Türk Siyasal Hayatı Ara Sınav Deneme Sınavı

wien06

V.I.P
V.I.P
Katılım
30 Ags 2007
Mesajlar
6,184
Beğeniler
155
Yaş
49
Şehir
Viyana
#1
Ara Deneme Sınavı 1

1-) Aşağıdakilerden hangisi bürokratik rejimlerin ortaya çıkmasında etkili olan etkenlerden biri değildir?
A) Ara ve tüketici malların eksikliği
B) Ödemeler dengesi açığı
C) İşsizlik
D) Dövizin değer kaybetmesi
E) Yüksek enflasyon oranı

--------------------------------------------------------------------------------
2-) İsmet İnönü “12 Temmuz Deklerasyonu” olarak adlandırılan konuşmasını aşağıdaki hangi yılda yapmıştır?
A) 1940
B) 1944
C) 1947
D) 1950
E) 1957

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Aşağıdakilerden hangisi 1960 ile 1980 askeri darbesinin benzer yönüdür?
A) Askeri rejimin sadece ekonomik krizi çözmek istemesi
B) Askeri rejimin sadece üç partiye seçime katılma izni vermesi
C) Sivil toplum örgütlerinin siyasal partilerle işbirliğine izin vermesi
D) Askeri rejimin hak ve özgürlükleri genişletmesi
E) Giden askeri rejimin siyasal etkisinin seçimlerden sonra devam etmesi

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Türkiye’de 1945 ile 1950 arasındaki reformist demokratikleşme sürecinin özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Siyasal iktidarı elinde tutanlarca başlatılması
B) Herhangi bir kopma öğesi içermemesi
C) Herhangi bir siyasal şiddetin olmaması
D) Eski rejimin anayasal düzeni içinde başarılması
E) 1924 Anayasası’nın tümüyle değiştirilmesi

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Anayasası çatışmacı tarzda anayasa yapımına örnek gösterilir?
A) Fransa
B) Almanya
C) İtalya
D) İspanya
E) İngiltere

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yapılmış anayasaların (1876 Osmanlı, 1924 - 1961 - 1982 Cumhuriyet Anayasaları) ortak özelliklerinden biridir?
A) Tümünün siyasal meşruluklarının zayıf olması
B) Sosyal güçleri geniş ölçüde temsil etmesi
C) Yasama meclisinde uzlaşma yoluyla hazırlanmaması
D) Kurucu meclisler ya da yasam meclislerince yapılması
E) Kurucu meclislerde müzakere ve pazarlık yoluyla hazırlanması

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası yapılırken TBMM için doğru bir ifadedir?
A) Mecliste görece bir özgürlük atmosferinin olmaması
B) Meclise Kemalistlerin hakim olmaması
C) Meclisin toplumdaki önemli güçlerin tümünü temsil etmemesi
D) Tek parti sisteminin anayasa tartışılırken pekişmiş olması
E) Mustafa Kemal”e muhalefet eden milletvekillerinin tekrar seçilmesi

--------------------------------------------------------------------------------
8-) 1960 darbesinden sonra anayasa hazırlamakla görevlendirilen kuruluşlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Danıştay - Anayasa Mahkemesi
B) Yüksek Askeri Şura - Üniversiteler
C) Anayasa Komisyonu - YÖK
D) Milli Birlik Komitesi - Temsilciler Meclisi
E) Siyasi Partiler - Sivil Toplum Örgütleri

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası’nın temel özelliklerinden biridir?
A) Kanunların anayasaya uygunluğunun yargı denetimine sunulması
B) Kamu kurumlarının idari özelliklerinin sınırlandırılması
C) Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması
D) Devlet elitinin temel değerlerini yansıtmaması
E) Yasamanın tek kuruluştan oluşan mecliste gerçekleşmesi

