• Merhaba Ziyaretçi
    "En Güzel Ekran Resmi Yarışması" içiin anket açıldı. İlgili ankete BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de ankete oy vermeye davet ediyoruz...

Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu

Suskun

V.I.P
V.I.P
Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu


Kanun Numarası: 2923

Kabul Tarihi: 14/10/1983

Yayımlandığı R.Gazete :Tarih: 19/10/1983 Sayı: 18196

Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 758

AmaçMadde 1 -
Bu Kanunun amacı; eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile

yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esasları düzenlemektir.


Esaslar

Madde 2 -
Milletlerarası andlaşma hükümleri saklı olmak üzere, resmi ve özel her derece ve

türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak yabancı dillerin ve yabancı dille

eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar şunlardır:

a) Türk vatandaşlarına ana dilleri, Türkçeden başka hiçbir dille okutulamaz ve öğretilemez.

b) İlköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında, Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve

inkılaplarını konu olarak alan Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,

Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri

ve Türk Kültürüyle ilgili diğer dersler; yabancı dille okutulamaz ve öğretilemez. Öğrencilere,

eğitim ve öğretimleri süresince bu derslerle ilgili araştırma görevleri ve ödevler, Türkçeden

başka hiçbir dille yaptırılamaz.

c) Türkiye`de eğitimi ve öğretimi yapılacak yabancı diller, Milli Güvenlik Kurulunun görüşü

alınarak, Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir.

d) İlköğretim, ortöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında yabancı dille eğitim ve öğretimi

yapılacak dersler ile okullar Milli Eğitim Bakanlığınca; yükseköğretim kurumlarında yabancı

dille eğitimi ve öğretim yapılacak dersler ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapacak

yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

e) Yabancı dilde okutulacak derslerin eğitim ve öğretim programlarının tabi olacağı

esaslar; ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumları, için Milli Eğitim Bakanlığınca,

yükseköğretim kurumları için Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.

f) Yabancı dil eğitim ve öğretimiyle ilgili uygulamaların Türk Milli eğitiminin amaçlarına,

temel ve ana ilkelerine ve bu Kanundaki esaslara uygunluğu; ilköğretim, ortaöğretim ve

yaygın eğitim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığınca; yükseköğretim kurumlarında

Yükseköğretim Kurulunca denetlenir.

Yönetmelik

Madde 3 -
Yabancı dil eğitimi ve öğretiminin amaç, program, yöntem ve uygulamalarıyla,

yabancı dille eğitim öğretim yapan kurumların tabi olacağı esasları kapsayan; ilkoğretim,

ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarıyla ilgili yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığınca;

yükseköğretim kurumlarıyla ilgili yönetmelik, Yükseköğretim Kurulunca, bu Kanunun

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde çıkartılır ve Resmi Gazetede yayımlanır.

Yürürlük

Madde 4 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 5 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
Top