Ticaret Hukuku

Mc_ÖRGE

HalaMadrid
Katılım
15 Eyl 2009
Mesajlar
1,654
Beğeniler
84
Şehir
İzmir
#1
Ticaret Hukuku

Menşe ve mahreç işaretleri ticaret unvanıdır.
 Ticaret siciline tescilin ve ilanın üçüncü kişilerin
sübjektif iyiniyetini kaldırmasıtescilin olumlu
etkisinin sonucudur.
 Ticari defter tutmak zorunda olanlar: Anonim
şirket, ticari işletme işleten dernek, kollektif şirket,
limited şirket. Esnaf ise ticari defter tutmak zorunda
değildir.
 Karar defterini tüzel kişi tacirler tutar.
 Haksız rekabetin unsurları: Aldatıcıdavranışın
varlığı, Rekabet hakkının kötüye kullanılması,
İktisadi rekabetin varlığı, Aldatıcıdavranıştan başka
surette iyiniyet kurallarına aykırılık.
 Ticari işletmenin devri iyiniyetli üçüncü şahıslara ve
alacaklılara karşıtescil ve ilandan itibaren hüküm
ifade eder.
 Komisyoncunun borç ve yükümleri: Özen gösterme
ve talimata uyma, Hesap verme, Müvekkilin
çıkarlarınıkoruma, İhbar etme
 Cari hesapta iki süreyi birbirinden ayırt etmek
gerekir. Bunlardan biri hesap devresidir. Diğeri ise
anlaşma süresidir.
 Ortak sayısının üst sınırıkanunla sınırlandırılan
ortaklık tipi Limited ortaklıktır.
 Kollektif ortaklıklarda itiraz hakkıyönetim hakkına
sahip ortaklara aittir.
 Kollektif ortaklıkta, sermaye borcunu ifa etmeyen
ortaktan tazminat talep edilebilmesi için ortağa ihtar
yapılmışolmasıaranır.
 Anonim ortaklıkta yönetim kurulu üyelerine her
toplantıgünü için ödenen ücrete huzur hakkıdenir.
 Anonim ortaklıkta, denetçiler ortaklığın ciddi
tehlikelerle karşılaştığınıgösteren belirtiler
olduğunda genel kurulu olağanüstü toplantıya
çağırabilirler.
 Komanditer ortağın olağanüstü denetleme hakkına
ilişkin doğru ifadeler: Önemli sebeplerin varlığı
halinde kullanılır. Ancak somut bir işiçin kullanılır.
Kullanılabilmesi için dava açılmasıgerekir. Sürekli
nitelikte değildir.
 Türk hukukuna göre çıkartılmasımümkün olan
tahviller: Primli, İkramiyeli, Teminatlı, Pay senediyle
değiştirilebilir tahvil.
 Kollektif ortaklıklarda , ortaklığıtemsil etme
yetkisinin sınırlandırılmasının iyiniyet sahibi kişilere
karşıgeçerli olmasıiçin sınırlandırma ticaret siciline
tescil ve ilan edilmeli.
 Kollektif ortaklığın rızai temsilcileri: Ticari
mümessiller, Ticari işler tellalı, Komisyoncular,
Ticari vekiller
 Nama yazılıtahviller alacağın temliki hükümlerine
göre devredilebilir.
 Emre yazılıödeme vaadine Poliçe ile ilgili hükümler
uygulanır.
 Bir limited ortaklığın ortak sayısının yirmiden fazla
olmasıhalinde genel kurul toplantılarında anonim
ortaklığa ait kurallar uygulanır.
 Görüldüğünden belli bir süre sonra ödenecek
poliçelerde ibraz süresi 1 yıldır.
 Limited ortaklıklarda, ortaklık sözleşmesinde aksine
bir hüküm yoksa, müdür sıfatına kanunen ortakların
tümü sahip olur.
 Çekte sorumlulardan birisinin kendisine karşı
sorumlu olanlara karşıaçacağıdavanın zamanaşımı
süresi, çeki ödediği tarihten itibaren 6 aydır.
Mükerrer sigortanın amacısigortacılara güveni
arttırmak.
 Kıymetli evrakın özellikleri: Kıymetli evrakın
içerdiği hakkın başkasına devredilebilmesi. Kıymetli
evrak tiplerinin kanunda sınırlayıcıolarak sayılmış
olması. Soyutluk ilkesinin yürürlükte olması. Hakla
senet arasında kuvvetli bir bağın var olması.
 Hayat sigortalarında lehtarın özelliği akde taraf
olmamasıdır.
 Sigortanın yararları: Milli kaynaklarıkoruması,
Tasarruf sağlaması, Güvenlik sağlaması, Kapital
sağlaması.
Makbuz senedi bir emtia senedidir.
Maliki olduğu bir deniz gemisini deniz ticaretinde
kullanan kişiye donatan denir.
Makbuz senedine, makbuz senediyle birlikte Varant
devredilirse beyaz ciro yapılabilir.
 Sigortacının iç teşkilatında yer alan servisler:
Muhasebe, Hukuk, Reasürans, Hasar
Müşterek avarya paylaşmasınıtespit eden belgeye
dispeç denir.
 Sigortacı, sigorta ettirenin haklarına riziko
gerçekleşince halef olur.
 Sigorta hukukuna ilişkin başlıca kanunlar:
Kooperatifler kanunu, Mükerrer Sigorta İnhisarı
Hakkında Kanun, Trafik kanunu, Türk Ticaret
kanunu.
 Derneklerin malıolan gemiler yönetim kurulunu
oluşturan kişilerin çoğunluğunun Türk vatandaşı
olmasıkoşuluyla Türk gemisi sayılırlar.
 

Benzer konular

Top