T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KONULARI(11)

dderya

kOkOşŞ
AdminE
Katılım
29 Tem 2013
Mesajlar
15,536
Beğeniler
8,001
Şehir
izmir :)
#1
T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KONULARI

1. ÜNİTE: 1881'DEN 1919'A MUSTAFA KEMAL

A. MUSTAFA KEMAL'İN HAYATI
1. Öğrenim Hayatı
a. Mahalle Mektebi-Şemsi Efendi Okulu
b. Selanik Askerî Rüştiyesi
c. Manastır Askerî İdadisi
ç. İstanbul Günleri-Harp Okulu
d. Harp Akademisi-İstanbul
2. Şam Günleri
3. Selanik’e Dönüş
4. Mustafa Kemal Sofya’da

B. MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLİK HAYATI
1.Trablusgarp Savaşı
2. Çanakkale Savaşı
3. Kafkas Cephesi
4. Suriye Cephesi

C. MUSTAFA KEMAL'İN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ


2. ÜNİTE: MİLLÎ MÜCADELE'NİN HAZIRLIK DÖNEMİ

A. OSMANLI DEVLETİ VE I. DÜNYA SAVAŞI

1. XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti’nin Durumu
2.1. Dünya Savaşı (1914-1918)
a. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti
b. 1915 Ermeni Olayları
3. I. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

B. MONDROSATEŞKEŞ ANLAŞMASI (30 EKİM 1918)

1. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkisi
2. Wilson İlkeleri (8 Ocak 1918)
3. Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)
4. İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)

C. KUVAYIMİLLİYE HAREKETİ

1. Memleketin İç Durumu ve Cemiyetler

a. Azınlıklar Tarafından Kurulan Cemiyetler
Pontus Meselesi
b. Millî Varlığa Düşman Cemiyetler
İngiliz Muhipleri (Sevenler) Cemiyeti
Teali İslam Cemiyeti
Kürt Teali Cemiyeti
Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası
Wilson İlkeleri Cemiyeti
c. Millî Cemiyetler

2. Padişah ve Osmanlı Devleti’nin Duruma Bakışı
3. Mustafa Kemal’in İstanbul’a Gelişi ve Duruma Bakışı

Ç. MİLLÎ MÜCADELE HAZIRLIKLARI

1. Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı
2. Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
3. Erzurum Kongresi (23 Temmuz-7Ağustos 1919)
4. Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)
5. Osmanlı Hükümeti’nin Millî Mücadele ve Mustafa Kemal’e Karşı Tutumu
6.Amasya Görüşmeleri (20-22 Ekim 1919)
7. Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesi
8. Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misakımillî
9. İstanbul’un Resmen İşgali ve Mebusan Meclisinin Kapatılması
10. Büyük Millet Meclisinin Açılması (23 Nisan 1920)
11. Büyük Millet Meclisine Karşı Çıkan Ayaklanmalar
12. Hıyaneti vataniye Kanunu’nun Kabulü ve İstiklal Mahkemeleri

D. SEVR BARIŞ ANTLAŞMASI (10Ağustos 1920)


3.ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER

A. KURTULUŞ SAVAŞI'NIN BAŞLAMASI VE CEPHELER

B. DOĞU CEPHESİ

C. GÜNEY CEPHESİ

Ç. BATI CEPHESİ

1. Düzenli Ordunun Kurulması
2.1. İnönü Savaşı (6- 10Ocak 1921)
a. Londra Konferansı (23 Şubat-12 Mart 1921)
b.Teşkilatı esasiye’nin Kabulü(20 Ocak 1921)
c. İstiklâl Marşı’nın Kabulü (12 Mart 1921)
ç.Afganistan ve Sovyet Rusya ile Antlaşma
3. II. İnönü Savaşı (23 Mart-1 Nisan 1921)
4. Eskişehir-Kütahya Savaşları (10-24 Temmuz 1921)
a. Maarif Kongresi’nin Toplanması
b. Türk Ordusunun Sakarya’nın Doğusuna Çekilmesi ve Mustafa Kemal’e Başkomutanlık Yetkisinin Verilmesi
c.Tekâlifi milliye Emirleri (7-8Ağustos 1921)
5. Sakarya Meydan Savaşı (23Ağustos-13 Eylül 1921)
6.BüyükTaarruzveBaşkomutanlıkMeydanSavaşı(26Ağusto s-9Eylül 1922)
7. Mudanya Ateşkes Görüşmeleri ve Anlaşmanın İmzalanması (3-11 Ekim1922)

D. MİLLÎ MÜCADELE'NİN SANAT VE EDEBİYATA YANSIMALARI

4. ÜNİTE: TÜRK İNKILABI

A. TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ

B. SİYASİ ALANDAYAPILAN İNKILAPLAR

1. Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
Lozan Barış Antlaşması (24Temmuz1923)
Ankara’nın Başkent Oluşu (13 Ekim 1923)
Cumhuriyetin İlanını Hazırlayan Etkenler
2. Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
3. Laik Devlet Yolunda
a. Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
b.Tevhidi tedrisat Kanunu (3 Mart 1924)
c. Yeni Devlet Kurumları
Diyanet İşleri Başkanlığının Kurulması (3 Mart 1924)
Genelkurmay Başkanlığının Kurulması (3 Mart 1924)
4. Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Çalışmaları ve Sonuçları
a. Çok Partili Hayata Geçiş Çalışmaları
b. Cumhuriyete Yönelik Tehditler ve Sonuçları
Şeyh Sait İsyanı
Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi (15 Haziran 1926)
Kubilay Olayı (23Aralık 1930)
c. Türk Halkının Cumhuriyete Bağlılığı