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın temel özelliklerinden değildir?
A) Güçlendirilmiş Milli Güvenlik Kurulu
B) Güçlendirilmiş Cumhurbaşkanı
C) İdari özerkliğin arttırılması
D) Yargının denetleme yetkisinin sınırlandırılması
E) Sınırlandırılmış temel özgürlükler

--------------------------------------------------------------------------------
11-) 1960 darbesinden sonra, darbeciler kimin başkanlığında Milli Birlik Komitesini örgütledi?
A) İsmet İnönü
B) Talat Aydemir
C) Alparslan Türkeş
D) Cemal Gürsel
E) Celal Bayar

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdakilerden hangisi 1971 ve 1973 yılında yapılan anayasa değişikliklerinden biri değildir?
A) Silahlı Kuvvetlerin Sayıştay denetimine tabi olması
B) TBMM’nin yürütmeye kanun hükmünde kararname yapma yetkisi vermesi
C) Yürütmenin güçlendirilmesi
D) Temel özgürlüklerin sınırlandırılması
E) Mahkemelerin denetleme yetkisinin sınırlandırılması

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın temel özelliklerinden biridir?
A) Vatandaşların sosyal haklarının genişletilmesi
B) Yargı denetiminin güçlendirilmesi
C) Temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi
D) Sivil toplum kuruluşlarının siyasi partilerle işbirliği yapabilmesi
E) Cumhurbaşkanı ve Milli Güvenlik Kurulunun yetkilerinin arttırılması

--------------------------------------------------------------------------------
14-) 1924 Anayasası’nın en önemli eksikliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seçilmiş çoğunluğun gücünü kontrol edecek, kontrol ve dengeleme sisteminin olmaması
B) Siyasal kurumların kuruluşunda etkili olmaması
C) Anayasa tartışmalarının baskıcı bir ortamda geçmesi
D) Anayasayı hazırlayan Meclis’in toplumun önemli güçlerini temsil etmemesi
E) Demokrasinin pekişmesini sağlaması

--------------------------------------------------------------------------------
15-) 1982 Anayasası’nın eski siyasal liderlerinin siyasal faaliyetlerini yasaklayan maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anayasının 2. maddesi
B) Geçici 4. madde
C) Geçici 8. madde
D) Geçici 15. madde
E) Geçici 30. madde

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Aşağıdakilerden hangisi 1995 yılında 1982 Anayasasın’da yapılan değişikliklerden biri değildir?
A) Seçmen sayısının 18’e düşürülmesi
B) Sendika ve derneklerin siyasal faaliyetlerine izin verilmesi
C) Kamu çalışanlarına sendika hakkı verilmesi
D) TBMM üye saysının 450’ye çıkarılması
E) Siyasi partilere üye olma yaşının 18’e indirilmesi

--------------------------------------------------------------------------------
17-) CHP bir kadro partisi olarak aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip değildir?
A) Taşrada yerel ileri gelenlerin hakim olduğu elite dayanması
B) Küçük batılılaşmış elit üzerine yoğunlaşması
C) Köylü kitlelerin desteğini sağlamak istemesi
D) Eğitimli elit üzerinde yoğunlaşması
E) Merkezde resmi bürokratik elite dayanması

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Partilerin aldıkları oylarda, ani ve önemli değişiklikler anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Franksiyonlaşma
B) İdeolojik bölünme
C) Oynaklık
D) Hizipleşme
E) Parçalanmışlık

--------------------------------------------------------------------------------
19-) 1960 öncesi Demokrat Parti kaç kez büyük farkla seçimleri kazanmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

--------------------------------------------------------------------------------
20-) DP hangi yılda yapılan seçimlerden sonra muhalefete karşı, giderek artan otoriter tedbirlere başvurmuş ve muhalefeti uzlaşmaz, gürültücü hale getirmiştir?
A) 1946
B) 1950
C) 1954
D) 1957
E) 1960

