Tarih Testi ve Cevap Anahtarı (1.Dünya Savaşı)

arz-ı hal

şşşşştttttttt
Özel üye
Katılım
29 Ksm 2011
Mesajlar
11,740
Beğeniler
559
Şehir
Beşitaş'ın tam ortası
#1
I.DÜNYA SAVAŞI TEST 1


1.Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde önem kaybeden ve önem kazanan siyasi düşünceler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A)Batıcılık-Ümmetçilik
B)Türkçülük-Batıcılık
C)Ümmetçilik-Türkçülük
D)Osmanlıcılık-Ümmetçilik
E)Batıcılık-Osmanlıcılık

2.II. Meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili olan ve aynı zamanda bu rejimin devam etmesini sağlayan parti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hürriyet ve İtilaf
B)Ahrar
C)Osmanlı Ahali
D)İttihat ve Terakki
E)Vatan ve Hürriyet

3.
I-Bab-ı Ali Baskını
II–31 Mart Olayı
III-Atina antlaşması
IV- Uşi Antlaşması
V-Londra Antlaşması

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangilerinde doğru olarak verilmiştir?

A)IV-II-III-I-V
B)III-II-I-V-IV
C)II-IV-I-V-III
D)II-IV-V-I-III
E)IV-V-I-II-III

4.Aşağıdaki devletlerden hangisi Balkan Savaşları sırasında Osmanlı Devleti ile savaşmamıştır?

A)Yunanistan
B)Bulgaristan
C)Romanya
D)Karadağ
E)Sırbistan


5.31 Mart isyanını bastıran Hareket ordusunun komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Enver Paşa
B)Mustafa Kemal Paşa
C)Talat Paşa
D)Cemal Paşa
E)Mahmut Şevket Paşa


6.
I- Trablusgarp Harbi
II- I. Balkan Harbi
III- II. Balkan Harbi
IV- I.Dünya Harbi
V- II. Dünya Harbi

Yukarıdaki savaşlardan hangisi ya da hangileri Hammadde ve Pazar arayışının bir sonucu değildir?

A)Yalnız I
B)I-II
C)Yalnız II
D)II-III
E)I-IV-V

7.Osmanlı aşağıdaki savaşlardan hangisine kaybettiği toprakları geri alma amacı ile girmemiştir?

I- Trablusgarp
II- I. Balkan Harbi
III-II. Balkan Harbi
IV- I.Dünya Harbi

A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)I-II
D)Yalnız III
E)I-III-IV


8.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’nın I.Dünya Savaşı’na etkilerinden biri değildir?

A)Savaşı geniş bir alana yaydı.
B)Savaşı daha da uzattı.
C)Bulgaristan’ın ittifak grubuna katılmasında etkili oldu.
D)İngiltere’nin sömürgeleri ile bağlantısını kesti.
E)Rusya ile itilafların bağlantısını kesti.


9.Aşağıdaki cephelerden hangisi ya da hangileri Osmanlı için sonucu belirleyen cephelerden biri olamaz?

I- Kafkas
II- Kanal
III-Suriye-Filistin
IV-Galiçya-Romanya-Makedonya

A)Yalnız IV
B)Yalnız I
C)I-IV
D)III-IV
E)II-III


10.Bir muharebenin kazanılması savaşın tümden kazanılması demek değildir.
Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı doğrulayan bir muharebedir?

A)Çanakkale
B)Sakarya
C)Kafkas
D)Suriye-Filistin
E)Büyük Taarruz


11.Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale’deki başarımızın sonuçlarından biri değildir?

A)M.Kemal içte ve dışta tanındı.
B)I.Dünya Harbi iki yıl uzadı.
C)Rusya’da Bolşevik ihtilali çıktı.
D)Bulgaristan ittifak grubuna katıldı.
E)İtalya itilaf grubuna katıldı.


