• Arkadaşlar, bu sıralar imgur üzerinden gösterilen resimlerle ilgili proxy sorunu var sunucu kaynaklı.. Sorunun çözümünü arıyoruz geçici bir sorun olduğunu varsayıyorum....

Kamu Hukuku Nedir

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Kamu hukuku nedir?

Hukuk genel olarak özel hukuk ve kamu hukuku olarak ikiye ayrılır. Özel hukuk kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları, kamu hukuku ise devletin işleyiş şekli ile kişilerin devletle olan ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları inceler.

Kamu hukukunun alt dalları nelerdir?

Kamu hukukunun alt dalları şunlardır:
 • Anayasa hukuku
 • İnsan hakları hukuku
 • Ceza hukuku
 • İdare hukuku
 • Vergi hukuku
Anayasa hukuku nedir? Anayasa’da neler düzenlenmiştir?

Anayasa, bir devletin yönetim biçimini gösteren, yasama, yürütme ve yargı organlarının oluşumu ve görevleri ile halkın hak ve yükümlülüklerini belirleyen en üst kanundur. Bu alandaki hukuk dalına da "Anayasa Hukuku" denir.

Anayasa, bütün kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin üstündedir. Hiçbir kanun, tüzük ve yönetmelik Anayasa’ya aykırı olamaz.

Anayasada genel olarak şu konular düzenlenir.
 • Anayasa devlet yönetimini düzenler
 • Devleti oluşturan Yasama, Yürütme ve Yargı organlarının nasıl oluştuğunu açıklar
 • Yasama, Yürütme ve Yargının görev ve sorumluluklarını açıklar
 • Vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin neler olduğunu açıklar
Anayasa Mahkemesinin görevi nedir?

Anayasa Mahkemesinin görevleri şunlardrı:
1) Kanunların Anayasa'ya uygunluğunu denetlemek
2) Bireysel başvuru kararları hakkında karar vermek.
3) Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapmak.
4) Siyasi Parti Kapatma Davalarına bakmak
5) Siyasi Partilerin Mali Denetimini yapmak
6) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması ve Milletvekilliğinin Düşürülmesi Kararlarına Karşı Yapılan Başvuruları ilişkin karar vermek.

Ceza hukuku alanındaki temel kanunlar nelerdir?

Ceza hukuku alanında bir çok kanun vardır. Ceza hukuku alanındaki temel kanunların bazıları şunlardır.
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)
 • 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
 • 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
 • 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
 • vs...
Ceza hukuku alanındaki mahkemeler hangileridir?

Ceza hukuku alanındaki mahkemeler şunlardır:
 • Sulh Ceza Hâkimliği
 • Asliye Ceza Mahkemesi
 • Ağır Ceza Mahkemesi
 • Çocuk Mahkemesi
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
 • İcra Ceza Mahkemesi
 • Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemesi
 • Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf mahkemeleri) (Henüz faaliyette değiller)
 • Yargıtay Ceza Daireleri
İdare hukukunun alt dalları nelerdir?

İdare hukuku vatandaşlar ile devlet yönetimi arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarla ilgilenir. Örneğin bir atama işleminin iptali davası gibi. İdari davalar genellikle dosya üzerinden görülür, duruşma ve keşif yapılmaz. İdare hukuku genel olarak idare hukuku ve vergi hukuku olarak ikiye ayrılır.

İdare hukukunda uygulanan kanunlar nelerdir?

İdare hukukunda uygulanan temel kanunların bazıları şunlardır.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
 • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
İdare hukukunda görevli mahkemeler hangileridir?

İdare hukuku alanında görevli mahkemeler şunlardır:
 • İdare mahkemeleri
 • Vergi mahkemeleri
 • Bölge idare mahkemeleri
 • Danıştay
 

Top