Ticaret Hukuku - Aöf Adalet Dersleri

BeReNN

Özel Üye
Özel üye
Katılım
30 Nsn 2011
Mesajlar
12,995
Beğeniler
505
Yaş
33
Şehir
Istanbul, Turkey
#1
[h=2][/h]Ticaret hukukunun uygulama alanına göre bizim ülkemizde uygulanan sistem ticari işletme esası sistemidir.
Ticaret hukuku tacirlerin yaptıkları işlemlere değil ticari işlere uygulanıyorsa objektif sistem kullanılmaktadır.
Devreden devirden önceki borçlardan 2 yıl müteselsilen sorumludur.
Muaccel borçlarda devralanın sorumluluğunun başlaması için tescil ve ilandan başka alacaklıya ihbar gerekir.
Taraflardan biri için ticari diğeri için adi nitelikte olan davalar ticaret mahkemelerinde görülmez, asliye hukuk mahkemelerinde görülür.
Ticaret kanununda boşluk olması halinde borçlar kanunun uygulanır.
Maddi olmayan unsurlar devredilmeksizin devir mümkün olmaz.
Borcun devri için alacaklının rızası gereklidir.
Ticari işlerden dolayı yapılan kefalet müteselsil kefalettir.
Ticari işlere öncelikle emredici hükümler sonra sözleşme hükümleri uygulanır.
Ödünç sözleşmesi dışında cari hesap sözleşmesine de faize faiz yürütülür.
Daimilik ticari işletme kavramının öğelerinden biri değildir.
Ticari işletmenin devrinde 2 yıl müteselsil sorumluluk alacaklının muvafakatı ile sona erer.
Ticari işletmeyle ilgili işler ticari iş sayılır.
Taraflardan biri için adi diğeri için ticari iş niteliğinde olan bir iş haksız fiilden doğuyorsa bu iş adi iştir.
Ticari işletmenin devri ticaret siciline tescil ve ilanından sonra geçerli olur.
Ticari işletmede daimilik devamlılık değildir.
Faturaya itiraz sözlü yapılamaz.
Ticaret ünvanı seçmek ve kullanmak tacir olmanın sonuçlarından biridir.
Ticari işletmeyi kısıtlı adına işleten vasi cezai sorumluluktan kendisi sorumlu olur.
Tacirin basiretli bir iş adamı gibi sorumlu olması objektif sorumluluktur.
Taşınmaz mallar üzerinde hapis hakkı kullanılamaz.
KİT ler tacir sayılır.
Faturaya 8 gün içinde itiraz edilmemiş olması ”faturaya yazılması gereken unsurlar konusunda” kanıt niteliği kazandırır.
Bir ticari işletmeyi kendi adına veya başkası adına işleten kişi tacir gibi sorumlu olur.
Ticari örf ve adet tacir olmayanlar ticari örf ve adeti biliyorlarsa uygulanır.
Gerçek kişilerde tacir sıfatı bir ticari işletmeyi işletmekle kazanılır.
Sözlü olarak yapılan veya telgrafla yapılan bir akdin tacirler arasında yazılı hale getirilmesine teyit mektubu denir.
Bir derneğin tacir sıfatı kazanabilmesi için derneğin ticari işletme işletiyor olması ve kamu yararına bir dernek olmaması gereklidir.
İflasa tabi olmak tacir sıfatının sonuçlarındandır.
Ücret ve cezai şartın indirilmesini isteyebilmek tacirlik sonucu değildir.
Faturaya 8 gün içinde itiraz edilmezse bu hususlar itiraz etmeyen aleyhine kanıt olur.
Tacirler arasında hapis hakkı her iki taraf için de ticari nitelikte olan işlerde geçerli olur.
Tacirler arasında ihbar ve ihtarların yazılı olacağı yolundaki şekil şartına sıhhat şartı denir.
Ticaret ortakları tacir sıfatını ticaret siciline tescil edildiklerinde kazanırlar.
Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir adı verilir.