12.İtilaflar Rusya’ya yardım götürebilmek için Çanakkale cephesini açtılar. Başarısız olmaları üzerine bu amaçla itilaflar hangi cepheye daha çok önem verdiler?

A)Kanal
B)Kafkas
C)Irak
D)Hicaz-Yemen
E)Galiçya


13.Aşağıdaki cephelerden hangisinin kaybı Suriye-Filistin Cephesinin de açılmasına sebep olmuştur?

A)Kafkas
B)Kanal
C)Çanakkale
D)Irak
E)Yemen –Hicaz


14.I.Dünya Savaşında açılan ilk Türk Cephesi ve son açılan Türk Cephesi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A)Kanal, Suriye-Filistin
B)Çanakkale, Suriye –Filistin
C)Kafkas, Suriye-Filistin
D)Kafkas, Yemen-Hicaz
E)Irak, Çanakkale


15.I.Dünya Savaşında en uzun süre devam eden Türk Cephesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Irak
B)Suriye-Filistin
C)Kanal
D)Kafkas
E)Çanakkale16.Günümüz Ermeni meselesi tartışmalarına sebep olan gelişmeler hangi cephedeki mücadelemizin bir sonucudur?

A)Kafkas
B)Çanakkale
C)Suriye-Filistin
D)Yemen-Hicaz
E)Irak


17.Sovyet Rusya 1917 yılında I.Dünya Savaşından kendi isteği ile çekilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Rusya’nın savaştan çekilmesinde etkili olmamıştır?

A)İtilafların Rusya’ya yardım edememesi
B)Bolşevik İhtilalinin çıkması
C)Rusya’nın ekonomik olarak yıpranmış olması
D)ABD’nin savaşa girmesi
E)Çanakkale Savaşında İtilafların yenilmesi

18.Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in I.Dünya Savaşındaki etkinliklerinden biri değildir?

A)İtilafların Anafartalar’da durdurulması
B)Kafkas’ta Muş ve Bitlis’in geri alınışı
C)İngilizlerin Halep’in Kuzeyinde durdurulması
D)Albay olarak Çanakkale’yi savunması
E)Erzurum Kongresine başkanlık yaparak bölge halkını örgütlemesi

19.Osmanlı I.Dünya Savaşı’na girerken daha önce kaybettiği topraklarını geri almayı amaçlıyordu. Aşağıdakilerden hangisi bu amacına ulaştığını gösterir?

A)Edirne’nin geri alınışı
B)Batı Anadolu’dan Yunanlıların çıkarılışı
C)Vilayet-i Selase’nin alınışı
D)Vilayet-i Sitte’nin alınışı
E)Muş ve bitlis’in geri alınış

20-Yemen – Hicaz ve Suriye – Filistin cephelerinde Arapların İngilizlere yardım etmelerinde etkili olan gizli Antlaşma hangisidir?

A) Mac Mahon
B) Sykes –Picot
C) Londra Sözleşmesi
D) İstanbul Antlaşması
E) St. Jean De Maurienne

21.İtilaf Devletleri I.Dünya savaşı sırasında birçok gizli Antlaşma yaptılar. Aşağıdakilerden hangisi bu gizli antlaşmalardan değildir?

A)Sykes-Picot
B)Sevr
C)Londra Boğazlar Sözleşmesi
D)Mac Mahon
E)St. Jean De Mourrienne

22.

1916 ‘da yapılan
—Boğazları Rusya ‘ya veren
—Suriye, Musul, Adana’yı Fransızlara veren
—Irak ve Ürdün’ü İngilizlere veren gizli Antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A)Londra Sözleşmesi
B)Mac Mahon Antlaşması
C)St. Jean De Mourrienne
D)Paris Antlaşması
E)Sykes-Picot Antlaşması

23.I.Dünya Savaşı sonucunda Avusturya-Macaristan, Osmanlı, Rusya gibi İmparatorluklar yıkılırken, Polonya, Yugoslavya, Çekoslavakya ve Gürcistan, Letonya gibi devletler kurulmuştur.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)Avrupa Hıristiyan birliğinin parçalandığının
B)İnsan haklarının yaşama geçirildiğinin
C)Anayasalı yönetimlerin egemen olduğunun
D)Adalet ve eşitlik düşüncesinin
E)Avrupa’nın siyasal yapısının büyük ölçüde değiştiğinin


24.I. Dünya savaşı sonucunda aşağıdaki hangi devletin kurulması ile Sırbistan ve Karadağ’ın siyasal varlıklarına son verilmiştir?

