• Merhaba Ziyaretçi
    "En Güzel Ekran Resmi Yarışması" içiin anket açıldı. İlgili ankete BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de ankete oy vermeye davet ediyoruz...

Muhasebe Denetim ve Mali Analiz Final Ders Notları

KıRMıZı

TeK BaşıNa CUMHURİYET
V.I.P
ÜNİTE-8 MALİ TABLOLAR ve MALİ ANALİZ



1. Mali Tabloların Amacı nedir?

·İlgililere kararlarını almada yararlı bilgiler sağlamak

·Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak

·Varlıklar kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyeti sonuçları hakkında bilgi sağlamak.

Temel Mali Tablolar ise Bilânço ve Gelir Tablosudur.


2. Mali Analiz nedir? Teknikleri nelerdir?

Finansal tablolardaki bilgilere analiz tekniklerinin uygulanmasıyla analiz sonuçlarını elde etme ve bu sonuçları yorumlama sonucunda, işletmenin mali durumu ile faaliyet sonuçları hakkında tahminlerde bulunur.

Amacı: Geçmişe ait muhasebe bilgilerini finansal kararlarda kullanılabilecek işletmenin geleceğine ilişkin bilgilere dönüştürmektir.

Mali Analiz Teknikleri:

· Karşılaştırmalı.(Yatay Analiz)

· Yüzde Metodu (Dikey Analiz)

· Trend (Eğilimli Yüzdeleri)

· Oran Analizi

· Fon Akışı Analizi

3. Bilanço içeriğinde neler vardır?

A-VARLIKLAR (AKTİF) : Mevcutlar ve alacaklardan oluşur.

1-Dönen Varlıklar: Günlük faaliyetleri sürdürmeye ve kısa vadeli borçları ödemeye yarayan, EN FAZLA 1 YIL İÇİNDE tahsil edilebilecek, satılabilecek, kullanılabilecek, tüketilebilecek varlıklar ile eldeki nakit ve bankadaki mevduattan oluşur. Ticaret işletmelerinde turizm işletmelerine göre daha önemlidir Brüt Çalışma Sermayesi = Dönen varlıklar

Net Çalışma Sermayesi :.Dönen Varlıklar>K.Vad.Yab. Kayn.(aşması)

Net Çalışma Sermayesi Noksanı:. Dönen.Varl.
 

KıRMıZı

TeK BaşıNa CUMHURİYET
V.I.P
ÜNİTE-9 KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ (Yatay Analiz)



Bir işletmenin mali durumu ile faaliyet sonuçlarının aynı uzunlukta 2 veya daha uzun dönemler itibariyle nasıl bir değişme gösterdiğini öğrenmek amacıyla bilânço ve gelir tablolarının karşılaştırılmasıdır. Burada Amaç: Finansal tablolarda yer alan her bir kalemin yıllar itibariyle belirlenen değişmelerini inceleyerek işletmenin bilanço ve gelir tablosu bakımından gösterdiği gelişmeyi görebilmek. İşletmenin geçmişten bugüne gösterdiği gelişmeyi gösterir.

Birden fazla yıla ait finansal tablo kalemleri karşılaştırıldığı için DİNAMİK ANALİZ’dir. Finansal tablolardaki her bir kalemin tek başına yıllar itibariyle karşılaştırılarak incelenmesi nedeniyle YATAY ANALİZ olarak da adlandırılır.
 

KıRMıZı

TeK BaşıNa CUMHURİYET
V.I.P
MUHASEBE DENETİMİ FİNAL ÜNİTE-11 TREND (EĞİLİM YÜZDELERİ) ANALİZİ



Tanımı: Bir işletmenin aralarında ilişki olan mali tablo kalemlerinin uzun sürede gösterdikleri eğilimlerini karşılaştırmak suretiyle yapılan incelemeye denir. Mali durumun ve faaliyet sonuçlarının uzun dönemdeki eğilimini, seyrini inceleyen analizdir.

Eğilim Yüzdesi: Trend yüzdeleri ile analiz tekniğinde hesaplanan yüzdelere denir.


Yöntemin Uygulama Aşamaları nelerdir?