--------------------------------------------------------------------------------
21-) 1971 Askeri yönetimi aşağıdaki hükümet biçimlerinden hangisinin kurulmasında ısrarcı olmuştur?
A) Partiler üstü, teknokratik hükümet
B) Bürokratik hükümet
C) Asker ağırlıklı hükümet
D) Demokratik seçimle gelmiş hükümet
E) Radikal subaylardan oluşan hükümet

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Siyasal partiler arasındaki ideolojik farkların artması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Örgütsel zayıflık
B) Oynaklık
C) Kutuplaşma
D) Parçalanmışlık
E) Oy oranı dağlımı

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Demokrasiye geçiş ve demokrasinin pekişmesinde aşağıdakilerden hangisi en önemli unsurdur?
A) Toplumun ekonomik koşulları
B) Kültür ve gelenekleri
C) Anayasa yapım süreci
D) Ordunun durumu
E) Uluslararası ilişkiler

--------------------------------------------------------------------------------
24-) 1945 - 1950 yılları arasında çok partili sisteme geçerken, 1924 anayasasının değişmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demokratik görünen bir anayasa olması
B) Anayasanın değiştirilemez olması
C) CHP’nin baskıcı olması
D) Anayasa değişimini engelleyen toplumsal muhalefetin olması
E) İsmet İnönü’nün otoriter olması

--------------------------------------------------------------------------------
25-) 1924 Anayasası’nın, DP’nin iktidarda olduğu on yıl boyunca değişmemesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anayasanın etkili kontrol ve dengeleme sisteminin olması
B) Anayasanın sağladığı sınırsız çoğunluk yönetiminin avantajına olması
C) Yargı denetiminin olması
D) Ordunun DP’i desteklemesi
E) İktidar ve muhalefetin diyalog içinde olması

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Aşağıdaki hangi yıl Tek parti sistemi “Anayasa”yı kolayca otoriter bir hükümetin aracı haline getirdi?
A) 1920
B) 1923
C) 1924
D) 1925
E) 1924


Cevaplar

1-) D
2-) C
3-) E
4-) E
5-) A
6-) A
7-) C
8-) D
9-) A
10-) C
11-) D
12-) A
13-) E
14-) A
15-) B
16-) D
17-) C
18-) C
19-) C
20-) D
21-) A
22-) C
23-) C
24-) A
25-) B
26-) D
 

wien06

V.I.P
V.I.P
Katılım
30 Ags 2007
Mesajlar
6,184
Beğeniler
155
Yaş
49
Şehir
Viyana
#2
Türk Siyasal Hayatı Ara(vize) Deneme Sınavları 2

1-) Linz ve Stepan’a göre, pekişmiş demokrasilerde, devletle piyasa arasında aracı rolü oynayan bir dizi sosyo-politik biçimde yaratılmış, kabullenilmiş kurallara, kurumlara ve düzenlemelere gerek gösteren aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sivil toplum
B) Siyasal toplum
C) Hukuk devleti
D) Devlet bürokrasisi
E) Ekonomik toplum

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Guillermo O’Donnell’ın “delegasyoncu demokrası” kavramının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kişiselleşmiş liderlik stili
B) Zayıf siyasal kurumlar
C) Zayıf siyasal partiler
D) Asker-sivil iktidarı
E) Yatay hesap vermenin yokluğu

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Aşağıdakilerden hangisi 1970’lerde Türk siyasal partileri arasında aşırı derecede parçalanmanın nedenlerinden biri değildir?
A) Siyasal şiddet eylemlerinin yaygınlaşması
B) Radikal solun parlementoda temsil edilmemesi
C) İki büyük partinin koalisyon kurması
D) Siyasal kutuplaşmanın kamu çalışanlarını bölmesi
E) Ağır ekonomik sorunların olması

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Huntington’a göre yeni demokrasilerde demokrasinin pekişmesi için aşağıdakilerden hangisi daha elverişli bir durum sayılır?
A) Otoriter yönetimin devrim yoluyla yıkılması
B) Daha yakın ve daha uzun demokrasi deneyimi
C) Daha uzak ve daha kısa demokrası deneyimi
D) Delegasyoncu demokrasi deneyimi
E) Parlamenter demokrasi deneyimi