A)Çekoslovakya
B)Polonya
C)Yugoslavya
D)Avusturya
E)Macaristan

25.Aşağıdaki bölgelerden hangisi Çanakkale Cephesi ile ilgili değildir?

A)Conkbayırı
B)Arıburnu
C)Anafartalar
D)Kocatepe
E)Kireçtepe

26.Aşağıdakilerden hangisi İngilizlerin Türklerle savaştığı cephelerden biri değildir?

A)Çanakkale
B)Kanal
C)Irak
D)Yemen –Hicaz
E)Kafkasya


27.Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya Savaşı sonucu kurulmamıştır?

A)Çekoslovakya
B)Yugoslavya
C)İsviçre
D)Macaristan
E)Avusturya

28.Aşağıdaki olaylardan hangisi Wilson İlkelerine dayandırılmak istenmiştir?

A)Osmanlı Ordusunun dağıtılması
B)Boğazların bütün devletlere kapatılması
C)Sırp devletinin kurulması
D)Azınlıkların toprak isteklerini karşılamak
E)Müttefiklerin Anadolu’yu işgali


29.
I.Dünya Savaşı sonucunda yenen devletler yenilen devletlere;

I.İşgaller uyguladılar
II-Ekonomik kısıtlamalar getirdiler
III-Askeri kısıtlamalar getirdiler
IV-Sömürgelerini ellerinden aldılar

Yukarıdakilerden hangileri yenilen bütün devletlere uygulanmıştır?

A)Yalnız I
B)III-IV
C)Yalnız II
D)II-III
E)I-III

30.ABD’nin I.Dünya Savaşına girerken yayınladığı prensip kararlarda yenilen devletlerin haklarını koruyor gibi görünmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa’da ve Ortadoğuda etkinliğini arttırmak
B) Rusya’nın Güneye inmesine engel olmak
C) Almanya-Fransa rekabetine son vermek
D) Yenilen devletlerle ticari ilişkiler kurmak
E) İngiltere’nin Ortadoğudaki hâkimiyetine son vermek

31. I.Dünya savaşı sonucu dünyada kalıcı barışı sağlamak amacıyla milletler cemiyeti kuruldu. Milletler Cemiyeti’nin başarılı olamadığını aşağıdakilerden hangisi gösterir?

A) Saraybosna’ da Avusturya veliahdının öldürülmesi
B) İtalya’nın Trablusgarp’ı işgali
C) I. Balkan Harbi’nin çıkışı
D) II. Balkan Harbi’nin çıkış
E) II. Dünya Harbi’nin çıkışı


32.I.Dünya Savaşına aşağıdaki devletlerden hangisinin katılması ile Almanya- Osmanlı arasındaki Bağdat-Berlin demiryolu hattı işler hale gelmiştir?

A) Bulgaristan
B) Sırbistan
C) Romanya
D) ABD
E) Yunanistan

33.

I-Çanakkale Cephesinin açılması
II-Rusya’da rejim değişikliği olması
III-ABD’nin savaşa girişi
IV-Bulgaristan’ın savaşa girişi

Olaylarının kronolojik sıralaması nasıldır?

A)II-IV-I-III
B)II-IV-III-I
C)I-III-IV-I
D)I-IV-II-III
E)III-I-II-IV

34.Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya savaşı sonucu imzalanan barış antlaşmalarından biri değildir?

