Yönetim ve Organizasyon

Mc_ÖRGE

HalaMadrid
Katılım
15 Eyl 2009
Mesajlar
1,654
Beğeniler
84
Şehir
İzmir
#1
Yönetim ve Organizasyon

 Davranışsal yönetim yaklaşımıyla birlikte gündeme
gelmeye başlayan konular arasında yer alanlar:
Güdüleme, Birey, Örgütün sosyal yapısı, Grup
davranışı, iletişim, biçimsel ve biçimsel olmayan
ilişkiler.
 Çevresiyle etkileşim ya da girdi çıktıalışverişi
olmayan sistemlere kapalısistem denir.
 Yönetim fonksiyonlarının en önemlisi planlamadır.
Mekanik sistemler: Uçak, Otomobil, Bilgisayar,
Saat,....
 Adam Smith, uzmanlaşma ve işbölümü üzerine
çalışmalar yaparak yönetim birimine katkıda
bulunan kişidir.
Eli Whitney: Bilimsel yöntem, maliyet muhasebesi
Lucas Paciali: Çift kayıt sistemi
Sir Thomas Moore: Uzmanlaşma
Machiavelli: Liderin kitlelere dayanması
 İnsan ilişkileri yaklaşımıyla gündeme gelen konular:
Güdüleme, Liderlik, Grup davranışı, Örgütün sosyal
yapısı
 Bir işin başarılmasıiçin özel bilgi ve tecrübe sahibi
olmayıgerektiren ve o işin gerektirdiği araç ve
teknikleri kullanma becerisini ifade eden yeteneğe
Teknik yetenek denir.
 Bilimsel yöntem yaklaşımına öncülük eden bilim
adamları: Frederick Taylor, Henry Gantt, Frank
Gilbreth, Lillion Gilbreth
 Örgütlenme sürecinin ilk aşaması: Planların ve
amaçların incelenmesi
 Planıortaya çıkarmak için izlenen sürece Planlama
denir.
 Personel müdürü orta kademe yöneticilerine
örnektir.
 Endüstri devrimiyle başlayan ve 1930'lu yıllardan
itibaren yetersiz kalmaya başlayan yönetim
yaklaşımıKlasik dönem yaklaşımıdır.
 Çevresiyle etkileşimi yada girdi-çıktıalışverişi
olmayan sistemlere kapalısistem denir.
 Beklenilen satışların karşılanabilmesi için eldeki
stoklarıminimum stok bakiyesini göstermekle
birlikte üretimin başlama ve tamamlanma süreleri ile
teslim günlerini belirten bütçe üretim bütçesidir.
 Durumsallık yaklaşımıkapsamında teknolojinin
işletme başarısına etkilerini araştıran yöntemci Joan
WoodWard'dır.
 Organik örgütün özellikleri: Uzmanlaşmanın düşük
olması, Standartlaşmanın düşük olması, İletişimin
tavsiye ve bilgiye dayanması, Prestijin kişisel
katkıdan dolayıkazanılması.
 Bitki, biyolojik sistem içinde yer alır.
 Örgüt yöneticilerinin biçimsel olmayan güçlü iş
gruplarından korku duyduklarınıvurgulayan ve
sosyal sistemi iç sistem ve dışsistem olmak üzere
ikiye ayıran düşünür Geoarga Homans'tır.
 Planlaanın yararları: Bütün faaliyetleri bir amaca
yöneltmesi, diğer yönetim fonksiyonlarının
gerçekleştirilmesini kolaylaştırması, belirsizlikleri
azaltması, kaynakların en iyi biçimde kullanılmasını
sağlaması
 Planıortaya çıkarmak için izlenen sürece planlama
denir.
 Woodward araştırmasında teknolojinin
organizasyon üzerindeki etkilerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
 İşletmeyi etkileyen iç faktörler: Kullanılan teknoloji,
Personel, Hedefler, Faaliyet konuları
 Örgütlenme ilkelerinden biri amaç birliğidir.
 Yönetim süreci yaklaşımınıgeliştiren bilim adamı
Henri Fayol'dur.
 Bilimsel yönetim yaklaşımına öncülük eden bilim
adamları: Frederick Taylor, Henry Gantt, Frank
Gilberth, Harrington Emerson, Lillian
 Yöneticinin bireylerarasırolleri:Temsil, önderlik,
irtibat sağlama
 Bilimsel yönetim yaklaşımının öncülüğünü yapan
Frederick Taylor'un ilkeleri: Standartlaşma,
Hareket ve zaman etüdü, Personelin seçimi ve
eğitimi, Fonksiyonel ustabaşılık
 Endüstri devrimiyle başlayan ve 1940'lara kadar
devam eden yönetim yaklaşımı: Klasik dönem
(yönetim) yaklaşımı.
 Yöneticilerin plan oluşturma nedenleri:
Belirsizlikleri ve değişmeleri dengelemek, Faaliyetleri
bilinçli olarak belirlenmişamaçlar üzerinde
odaklaştırmak, Gelecekteki faaliyetler için koordineli
sistematik bir göstericiye sahip olmak, Gelecekteki
faaliyetler için standartlar belirleyerek denetimi
kolaylaştırmak.
 İşletmeyi etkileyen iç faktörler: Kullanılan teknoloji,
Personel, Hedefler, Faaliyet konuları
 Planlamanın yararları: Bütün faaliyetleri bir amaca