C. MEDENİ KANUNUN KABULÜ VE HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR
Medeni Kanunu
Anayasa Hareketleri

Ç. EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDAYAPILAN İNKILAPLAR

1. Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar
Maarif Teşkilatı Kanunu (2 Mart 1926)
Türk Harflerinin Kabulü (1 Kasım 1928)
Millet Mektepleri (1928)
Üniversite Reformu (1933)

2.AtatürkDönemi Kültür, Dil ve Tarih Alanında Yapılan Çalışmalar

Türk Tarih Kurumu’nun Açılması(1931)
Türk Dil Kurumu’nun Açılması (1932)

D. TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR

E. EKONOMİ ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR
Türkiye İktisat Kongresi (17 Şubat 1923)
Tarım Politikası
Türk Denizciliği ve Kabotaj Kanunu
Atatürk Dönemi Ekonomideki Diğer Gelişmeler

F. SOSYAL VE SAĞLIK ALANLARINDA YAPILAN İNKILAPLAR
1. Nüfus Politikası
2. Sağlık Alanında Yapılan Çalışmalar

G. TÜRK KADININA SAĞLANAN HAKLAR

1. Kadın Hakları
2. Uluslararası Kadın Kongresi

H.ATATÜRK DÖNEMİ KÜLTÜR VE SANAT ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Atatürk ve Sanat
Musiki Muallim Mektebi
Atatürk ve Spor

I.ATATÜRK'ÜN GELECEĞE YÖNELİK HEDEFLERİ

İ. BÜYÜK NUTUK


5. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

A.ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ
1.Atatürkçü Düşünce Sistemini Hazırlayan Etkenler
2.Atatürkçülüğün Tanımı ve Önemi
3.Atatürkçülüğün Nitelikleri

B.ATATÜRK İLKELERİNİN ÖZELLİKLERİVE DAYANDIĞI ESASLAR
1.Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri

2.Atatürkİlke ve İnkılaplarının Dayandığı Esaslar

C.ATATÜRK İLKELERİ

1. Cumhuriyetçilik
a.Tanımı
b.Atatürkçü Düşünce Sisteminde Cumhuriyetçilik
c. Türkiye Cumhuriyeti’nin Nitelikleri
ç. Cumhuriyetçilik İlkesinin Önemi ve Sonuçları
d. Gençlik ve Cumhuriyet
2. Milliyetçilik
a.Tanımı
b.Atatürkçü Düşünce Sisteminde Milliyetçilik
c. Millî Birlik ve Beraberliğin Anlam ve Önemi
ç.Atatürk Milliyetçiliğinin Önemi ve Sonuçları
3. Halkçılık
a.Tanımı
b.Atatürkçü Düşünce Sisteminde Halkçılık
c. Halkçılık İlkesinin Önemi ve Sonuçları
4. Devletçilik
a.Tanımı
b.Atatürkçü Düşünce Sisteminde Devletçilik
c. Devletçilik İlkesinin Önemi ve Sonuçları
5. Laiklik
a. Tanımı
b.Atatürkçü Düşünce Sisteminde Laiklik
c. Laiklik İlkesinin Önemi ve Sonuçları
6. İnkılapçılık
a.Tanımı
b.Atatürkçü Düşünce Sisteminde İnkılapçılık
c. İnkılapçılık İlkesinin Önemi ve Sonuçları

Ç.ATATÜRK İLKELERİNE SAHİP ÇIKMAK VE ONLARIN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK

D. MİLLÎ GÜÇ

1. Siyasi Güç
2. Ekonomik Güç
3.Askerî Güç
4. Sosyo-Kültürel Güç
5. Nüfus Gücü
6. Coğrafi Güç
7. Bilimsel ve Teknolojik Güç
8. Psiko-Sosyal Güç

E. TÜRKİYE'YE YÖNELİK TEHDİTLER

İç ve Dış Tehditleri Önlemede Kişilere Düşen Görevler


6. ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

A.ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASININ ESASLARI

B. LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI'NIN ÖNEMİ

C. 1923 -1932 DÖNEMİTÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASI
1. Türk-Yunan İlişkileri ve Nüfus Mübadelesi
2. Türk- Fransız İlişkileri, Suriye Sınırı, Yabancı Okullar ve Borçlar Sorunu
3. Türk-İngiliz İlişkileri, Irak Sınırı ve Musul Sorunu
4. Türk-Sovyet İlişkileri

Ç. 1932 -1939 DÖNEMİ TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASI

1. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi
2. Balkan Antantı
3. Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi
4.Sadabat Paktı
5. Hatay Sorunu ve Hatay’ın Anavatana Katılması

7.ÜNİTE: ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ

A. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ

B. ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN
 

Benzer konular

Top