar uygulanmadı.

Dava açan 2 bin 113 TL'lik zam farkını alıyor.

07.03.2011 / 18:01SSK ve Bağ-Kur’un 8 milyon emeklisine 2003 ve 2006’da verilmesi gereken yüzde 3,25 ve yüzde 2,25’lik zam verilmemesi nedeniyle dava açanlar kazanmaya başladı.Milyonlarca emekliye zam farklarını alma imkanı doğdu.


Emekli Sandığı ile farkı kapatmak için verilen zam hayata geçmeyip açılan davalar da kazanılınca en düşük aylık alanın bile toplam 2 bin 113 lira alacağı doğdu.


Emeklilerin ayrı ayrı dava açmaları gerekiyor. Taban aylık üzerinden bile hesaplansa emeklilere eksik ödemenin faturası 16 milyar liranın üzerine çıkıyor.


İşçi Emeklisi Nadir ÜŞEKÇİOĞLU vekili Avukat Yavuz DERSAN Ankara 17. İş Mahkemesine başvurarak müvekkiline 2003 yılı başından bu yana eksik maaş ödendiği gerekçesiyle maaşının düzeltilmesi ve birikmiş farkların ödenmesi talebi ile dava açtı.


Dava açılan konu hakkında görüşlerini açıklayan Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Hukuk Danışmanı Cafer Tufan YAZICIOĞLU “2007 yılı bütçe kanunu ile işçi emeklileri 2006 yılı Aralık ayı maaşlarında memur aylıklarında katsayı nedeniyle meydana gelen yıllık oran kadar, yıllık olarak artış yapılması gerekirken altı aylık artış yapılmıştır. İşçi emeklisinin maaşına yüzde 2.25 lik daha fark ilavesi gerekmektedir. Ayrıca daha önceki hükümetler döneminde 2002 yılında çıkan 2002/4847 sayılı kararnameye istinaden de Aralık 2002 yılı maaşına yüzde 3,25 zam yapılması gerekmekte idi, bu yapılmamış, 31.12.2002 tarihinde yürürlükte olan bu kararname 2003 yılında iptal edilmiştir.


Ancak 31.12.2002 tarihinde yürürlükte olan kararnameye istinaden fark uygulanmalıdır. Her işçi emeklisinin ortalama 50 ile 100 milyon lira aylık fark alacağı var” dedi.


iŞTE DAVA AÇMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ:​

ANKARA ( ). İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE


DAVACI : ………………………….


VEKİLİ : …………………………..


……………………………………


DAVALI : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı - ANKARA


KONUSU : Yaşlılık aylığı tesbiti ve bundan doğan alacağın ödenmesi istemidir.


AÇIKLAMALAR :

1) Müvekkil davacı ........................................... tahsis no.su ile davalı


Kurum'dan yaşlılık aylığı atmaktadır. Müvekkile, davalı Kurumca, dava tarihi itibarıyla

bağlanan aylık yaşlılık geliri................... YTL.'dir.


2) Müvekkile bağlanan yaşlılık aylığında davalı Kurumca aşağıda


belirteceğimiz hususlar nazara alınmamış ve bu nedenle müvekkile eksik yaşlılık aylığı ödenmiştir. Şöyle ki;


a) 4447 sayılı Kanun'un Geçici 4.maddesinde; "Kurum'dan
aylık almakta olanlara yapılan ödemelerin memur aylıklarında yapılan ortalama artış oranının altında kalması halinde, aradaki fark kadar aylıkları arttırmaya Bakanlar Kurulu'nun yetkili olduğu" belirtilmektedir. 01 Kasım 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2002/4847 sayılı Bakanlar Kurulu kararında da; "Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan ayhk almakta olanlara yapılan ödemelerde 01.01.2002 - 31.12.2002 tarihleri arasında yapılan artış oranı ile aynı dönemde memur aylıklarında yapılan artış oranından kaynaklanacak fark Aralık ayında hesaplanarak, söz konusu aylık ve Ödemelere yansıtılır." denmektedir. Söz konusu Kararname her ne kadar 4784 sayılı Kanun'a istinaden çıkarılan ve 17 Ocak 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2003/5146 sayılı karar ile yürürlükten kaldırılmış ise de, 2002/4847 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 2002 yılı Aralık ayı itibarıyla yürürlükte olduğu kuşkusuzdur. 2002 yılında da işçi emeklilerine nazaran memur emeklileri lehine gerçekleşen % 3.25 oranında bîr fark bulunmaktadır. Davalı Kurum belirtilen bu farkı müvekkilin de içinde yer aldığı işçi emeklilerine uygulamamış ve müvekkil aleyhine yaşlılık aylığı tesbit etmek suretiyle eksik ödemeye sebebiyet vermiştir.