A)Versay
B)Mondros
C)Sevr
D)Nöyyi
E)Sen Germen

35.Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?

A)İmparatorlukların yıkılması
B)Yeni Ulusal devletlerin ortaya çıkması
C)Rejim değişikliklerinin yaşanması
D)Dünya barışının sağlanması
E)Sömürgeciliğin yerini mandaterliğe bırakması


36.Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?

A) Kafkas cephesi
B) Suriye-Filistin cephesi
C) Kanal cephesi
D) Çanakkale cephesi
E) Sakarya muharebesi


37.Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmaların genel özelliklerinden biri değildir?

A)Ekonomik yaptırımlar içermeleri
B)Sınır değişikliği getirmeleri
C)Yeni rejimleri belirtmesi ve istemesi
D)Ulusal devletlerin ortaya çıkışı
E)Askeri sınırlamalar getirmesi


38.Wilson Prensiplerini ABD’nin yayma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Savaşın yaralarını sarmak
B)Bir daha savaş çıkmasını önlemek
C)ABD’yi dünya siyasetinde etkin kılmak
D)I.Dünya Savaşının kötü sonuçlarını hafifletmek
E)Almanya’nın yayılmasını önlemek

39.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kafkasya cephesinde saldırıya geçmesinde etkili olan nedenler arasında gösterilemez?

A) Orta Asya Türkleri ile birleşmek
B) Turan idealini gerçekleştirmek
C) Ortadoğu petrollerini ele geçirmek
D) Türkistan’a ulaşıp büyük bir Türk Devleti kurmak
E) Rusları Kafkaslardan atmak

40.Aşağıdakilerden hangisi Rusya’nın Brest-Litowsk Antlaşması ile I.Dünya savaşından çekilmesinin sonuçlarından biri değildir?

A)İtilaflar bu boşluğu doldurmak için ABD’ye yanaştılar
B)Doğu Avrupa’da devam eden savaşlar sona erdi
C)Osmanlı Devleti vilayet-i Sitteyi geri aldı
D)Rusya tüm gizli antlaşmaları açıkladı
E)Osmanlı devleti Erzurum, Erzincan ve Trabzon’u geri aldı

41.Aşağıdaki Wilson ilkelerinden hangileri yenilen devletlerin biran önce Ateşkes isteyip savaşı bitirmelerinde daha çok etkili olmuştur.

A)Yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve tazminat almayacak
B)Tüm gizli antlaşmalar iptal edilecek
C)Milletler Cemiyeti kurulacak
D)Her ulus kendi geleceğini kendi belirleyecek
E)Hangi bölgede hangi ulus çoğunlukta ise o ulusun devleti kurulacaktır

42. Uçak, denizaltı, zırhlı araç ve makineli tüfek ilk olarak hangi savaşta kullanıldı?

A)I.Balkan
B)II. Balkan
C)I.Dünya Harbi
D)II. Dünya Harbi
E)Kore Harbi43.I.Dünya Savaşı sonucu yapılan Ateşkes ve Barış Antlaşmaları hangi şıkta yanlış olarak verilmiştir?
--------------Ateşkes-----Barış
A)Osmanlı-----Mondros--------Sevr
B)Almanya----Redhandes------Versay
C)Avusturya--SenGermen------VillaQuiste
D)Bulgaristan--Selanik---------Nöyyi
E)Avusturya---VillaGuiste------SenGermen


44.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlının I.Dünya Savaşında Almanya’yı tercih etme sebeplerinden biri değildir?