--------------------------------------------------------------------------------
5-) 1945 yılında hükümetin sunduğu toprak reformu yasa tasarısına karşı çıkan milletvekilleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Adnan Menderes
B) Recep Peker
C) Celal Bayar
D) Fuat Köprülü
E) Refik Koraltan

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Türkiye’de demokrasiye geçişler arasında gerek sona eriş biçimi ve gerek pratik açıdan en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1945-50
B) 1950-60
C) 1960-61
D) 1971-73
E) 1980-83

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Türkiye’de 1940’lardan sonra demokrasiye geçiş sürecine ne ad verilir?
A) Üçüncü dalga demokrasisi
B) Totaliter sistem
C) Çok partili demokrasi
D) İkinci dalga demokrasisi
E) Geçiş demokrasisi

--------------------------------------------------------------------------------
8-) 12 Mart 1971 askeri müdahalesiden sonra kurulan teknotratlar hükümetine kim başkanlık etmiştir?
A) Turan Güneş
B) Nihat Erim
C) Süleyman Demirel
D) Bülent Ecevit
E) Şükrü Saraçoğlu

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Siyasal iktidar yetkilerinin tek elde toplandığı siyasal rejime ne ad verilir?
A) Demokrasi
B) Realizm
C) Otoriterizm
D) Cumhuriyet
E) Teokrasi

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Siyasi alanda bireysel özgürlüklerin geliştirilmesinden yana, ekonomide ise özel girişime dayalı, devletin müdahale etmediği ekonomik düzene ne ad verilir?
A) Kapitalist
B) Tutucu
C) Otoriter
D) Liberal
E) Ilımlı

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Aşağıdakilerden hangisi siyasal sistemin meşruluğunun kaybolmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Ekonomik sıkıntılar
B) Uluslararası problemler
C) Kamu görevlilerinin bölünmüşlüğü
D) Hükümetin ve meclisin hareket edemez duruma gelmesi
E) Partilerin başındaki güçlü liderler

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Tek parti rejiminden çok partili demokrasiye geçişi tanımlayan süreç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demokrasiye geçiş
B) Otoriterizmden kopma
C) Yarışmacı siyasete geçiş
D) Otoriterizmden yarışmacı siyasete geçiş
E) Reforumcu siyasete geçiş

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Uzun bir sosyalleşme süreci ile vatandaşlar arasında demokratik değerlerin yerleştirilmesi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maximalist rejim yaklaşımı
B) Minimalist yaklaşım
C) Maximalist yaklaşım
D) Demokratik yaklaşım
E) Demokratik pekiştirme

--------------------------------------------------------------------------------
14-) 1971 askeri darbesi sonucunda askerlerin idareyle ilişkileri nasıl düzenlenmiştir?
A) İdareyi askeri yönetim üstlenmiştir.
B) İdareye hiç karışmamışlardır.
C) İdareyi yeni seçilen hükümete bırakmışlardır.
D) İdareyi Milli Birlik Komitesi yüklenmiştir.
E) İdareyi doğrudan ele almak yerine perde arkasında kalmayı tercih etmişlerdir.

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Türkiye’de muhalefet partilerinin katıldığı gerçek anlamda ilk yarışmacı seçimler hangi yıl yapılmıştır?
A) 1961
B) 1954
C) 1950
D) 1957
E) 1946

--------------------------------------------------------------------------------
16-) 1982 Anayasası’nın hükümet sistemi, aşağıdakilerden hangisi olarak tanımlanabilir?
A) Parlamenterizm
B) Zayıflatılmış parlamenterizm
C) Güçlendirilmiş parlamenterizm
D) Otoriter sistem
E) Tam demokratik sistem