1-Analizin uygulanacağı zaman diliminin belirlenmesi

2- baz dönemin seçilmesi

3-Mali Tabloların Eğilim Yüzdeleri İle Hazırlanması

4-Analiz Sonuçlarının Yani Eğilim Yüzdelerinin Yorumlanması



Eğilim Yüzdeleri=Kalemin Diğer Yıldaki Tutarı x 100 Kalemin Baz Yıldaki Tutarı)



Mali Duruma İlişkin (Bilânço) Analiz ve Yorumu: Bilânçoda birbiriyle ilişkili kalemler;

1-Dönen Varlıklar-: işletmenin faaliyet konusu ve hacmi ile varlık yapısının gelişiminin uyumlu olup olmadığını ve dengeli seyir Duran Varlıklar izleyip izlemediğini belirlemek



2 -Dönen Varlıklar-: Amaç; işletmenin net çalışma sermayesinin likiditesinin kısa vadeli borç ödeme gücünün seyrini belirlemek KVYK



3- Stoklar-: Amaç; malzeme alımlarının peşin mi yoksa kredili mi yapıldığını, ticari borçlarını vadesinde ödeyip

Ticari Borçlar.



4-Duran Varlıklar: Amaç; duran varlıkların finansmanında özkaynakların yeterli olup olmadığını, borçlanmaya gidilip Özkaynak gidilmediğini görmektir. Özkaynakların >duran varlıkların artış eğiliminden fazla olması istenir.



5-Yabancı Kaynak-: Amaç; işletmenin mali durumunu, finansmanında hangi kaynağı daha çok kullandığını, alacaklıların güven Özkaynak içinde olup olmadığını görmektir. Özkaynaklardaki artış eğiliminin dönem karıyla beslenmesi tercih edilir.



Faaliyet Sonuçlarının (Gelir Tablosu) Analizi ve Yorumu: Gelir Tablosunda birbiriyle ilişkili kalemler;

1-Brüt Satışlar : Amaç; satış iade ve iskontolarının brüt satışlardan ne kadar kayba yol açtığını görmektir.





2-Net Satışlar: Amaç; işletmenin iyi bir fiyat politikası izleyip izlemediğini, maliyetlerin kontrol altında olup

Satışların Maliyeti olmadığını ve yeterli brüt satış karı elde edilip edilmediğini görmektir.

3-Net Satışlar- Amaç; faaliyet giderlerinin kontrol edilip edilmediğini ve işletmenin faaliyet giderlerini karşıladıktan sonra: Faaliyet Giderleri dönem karına katkı sağlayacak bir faaliyet karına sahip olup olmadığını görmektir.

4-Net Satışlar- : Amaç; finansman giderlerinin kontrol altında tutulup tutulmadığını, finansman giderlerini karşılamaya Finansal Giderleri yeterli karlılığın olup olmadığını ve kredi verenlerin alacaklarının güvencede olup olmadığını görmektir.



Mali Durum ve Faaliyet Sonuçlarının İlişkilendirilerek Yorumu: Bilânço ve Gelir Tablosundaki Birbiriyle İlişkili Kalemler;

1-Dönen Varlık/Net Satış: Amaç;dönen varlıkların etkin kullanılıp kullanılmadığını ve likit yapısının güçlü olup olmadığını görm.

2-Ticari Alacak/Net Satış: Amaç; işletmenin kredili satış politikasını, alacakların vade ve tahsilât durumunun

3-Stoklar/Net Satışlar: Amaç; işletmenin etkin bir stok politikası izleyip izlemediğini, stokların satılıp satılamadığını görmektir.

4-Duran Varlık/Net Satış: Amaç; duran varlıkların satış hacmiyle uyumlu olup olmadığını, tam kapasite kullanılıp kullanılmadığını, yatırımın geri dönüp dönmediğini görmektir.
 

KıRMıZı

TeK BaşıNa CUMHURİYET
V.I.P
MUHASEBE DENETİMİ FİNAL ÜNİTE 12 ORAN ANALİZİ



Tanımı: Bir işletmenin tek bir yıla ait finansal tablolarında yer alan kalemler arasında matematiksel ilişkiler kurarak (kalemler ilişkilerin nedenlerini açıklayamaz) bulunan oranlarla yapılan incelemedir. Statik Analizdir. Tabloların daha kolay anlaşılmasını sağlar, işletmenin finansal başarısızlığını önceden gösterebilir. En önemli üstünlüğü tek bir konu bile olsa uygulanabilir.

Amaçları:


· Borç ödeme gücün değerlendirmek

· Karlılığını değerlendirmek

· Yönetimin yeterliliğini değerlendirmek

· Yöneticilerin alacakları kararlara yön vermek

· Varlıkların verimliliğini değerlendirmek

· Cari finans durumunu değerlendirmek.

· Yabancı kaynak kullanım durumunu değerlendirmek.