A) Almanya’nın sahip olduğu krupp silah fabrikaları ve teknolojisine duyulan ihtiyaç
B) Almanya’nın kazanacağı düşüncesi
C) Kaybettiği yerleri geri almak istemesi
D) Kapitülasyonlara son vermek istemesi
E) Rusya’nın Osmanlı topraklarına saldırmasıI.DÜNYA HARBİ TEST 1 CEVAPLAR
1 C 11 E
2 D 12 C
3 C 13 B
4 C 14 C
5 E 15 A
6 D 16 A
7 C 17 D
8 D 18 E
9 A 19 C
10 A 20 A

21 B 33 D
22 E 34 B
23 E 35 D
24 C 36 C
25 D 37 C
26 E 38 C
27 C 39 C
28 D 40 C
29 D 41 A
30 A 42 C
31 E 43 C
32 A 44 EI.DÜNYA HARBİ TEST 2

1.
I. Kanal
II. Kafkas
III. Çanakkale
IV. Suriye
V. Galiçya

M. Kemal Paşa, I. Dünya savaşında yukarıdaki cephelerin hangisinde savaşmıştır?

A) I ve II
B) III ve V
C) I ve III
D) II, III ve IV
E) I, III ve IV

2. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin işlevi diğerlerine göre farklıdır?

A) Kürt Teali Cemiyeti
B) Etnik-i Eterya
C) Mavri mira
D) Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası
E) Kilikyalılar cemiyeti


3. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi II. Dünya savaşının çıkmasına ortam hazırlayan etkenlerden en önemlisidir?

A) Sen Germen
B) Versay
C) Triyanon
D) Nöyyi
E) Sevr

4. Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal Atatürk’ün I. Dünya Savaşı sırasında kazandığı başarılardan biridir?

A) Kanal harekâtının düzenlenmesi
B) İngilizlerin Irak cephesinde durdurulması
C) Rusların Kars, Ardahan ve Batum’u vermeleri
D) Rusların Galiçya’dan çekilmeleri
E) İngilizlerin Halep’in kuzeyinde durdurulmaları


5. Osmanlı Devleti 1878 Berlin Antlaşmasıyla Rusya’ya bıraktığı bir kısım topraklarını aşağıdaki hangi antlaşma ile savaşmadan almıştır?

A) Reval
B) Kars
C) Moskova
D) Brest Litowsk
E) Mondros

6. Osmanlı Devleti, Ekonomik ve siyasi bağımsızlığına gölge düşüren kapitülasyonları ilk defa aşağıdakilerden hangisiyle kaldırılmak istemiştir?

A) 1881 – Duyum-u Umumiye
B) Muharrem Kararnamesiyle
C) I. Dünya Savaşına Girişte
D) Sevr Antlaşmasında
E) Sivas Kongresinde


7. Osmanlı Devleti aşağıdaki hangi cephede savaşmamıştır?

A) Kafkasya
B) Romanya
C) Çanakkale
D) Sakarya
E) Irak8. ABD. Başkanı Wilson, l. Dünya Savaşı sırasında yayınladığı ilkelerle savaşsız, sömürgesiz, her milletin bağımsız devletini kurduğu bir dünya istediğini söylemiştir.
Bu görüşlere aşağıdaki hangi devletler en çok itiraz etmiştir?

A) Rusya - Almanya - İngiltere
B) İtalya - Almanya - Rusya
C) Avusturya - Sırbistan - Rusya
D) Sırbistan - İngiltere - Rusya
E) İngiltere-Fransa-İtalya


9. Aşağıdaki devletlerden hangisi İttifak devletleri safında en son savaşa katılan devlettir?

A) Osmanlı Devleti
B) Bulgaristan
C) Sırbistan
D) Romanya
E) ABD


10.
I. Çanakkale deniz savaşının bitişi
II. Rusya’da rejim değişikliğinin yaşanması
III. ABD’nin savaşa girmesi
IV. Bulgaristan’ın savaşa girmesi

Yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A) I. II. III, IV
B) II. I. IV. III
C) III. II. IV. I
D) I.IV. II. III
E) IV. II. III. I


11. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşından sonra imzalanan barış antlaşmalarından değildir?