Marka çeşitlerinde değişebilir marka yoktur.
İstiklal ve devlet kelimesi için Bakanlar kurulundan izin almaya gerek yoktur.
Türk milli cumhuriyet Türkiye kelimeleri için bakanlar kurulundan izin alınmalıdır.
Ticaret ünvanı işletmenin sahibini gösterir.
Marka işletmeyi diğer işletmelerden ayırmaya yarar.
İşletme adı bizzat işletmenin kendisini gösterir.
Markalar Türk Patent Enstitüsü ne tescil ettirilir.
Ölen bir ortağın adının ticaret ünvanında kalabilmesi için ölen kişinin mirasçılarının izni gerekir.
Aynı ad ve soyadı taşıyanların kullandığı ek zorunlu ektir.
Anglo-Sakson ülkelerinde özgürlük sistemi kullanılır.
Marka sahibinin markayı kulamla hakkının bir bedel karşılığı lisans alana verdiği szöleşmeye lisans sözleşmesi denir.
Anonim ve limited ortaklıklarda ortaklık konusunun gösterilmesi zorunludur.
Bir grup tarafından kullanılan işarete ortak marka denir.
Ticari işletmenin konumu,müşteri çevresi,ticari örgütüne peşte maliye(hava parası) denir.
Tescilli marka diye bir marka yoktur.
Birden fazla donatanın kurduğu ticaret ortaklığına donatma iştiraki denir.
Ticaret sicil memuru tescili reddederse sicilin bağlı olduğu mahkemeye itiraz eder.
Ticaret sicilinde temlik söz konusu olamaz.
Bir husus açıklanmak amacıyla tescil ediliyorsa tescilin açıklayıcı niteliği söz konusudur.
Ticaret sicil memuru Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak atanır.
İlan Ankara da çıkan Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yapılır.
Tescil prosedürü içinde bölge çalışma müdürlüğünün onayı yer almaz.
Ticaret sicilinin açıklık ilkesinin sonucu herkesin inceleyebilmesidir.
Bir husus tescil edildiğinde sicilin bağlı olduğu mahkeme çevresinde herkesin iyi niyeti ortadan kalkar.
Geçici tescil 3 ay içinde sorunun çözüldüğü bildirilmezse iptal edilir.
Sicil memuru uyuşmazlık konusunu karara bağlayamaz.Geçici tescil yapar,tescili reddeder,geçici tescili kesin tescile dönüştürür,tescil yapar.
Geçici tescil çözümü mahkeme kararına bağlı olduğu zaman yapılır.
Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescil ve ilanı tescilin yaratıcı etkisine örnektir.
Sicil memurunun tescil talebini reddetmesi durumunda sicilin bağlı olduğu mahkemeye 8 gün içinde itiraz edilebilir.
Sicil memurunun yaptığı geçici kaydın kesin kayda dönüşmesi için geçici tescilden itibaren 3 ay içinde mahkemeye başvurmaları ve aradaki anlaşmazlığın çözüldüğünü kanıtlamaları gereklidir.
Tescil ve ilanın üçüncü şahısların iyi niyetini ortan kaldırması tescilin olumlu etkisinin sonucudur.
Bir işlemin tescil ile doğması ve hüküm ifade etmesi tescilin kurucu niteliğini ifade eder.
Tacirin ticari işletmesiyle ilgili işlem ve ilişkileri üçüncü kişilere açıklayan kurula ticaret sicili denir.
Sicilin gerektiği gibi tutulmasından devlet sorumludur. Bu sorumluluğa objektif sorumluluk denir.
Haksız rekabet davasını rekabet kurulu açamaz.
Bir işletme sahibinin diğer işletme hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgi vermesine haksız rekabet denir.
İktisadi rekabetin iyi niyet kurallarına aykırı olarak kullanılmasına haksız rekabet denir.
İyi niyet kuralları içinde başkasının sırlarını açıklamak haksız rekabet sayılmaz.!