· Çalışma durumunu değerlendirmek





Mali Analizde Kullan. Oran Türleri:



· A)Likidite Oranlar

· B)Finansal (Mali) Yapı Oranları

· C)Faaliyet Oranları

· D)Karlılık Oranları





A)LİKİDİTE ORANLAR:

İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmek, likidite riskini değerlendirmek, net çalışma sermayesinin yeterliliğini ölçmek için kullanılan oranlardır.

1)Cari Oran: Cari Oran = Dönen Varlıklar K.Vadeli Yabancı Kaynaklar

Cari oranın 1’den küçük olması, dönen varlıkların kısa vadeli borçları karşılamaya yetmediği, net çalışma sermayesinin noksan olduğunu gösterir. 1,5 seviyesi de yeterli görülmektedir.

2)Likidite (Asit-Test) Oranı: Stokların dönen varlıklara dahil edilmemesi durumunda kısa vadeli borçların ödenebilirliğini gösterir.

Likidite (Asit-Test) Oranı = (Hazır Değerler + Menkul Kıymetler + Alacaklar) (1)Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

3)Nakit (Disponobilite) Oranı: Nakit ve benzeri varlıklardan oluşan hazır değerler ile geçici yatırım amacıyla kullanılan her an pazarlanabilen menkul kıymetlerle kısa vadeli borçların ne ölçüde karşılandığını gösterir.

Nakit Oran = (Hazır Değerler + Menkul Kıymetler) /Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

B)FİNANSAL (MALİ) YAPI ANALİZİNDE KULLANILAN ORANLAR (Kaldıraç Oranları):

İşletmenin kaynak yapısını ve uzun vadeli borç ödeme gücünü, finansmanda yabancı kaynaklardan yararlanma derecesini gösteren oranlardır.

1-Yabancı Kaynakların Aktif Toplamına Oranı (Kaldıraç Oranı):Varlıkların yüzde kaçının Y.Kaynaklarla finanse edildiğin gösterir. Yabancı ülkelerde yüzde 50’nin üzerinde olması istenmez ise de bizim ülkemizde bu oran daha da yüksektir.

Kaldıraç Oranı = (Toplam Yabancı Kaynaklar / Aktif Toplamı) x 100 Kaldıraç Oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar / Pasif Toplamı

2-Özkaynakların Aktif Toplamına Oranı

3-Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı

4-Faizleri Karşılama Oranı: İşletmelerin ödemek zorunda olduğu faiz giderlerini kaç kez karşıladığını gösterir. Bu oranın yüksek çıkması işletmenin alacaklarının faiz garantisinin ve finansal gücünün o ölçüde iyi olduğunu gösterir.

Faizleri Karşılama Oranı = Faiz ve Vergiden Önceki Kar / Faiz Giderleri

5-Borçları Karşılama Oranı (Borç Servis Oranı)

Borç Servis Oranı = (Dönem Karı + Amortisman Giderleri) / (Faiz Giderleri + Anapara Ödemeleri)

6-Maddi Duran Varlıkların Özkaynaklara Oranı: Oranın 100 olması=Maddi duran varlıkların yalnızca özkaynaklarla finanse edildiğini, özkaynakların yeterli olduğunu, Oranın 100’ün altında olması=Özkaynakların maddi duran varlıkların finansmanına yettiği gibi diğer varlıkların finansmanında kullanıldığıdır.

Maddi Duran Varlıklar (Net) Özkaynaklar x 100

C-FAALİYET (Verimlilik) ORANLARI:
Firmanın faaliyet derecesi yani satışları ile varlıkları arasındaki ilişkiyi gösterir. Firmaların kapital (sermaye) gereksiniminin tahmininde kullanılır.

1-Stok Devir Hızı:Stokların ne kadar sürede üretim faaliyetlerinde tükendiğini veya satış hâsılatı unsuru haline dönüştüğünü göst. Oranlar.

a)Ticaret İşletmelerinde Stok Devir Hızı: Stok Devir Hızı = Satışların Maliyeti / Ortalama Ticari Mal Stoku veya

Stok Devir Hızı = Net Satışlar / Ortalama Ticari Mal Stoku Stokların Stokta Kalma Süresi = 365 / Stok Devir Hızı

b)Üretim İşletmelerinde Stok Devir Hızı: İlk Madde Malzeme Devir Hızı = İlk Malzeme Gideri / Ortalama İlk Malzeme Stokları

Yarı Mamul Stok Devir Hızı = Üretilen Mamul Maliyeti / Ortalama Yarı Mamul Stokları

