• Merhaba Ziyaretçi
    "Yalnızlık" konulu fotoğraf yarışması açıldı. Konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi katılıma davet ediyoruz...

Atomlar Arası Bağlar

Suskun

V.I.P
V.I.P
Atomlar Arası Bağlar

Aynı özellikleri taşıyan metal atomlarını bir arada tutan, atomlar arası bağ olarak tanımlanan olaydır.Atomların bu özelliği,şekillendirebilmelerini açığa çıkar.Yalın bir tanımla;aralarında güçlü bir bağ olmayan atomlara sahip metaller,daha kolay şekillen- dirilebilir. Burada kastedilen şekillendirme işlemi ,kesme,bükme ve delme gibi metallere uygulanan talaşlı yada talaşsız üretim yöntemleridir.Valans elektronları(Atomlarda dış kabukta bulunan elektronlara valans,elektronları adı verilmektedir ve gereçlerin özelliklerine ,özellik değişimine etki eden en önemli unsurlardır) ,metal atomları arasındaki bağı direkt olarak etkiler.Valans elektronları doymuş halde ise bu tür atomlar diğer atomlar ile birleşmezler ve kararlı olarak kabul edilirler.Valans elektronlarının sayısı en üst düzeye gelmemiş yani doymamış elektronlar,diğer elementler ile elektron alış verişinde bulunabilirler ve bu nedenle aralarında kuvvetli bir çekim kuvveti vardır.
En üst elektron sayısına kavuşmamış valans elektronlarına sahip olan elementler dört grup altında toplanan bağ türü ile birbirlerini çekerler.
Bunlar sırasıyla: Metalik bağ,iyonik bağ, kovalent bağ ve van der waals bağıdır.

METALİK BAĞ

Adından da anlaşılacağı üzere metaller ile ilgili özelliklerin oluşmasını sağlayan atomlar arası bağdır.Metal atomlarının serbestçe hareket etmeleri önemli özellikleridir.
Valans elektronları negatif yüklü,metal atom çekirdeğini meydana getiren protonlar pozitif yüklü olduğundan ,zıt kutuplu elektrik yükleriyle yüklenmiş durumdadırlar.Zıt kutupların birbirini kuvvetlice çekmesi ilkesi,burada da devreye girer ve metal atomlarının sıkıca bir arada durmasına neden olur.Metal atomları arsındaki bu bağın sıklığı,metallerin dayanımını oluşturur.
Genelde metalik özellikleri oluşturan elektrik ve ısı iletkenliği bu bağ sebebiyle açığa çıkmaktadır.Metal atomları çevresinde serbest olarak hareket eden valans elektronları,elektrik akımının kolaylıkla iletilmesine olanak tanır.Çünkü elektrik akımı,yalın bir elektron hareketi niteliğindedir.Metallere verilen elektrik akımı,valans elektronlarının hareketini artırır.Dolayısıyla da elektron akışını (elektrik akımını)başlatır..Bu özellikten ötürü metaller,iyi bir elektriksel iletim yeteneğine sahiptirler.
Elektrik nasıl bir enerjiyse ve elektronlar ile iletilebiliyorsa,ısı da bir enerjidir ve elektronlar ile iletilir.Bu yüzden elektriksel iletim yeteneğine sahip olan metaller,ısı iletim yeteneğini de gösterir.

İYONİK BAĞ

Kötü maddeler üst elektron sayısına ulaşmak amacıyla çevredeki atomlar elektron alışverişi yaparlar.Bu esnada dış kabuk elektronları,elektron alırsa (-) ,elektron verirse (+) yük kazanırlar.+ yada – yük kazanmış bu tip elektronlara iyon adı verilir.Farklı yük kazanmış elektronlar birbirini çekme gücüne sahip olduğundan ve ortaya çıkan atomlar arası bağ iyon adlı elektronlardan oluştuğu için, iyonik bağ olarak adlandırılır.
Örn:Sodyum ve flor tipik iyonik bağ örneğidir.

KOVALENT BAĞ
Bünyesinde üç veya daha fazla valans elektronu bulunan elementler,kovalent bağ ile birbirlerine bağlanmış durumdadırlar.Kovalent bağın diğer adı Homopolar bağdır.Valans elektronlarının kararlı duruma geçebilmeleri için sayılarını sekiz olması gerekir.Bu şekle kavuşmuş elementlerde sertlik yüksek olmasına karşın, elektrik iletkenliği düşmektedir.Kovalent bağın en önemli özelliği:valans elektronlarının komşu atomlar tarafından ortaklaşa kullanılmasıdır.
Örn:Hidrojen klorür gazı,kovalent bağ için örnek verilebilir

VAN DER WAALS BAĞI

Asal gazların molekülleri,atomlar arası bağı oluşturacak serbest elektronlara sahip değildir ancak yine de bir arada bulunabilmek için,zayıf elektrik yüklü elektronların elektrolit gerilimi elektron yüzeyi yakınında artar.Böylece elektrik akımının zorlaştırılması olayıyla meydana gelen bir çekim gücü ile bir arada tutunabilirler.
Bu tür bağ ile atomları birbirine çeken moleküller,çok zayıf olarak bir arada duduklarından,küçük enerjiler ile birbirlerinden kopabilirler.
 
Top