Herkesin uymakla yükümlü olduğu iyi niyet kuralları medeni kanunda düzenlenmiştir.
Uzun olan ceza zaman aşımı süresi hukuk davalarında da kullanılır.
Haksız rekabetin 3 unsuru vardır; İktisadi(ekonomik) rekabet, aldatıcı davranış, iyi niyet kurallarının kötüye kullanılması.
Tacirin tutulması zorunlu defterleri tutmaması haksız rekabet sayılmaz.
Rekabet hakkı haksız rekabet hükümleri ile korunur.
Ticaret kanununda haksız rekabetle ilgili boşluk olması durumunda borçlar kanunu uygulanır.41. madde.
Haksız rekabet davaları eski hale iade davası men davası tespit davası manevi tazminat davasıdır. Sorumluluk davası yoktur.
Haksız rekabette maddi tazminat davası açılabilmesi için karşı tarafın kusurlu olması gereklidir.
Mesleki birlikler maddi ve manevi tazminat davası açamazlar sorumluluk ve diğer haksız rekabet davalarını açabilirler.
Haksız rekabette dava zaman aşımı süresi öğrenmeden itibaren 1 yıl ve herhalde 3 yıl dır.
Haksız rekabet davasında rekabet kurulu davacı olamaz.!
Defterini kaybeden tacir zayi belgesi almalıdır.
Tutulması zorunlu onamaya tabi defterlerin noterde onaylanması gereklidir.
Ticari defterlerin taşıdığı nitelik yazılı kanıt niteliğidir.
Şirkete gelen evraklar 10 gün içinde ticari deftere kaydedilmelidir.
Tacirin ölümünden sonra defterleri saklamakla yükümlü olanlar mirasçılardır.
Defterlerin mahkemeye ibrazı için karşı tarafın mahkemeye girmesi ya da davayı takip etmesi şart değildir.
Esnaf tacir olmadığı için ticari defter tutması zorunlu değildir.
Tacirin defter tutma zorunluluğu tacir sıfatı doğduğundan itibaren başlar.
Hakim yemin etmesini isterse buna kesin yemin denir.
Ticari defteri onaylayan noter onaylamış olduğu defterleri ticaret siciline ibraz eder.
Hangi defterlerin beyana tabi tutulması gerektiğini tacir takdir eder.
Tacirler beyana tabi defterlerini ticaret siciline beyan ederler.
Pay defteri onamaya tabi defter değildir.
Tacirin tacir sıfatı sona erdiğinde ticari defterle ilgili 10 yıl boyunca saklama yükümlülüğü devam eder.
Mahkeme ticari defterde tamamlayıcı yemini defter içeriğini sahibinin lehine hükme dayanak görmüşse verir.
Karar defterini tüzel kişi tacirler tutar.
Tacir iflas ederse defterin tamamı incelenmek üzere mahkemeye teslim edilir.
Karar defterinde kapanış tasdiki söz konusu olamaz.
Tacir defterini yitirdikten 15 gün süre içinde mahkemeden vesika istemelidir.
Komisyonculuk borçlar kanununda düzenlenmiştir.
Rekabet hakkı acentenin haklarından biri değildir.
Belirsiz süreli olarak yapılmış acentelik sözleşmesi 3 ay içinde feshedilebilir.
Tacir medeni haklarını yitirse bile ticari mümessilin görevi sona ermez.
Komisyoncunun aldığı malı bedeli üzerinden satmasına hapis hakkı denir.
Ticari mümessilin yetkisini belli bir şube ile sınırlandırmak isteyen tacir durumu ticaret siciline tescil ve ilan ettirmelidir.
Komisyon sözleşmesi şekle tabi değildir yazılı ve sözlü yapılabilir.
Komisyoncunun tekel hakkı yoktur.
Acente ile komisyoncu arasında yapılan sözleşme acentelik ticaret kanununda düzenlendiği için ticari bir iş sayılır.
Komisyoncuya 2. sırada uygulanan vekalet hükümlerinden sonra 3. sırada temsil uygulanır.