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Parlamentoya ve yürütme organının seçimle iş başına gelen yasama organına karşı sorumlu olması ilkesine dayanan yönetim biçimine ne ad verilir?
A) Parlamentarizm
B) Demokrasi
C) Çok partili sistem
D) Çoğulculuk
E) Sosyalizm

--------------------------------------------------------------------------------
18-) 1971 ve 1973 Anayasa değişiklikleri, aşağıdaki hangi partinin felsefesini ve anayasa önerilerinin büyük bölümünü gerçekleştirmiştir?
A) CHP
B) AP
C) MSP
D) MHP
E) ANAP

--------------------------------------------------------------------------------
19-) 1960 müdahalesinden sonra kurulan “Kurucu Meclis”in sivil kanadını aşağıdakilerden hangisi oluşturuyordu?
A) Milli Birlik Komitesi
B) Milli Güvenlik Kurulu
C) Temsilciler Meclisi
D) Danışma Meclisi
E) Anayasa Komisyonu

--------------------------------------------------------------------------------
20-) 12 Temmuz 1947’de “12 Temmuz Beyannamesi” olarak adlandırılan demeci yayınlayan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsmet İnönü
B) Celal Bayar
C) Recep Peker
D) Adnan Menderes
E) Cemal Gürsel

--------------------------------------------------------------------------------
21-) 1961 Anayasası’nın politikacılara ve seçilmiş meclislere karşı güvensizliğini ifade eden temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vatandaşların temel haklarını genişletmesi
B) İdari mahkemelerin güçlendirilmesi
C) Devlet memurlarının ve hakimlerin iş güvenliğinin sağlamlaştırılması
D) İktidarı sınırlandıracak etkin frenler ve dengeler sistemi yaratması
E) Kamu kuruluşlarının bazılarına geniş idari özerklik verilmesi

--------------------------------------------------------------------------------
22-) 1923-46 Türk tek-parti rejimi gerek ideoloji gerek örgütsel bakımdan aşağıdaki hangi geleneğe yakındır?
A) Komünist parti geleneği
B) Faşist parti geleneği
C) Diktatörlük geleneği
D) Sosyal demokrasi geleneği
E) Liberal demokratik gelenek

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Pek çok askeri liderin yorumuna göre, 1980 askeri darbesini ve çöküşü önleyebilecek en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisi olabilirdi?
A) Kıbrıs sorununun çıkmaması
B) AP - CHP Koalisyonu
C) Temel özgürlüklerin genişletilmesi
D) İşsizlik ve enflasyonun önlenmesi
E) Partilerin örgütsel güçlerinin artması

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın temel özelliklerinden biri değildir?
A) Güçlendirilmiş Cumhurbaşkanı
B) Güçlendirilmiş Milli Güvenlik Kurulu
C) Güçlendirilmiş Parlamento
D) Temel özgürlüklerin sınırlandırılması
E) İdari özerkliğin kaldırılması

--------------------------------------------------------------------------------
25-) 1982 Anayasası’nda yer alan, eski siyasi liderlerin siyaset yapmasını yasaklayan geçici 4. madde aşağıdaki hangi yıl yapılan değişiklikle kaldırılmıştır?
A) 1983
B) 1984
C) 1987
D) 1991
E) 1995

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Türkiye’de müdahale yapan askerlerin ortak özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Demokratik rejimi engellemek istemeleri
B) Yeni anayasa yapılırken etkili olmaları
C) Uzun süreli askeri rejim kurmak istememeleri
D) Demokrasiye geçiş sürecini başlatmış olmaları
E) Yönetimden çekilmek için çıkış garantileri elde etmeleri

--------------------------------------------------------------------------------


Cevaplar

1-) E
2-) D
3-) C
4-) B
5-) B
6-) A
7-) D
8-) B
9-) C
10-) D
11-) E
12-) D
13-) C
14-) E
15-) E
16-) B
17-) A
18-) B
19-) C
20-) A
21-) D
22-) E
23-) B
24-) C
25-) C
26-) A
 
Top