• Merhaba Ziyaretçi
    "Yalnızlık" konulu fotoğraf yarışması açıldı. Konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi katılıma davet ediyoruz...

Ölümlü trafik kazalarında, tazminat davası için zaman aşımı süresi

Suskun

V.I.P
V.I.P
Ölümlü trafik kazalarında, tazminat davası için zaman aşımı süresi
7 Mayıs 2009 07:11


Yargıtay 3. Hukuk Dairesinden:
Esas No : 2008/16826
Karar No : 2008/17966
İncelenen Kararın
Mahkemesi : Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi
Tarihi : 8/2/2007
Numarası : 2006/2297-2007/189
Davacı : Orhan Yücesu Vek. Av. Nazım Ata
Davalı : Milli Eğitim Bakanlığı Vek. Av. Melahat Aydın
Dava dilekçesinde 750 YTL manevi tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın zamanaşımından reddi cihetine gidilmiş, hüküm kesin olmakla kanun yararına bozulması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilmiştir.
YARGITAY K ARARI
Temyiz isteminin HUMK'nun 427. maddesine uygun olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.
Dava, ölümlü trafik kazası nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece iki yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu belirtilerek davanın reddine karar verilmiştir.
Trafik kazasının 3/6/2002 günü olduğu, davanın ise 17/11/2006 günü açıldığı anlaşılmaktadır. Ölümle sonuçlanan trafik kazası TCK'nun 455. maddesine göre suç oluşturmaktadır.
Olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2 maddeleri itibariyle bu suçun ceza zamanaşımı süresi beş yıldır.
BK.nun 60/2. maddesinde, haksız eylemin aynı zamanda suç oluşturması durumunda tazminat davasına ceza zamanaşımının uygulanacağı düzenlenmiştir. İşleten durumunda bulunan davalı hakkında sürücü yönünden uygulanan ceza zamanaşımının uygulanması gerektiği yargısal içtihatlarda belirtilmektedir.
Somut olayda manevi tazminat davasının ceza zamanaşımı süresi dolmadan önce açıldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle davalının zamanaşımı savunması reddedilerek işin esasının incelenmesi gerekirken, mahkemece zamanaşımı yönünden davanın reddedilmesi bozma nedenidir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 427. maddesi gereğince KANUN YARARINA BOZULMASINA
 
Top