Mamul Stok Devir Hızı = SMM / Ortalama Mamul Stokları

2-Ticari Alacakların Devir Hızı ve Ortalama Tahsilât Dönemi: Alacak Devir Hızı; ticari alacakların bir dönemde kaç kez tahsil edildiğini gösterir. Alacak Devir Hızı = Kredili Satışl. / Ortalama Ticari Alacaklar veya ADH=Net Satışl. / Ortalama Ticari Alacaklar

Ortalama Tahsil Süresi; alacakların satıştan kaç gün sonra tahsil edileceğini, kaç günde bir tahsil edildiğini gösterir. Yüksek olması işletmenin lehinedir. Ortalama Tahsil Süresi = Ticari Alacaklar / Günlük Kredili Satışlar veya OTS= 360 / Alacak Devir Hızı

3-Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı: Yüksek olması; Stok ve alacak devir hızının yüksek olduğunu; Stok ve alacaklara nispeten8 az çalışma sermayesi bağlandığını gösterir.

Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı = Net Satışlar / Ortalama Net Çalışma Sermayesi

4-Toplam Aktif Devir Hızı: Toplam Aktif Devir Hızı = Net Satışlar / Toplam Aktif

5-Maddi Duran Varlık Devir Hızı

6-Dönen Varlık Devir Hızı

7-Özsermaye Devir Hızı

8-Ticari Borçların Devir Hızı ve Ortalama Tahsil Süresi:İşletmelerin kredili mal satışlarından doğan borçlarını ödeme hızını gösterir.

Alışlar=SMM+DSMM-DBMM Ticari Borçların Ödeme Süresi = (365 x Ortalama Ticari Borç) / Kredili Alışlar (SMM)



D-KARLILIK ORANLARI:

1-Satışların Karlılığa Oranı:

a)Brüt Kar Marjı: İşletmenin faaliyetleri bakımından bir zarar oluşturmadan satış fiyatlarının ne kadar düşülebileceğini veya işletmenin yüksek maliyetli faaliyetlere sahip olup olmadığını ve fiyat baskısının olup olmadığını göst.

Brüt Kar Marjı = Brüt Satış Karı / Net Satışlar veya Brüt Kar Marjı = 1 – SMM / Net Satışlar

b)Net Faaliyet Karı Marjı (İş Hacmi Rantabilitesi) = Esas Faaliyet Karı / Net Satışlar

c)Net Kar Marjı Oranı = Dönem Net Karı / Net Satışlar (hem işletme hem de finansman politikasının sonuçlarını gösterir)

Kar Marjı: İşletmenin belirli bir satış düzeyinde elde etme yeteneğini gösterir.
 

KıRMıZı

TeK BaşıNa CUMHURİYET
V.I.P
MUHASEBE DENETİMİ FİNAL ÜNİTE 13 FON AKIŞ ANALİZLERİ ve FON AKIM TABLOLARI


1.Fon Akım Tablosu nedir?

Belirli bir dönem içinde işletmenin sağladığı mali olanakları ve kullanılış yerlerini gösteren, işletmenin yatırım ve finansman faaliyetlerini özetleyen, finansal durumda meydana gelen değişiklikleri açıklayan tablodur. Bu tabloda fon kavramı en geniş anlamda; aktifin tamamı olarak kullanılır. Amaç; işletmenin finans ve yatırım faaliyetleri ile dönem içindeki finansal değişiklikleri bilgi kullanıcısına sunmaktır. İşletmenin büyümesi için gerekli fon tutarının görülmesi açısından faydası vardır.


· Olağan Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar: En iyi fon kaynağıdır.

· Olağandışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynak

· Dönen Varlık Tutarındaki Azalışlardan Sağlanan Kaynak

· Duran Varlık Tutarındaki Azalışlardan Sağlanan Kaynaklar: En son başvurulacak kaynak olmalı. Çünkü bu durum işletmenin faaliyetlerinin aksamasına ve karın azalmasına yol açar.

· K.V.Y.K. Tutarındaki Artıştan Sağlanan Kaynak

· Uzun Vadeli Kaynak Tutarındaki Artıştan Sağlanan Kaynak

· Sermaye Artırımından Sağlanan Kaynak

· Hisse Senedi İhraç Priminden Sağlanan Kaynak.





Fon Kullanım Yerleri:

· 1-Olağan Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar (Olağan Zarar): Hiç istenmeyen fon kullanımıdır.