yöneltmesi, Diğer yönetim fonksiyonlarının
gerçekleştirilmesini kolaylaştırması, Belirsizlikleri
azaltması.Kaynakların en iyi biçimde kullanılmasını
sağlaması
 Planlamanın özellikleri: Yönetim fonksiyonları
içinde önceliğinin olması, Dikkatleri amaçlar
üzerinde yoğunlaştırması, Bir seçim ve tercih
faaliyeti olması, Kapsamlıbir faaliyet olması.
 Organizasyon sürecinin aşamaları: 1. Planların ve
amaçların belirlenmesi. 2. Amaçlara ulaştıracak
faaliyetlerin belirlenmesi. 3. Faaliyetlerin
gruplandırılması. 4. İşleri yapacak personelin
niteliklerinin belirlenip görevlendirilmesi 5. Yetki ve
sorumlulukların düzenlenmesi 6. Yer, araç ve
yöntemlerin belirlenmesi. 3.
 Organizasyon işlevinin işletmeye sağladığıyararlar:
Net ve berrak bir çalışma ortamının yaratılması, Her
bireyin sorumluluğunun belirlenmesi, Her bölümün
yetki ve sorumluluğunun belirlenmesi, İşbirliğinin
kolaylaşması.
 Kadrolaşma sürecinin aşamaları: İşgücü planlaması,
Personel seçme, Personel bulma, Gerçek işgücünün
gereksinmesinin belirlenmesi.
 Kadrolama ve organisazyon ile ilgili doğru ifadeler:
Kadrolama ve organizasyon işlevlerinin her ikisinde
de temel unsur, yapılan işler ve bu işleri yapacak
olan bireylerdir. Kadrolama ve organizasyon süreci
içiçe geçmiştir. Kadrolama ve organizasyon işlevi
tümüyle aynıamaca hizmet etmez. Kadrolama ve
organizasyon süreci planların incelenmesi ile başlar.
 Organizasyonun bölümlere ayrılmasında
yararlanılan temel ilkeler: Uzmanlaşmadan
yararlanma, Denetim, Giderleri azaltma,
Koordinasyonu kolaylaştırma.
 Denetimin evreleri: Düzeltici önlemlerin alınması,
Standartların belirlenmesi, Gerçek durumun
belirlenmesi, Standartlarla gerçek durumun
karşılaştırılması.
 Denetim sisteminde bulunmasıgereken özellikler:
Esnek olması, Kapsayıcıolması, Organizasyona
uygun olması, Anlaşılabilir olması.
 Bölge temeline dayanan organizasyon yapısının
sakıncalarından biri her şubede veya bölgede aynıtip
personel ve muhasebe politikalarının uygulanması.
 Üretimin çeşitlenmesi, materyal akımı, envanterin
takibi, yeni tesislerin yapılması, işgücü politikasının
tayini taktik planlar içinde yer alır.
 Bölümlere ayırmada yararlanılan temel ilkeler:
Giderleri azaltma ilkesi, Koordinasyonu
kolaylaştırma ilkesi, Denetim ilkesi, Uzmanlaşmadan
yararlanma ilkesi.
 Bölümlere ayırmada, bölümler belirlenirken
denetimi kolaylaştırmak için alınmasıgereken
tedbirler: Alt-üst ilişkilerini en iyi biçimde
belirleyecek bir sistemin kurulması, Faaliyetlerin
bölüm şube ve kısımlara ayrılması, Gözetim
kolaylığının sağlanmasıamacıyla fiziki yakınlığın
sağlanması, Birbirine emir verme yetkisi olan
kişilerin saptanması.
 Denetimin gerektirdiği ön koşullar: Planlar,
Organizasyon yapısı.
 Denetimin evreleri: Düzeltici önlemlerin alınması,
Standartların belirlenmesi, Gerçek durumun
belirlenmesi, Standartlarla gerçek durumun
karşılaştırılması,.
 Çok uluslu işletmelerin yapısal ölçütlerinden biri üst
yönetimin milliyetidir.
 Ortak işletme kurarken mülkiyet statejisine etki eden
faktörler: Faaliyet gösteren ülke, Faaliyet gösterilen
ülkenin tutumu, yerel işletmenin seçimi, çok uluslu
işletmenin üst yönetiminin düşüncesi
 Yetki devrinde üstlerden kaynaklanan sorunlar
arasında risk yüklenmek istememesi yer alır.
 Fayol'un evrensel yönetim fonksiyonları: Planlama,
Organizasyon, Yöneltme, Denetim
 Sistem sınıflandırması: Statik yapıdüzeyi, Basit
dinamik sistem, Kontrol mekanizmalıveya sibernetik
sistem, Açık sistem, Kalıtım toplumsal düzeyler,
Hayvan sistemleri, İnsancıl sistemler, Sosyal sistem,
Doğa üstü sistemler.
 Yönetim süreci yaklaşımınıgeliştiren bilim adamı
Henry Fayol'dur.
 İyi bir emrin özellikleri: Kesin ve açık bir biçimde
ifade edilmesi, Emrin verileceği kişilerin emrin
içeriğine uygun olması, emrin yerine getirilebilir
olması, hatalıolan emrin açıklamasının yapılarak
zamanında geri alınması
 
Top