• Arkadaşlar, bu sıralar imgur üzerinden gösterilen resimlerle ilgili proxy sorunu var sunucu kaynaklı.. Sorunun çözümünü arıyoruz geçici bir sorun olduğunu varsayıyorum....

Hak ve Sorumluluk nedir ?

Suskun

V.I.P
V.I.P
Hak ve Sorumluluk nedir ?

Hak:insanın kendine ait olan düşüncelerdir .

Sorumluluk :
insanın kendine ait olan görevleridir.
 
K

Kayıtsız Üye

Ziyaretçi
HAK VE SORUMLULUKLARIMIZ


A İnsan Hakları
Herkesin temel hak ve hürriyetleri vardır Bu haklara göre, herkes hür do*ğar, hür yaşar Buna yaşama hakkı de*nirİnsanın bu hürriyetlerini kimse elinden alamaz Ayrıca herkes istediği dine inan*makta serbesttir İnsanları bu konuda kimse zorlayamaz Yine herkesin bilim ve sanatı öğrenme hürriyeti vardır Her insan yetenekleri doğrultusunda istediği okula gidebilir
1948'de Birleşmiş Milletler Genel Ku*rulu tarafından İnsan Hakları Evrensel Bil*dirgesi yayımlanmıştır Bu bildirgeye göre; herkesin yaşa*ma, özgürlük ve kişisel güvenlik hakkı vardır, Tüm insanlar özgür, onur ve hak*lar bakımından eşit doğarlar Hiç kimse keyfi olarak tutukla-namaz, alıkonamaz Her bireyin yurttaşlığa hakkı vardır

B Çocuk Hakları
Çocuklar bir ailenin ve ulusun fidan*larıdır Bu fidanı özenle, sabırla, sevgiyle, bilgiyle yetiştirmek gerekir
1952 yılında Cenevre'de toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Ekim ayı*nın ilk Pazartesi gününü Dünya Çocuk Günü olarak ilân etmiştir Aynı yıl Çocuk Hakları Beyannamesi yayımlandı Buna göre; çocuk aç ise doyurulmalı, hasta ise iyileştirilmeli, ona iyi bir eğitim sağlan*malı, bakımsız ve kimsesiz çocuklar ko*runmalıdır Çocuk; ırk, din, milliyet gibi kavramların dışında tutulmalı, korunmalı*dır Felâket zamanında önce çocuklar korunmalıdır
Birleşmiş Milletler Kurumunun bir üyesi olan Türkiye bu bildiriyi imzalayan ilk ülkelerden birisi olmuştur

C Haklara Saygı
Herkes insan haklarına saygı gös*termelidir Eğer biz başkalarının hakları*na saygı göstermezsek başkaları da bi*zim haklarımıza saygı göstermez
Hakların en önemlisi yaşama hakkı*dır Herkes birbirinin yaşama hakkına saygı göstermelidir Yaşama hakkına saygı göstermeyen kişi kanun önünde suçlu duruma düşer
Her ne sebepten olursa olsun hakkında soruşturma açılan kişi savunma hakkını kullanabil-melidir Biz başkalarının kendini savunmasına fırsat vermezsek; kendimiz de aynı duruma düşebiliriz
Haklardan biri de düşündüğünü şerbetçe söyleyebilme hakkıdır Herkes istediği gibi düşünme ve düşündüğünü söyleme hakkına sahiptir Bu hakka saygı göstermeliyiz,

D Gelenek ve Göreneklere Saygı
Çok eskiden beri süre gelen davra*nışlara gelenek ve görenek denir Gele*nek ve görenekler, toplumda, yazılı ol*mayan kurallardır Bayram, düğün, gi*yim, takı, asker uğurlama, konuk ağırla*ma yöresel geleneklerdir
Her yörenin, tarihindeki başarıları, zaferleri, uğradığı istilâlar farklıdır Bu ve bunun gibi faktörler, her yörenin gele*nek ve göreneklerinin birbirinden farklı olmasına yol açmıştır
Gelenek ve görenekler toplumsal ilişkileri güçlendirir Bir düğünde bir ara*ya gelme veya askere giden bir genci uğurlama, toplumda bireyler arası sev*gi, hoşgörü ve dayanışmayı da artırır Türk toplumunda her zaman gelenek ve göreneklere saygı gösterilmiştir Siz de gelenek ve göreneklerimize saygı gösteriniz

5 Sosyal Dayanışma
Okulda, evde, mahallede, yurtta ve dünyada yalnız değiliz Toplu hâlde yaşamaktayız
Okulda bir şeye ihtiyacımız oldu*ğunda bu ihtiyacımızı arkadaşlarımızdan karşılarız Okula gelmeyen arkadaşımızı arar, sorarız Bu, okuldaki dayanışmanın eseridir
Ailemizde birbirimize yardım ederiz Komşularımızla iyi ilişkiler içersinde bulu*nuruz Onların iyi ve kötü günlerinde on*larla birlikte oluruz Acılarını ve sevinçleri*ni paylaşırız
Okulda, ailede toplum içerisinde bazen hoşumuza gitmeyen gelişme ola*bilir Hayatta her şey, her zaman bizim istediğimiz şekilde olmaz, istediğimiz ol*madı diye karşımızdakine hemen küsmemeliyiz Hoşgörülü olmalıyız Hoşgörülü olursak, birlikte yaşadıklarımızla daha kolay kaynaşırız
 
A

alparslan pro

Ziyaretçi
Sağolun arkadaşlar hak ve sorumluluklar konusunda bana hayrınıza devam edin
 

Top