b) Ayrıca, 29.12.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak

yürürlüğe giren 5565 sayılı "2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu"'nun 30.maddesinin 6.bentinde; "Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan aylık almakta olanlara 2006 yılı için 5454 Sayılı Kanuna göre yapılan yıllık kümülatif artış oranı ile aynı dönemde memur aylıklarında katsayıların yükseltilmesi suretiyle yapılan kümülatif artış oranı arasındaki farkı telafi edecek şekilde hesaplanacak fark tutarları 2006 yılı Temmuz-Aralık ayları ödeme dönemleri ile sınırlı olmak üzere bir defada ayrıca ödeneceği ve bunun 2006 yılı Aralık ayı tutarına ilave edileceği" belirtilmektedir. SSK Tahsisler Dairesi Başkanlığı, buna göre 2007 yılı aylıklarını belirlediği 2007/8 sayılı Genelge'sinde 2006 yılı enflasyon farkım 1.33 kabul etmiştir. Halbuki, bu yıla ait enflasyon farkı 3.53'tür. Şöyle ki; 2006 yılında memurlara birinci altı ayda % 2.5, ikinci altı ayda % 4.87 (% 2.5 + % 2.32), yine ikinci altı ay enflasyon farkı olarak % 2.02 artış yapılmış, böylece memurlara yapılan kümülatif artış % 9.67 olmuştur. İşçi emeklilerine ise 2006 yılının birinci altı ayında % 3, ikinci altı ayında % 3 olmak üzere kümülatifde % 6.09 artış yapılmıştır. Bu durumda, memur emeklilerine yapılan artış ile işçi emeklilerine yapılan artış arasında % 9.67 - % 6.09 = % 3.58 fark oluşmaktadır. Halbuki, davalı Kurum tarafından yaşlılık aylığına ilave % 1.33 oranında artış yapılmış olmakla, müvekkilin de içinde yer aldığı işçi emeklilerinin 2006 yılı Aralık ayı emekli aylığı 3.58 — 1.33 = 2.25 eksik belirlenmiştir.

3) Yukarıda açıklandığı üzere, müvekkilin 2002 yılı Aralık ayı yaşlılık aylığı % 3.25, 2006 yılı Aralık ayı yaşlılık aylığı da % 2.25 oranlarında eksik belirlenmiş olmaktadır. Müvekkilin dava tarihi itibarıyla davalı Kurum'dan aldığı aylık

ücret............... YTL. olmayıp, ......................... YTL. olması gerekmektedir. Buna bağlı olarakda, davalı Kurum tarafından 2003 yılı Ocak ayından başlayan yaşlılık aylığı eksik ödemeleri ortaya çıkmaktadır. Müvekkile bağlanan yaşlılık aylığının düzeltilmesi ve bundan doğan alacağının ödenmesi istemi ile işbu davayı açma zaruretimiz doğmuştur.


HUKUKİ SEBEPLER : 5521 sayılı Yasa, 506 sayılı Yasa, 4447 sayılı Yasa, 5565 sayılı Yasa, 2002/4847 ve 2003/5146 sayılı Bakanlar Kurulu kararları ve ilgili diğer mevzuat.

KANITLAR : Davacıya ait tahsis dosyası, bilirkişi incelemesi ve diğer her türlü yasal kanıt.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda sunulan nedenlerle;Davacının dava tarihindeki yaşlılık aylığının............................. YTL,


olarak tesbitine; fazlaya ilişkin kısmı talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla davalı Kurum tarafından 2003 yılı Ocak ayından itibaren eksik ödenen yaşlılık aylığından doğan
.................... YTL. alacağımızın her yaşlılık aylığının ödendiği tarihden itibaren yürütülecek yasal faizi ile birlikte davalı Kurum'dan tahsiline, yargı giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine,karar verilmesini vekaleten ve saygı ile arz ve talep ederim.

...... /...... /2007

Davacı Vekili Avukat
………………….

ABDULLAH ORTAÇ


TÜRKELLERİHABER/ANKARA
 

Benzer konular

Top