Aracı acenteye 2. sırada ticari işler tellallığı hükümleri uygulanır.
Bir işletmedeki tezgahtar tacir yardımcısı ticari vekildir.
Anonim şirketlerde müdürler ticari mümessildir.
Müvekkilin aynı mahalde yeni bir acente ataması için mevcut acentenin izni gerekir.
Seyyar tüccar memuru tacire bağlı tüccar yardımcısıdır.
Olağan giderleri isteme hakkı acente hakkı değildir.
Rekabet yasağı komisyoncunun borç ve yükümlülüğü değildir.
Belli bir bölgede aracılık etmek ticari işler tellallığının borç ve yükümlülüğü değildir.
Akitleri o işletme adına yapmayı meslek edinen acenteye akitçi acente denir.
İşletmenin merkezi ve şubesi dışında da tüm işletmelerde yetkili yardımcı Ticari mümessildir.
Ticari mümessil hem zımni hem de açıkça atanır.
Para mal ve hizmetten doğan alacaklar cari hesaba yazılır.
Cari hesap sözleşmesinde kambiyo senetlerinin yazılması için aranan koşul senedin tahsil kabiliyeti olmasıdır.
Cari hesap sözleşmesi yazılı yapılmazsa hükümsüzdür.
Cari hesap sözleşmesinde hesap kesilip sözleşme sona erdikten sonra kaydedilen bir alacak veya borç yenilenmiş sayılır.
Anlaşmadan önce alacakların cari hesaba geçirilmesi için sözleşmede öngörülme şartı aranır.
Borç ve alacaklar cari hesaba geçmesinden sonra bu haklar varlığını sürdürür.
Cari hesaba kaydedilen bir alacak başkasına devredilemez!
Belirsiz süreli cari hesap sözleşmesi taraflardan birinin feshi ihbarı ile sona erdirilir.
Cari hesapta borç hesap kesilip saptandıktan sonra diğer tarafça kabul edilmiş sayılır.
Cari hesap sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmasının şartına sıhhat şartı denir.
Cari hesap sözleşmesinden önce doğmuş alacaklar bu sözleşmeye yazılmaz.
Cari hesaptaki 2 süre anlaşma süresi ve hesap devresidir.
Cari hesabın içeriğini karşılıklı alacak oluşturur.
Cari hesaba geçirilmesi için tahsil edilmesi koşulu aranan senetler kambiyo senetleri denir.
Hesabın kesilmesinde 2 tarafın da karşılıklı çıkacak bakiyeyi isteyebileceklerine dair yapılan anlaşmaya cari hesap sözleşmesi denir.
Cari hesap sözleşmesinin hukuki niteliği özel bir takas rejimi olmasıdır.
Ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu sınırlandırılmamış ortaklık kolektif ortaklıktır.
Adi komandit ortaklık için tescil istemi sözleşmenin düzenlenmesinden itibaren 15 gün içinde yapılır.
Tüzel kişiliği bulunmayan borçlar kanununda düzenlenen ortaklık adi ortaklıktır.
Adi ortaklık ticaret kanununda düzenlenen bir ortaklık değildir.
En az 5 kişi ile kurulan ortaklıklar sermayesi paylara bölünmüş komandit anonimdir.
Bir şirket ticaret siciline tescil ve ilan edildiğinden itibaren 1.işgünü 3.kişilerin iyi niyeti ortadan kalkar.
Kolektif şirket sözleşmesinde şirketin işletme adının bulunması zorunlu değildir.
Adi ortaklık borçlar kanununda düzenlenmiştir.
Donatma iştirakinin de tüzel kişiliği yoktur.
Ticaret şirketleri tüzel kişiliğini ticaret siciline sözleşmelerini tescil ve ilan etmekle kazanırlar.
Şirket sözleşmesi çok taraflı sözleşmedir.
Ortaklıktan çıkma halleri kolektif şirket sözleşmesinde bulunması zorunlu öğe değildir.