· 2-Olağandışı Faaliyetlerle İlgili Kullanım (Olağandışı Zarar)

· 3-Ödeme, Vergi vb.

· 4-Ödenen Kar Payları (Temettü)

· 5-Döne Varlık Tutarındaki Artış

· 6-Duran Varlık Tutarındaki Artış

· 7-K.V.Y.K.Tutarındaki Azalış

· 8-Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Tutarındaki Azalışlar

· 9-Sermayedeki Azalışlar

Net Çalışma Sermayesi: Dönen varlıklarla kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki olumlu fark. Duran varlıkların tam kapasite çalışmasını sağlar, durgunluk dönemlerinin kolay atlatılmasını sağlar. Olağanüstü (deprem) durumlarda işletmenin finansal yönden zor duruma düşmesini önler. Girdilerin zamanında sağlanmasına olanak verdiğinden faaliyetlerin verimliliğini arttırır.

Nakit Akım Tablosu: Bir faaliyet dönemi içinde işletmede oluşan nakit akımını, nakit giriş ve çıkışlarını kaynakları ve kullanım yerleri itibariyle gösteren tablodur. Bankalar Hesabından yapılan ödemeler nakit kaynağı değil, nakit kullanımıdır

· Nakit Akım Tablosundaki Fon Kavramı: Nakit ve nakit benzeri varlıklar olarak ele alınır.

· Nakit Akım Tablosundaki Nakit Kaynaklar: İşletmeye nakit ve mevduat girişine yol açan unsurlardır.
 

KıRMıZı

TeK BaşıNa CUMHURİYET
V.I.P
MUHASEBE DENETİMİ FİNAL ÜNİTE 14 ENFLASYONA GÖRE MALİ TABLOLARIN DÜZELTİLMESİ


1. Enflasyon nedir?

Fiyatların genel düzeyinin hissedilir ölçüde ve sürekli olarak yükselmesidir.

2.. Enflasyonun Mali Tablolar Üzerindeki Etkileri nelerdir?

1)Bilânço işletmenin varlık ve kaynak yapısını doğru olarak yansıtmaz

2)G.Tablosu işletmenin faaliyet sonucu olduğundan farklı gösterir

3)Mali tablolardaki bilgiler karşılaştırılabilirlik özelliğini yitirir

4)Bilgi kullanıcılarının yanlış kararlar almasına yol açar

5)Enflasyon döneminde alınan yanlış kararlar, uzun vadede işletmelerin hem özsermayesinin satın alma gücünü hem de üretim gücünü azaltır. Bu olumsuzlukları gidermek için Enf. Muh. kullanılmalıdır.




3. Enflasyon Muhasebesini açıklayınız?

Paranın değerindeki değişmeleri yansıtmaması nedeniyle gerçek durumu yansıtmayan tablo kalemlerinin uygun değerleme ölçüleriyle düzeltilmesidir.

İki Temel Amacı Vardır:

1-Mali tablolardaki bilgilerin gerçeği yansıtmasını sağlamak

2- Sermayenin gerçek değerini korumak.



Ülkemizde Enflasyon Muhasebesi Uygulamaları:

a)SPK b)BDDK c)T.Muhasebe Standartları Kurulu d)Maliye B.(1.1.2004 )



4. ENFLASYONUN MALİ TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ nelerdir?

1-Bilânço Üzerindeki Etkileri:

a)Enflasyonun Parasal Kalemler Üzerindeki Etkileri:

Parasal Kalemler; paranın satın alma gücündeki değişmeler karşısında, nominal değerlerini aynen koruyan ancak satın alma güçleri değişen kalemlerdir.

Parasal Varlık Kalemleri: Hazır Değerler, M.Kıymetler, Ticari Alacaklar, Gelir Tahakkukları gibi varlıklar

Parasal Kaynak Kalemleri: Mali Borç, Ticari Borç, Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler, Gider Tahakkukları gibi kaynaklar

Parasal Varlıkları, Parasal Kaynaklarından Çok Olan İşletmeler: enflasyondan dolayı satın alma gücü kaybına uğrar.

Parasal Kaynakları Parasal Varlıklarından Çok Olan İşletmeler: Satın alma güçlerini koruyup, satın alma gücü kazancı elde ederler.



b)Enflasyonun Parasal Olmayan Kalemler Üzerindeki Etkileri: Para değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri ancak satın alma güçleri ile aynen kalan kalemlerdir. Enflasyon bu kalemlerin gerçek değerlerinin altında gösterilmelerine yol açar.

