• Arkadaşlar, bu sıralar imgur üzerinden gösterilen resimlerle ilgili proxy sorunu var sunucu kaynaklı.. Sorunun çözümünü arıyoruz geçici bir sorun olduğunu varsayıyorum....

şartlar

 1. ZeyNoO

  Bir Üçgenin Belirli Olabilme Şartları

  Bir Üçgenin Belirli Olabilme Şartları Bir üçgenin belirli olabilmesi için, en az biri kenar olmak şartıyla üç elemanı bilinmelidir. a. İki kenarı ve bu iki kenar arasındaki açısı bilinen üçgenler çizilebilir. [AB], [BC] ve m(ABC) = a sabit verileriyle bir tek ABC üçgeni çizilebilir. b. Üç...
 2. ZeyNoO

  Akarsuların Delta Ovası Oluşturabilmesi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

  Akarsuların Delta Ovası Oluşturabilmesi İçin Gerekli Şartlar Bir akarsuyun delta ovası oluşturabilmesi için: - Döküldüğü deniz sığ olmalı (kıta sahanlığı geniş olmalı) - Kıyı akıntısı olmamalı. - Gel-git olayı kuvvetli olmamalı (okyanus kıyısı olmamalı). - Akarsu bol miktarda alüvyon taşımalı.
 3. ZeyNoO

  Akarsuların Biriktirme Yapabilmesi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

  Akarsuların Biriktirme Yapabilmesi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir? Akarsuyun yatak eğiminin azalması, buna bağlı olarak taşıma gücünün azalması, Akarsuyun taşıdığı yük miktarının artması, Akarsuyun akımının azalması, Akarsu yatağının herhangi bir nedenle tıkanması.
 4. ZeyNoO

  Adak Şartları Nelerdir?

  Adak Şartları Nelerdir? Yapılan bir adağın geçerli olabilmesi için hem adakta bulunan kimseyle hem de adağın konusu ile ilgili birtakım şartlar vardır. Adağın geçerli olabilmesi için adakta bulunan kimsenin müslüman, akıllı ve bulûğa (ergenlik çağına) ermiş bir kimse olması gerekir. Çünkü...
 5. ZeyNoO

  Kurbanlık Hayvan ve Kesimi

  Kurbanlık Hayvan ve Kesimi Kurban kesmekle mükellef olan kimsenin bu ibadeti geçerli olarak yerine getirmiş sayılabilmesi için gerek kurbanlık hayvanla gerekse bu hayvanın kesimiyle ilgili bazı şartlar vardır. Bunlar kurbanın sıhhat şartlarıdır. a) Şartlar 1. Dinen kurban olarak kesilmesi...
 6. ZeyNoO

  Haccın Geçerlilik Şartları

  HACCIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI Haccın geçerli yani sahih olabilmesi için üç şartın bulunması gerekir. Bu şartlar; Hac yapmak niyetiyle ihrama girmek, Özel vakit, Özel mekândır. a) İHRAM İhram sözlükte "haram etmek, kendini mahrum bırakmak" anlamına geldiği gibi, "tâzim edilmesi gereken zamana...
 7. ZeyNoO

  Haccın Eda Şartları

  HACCIN EDA ŞARTLARI Haccın edasının, yani hac yükümlüsü tarafından bizzat ifa edilmesinin farz olması için bulunması gereken şartlara 'haccın edasının şartları' denir. Bu şartlar genel hatlarıyla şunlardır: a) Sağlıklı Olmak. Ebû Hanîfe ve Mâlik, sağlıklı olmayı hac yükümlüsü olmanın şartı...
 8. ZeyNoO

  Haccın Yükümlülük Şartları

  HACCIN YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI Hac ibadetiyle yükümlü olmak için genel olarak bütün yükümlülükler de öngörülen Müslümanlık, akıl ve bulûğ şartı yanında, ayrıca hac yapmaya bedenî ve malî imkânların yeterli olması da şarttır. Beden ve malî imkânın yeterli düzeyde bulunmasına literatürde, yapabilme...
 9. ZeyNoO

  Zekatın Geçerlilik Şartları Nelerdir?

  ZEKATIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI NELERDİR? Önceki konulardada zekâtın vücûb şartlarından, yani bir kimsenin zekâtla mükellef olabilmesi için şahsı ve malı yönünden aranan şartlardan söz edildi. Şimdi ise, üzerine böyle bir mükellefiyet terettüp eden müslümanın yapacağı ifanın geçerli olabilmesi için...
 10. ZeyNoO

  Zekatın Mal Ile Ilgili Şartları Nelerdir?

  Zekatın Mal ile ilgili Şartları Nelerdir? Kur'an zekâta tâbi olan mallara genel olarak temas etmiş (bk. et-Tevbe 9/103), Hz. Peygamber de hadislerinde hangi malların ne şartlar içinde zekâta tâbi olacaklarını belirtmiş, zekât memurlarına vermiş olduğu tâlimatlarda bu mallardan nasıl ve ne...
 11. ZeyNoO

  Zekatın Mükellef Ile Ilgili Şartları Nelerdir?

  Zekatın Mükellef ile ilgili Şartları Nelerdir? Zekât, İslâm'ın beş esası arasında yer alan bir ibadet olması sebebiyle, namaz ve oruçla mükellefiyette söz konusu olan şartlar, ilke olarak, zekâtta da aranır. Ancak zekât, sosyal yardımlaşma ve dayanışma içeriği de taşıyan malî bir mükellefiyet...
 12. ZeyNoO

  Orucun Yükün Ve Şartları Nelerdir?

  Orucun Yükün ve Şartları Nelerdir? İbadetlerde rükün, o ibadetin meydana gelmiş sayılabilmesi için bulunması zorunlu olan ana unsurlar demektir. Orucun rüknü, oruç süresince yeme içme ve cinsî ilişkiden uzak durma anlamına gelen "imsak"tir. Niyet de, aşağıda açıklanacağı üzere bazı mezheplerce...
 13. LoSt_LoVe

  Namazın Şartları

  Namazın Şartları Namazın farzları on ikidir. Bunlardan altısı daha namaza başlamadan bulunması gereken farzlar olup şunlardır: 1) Hadesten temizlenme 2) Necasetten temizlenme, 3) Avret yerini örtmek, 4) Kıbleye yönelmek, 5) Vakit, 6) Niyet. Bunlara, "namazın şartları" denir...
Top