A) Versailes
B) Redhondes
C) Saint Germain
D) Sevres
E) Neuily


12. Osmanlı Devletinin fiilen sona ermesinde aşağıdaki olaylardan hangisi etkili olmuştur?


A) Balkan Savaşları
B) Trablusgarp Savaşı
C) I. Dünya Savaşı
D) Saltanatın Kaldırılması
E) Sakarya Savaşı
13. I. Dünya Savaşından sonra, Osmanlı Devletinin durumunu görüşmek ve paylaşma tasarılarını gerçekleştirmek amacı ile aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?

A) Paris Barış Konferansı
B) Londra Antlaşması
C) Sevr Antlaşması
D) Mudanya Mütarekesi
E) Lozan anlaşması

14.
I. Rusya ile Brest-Litowsk Antlaşmasının imzalanması
II. Almanya’nın I. Dünya Savaşından çekilmesi
III. İzmir’in Yunanlılara verilmesi

Yukarıdaki olayların Kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, II ve III
B) II, III ve I
C) I, III ve II
D) III, I ve II
E) II, I, III

15. I.Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin savaştığı bazı cepheler şunlardır;

I. Kafkas Cephesi
II. Çanakkale Cephesi
III. Hicaz - Yemen Cephesi

Bu cepheler sırasıyla galip geldiğimiz, yenildiğimiz halde toprak kazandığımız ve Milliyetçiliğin Osmanlı’nın aleyhine işlediği cepheler olarak sınıflandırdığımızda aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A) I – II – III
B) II – I – III
C) I – III – II
D) III – I – II
E) II – III – I


16. II. Balkan savaşı sırasında Atatürk’ün görev yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şam
B) Sofya
C) İstanbul
D) Edirne
E) Selanik

17. Aşağıdakilerden hangisi l. Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmaların ortak özelliği olarak verilemez?

A) Ekonomik yükümlülükler taşımak
B) Bazı devletlerin sınırlarını değiştirmek
C) Yeni rejimler kurmak
D) Milli devletler kurmak
E) Asker sayısında sınırlamalar getirmek

18. Aşağıdakilerden hangisinde Batı Anadolu ve İzmir resmen Yunanlılara verilmiştir?

A) Paris Barış Konferansı
B)Mondros Ateşkesi
C) Lozan Antlaşması
D)Sevr Barışı
E) Amiral Bristol Raporu

19. İtilaf devletleri 13 Kasım 1918'de İstanbul'u aşağıdakilerden hangisine dayanarak işgal etmişlerdir?

A) Sevr Barış Antlaşması
B)Mondros Ateşkes Antlaşması
C) Mudanya Mütarekesi
D)Lozan Barış Antlaşması
E) Paris Barış Konferansı

20. l. Dünya savaşının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) İmparatorlukların yıkılması
B) Yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkması
C) Kökten rejim değişikliklerinin olması
D) Dünya barışının sağlanması
E) Sömürgeciliğin son bulması

21. Aşağıdakilerden hangisi, Türk Milletinin işgallere karşı ilk tepkisidir?

A) Kuvay-ı Milliye
B) Amasya Tamimi
C) TBMM’nin açılışı
D) Düzenli Ordunun kuruluşu
E) Direniş Cemiyetlerinin kurulması

22. I. Dünya Savaşı Avrupalı devletlerin ekonomik rekabet ve sömürge yarışı sonucunda ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya savaşında diğerlerinden daha az rol oynamıştır?

A) Almanya
B) İngiltere
C) Fransa
D) Amerika
E) Yunanistan


23. I Dünya Savaşından ilk önce çekilen ittifak devleti aşağıdakilerden hangisidir.

A) Almanya
B) Rusya
C) Bulgaristan
D) Japonya
E) Yunanistan

I.DÜNYA HARBİ TEST-II CEVAPLAR

1 D 13 A
2 E 14 A
3 B 15 B
4 E 16 D
5 D 17 C
6 C 18 A
7 D 19 B
8 E 20 D
9 B 21 E
10 D 22 E
11 B 23 C
12 C
 
Top