2-Enflasyonun Gelir Tablosu Üzerindeki Etkileri



Gelir tabloları enflasyonist dönemlerde gelir, gider unsurlarını doğru yansıtmaz. Enflasyonun Mali Tablolar Üzerindeki Etkilerini Gidermede Kullanılması Önerilen Yöntemler:

1-Cari Değer Yöntemi: Mali tablolarda yer alan kalemlerin cari değerleri ile gösterilmesini öngören yöntemdir.

2-Genel Fiyat Düzeyi Yöntemi: Bütün kalemler paranın satın alma gücüne göre düzeltilmektedir.

Bilânçoların Düzeltilmesi: a)Parasal Kalemlerin Düzeltilmesi= Parasal Kalem x (Dönem sonu Endeksi / Dönem Başı Endeksi)

b)Parasal Olmayan Kalemlerin Düzeltilmesi=P.Olm.Kal.Tarihi Değeri x (D.Sonu Endeksi / Kal.Ortaya Çıktığı Tarih Endeksi.
 

KıRMıZı

TeK BaşıNa CUMHURİYET
V.I.P
Muhasebe denetimi Final Dipnotlar

8. Ünite
.Net satışlar-satışların maliyeti: brüt satış karı yada zararını verir.

·İşletmede yabancı kaynaklar öz kaynaklardan fazla ise işletme borçları finanse edilmiştir.

·Dönen varlıklar-KVYK: net çalışma sermayesini verir

·Bir bilançonun analizine hazır hale getirilmesinde en büyük rölü hesap planı oynar.

·İşletmenin ana faaliyet konusundaki başarısını faaliyet karı gösterir.

9. Ünite
· Kalemlerdeki artış ve azalışlar analiz sonuçlarının sonuçlarını alır.

· Karşılaştırmalı tabloların yorumu neden-sonuç ilişkisine dayanır.

· Belirlli bir yıl temel alınarak kalemlerdeki değişmelerin temel yılın rakamlarına göre hesaplanmasına sabit baz yöntemi denir.



10. Ünite
· Bilançolar yorumlanırken varlık-kaynak incelenmesine bakılır.

· Öz kaynakların temel unsurları; sermaye , yedek akçe ve yeniden değerleme artışlarıdır.

· Dikey yüzde analizine göre gelir tablosunda baz alınan kalem net satışlardır (100)

· Bir işetemenin dönem net karının yeterliliği, faaliyet karından aldıgı payın büyük olmasına bağlıdır.

· Farklı büyüklükte ve yapılardaki işletmelerin birbiriyle karşılaştırılarak incelenebilmesine olanak sağlayan yöntem yüzde yöntemi ile analiz tekniğidir.

11. Ünite
· Faaliyet sonuçları ile mali durum ilişkilendirilmek istendiğinde net satışlar-ticari alacaklar kalemlerine bakılrı


12. Ünite
· Bir işletmenin tek bir yıla ait mali tablolarında yer alan kalemler arasında matamatiksel ilişkiler kurarak yapılan incelemeye oran analizi denir

· Dönen varlıkların KVYK ı aşan kısmına net çalışma sermayesi denir.

· İşletmenin finansmanda yabancı kaynaklardan yararlanma derecesini mali oranlar gösterir.

· Faaliyet oranları; aktif devir hız, MDV devir hız,ı stok devir hızı ve nakit devir hızıdır.

· Likidite oranı ; cari oran , likidite orani ve nakit oranıdır.

· Ortalama tahsilat dönemi oranı , aktiflerin verimli kullanılıp kullanılmadıgını ölçer.

13. Ünite
· Bir dönemden diğerine maik durumda meydana gelen değişmelerin nedenlerini göstermek ve incelemek üzere hazırlanan tablo fon akım tablosudur.

14. Ünite
· Enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkilerini gidermede kullanılması önerilen yöntemler cari değer yöntemi ve genel fiyat düzeyi yöntemleridir.

· Enflasyon muhasebesinin uygulanmasında 3 yıllık enflasyon oranının % 100 ün üzerinde olmasına bakılır.

· Düzeltme ölçütleriyle mali tablo kalemlerinin düzeltirlmesi enflasyon muhasebesinin temelinin oluşturur.

· Peş peşe yıllar ise karşılaştırmalı(yatay)

· Sadece bir dönem ise dikey (yüzde)

· Farklı yıllar ise trend (eğilim)

· Tek bir yıla ait ama farklı kalemler arasında matematiksel ilişki kuran ise oran analizidir.
 

Benzer konular

Top