Kolektif ortaklığın kurulurken işlemlerinde eksiklik olması durumunda kurulan ortaklık adi ortaklık olmuş olur.
Kolektif ortaklık doğmamakla birlikte şirket ortakları şirket borcundan dolayı 3.kişilere karşı müteselsilen sorumlu olurlar.
Kolektif ortaklık sözleşmesindeki bazı eksikliklere rağmen ortaklık tescil ve ilan edilirse yine de kolektif ortaklık olarak sayılır.
Önce emredici hükümler uygulanır.
Adi ortaklıkta tüzel kişilik yoktur.
Şirket sözleşmesinde konu dışında işlem yapılmasının sonucu yokluk söz konusudur.
Kolektif şirketlerde sözleşmenin değiştirilebilmesi için aranan çoğunluk oy birliğidir.
Kolektif şirketlerde 3. kişilerle ilişkiyi sağlayanlara temsilci denir.
Kolektif ortaklıklarda sermayenin belli bir kısmının kuruluşta ödenmesi ile ilgili kanun yoktur.
Kolektif şirket unvanında adı bulunan ortak ortaklıktan ayrılırsa adının unvanda kalabilmesi için ortağın yazılı izni gerekir.
Kolektif şirketlerde payın devri için tüm ortakların kararı gereklidir.
Kazanç sağlama kolektif ortaklıkta bir hak değildir.
Kolektif ortaklıkta olumsuz yönetim diye bilinen hak itiraz hakkıdır.
Rekabet yasağına aykırı davranan ortak ortaklığın vergi borçlarından sorumlu olmaz.
Rekabet yasağına aykırı davranan ortağa karşı açılan davalar 1 yılda zamanaşımına uğrar.
Kolektif şirketlerde itirazın kaldırılmasını isteme hakkı yönetim hakkına sahip ortaklara aittir.
Kolektif şirketlerde sermaye koyma borcunu ifa etmeyen ortaktan tazminat talep etmesi için ortağa ihtar yapılmış olması gereklidir.
Kolektif şirketlerde olağanüstü işlerde yönetim hakkı bütün ortaklara aittir.
Kolektif ortaklıkta ortaklar ticari itibar, ayın, emek gibi şeyleri sermaye olarak ortaya koyabilirler.
Kolektif ortaklıkta ortağın ortaklığa katılması karşılığında ortaklık mal ve gelirlerindeki karşılığa katılma payı adı verilir.
Kolektif ortaklığın 3. kişilerle işleme girişmeden önce iradesini hazırlaması düşünmesi ve karar alması hakkına yönetim hakkı denir.
Şirket ortalarından birisi aynı işi yapan bir kolektif şirkete ortak olursa bu haksız rekabete girer.
Birleşme irade dışı fesih sebebidir.
Kolektif ortaklıkta ortağın ortaklara arasında değişikliğe neden olur. Çünkü devreye mirasçılar girer.
Kolektif şirketlerde şirket borcunu ödemediği takdirde tüm ortaklar adi takip yoluyla takip edilebilir.
Kolektif şirketler hem adi hem de iflas yoluyla takip edilebilir.
Kolektif ortaklıkta payın devri için tüm ortakların kararı gerekir.
Kolektif ortaklıktan ayrılan ortak payını ayrılma tarihinden önce girişilen işlemler tasfiye edilince alır.
Kolektif şirketlerde ortak kar payını almazsa ortağın alacağı olarak kalır.
Kolektif şirketlerde şirketin tasfiyesi sonucu tasfiye bakiyesi üzerinden ortakların sahip oldukları hakka tasfiye payı denir.
İşletme adı kullanmak zorunlu değildir.
Marka seçmek kullanmak zorunlu değildir.
Ticaret ünvanı zorunludur.
İşverene açılacak tazminat davası ticaret mahkemesinde çözülmez.
Gelir sağlamayı hedef tutma ticari işletme öğelerinden biridir.

alıntı
 

Benzer konular

Top